Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 din 19.09.2003

Modificări (11), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

1. Art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 (denumită în continuare ordonanță de urgență)

(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepția instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali și secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale și instituțiilor publice autonome cu sediul în municipiul București, precum și a Consiliului General al Municipiului București, care efectuează operațiunile de încasări și plăți prin Trezoreria Municipiului București.

Norme metodologice:

5.1.1. Pot efectua operațiuni de încasări și plăți prin conturi deschise la unitățile trezoreriei statului numai instituțiile publice cu personalitate juridică, ai căror conducători îndeplinesc calitatea de ordonatori de credite, în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, și, respectiv, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale*).

*) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepția art. 59, care a intrat în vigoare la data publicării.

5.1.2. Cheltuielile de întreținere și funcționare, precum și alte cheltuieli pentru buna desfășurare a activității instituțiilor publice fără personalitate juridică se efectuează direct din bugetele instituțiilor publice cu personalitate juridică în structura cărora acestea funcționează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare.

5.1.3. În cazuri justificate, pe seama instituțiilor publice fără personalitate juridică pot fi deschise la unitățile trezoreriei statului conturi de disponibilități pentru încasarea de la instituția publică ierarhic superioară a unor sume din care vor fi efectuate plăți în numerar numai pentru cheltuieli care au fost angajate, ordonanțate și lichidate de ordonatorul de credite, în condițiile legii, de natura drepturilor salariale, burse, ajutoare, alte drepturi sociale și alte cheltuieli urgente care nu pot fi efectuate prin virament.

La virarea sumelor în conturile instituțiilor publice fără personalitate juridică persoanele abilitate să efectueze plăți din bugetele instituțiilor publice ierarhic superioare se vor asigura că au fost parcurse fazele de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor.

În conturile de disponibilități ale instituțiilor publice fără personalitate juridică acestea pot depune și eventualele venituri proprii încasate în numerar din prestări de servicii sau din alte activități, care sunt aprobate în bugetele instituțiilor publice ierarhic superioare și care se virează la termenele stabilite de ordonatorul de credite în conturile acestora.

5.1.4. Deschiderea la unitățile trezoreriei statului, pe seama instituțiilor publice fără personalitate juridică, a conturilor de disponibilități prevăzute la pct. 5.1.3 se efectuează numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la propunerea conducătorului instituției publice cu personalitate juridică în cadrul căreia funcționează instituțiile respective, care va stabili și natura sumelor ce se gestionează prin aceste conturi.

5.1.5. Documentele prin care se dispun plăți din conturile instituțiilor publice se semnează de către persoanele abilitate de lege, aprobate prin specimenele de semnături de către ordonatorii de credite, la care se anexează copii ale actelor de numire în funcție a acestora.

2. Art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență:

(2) În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a prezenta unităților trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat și repartizat pe trimestre în condițiile legii.

Norme metodologice:

5.2.1. Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, pot dispune plăți din conturile deschise pe numele acestora la unitățile trezoreriei statului numai pe baza bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate în condițiile prevederilor art. 16 din Legea nr. 500/2002 și, respectiv, ale art. 20 alin. (4) din Legea nr. 189/1998, precum și ale art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 și în limita creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz.

Dacă legile bugetare nu au fost aprobate cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, precum și în cadrul termenelor stabilite de lege pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, se aplică în continuare prevederile bugetare ale anului precedent sau prevederile cuprinse în proiectul de buget pentru instituțiile publice și acțiunile noi, după caz, în limitele prevăzute de lege.

3. Art. 5 alin. (3) din ordonanța de urgență:

(3) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile trezoreriei statului verifică existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective și a listelor de investiții, aprobate în condițiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz, și a destinației acestora, precum și alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Finanțelor Publice.

Norme metodologice:

5.3.1. Din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului pot fi dispuse plăți numai pentru cheltuieli bugetare care au parcurs fazele de angajare, lichidare și ordonanțare prevăzute de lege.

Răspunderea pentru efectuarea plăților din conturile deschise la unitățile trezoreriei revine persoanelor desemnate prin specimenele de semnături, conform pct. 5.1.5.

5.3.2. În scopul acceptării la plată a documentelor prezentate de instituțiile publice, unitățile trezoreriei statului au obligația de a verifica următoarele: încadrarea plăților dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investiții din listele de investiții aprobate în condițiile legii; încadrarea în disponibilitățile de credite bugetare deschise și repartizate sau în disponibilitățile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către instituțiile publice a plăților prevăzute la art. 5 alin. (8) și la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență numai în conturile agenților economici deschise la trezoreria statului; verificarea altor obiective stabilite prin normele metodologice privind organizarea și funcționarea unităților trezoreriei statului, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. Modificări (1)

5.3.3. Instituțiile publice au obligația de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unitățile trezoreriei statului și de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unitățile trezoreriei statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare.

4. Art. 5 alin. (4) din ordonanța de urgență:

(4) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, ale instituțiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăți în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament.

Norme metodologice:

5.4.1. Instituțiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, deschise la unitățile trezoreriei statului, numai pentru cheltuieli de personal sau pentru alte drepturi cuvenite unor persoane fizice (drepturi cu caracter social, burse și alte ajutoare sau indemnizații etc.) care nu au conturi deschise în bancă.

În situații deosebite pot fi efectuate plăți în numerar, cu aprobarea ordonatorului de credite, pentru cheltuieli de volum redus, aferente bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate de persoane fizice, cu care instituțiile publice au relații contractuale și care nu au conturi deschise în bancă. Aceste plăți pot fi efectuate numai pe bază de facturi, chitanțe fiscale sau alte documente justificative prevăzute de lege. Modificări (1)

Se interzice efectuarea de plăți în numerar pentru procurări de materiale, prestări de servicii și executări de lucrări de la agenții economici cu conturi deschise la unitățile trezoreriei statului sau la bănci.

5.4.2. Instituțiile publice au obligația să își dimensioneze lunar plățile pe care le efectuează în numerar prin casieria proprie, în limita prevederilor de cheltuieli corespunzătoare din bugetele proprii, scop în care întocmesc programul prevăzut în anexa nr. 1. Această anexă se întocmește distinct pentru conturile de cheltuieli bugetare, pe capitole, iar pentru fondurile speciale, veniturile proprii sau alte conturi de disponibilități, pe fiecare cont din care urmează a se ridica sumele respective.

5.4.3. Instituțiile publice prezintă programul prevăzut în anexa nr. 1 în dublu exemplar la unitățile trezoreriei statului la care își au conturile deschise, până la data de 25 a lunii curente pentru necesarul lunii următoare, în caz contrar răspunderea pentru neefectuarea la termen a plăților revenind exclusiv instituțiilor publice respective.

În cazul nedepunerii la termen a programului prevăzut în anexa nr. 1, unitățile trezoreriei statului vor elibera numerar instituțiilor publice beneficiare, în limita disponibilităților de numerar din casieriile-tezaur, iar în situația insuficienței de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru altă dată a plăților respective.

5.4.4. Unitățile trezoreriei statului verifică programele primite de la instituțiile publice în ceea ce privește dimensionarea necesarului de numerar pentru efectuarea plăților, introduc eventualele modificări, după care restituie un exemplar vizat instituției respective.

5.4.5. Pe baza programului prevăzut în anexa nr. 1 unitățile trezoreriei statului întocmesc Programul pentru asigurarea alimentării cu numerar de la Banca Națională a României a casieriei-tezaur a trezoreriei statului, pentru efectuarea plăților în numerar către instituțiile publice, potrivit modelului din anexa nr. 2, care se transmite direcției trezorerie și contabilitate publică județene până la data de 27 a lunii curente, în scopul întocmirii Programului pe ansamblul județului privind necesarul de numerar și sursele de acoperire cu numerar, care se comunică unităților Băncii Naționale a României în formatul și la termenele stabilite de aceasta.

Direcțiile trezorerie și contabilitate publică din județele în care unitățile Băncii Naționale a României nu efectuează operațiuni cu numerar depun necesarul de numerar pentru ansamblul județului prin direcțiile trezorerie și contabilitate publică județene prin care se alimentează cu numerar.

5.4.6. În limita sumelor prevăzute în programul prezentat în anexa nr. 1, instituțiile publice pot ridica numerar din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar, unităților trezoreriei satului revenindu-le sarcina de a verifica încadrarea sumelor solicitate în disponibilitățile de credite bugetare deschise și repartizate sau în disponibilitățile existente în cont, după caz, precum și în creditele bugetare aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli.

Sumele ridicate în numerar pentru efectuarea de cheltuieli, rămase neutilizate, se depun de către instituțiile publice în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, din care au fost ridicate, pe bază de foaie de vărsământ-chitanță, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare.

5. Art. 5 alin. (5) din ordonanța de urgență:

(5) Instituțiile publice au obligația să organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările și plățile în numerar să fie efectuate în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în limita plafonului de casă stabilit de către unitățile trezoreriei statului pentru fiecare instituție publică.

Norme metodologice:

5.5.1. Unitățile trezoreriei statului au obligația să stabilească și să aprobe, la propunerea instituțiilor publice cu conturi deschise la acestea, plafonul de casă în limita căruia pot fi efectuate plăți în numerar. Modificări (1)

Plafonul de casă propus pentru aprobare se stabilește ca medie zilnică, calculat pentru 3 luni consecutive din an, a cheltuielilor de deplasare în țară, a cheltuielilor materiale sau a altor cheltuieli de volum redus care nu pot fi efectuate prin virament, cu excepția celor prevăzute la pct. 5.5.2.

În cazuri justificate, la solicitarea ordonatorilor de credite, unitățile trezoreriei statului pot aproba modificarea plafoanelor de casă ale instituțiilor publice.

5.5.2. Peste limita plafonului de casă pot fi păstrate, pe o perioadă de maximum 3 zile lucrătoare de la ridicare, sumele ridicate din conturile corespunzătoare de cheltuieli sau disponibilități, după caz, pentru cheltuieli de natură salarială, inclusiv fondurile de stimulare, drepturi cu caracter social, burse și alte ajutoare sau indemnizații și sumele în numerar ridicate pentru restituirea de venituri bugetare încasate în plus, precum și veniturile bugetare încasate prin casieriile proprii, care se depun în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului la termenele prevăzute la pct. 5.6.1.

6. Art. 5 alin. (6) și (7) din ordonanța de urgență:

(6) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale și venituri extrabugetare ale instituțiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituțiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel.

(7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar și prin unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni.

Norme metodologice:

5.6.1. Încasările efectuate de către instituțiile publice prin casieria proprie, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale sau veniturile proprii, se depun în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor respective sau în conturile de disponibilități, după caz, deschise la unitățile trezoreriei statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepția instituțiilor publice care nu se află în aceeași localitate cu unitatea trezoreriei statului la care este arondată, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare. Modificări (1)

5.6.2. Veniturile bugetare pot fi încasate în numerar prin unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., pe bază de convenții încheiate în acest scop cu instituțiile publice care gestionează bugetele cărora le sunt cuvenite sumele respective, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. Modificări (1)

5.6.3. Instituțiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de venituri ale bugetelor pe care le gestionează potrivit legii, pe bază de cecuri pentru ridicarea de numerar, pentru restituirea către contribuabilii persoane fizice, prin casieriile proprii, a impozitelor, taxelor sau a altor venituri achitate în plus sau necuvenit.

Sumele ridicate în numerar pentru restituirea de venituri încasate în plus, rămase neutilizate, se depun de către instituțiile publice în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, deschise la unitățile trezoreriei statului, pe bază de foaie de vărsământ-chitanță, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare. Aceste sume nu pot fi utilizate pentru efectuarea de cheltuieli bugetare.

7. Art. 5 alin. (8) din ordonanța de urgență:

(8) Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.

Norme metodologice:

5.8.1. Ordonatorii de credite bugetare pot dispune virarea subvențiilor și a transferurilor cuvenite regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale cu personalitate juridică numai în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", deschis pe numele acestora la unitățile trezoreriei statului, dacă legea nu prevede altfel.

În cazuri justificate, în cadrul contului sintetic 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" pot fi deschise, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, conturi analitice în vederea reflectării distincte a subvențiilor și transferurilor primite de către regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale cu anumite destinații.

5.8.2. Regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale, care beneficiază de transferuri și subvenții de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete, au obligația deschiderii contului 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal.

Sumele primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete, reprezentând transferuri și subvenții, vor fi utilizate pe răspunderea titularilor contului numai în scopul pentru care au fost destinate.

5.8.3. Subvențiile sau transferurile primite pentru completarea veniturilor proprii se utilizează cu prioritate de către regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale beneficiare pentru completarea fondurilor necesare plății salariilor, precum și pentru plata impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, inclusiv pentru achitarea obligațiilor curente sau restante față de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și alte bugete. Eventualele sume rămase disponibile pot fi utilizate pentru alte destinații prevăzute de lege, pe răspunderea titularilor contului.

5.8.4. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale își pot transfera în conturile proprii deschise la bănci sumele necesare completării fondurilor pentru plata salariilor sau a altor drepturi de natură salarială, sumele aferente cheltuielilor privind investiții executate în regie proprie care au ca sursă de finanțare transferurile sau subvențiile primite, sumele aferente reconstituirii plăților efectuate din fonduri proprii, din conturile deschise la bănci, pentru cheltuieli de natura celor pentru care au fost acordate subvențiile sau transferurile respective, precum și sumele necesare efectuării de plăți în numerar pentru cheltuieli ce nu pot fi dispuse prin virament.

Răspunderea pentru transferul în conturile proprii deschise la bănci al subvențiilor sau transferurilor primite numai pentru destinațiile prevăzute mai sus revine exclusiv titularilor contului 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri".

5.8.5. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" se dispun plăți către furnizori, prestatori de servicii sau alți creditori agenți economici, inclusiv sumele cuvenite unităților subordonate ale regiilor autonome, societăților ori companiilor naționale și societăților comerciale beneficiare de subvenții sau transferuri, în conturile acestora deschise la bănci.

5.8.6. Subvențiile și transferurile primite de regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", deschis la unitățile trezoreriei statului, nu pot fi executate silit. Practică judiciară (1)

8. Art. 5 alin. (9) din ordonanța de urgență:

(9) Instituțiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, conturi escrow la o bancă agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilități încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți.

Norme metodologice:

5.9.1. Instituțiile publice pot deschide conturi escrow - de blocaj -, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, la o bancă agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți.

5.9.2. Instituțiile publice pot colecta în conturile escrow deschise la bănci numai veniturile prevăzute în acordurile încheiate cu instituțiile finanțatoare externe sau interne.

În conturile escrow pot fi depuse venituri bugetare încasate în numerar prin casieria proprie, venituri bugetare virate din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, precum și sume rezultate din împrumuturile acordate de instituțiile finanțatoare externe sau interne, dacă în acordurile încheiate cu acestea s-a prevăzut astfel.

5.9.3. În conturile escrow deschise la bănci nu pot fi transferate sume provenite din împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului.

5.9.4. În vederea avizării deschiderii de conturi escrow, instituțiile publice vor prezenta la Ministerul Finanțelor Publice următoarele documente:

5.9.4.1. proiectul acordului de împrumut sau de leasing, după caz, însoțit de adresa de înaintare din partea finanțatorului și de o notă din partea instituției publice de acceptare a condițiilor prevăzute în contract;

5.9.4.2. convenția (proiect) ce urmează a fi încheiată între instituția publică și bancă pentru deschiderea contului escrow, în care să fie prevăzută limita contului escrow, respectiv echivalentul a maximum două rate scadente succesive și dobânzile aferente acestora, drept garanție pentru restituirea creditului angajat. Eventualele sume care depășesc limita menționată mai sus vor fi virate de bancă, în termen de maximum două zile bancare, în contul instituției publice deschis la trezoreria statului. Modificări (1)

5.9.4.3. În baza acestor documente Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția care gestionează resursele contului curent general al trezoreriei statului, va transmite, în termen de 30 de zile de la primirea documentației, avizul de deschidere a contului escrow.

9. Art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență:

(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile agenților economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal.

Norme metodologice:

6.1.1. Prin agent economic, în înțelesul art. 6 din ordonanța de urgență, se înțelege: regii autonome, societăți sau companii naționale și societăți comerciale persoane juridice, inclusiv filialele sau sucursalele acestora. Modificări (1)

6.1.2. În scopul încasării contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate pentru instituții publice, pe seama agenților economici prevăzuți la pct. 6.1.1, se deschide la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal contul 50.69 "Disponibil al agenților economici".

6.1.3. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, în conturile de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului pe numele altor titulari decât cei prevăzuți la pct. 6.1.1 nu mai pot fi încasate sume.

După această dată, din conturile respective titularii conturilor pot efectua plăți numai pentru transferarea disponibilităților în conturile proprii deschise la bănci.

6.1.4. Până la data de 1 ianuarie 2004, societățile civile, fundațiile, medicii de familie, organizațiile neguvernamentale și alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 și ale căror conturi de disponibilități se închid conform prevederilor pct. 6.1.3 au obligația de a comunica instituțiilor publice de la care au de încasat sume reprezentând contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate simbolul contului deschis la bancă.

6.1.5. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, instituțiile publice vor achita contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturi de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului numai pe numele agenților economici prevăzuți la pct. 6.1.1.

10. Art. 6 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență:

(2) Agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la bănci, cu excepția impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, pentru achitarea obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la bănci.

(3) Conturile agenților economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unitățile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale.

Norme metodologice:

6.2.1. Agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia pot transfera în conturi bancare sumele rămase disponibile în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", cu excepția sumelor pentru achitarea drepturilor de natură salarială, numai după achitarea integrală a obligațiilor către bugetul de stat sau către celelalte bugete.

6.2.2. Unitățile trezoreriei statului vor transmite la finele fiecărei zile organelor fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice situația sumelor încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici", iar acestea au obligația de a stabili, în prima zi lucrătoare de la primirea situațiilor respective, lista agenților economici cu obligații bugetare neachitate, precum și suma aferentă acestor obligații care se indisponibilizează în cont.

6.2.3. Unitățile trezoreriei statului nu vor deconta ordinele de plată pentru trezoreria statului (OPHT), prin care agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu excepția celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau parțială a drepturilor salariale.

Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" în plus față de cele indisponibilizate, precum și cele pentru care nu s-a întocmit de către organele fiscale lista prevăzută la pct. 6.2.2 pot fi transferate în conturi bancare, cu condiția ca asupra conturilor respective să nu fi fost înființată poprirea prin titluri executorii. Modificări (1)

6.2.4. Organele fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice au obligația de a înștiința agenții economici în legătură cu sumele indisponibilizate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici", solicitând acestora achitarea de îndată a obligațiilor bugetare.

6.2.5. Din contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" agenții economici pot achita în conturi deschise la unitățile trezoreriei statului și următoarele: sumele aferente obligațiilor bugetare ale altor contribuabili, în condițiile legii; sumele aferente constituirii sau reîntregirii garanțiilor pentru înlesniri la plata obligațiilor bugetare; sumele aferente garanțiilor pentru participarea la licitații sau altor garanții care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cauțiunilor depuse pentru contestații la executare; obligațiile de plată către furnizori sau creditori care au cont deschis la aceeași unitate a trezoreriei statului ori la trezorerii din cadrul aceluiași județ, cu acceptul scris al acestora, cu excepția celor între agenți economici cu conturi deschise la unități ale trezoreriei statului din diferite sectoare ale municipiului București; sumele virate de către sucursale sau filiale în contul agenților economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate instituțiilor publice; alte obligații care se virează potrivit legii în conturi deschise la unitățile trezoreriei statului. Modificări (1)

6.2.6. Pentru operațiunile de încasări și plăți derulate prin contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" unitățile trezoreriei statului eliberează zilnic persoanelor autorizate de agenții economici titulari extrase de cont împreună cu documentele care au stat la baza înregistrărilor.

Pentru disponibilitățile aflate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" unitățile trezoreriei statului calculează lunar dobânda la vedere, pe care o virează în același cont în prima zi lucrătoare a lunii următoare pentru luna expirată.

6.2.7. Sumele care se restituie sau se rambursează, potrivit legii, agenților economici de la bugetul de stat sau de la alte bugete, sumele datorate altor agenți economici de către regiile autonome, societățile naționale sau societățile comerciale pentru investiții realizate din credite bugetare deschise și repartizate de la bugetul de stat sau de la alte bugete, inclusiv cele aferente investițiilor realizate în regie proprie, precum și sumele reținute de instituțiile publice din salariile personalului pentru produse achiziționate în rate sau alte rețineri din salarii se virează în conturile agenților economici beneficiari deschise la bănci.

6.2.8. Conturile 50.69 "Disponibil al agenților economici", deschise pe seama agenților economici prevăzuți la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență la unitățile trezoreriei statului, se supun executării silite prin decontare bancară, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale în vigoare.

În acest scop organele autorizate să aplice procedura de executare silită, o dată cu comunicarea către debitor a somației și a titlului executoriu, depun la unitățile trezoreriei statului la care se află deschis contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" adresa de înființare a popririi, însoțită de copia certificată de pe titlul executoriu.

De la data și ora primirii acestor documente, unitățile trezoreriei statului vor lua măsura de indisponibilizare a sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", în cuantumul necesar stingerii sumelor datorate pentru care s-a înființat poprirea.

Pentru achitarea întregii sume datorate de agentul economic debitor, la data sesizării unității trezoreriei statului, sumele existente, precum și cele care se vor încasa în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" sunt indisponibilizate până la concurența sumei totale.

Din momentul indisponibilizării sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", unitățile trezoreriei statului nu vor deconta documentele de plată primite, respectiv nu vor debita contul 50.69 "Disponibil al agenților economici", deschis pe numele agentului economic debitor, și nu vor accepta nici un fel de plată din acest cont, cu excepția sumelor necesare plății drepturilor salariale și plăților dispuse pentru plata obligațiilor bugetare pentru care s-a efectuat indisponibilizarea.

În cazul în care agentul economic debitor efectuează plata în termenul prevăzut în somație, organul de executare va înștiința de îndată în scris unitatea trezoreriei statului pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizării sumelor existente în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici".

În cazul în care, în termenul legal de 15 zile de la data comunicării somației către debitor și, respectiv, a indisponibilizării sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", unitățile trezoreriei statului nu au fost sesizate de organele fiscale în legătură cu sistarea totală sau parțială a indisponibilizării, acestea vor proceda la virarea sumelor înscrise în titlul executoriu în conturile de venituri bugetare precizate de către organul de executare.

În situația în care asupra contului aceluiași debitor au fost introduse adrese de înființare a popririi, însoțite de copii certificate de pe titluri executorii de mai mulți creditori bugetari, unitățile trezoreriei statului vor distribui sumele cuvenite acestora în ordinea prevăzută la art. 118 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată.

11. Art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență: Modificări (1)

(4) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, pot emite bilete la ordin pentru garantarea plății anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de către terți, cu excepția trezoreriei statului.

Norme metodologice: Modificări (1)

6.4.1. Instituțiile publice pot emite bilete la ordin, în condițiile prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările ulterioare, numai sub semnătura ordonatorului de credite bugetare sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, care are obligația de a rezerva creditele bugetare necesare plății la scadență a acestora.

6.4.2. Instituțiile publice emitente ale biletelor la ordin în lei, cu decontare din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, au obligația de a transmite unităților trezoreriei statului la care au conturile deschise, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de scadența acestora, ordonanțarea de plată în original, întocmită și aprobată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002.

Unitățile trezoreriei statului vor deconta biletele la ordin în lei primite de la băncile beneficiarilor, prin debitarea conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibilități ale instituțiilor publice indicate de către acestea în ordonanțarea de plată, după care vor restitui ca anexă la extrasul de cont originalul ordonanțării de plată, păstrând ca document justificativ o copie a acesteia.

6.4.3. Biletele la ordin în lei primite de la băncile beneficiarilor, pentru care instituțiile publice emitente nu au remis unităților trezoreriei statului ordonanțarea de plată, vor fi refuzate la decontare, răspunderea pentru întârzierile la plata obligațiilor revenind exclusiv instituțiilor publice respective.

Unitățile trezoreriei statului vor înștiința în scris instituțiile publice emitente în legătură cu biletele la ordin refuzate la decontare, acestea având obligația de a achita prin ordin de plată pentru trezoreria statului (OPHT) obligațiile asumate în biletele la ordin refuzate.

12. Art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență:

(2) Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea datoriei publice, cu condiția asigurării disponibilităților necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;

b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precum și ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiași exercițiu bugetar;

c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la societăți bancare și instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deținute în portofoliul lor;

d) acordarea altor împrumuturi pe bază de hotărâre a Guvernului;

e) efectuarea de cumpărări reversibile repo.

Norme metodologice:

7.2.1. Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență, pot fi utilizate în scopurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din același act normativ. Ordinea de utilizare este stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, în funcție de condițiile pieței financiare și de priorități.

A. Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, se efectuează în situația în care pentru refinanțarea datoriei publice scadente nu s-au contractat împrumuturi de pe piața interbancară. Acest tip de împrumut este aprobat de ordonatorul principal de credite, în baza unei note în care se precizează suma care urmează a fi utilizată din disponibilitățile existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului și termenul de rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acordării. Termenul de rambursare se stabilește în funcție de valoarea totală a împrumuturilor existente în evidența operativă de la finele lunii precedente și de termenele de rambursare ale acestora. Rambursarea împrumuturilor se poate efectua, la scadență sau înainte de scadență, din sumele încasate ca urmare a emisiunilor de titluri de stat lansate.

La începutul anului următor se întocmește o notă de prelungire, pentru o perioadă de minimum 3 luni, a împrumuturilor din contul curent general al trezoreriei statului, existente în cont și nerambursate la termenul stabilit. În vederea evidențierii și urmăririi rambursării la termenul stabilit a acestor împrumuturi se întocmește lunar următoarea situație:

Situația privind împrumuturile angajate
din disponibilitățile soldului contului curent general
al trezoreriei statului în luna ...........

Nr. și data notei Suma angajată Data acordării Suma rambursată Data rambursării

B. Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadență se pot efectua atât prin procedura bilaterală, cât și prin licitație. Data la care se efectuează răscumpărarea este stabilită în momentul încheierii tranzacției.

Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea înainte de scadență a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, prin procedura bilaterală, se poate efectua pe baza unei note aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru seriile de titluri care au încorporată această opțiune în prospectul de emisiune.

Pentru a propune organizarea unei licitații de răscumpărare în avans pentru o anumită serie de titluri de stat, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului întocmește o notă de analiză a eficienței modului de utilizare a disponibilităților existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului, aprobată de secretarul de stat coordonator.

B.1. Procedura bilaterală este utilizată în următoarele cazuri:

a) prin exercitarea de către deținător a opțiunilor de vânzare înainte de scadență a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această clauză (put option);

b) prin exercitarea de către Ministerul Finanțelor Publice a opțiunii de răscumpărare înainte de scadență a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această opțiune (call option).

B.2. Licitația organizată pentru operațiunea de răscumpărare a titlurilor de stat înainte de scadență se desfășoară prin intermediul Băncii Naționale a României care este agentul autorizat al Ministerului Finanțelor Publice.

Seriile de titluri de stat care sunt supuse acestei licitații sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice prin ordin al ministrului și nu pot avea mai mult de un an până la data scadenței.

În ziua licitației, până la ora 13,00, deținătorii legali de titluri de stat din seriile anunțate pentru răscumpărare, interesați de tranzacție, prezintă oferta prin intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat, autentificați de semnăturile autorizate (conform anexei nr. 12) pentru tranzacțiile cu titluri de stat. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în comisia de licitație va cere telefonic secretarului de stat coordonator avizarea propunerii sale privind adjudecarea licitației.

Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadență sunt definite de următoarele elemente:

a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul și seria titlurilor de stat;

b) numărul de titluri de stat care se răscumpără;

c) valoarea unitară nominală;

d) valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacției;

e) randamentul oferit de titlul de stat până la scadență, determinat după formula:

(titular de depozit)
TREZORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 201/2003, între Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se încheie prezenta
CONVENȚIE
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . constituie din contul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un depozit în sumă de . . . . . . . . . . . . . . la trezoreria statului, pe o perioada de . . . . zile, începând cu data de . . . . . .
2. Nivelul dobânzii este de . . . . . . . . . pe an.
Dobânda se calculează după următoarea formula:
D = Sold cont depozit x Număr de zile (30 sau 90 zile) x % dobânda
360
3. Trezoreria statului va rambursa suma de . . . . . . . . . . . . . . . . lei în data de . . . . . . . . . . . . . . . . ., iar dobânda se va calcula și vira în aceeași zi.
4. În cazul în care titularul solicită preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit se va acorda dobânda la disponibilitățile la vedere practicată de trezoreria statului.
5. Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.
DIRECTOR DIRECTOR (titular de depozit)

în care:

VN = valoarea unitară nominală

VA = valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacției

n = numărul de zile până la scadență

360 sau 365 = după baza de calcul din prospectul de emisiune.

Diferența nefavorabilă dintre VN și VA reprezintă dobânda de plată aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadență.

C. Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale bugetelor locale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență, se efectuează în baza unei solicitări scrise din partea consiliului județean sau local, după caz, în care se menționează volumul împrumutului și termenul de rambursare, care nu trebuie să depășească finele anului curent, precum și specificația îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute în legislația în vigoare privind finanțele publice locale, la care se anexează următoarele documente:

a) copia hotărârii consiliului local sau județean, după caz, prin care se aprobă contractarea de împrumuturi din disponibilitățile trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă;

b) bugetul de venituri și cheltuieli pe anul respectiv, cu repartizarea pe trimestre;

c) execuția veniturilor și cheltuielilor la data solicitării împrumutului, cu viza direcției trezorerie și contabilitate publică județene;

d) estimarea veniturilor și cheltuielilor pe anul în curs, din care să rezulte golul temporar de casă, precum și posibilitatea rambursării împrumutului respectiv, după următorul model:

Indicatori Prevederi anuale Execuţie la data de .... Estimări perioadă Total prevederi estimate
VENITURI
totale,
din care:
- venituri proprii (includ cote defalcate)
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
CHELTUIELI
totale
EXCEDENT/DEFICIT
FOND DE RULMENT

Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice analizează și verifică documentația primită, urmărind încadrarea în prevederile legislației în vigoare privind finanțele publice locale a volumului maxim al împrumuturilor care se pot angaja de autoritatea administrației publice locale, încadrarea în veniturile estimate a se încasa în anul respectiv a cheltuielilor determinate de rambursarea ratelor și plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja contractate și prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și a împrumutului acordat din disponibilitățile trezoreriei statului și a celorlalte cheltuieli.

Rezultatele acestei analize se consemnează într-o notă, care urmează a fi supusă spre aprobare ministrului finanțelor publice.

În baza notei de aprobare a împrumutului se încheie o convenție între Ministerul Finanțelor Publice și autoritatea publică locală respectivă, în care se prevăd expres condițiile de acordare și restituire la scadență a împrumutului.

D. Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale bugetelor fondurilor speciale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență, se efectuează pe baza solicitării fundamentate, întocmită de administratorul fondului special, în care se menționează valoarea împrumutului și termenul de rambursare, care nu trebuie să depășească finele anului curent. Modificări (1)

Oportunitatea acordării de împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se stabilește prin notă aprobată de ministrul finanțelor publice.

În baza acestei note se încheie o convenție între Ministerul Finanțelor Publice și instituția publică beneficiară de împrumut, în care se prevăd condițiile de acordare și rambursare a împrumutului.

Rambursarea împrumutului și plata dobânzii se efectuează în contul curent general al trezoreriei statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.

E. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanța de urgență, Ministerul Finanțelor Publice poate efectua plasamente financiare care sunt garantate cu titluri de stat libere de sarcini, aflate în portofoliul băncilor, în proporție de cel puțin 120% față de volumul împrumutului și dobânda aferentă, în contul cărora se efectuează plasamentul.

Plasamentele financiare se efectuează la băncile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operațiuni pe piața monetară, stabilite prin Regulamentul nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile de creditare și de depozit acordate de aceasta băncilor, emis de Banca Națională a României.

Lista acestor bănci va fi transmisă lunar de Banca Națională a României Ministerului Finanțelor Publice și confirmată de către aceasta ori de câte ori condițiile de piață o impun.

Condițiile de acordare și modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin contractul-cadru de plasament și contractul de gaj încheiate cu fiecare participant eligibil (anexele nr. 3 și 4).

Efectuarea de plasamente colateralizate se desfășoară prin licitație organizată prin intermediul Băncii Naționale a României în calitate de agent al statului sau pe baze bilaterale.

Pentru licitație băncile vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

După anunțarea rezultatelor licitației, băncile cărora le-au fost acceptate ofertele vor transmite comisiei de licitație o notificare prin care acestea consimt să garanteze creditul, notificare care va cuprinde elementele de identificare a titlurilor de stat ce fac obiectul gajului (anexa nr. 6).

Dobânda aferentă perioadei pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv băncii prezentatoare.

Deblocarea garanțiilor constituite la acordarea plasamentului este condiționată de rambursarea acestora și de plata dobânzilor aferente.

La scadență, după rambursarea plasamentului și plata dobânzilor aferente de către bancă, confirmate prin extras de cont, Banca Națională a României va comunica băncii respective deblocarea titlurilor de stat constituite drept garanție.

În cazul în care la scadență banca nu rambursează plasamentul și/sau nu plătește dobânzile aferente, Banca Națională a României va proceda la executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate.

F. Acordarea de împrumuturi pe bază de hotărâre a Guvernului, conform art. 7 alin. (2) lit. d) din ordonanța de urgență

În hotărârea Guvernului se precizează volumul împrumutului, destinația acestuia, perioada de acordare, nivelul ratei dobânzii (care poate fi fixă sau variabilă în funcție de perioada de contractare), termenele de plată a dobânzii și termenul de rambursare al împrumutului. În baza acestei hotărâri a Guvernului, după caz, se încheie o convenție între Ministerul Finanțelor Publice și instituția publică beneficiară a împrumutului.

Rambursarea împrumutului și plata dobânzii se efectuează în contul curent general al trezoreriei statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.

G. Efectuarea de cumpărări reversibile repo, conform art. 7 alin. (2) lit. e) din ordonanța de urgență

Condițiile în care Ministerul Finanțelor Publice efectuează cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo vor fi stabilite prin contractul-cadru încheiat cu fiecare participant eligibil (anexa nr. 7).

Cumpărările reverse repo se desfășoară prin licitație organizată prin intermediul Băncii Naționale a României ca agent al statului.

Pentru licitație băncile vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 8.

Tranzacțiile reversibile sunt definite de următoarele elemente:

a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul și seria titlurilor de stat;

b) numărul de titluri de stat tranzacționate;

c) valoarea unitară nominală;

d) valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacției;

e) rata operațiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul inițial la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabilește, după caz, fie prin mecanismul licitației (licitație la rată variabilă), fie în funcție de constrângerile concrete de cost (licitație la rată fixă și proceduri bilaterale);

f) valoarea unitară de răscumpărare se obține prin însumarea valorii unitare de vânzare cu dobânda datorată la scadență, aferentă valorii titlurilor de stat vândute.

Calculul se efectuează după următoarea formulă:

                           d   n
Valoarea de răscumpărare = prețul de vânzare x [1 + (||| x |||)],
                           100  360

în care:

d = rata operațiunii repo/reverse repo (pcpa);

n = numărul de zile.

În cazul în care, din anumite motive, nu se finalizează operațiunea de cumpărare reversibilă (banca nu mai poate cumpăra titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămân în portofoliul Ministerului Finanțelor Publice.

13. Art. 7 alin. (6) din ordonanța de urgență:

(6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului și utilizat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat, începând cu exercițiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.

Norme metodologice:

Plata dobânzilor aferente împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului și utilizate pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea nivelului ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului la disponibilitățile și depozitele constituite din disponibilitățile păstrate în trezoreria statului.

Rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului și utilizate pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat se efectuează în funcție de scadența la extern a ratelor de capital aferente împrumuturilor externe guvernamentale prin împrumuturi de refinanțare de pe piața interbancară.

14. Art. 8 din ordonanța de urgență: Modificări (1)

Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin următoarele metode, în funcție de condițiile piețelor monetară și valutară:

a) utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilități în valută;

b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituții financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în condiții de maximă eficiență pentru stat, probate cu documente specifice, care să ateste prospectarea în totalitate a pieței financiare în scopul selectării celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie;

c) emisiunea de certificate de trezorerie;

d) operațiuni repo.

Norme metodologice: Modificări (1)

8.1. Administrarea eficientă a disponibilităților existente în contul curent general al trezoreriei statului are la bază proiecția soldului acestora și presupune realizarea unor prognoze cât mai reale care să permită atât fructificarea disponibilităților existente în soldul contului curent general al trezoreriei statutul, cât și asigurarea resurselor necesare efectuării plăților sectorului public.

8.2. În vederea derulării în condiții de echilibru a cheltuielilor sectorului public, în limita disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului și a finanțării cu maximă eficiență a deficitelor înregistrate de bugetul de stat și de bugetul asigurărilor sociale de stat, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația previzionării veniturilor și cheltuielilor.

8.3. Ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum și conducătorii instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii sau din alte fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv regiile autonome și societățile comerciale care beneficiază de subvenții și transferuri primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale și care se derulează prin contul 50.70 "Disponibilități din subvenții și transferuri", deschis la unitățile trezoreriei statului, au obligația întocmirii situației plăților de casă planificate, care depășesc limita stabilită prin Precizările privind previzionarea încasărilor și plăților sectorului public, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.482/2001. Situațiile prevăzute în ordinul menționat mai sus se întocmesc de către ordonatorii de credite pentru fiecare decadă a lunii și se depun la unitățile trezoreriei statului la care aceștia au conturile deschise, cu 3 zile lucrătoare înainte de începutul fiecărei decade.

8.4. În situația nedepunerii acestor situații în termenul și în forma prevăzute sau a nerespectării graficului de plăți, responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plată prezentate unităților trezoreriei statului revine ordonatorilor de credite.

8.5. Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin următoarele metode:

a) utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilități în valută rezultată din împrumuturi de stat destinate finanțării și refinanțării datoriei publice.

Ministerul Finanțelor Publice notifică Băncii Naționale a României intenția de a vinde valuta existentă în cont conform convenției încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României. În această notificare se precizează suma exactă, valuta, data valutei, precum și contul în care urmează să fie virat echivalentul în lei al sumelor vândute (anexa nr. 9).

La utilizarea valutei provenite din împrumuturi de stat, înregistrată în conturi de disponibilități în valută deschise la Centrala Băncii Naționale a României, va fi nominalizat împrumutul din care se efectuează vânzarea de valută în vederea echilibrării contului curent general al trezoreriei statului;

b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituții financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.

Tranzacțiile desfășurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunțate public. Sunt tranzacții care se efectuează prin negociere directă între Ministerul Finanțelor Publice și banca respectivă, fără a se apela la mecanismul licitației.

Tranzacționarea se face prin mijloace de comunicare precum Reuters, dealing, telefon etc.

Secretarul de stat coordonator poate delega verbal persoanele competente care poartă răspunderea angajării depozitelor atrase în vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului cu necesitățile de finanțare.

Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci este luată în preziua apariției lipsei de lichidități sau cel mai târziu în ziua respectivă. Limitele de negociere privind suma atrasă, perioada și nivelul maxim al ratei dobânzii (marja de negociere) se stabilesc în ziua respectivă în funcție de condițiile pieței și de necesarul de atras pentru asigurarea lichidităților în contul curent general al trezoreriei statului.

Negocierea elementelor de referință (sume atrase, nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul și scadența acestuia) se efectuează având la bază ca element de referință tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzacționează în piață, oferite (BID) și cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să poată fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevăd expres și se aprobă prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".

După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenție între Ministerul Finanțelor Publice și banca respectivă, în care se menționează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadența, precum și contul în care se efectuează rambursarea capitalului și plata dobânzii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10.

Calculul dobânzii se efectuează folosind ca bază de calcul anul de 360 de zile.

La scadență, pentru rambursarea sumelor și plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea notei de lichidare (anexele nr. 11A și 11B) și plată a sumelor atrase și a dobânzilor aferente acestora;

c) emisiuni de certificate de trezorerie pe termen scurt, efectuate conform regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Această operațiune va fi autorizată de ministrul finanțelor publice prin ordin de emisiune și va fi făcută publică cel târziu în ziua lucrătoare înaintea datei de organizare a licitației, printr-un comunicat difuzat pe fluxurile de știri Reuters, Mediafax etc. Certificatele se emit pe o perioadă de maximum 30 de zile, cu decontare în aceeași zi, în ziua următoare sau la două zile lucrătoare de la data tranzacției.

Decizia acceptării unui anumit nivel de sumă sau dobândă pentru licitația în curs aparține conducerii Ministerului Finanțelor Publice, care va fi informată telefonic de către reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice din comisia de licitație, care în momentul formulării deciziei va semna comunicatul oficial transmis de Banca Națională a României.

15. Art. 9 alin. (1)-(4) din ordonanța de urgență: Modificări (1)

(1) Disponibilitățile în valută gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, provenite din împrumuturi interne și externe contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, precum și din alte surse prevăzute de lege se păstrează la Banca Națională a României în conturi purtătoare de dobândă, care funcționează în afara contului curent general al trezoreriei statului, și se utilizează potrivit legii. Rata dobânzii se situează la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii. Ministerul Finanțelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o bancă din străinătate operațiuni de încasări și plăți în valută.

(2) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților în valută prevăzute la alin. (1) au următoarea destinație:

a) dobânzile aferente sumelor prevăzute la alin. (1), mai puțin cele aferente împrumuturilor externe contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice interne contractate în valută;

b) dobânzile aferente împrumuturilor externe contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice externe.

(3) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi interne și externe contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează pe destinațiile prevăzute la alin. (2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație.

(4) Din disponibilitățile în valută se pot constitui depozite la Banca Națională a României în condițiile stabilite prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României sau pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Finanțelor Publice prin plasamente în instrumente cu grad de risc zero emise de instituții financiare interne și externe.

Norme metodologice: Modificări (1)

9.1. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență, disponibilitățile în valută gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, provenite din împrumuturi de stat destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, precum și din alte surse prevăzute de lege se păstrează în conturi deschise la Centrala Băncii Naționale a României, care funcționează în afara contului curent general al trezoreriei statului și se utilizează potrivit legii.

9.2. În aceste conturi de disponibilități în valută se înregistrează următoarele operațiuni: încasarea valutei rezultate din împrumuturile interne și externe guvernamentale, destinate finanțării și refinanțării datoriei publice, alte sume prevăzute de lege cu aceeași destinație, dobânzi penalizatoare încasate de la bănci pentru nevirarea la termen a sumelor subscrise la emisiunile de titluri de stat și dobânzile acordate de Banca Națională a României la aceste disponibilități; plăți de rate de capital și dobânzi în valută aferente împrumuturilor de stat, vânzarea valutei necesare asigurării echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare, plăți de dobânzi.

9.3. Banca Națională a României notifică Ministerului Finanțelor Publice fiecare operațiune efectuată în conturile de valută și eliberează zilnic extrase de cont.

9.4. Pentru soldul creditor al conturilor în valută Banca Națională a României calculează și plătește dobândă. Rata dobânzii, modul de calcul și termenul de plată se stabilesc prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României.

9.5. Dobânzile încasate se utilizează potrivit art. 9 alin. (2) din ordonanță.

Plata acestor dobânzi se efectuează din bugetul trezoreriei statului, în limita creditelor aprobate cu această destinație și a sumelor existente în cont.

9.6. Plasamentele în valută în instrumente cu grad de risc zero sunt făcute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cu respectarea reglementărilor în vigoare și pe baza principiilor consacrate în practica internațională, respectiv siguranța investiției, lichiditatea portofoliului și performanța investiției. Siguranța investiției, respectiv a plasamentului în valută se realizează prin controlul și limitarea următoarelor categorii de riscuri:

1. riscuri operaționale externe (riscul de credit și riscul de piață);

2. riscuri operaționale interne (organizaționale).

Riscurile operaționale externe sunt:

a) riscul de credit - riscul nerespectării de către partener/emitent a obligațiilor de plată asumate prin contract, în sumele și la termenele stabilite;

b) riscul de piață - riscul ca valoarea de piață a portofoliului să scadă ca urmare a evoluției nefavorabile a principalilor indicatori ai piețelor financiare, în special a dobânzii.

Tranzacțiile se vor efectua numai în relație cu entități de drept public.

Prevenirea și limitarea riscului de credit se realizează prin:

a) investirea numai în instrumentele entităților de drept public, care au fost analizate și clasificate de cel puțin una dintre următoarele agenții de rating în categoriile de risc de credit minim sau zero: Standard & Poor's - cel puțin AA pentru investiții pe termen lung, respectiv A1 pe termen scurt; Moody's - cel puțin Aa3 pentru investiții pe termen lung, respectiv P1 pe termen scurt;

b) stabilirea de limite maxime de expunere pe emitenți (limite pentru riscul de țară) pentru cei care au fost clasificați cu un rating mai mic de AAA (Standard & Poor's), respectiv Aaa (Moody's);

c) stabilirea de limite maxime de expunere pe fiecare instrument de investire, respectiv 10% din volumul oricărei emisiuni, indiferent de ratingul atribuit emitentului.

Riscul de piață este format, în principal, din riscul de dobândă - riscul ca valoarea de piață a portofoliului investit la dobândă fixă să scadă ca rezultat al creșterii dobânzilor.

Prevenirea și limitarea riscului de dobândă se realizează prin:

a) diversificarea portofoliului investit pe instrumente și pe scadențe;

b) stabilirea duratei medii a portofoliului și a limitelor minimă și maximă de variație față de aceasta.

Riscurile operaționale interne (organizaționale) reprezintă posibilitatea înregistrării unor pierderi financiare sau de imagine de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a nerespectării regulilor și uzanțelor de tranzacționare pe piețele financiare internaționale, a obligațiilor contractuale asumate sau a reglementărilor interne.

Prevenirea riscurilor interne se realizează prin:

a) stabilirea de structuri organizatorice distincte pentru activitățile de tranzacționare, decontare și control;

b) stabilirea de competențe specifice pentru fiecare structură menționată;

c) stabilirea de limite de tranzacționare și/sau expunere ca sumă maximă absolută cu care fiecare categorie de personal autorizat să efectueze tranzacții poate angaja trezoreria;

d) înregistrarea tranzacțiilor efectuate prin telefon, respectiv arhivarea celor înregistrate pe hârtie sau alt tip de suport material, și evidențierea tranzacțiilor în baza de date special constituită;

e) stabilirea și perceperea de sume penalizatoare de la acele persoane care, din motive imputabile lor, nu au efectuat plățile conform prevederilor contractuale și uzanțelor.

Lichiditatea portofoliului este asigurată prin prevenirea riscului de lichiditate. Riscul de lichiditate este definit prin incapacitatea de a se asigura necesarul de lichidități sau prin asigurarea acestuia la costuri inacceptabile.

Manifestarea acestui risc nu are efecte asupra siguranței plasamentului realizat, dar poate determina pierderi financiare.

Prevenirea riscului de lichiditate se realizează prin:

a) stabilirea necesarului de lichidități pe termene și valute conform destinațiilor sumelor plasate;

b) stabilirea categoriilor de active de investire în funcție de gradul de lichiditate cerut.

16. Art. 9 alin. (5)-(6) din ordonanța de urgență:

(5) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, se păstrează în conturi distincte, deschise la băncile nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.

(6) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la bănci selectate de către acestea, urmărindu-se obținerea celor mai avantajoase condiții în sensul minimizării riscului și a costurilor suportate de stat.

Norme metodologice:

9.5.1. Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, gestionează veniturile bugetare sau alte fonduri publice rambursabile ori nerambursabile încasate în valută, precum și sumele în valută procurate din credite bugetare pentru efectuarea unor plăți în valută, în condițiile legii, prin conturi deschise la bănci selectate de acestea potrivit regulilor privind achizițiile publice.

9.5.2. Echivalentul în lei al veniturilor bugetare încasate în valută de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale se virează în conturile corespunzătoare de venituri sau de disponibilități, după caz, deschise la unitățile trezoreriei statului în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare, dacă legea nu prevede altfel.

9.5.3. Fac excepție de la prevederile pct. 9.5.2 veniturile bugetare care se cuvin conturilor escrow deschise la bănci, împrumuturile externe, fondurile externe nerambursabile, precum și donațiile sau sponsorizările încasate în valută, al căror echivalent în lei se transferă în conturile corespunzătoare deschise la unitățile trezoreriei statului la termenele stabilite de ordonatorii de credite, pe măsura necesităților de finanțare a cheltuielilor, sau la termenele stabilite în acordurile de finanțare, după caz.

9.5.4. Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii virează echivalentul în lei al sumelor în valută încasate la bănci, în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanțare, după caz. Modificări (1)

9.5.5. Sumele încasate în valută de către instituțiile publice din împrumuturi externe sau fonduri externe nerambursabile, sumele rezervate în conturile escrow, donații și sponsorizări, precum și veniturile bugetare încasate în valută de către instituțiile publice prevăzute la pct. 9.5.4, din care se efectuează plăți în valută, pot fi utilizate din conturile deschise la bănci fără a fi transferate în conturi deschise la unitățile trezoreriei statului.

9.5.6. Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile primite de la Comisia Europeană se utilizează de către instituțiile publice potrivit clauzelor din acordurile de finanțare, prin derogare de la prevederile prezentelor norme metodologice.

9.5.7. Echivalentul în lei al sumelor în valută procurate de instituțiile publice pentru efectuarea unor plăți în valută, rămase neutilizate, se restituie în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la lichidarea obligațiilor de plată în valută pentru care sumele respective au fost cumpărate.

17. Art. 10 din ordonanța de urgență: Modificări (2)

(1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligația acordării de dobânzi.

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la trezoreria statului agenții economici și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii vor beneficia de dobândă.

(3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat, începând cu exercițiul bugetar al anului 2003.

(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului, în afara celor provenite din alocații bugetare și împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisă a titularilor acestora.

(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (1), (2), (3) și (4) se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului și a Băncii Naționale a României.

Norme metodologice: Modificări (1)

10.1. Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile la vedere și la depozitele pe termen de o lună (30 de zile) și trei luni (90 de zile) constituite din disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1), (2) și (4) din ordonanța de urgență.

10.2. Dobânda la vedere practicată de trezoreria statului se acordă la:

a) disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege, ordonanță de urgență sau ordonanță și hotărâre a Guvernului), este prevăzută acordarea de dobânzi;

b) disponibilitățile provenite din sumele păstrate de agenții economici în conturi deschise la trezoreria statului în baza art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență; Modificări (1)

c) disponibilitățile înregistrate în conturile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, conform prevederilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, ale art. 35 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 189/1998 și ale art. 63 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003.

10.3. Calculul dobânzii la disponibilitățile la vedere se efectuează după următoarea formulă: Modificări (1)

     soldul contului x nr. de zile x procentul de dobândă
Dobânda = ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,
                360 x 100

în care luna este de 30 de zile, iar anul de 360 de zile.

10.3.1. Dobânda se calculează lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, și se virează în același cont, în prima zi lucrătoare a lunii următoare. Dobânda aferentă lunii expirate se înscrie în fișa de calcul al dobânzilor cuvenite pentru luna următoare, începând cu ziua de întâi (01) a lunii, indiferent dacă această zi este lucrătoare sau nelucrătoare. Modificări (1)

10.3.2. În condițiile în care un titular de cont de disponibilități formulează cerere de lichidare a contului, dobânda se calculează și se virează la sfârșitul acelei zile.

10.3.3. Nivelul ratei dobânzii la vedere poate fi modificat în cursul lunii de către Ministerul Finanțelor Publice.

10.4. La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilități, pentru care se acordă dobânda la vedere și care se încadrează în prevederile pct. 10.1.2, se pot constitui depozite pe termen de o lună (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în sumă de minimum 10 miliarde lei, în multiplu de 1 milion lei, în contul 43 "Depozite ale agenților economici" și în contul 44 "Depozite ale instituțiilor publice". Modificări (1)

10.4.1. Cuantumul și termenul pentru care se constituie depozitul și rata dobânzii se prevăd într-o convenție încheiată între titularul disponibilităților respective și unitatea trezoreriei statului unde este deschis contul (anexa nr. 13). Modificări (1)

10.4.2. Dobânda pentru depozitele pe termen se calculează la sfârșitul perioadei de constituire a depozitului, după următoarea formulă:

Dobânda = (valoarea depozitului x nr. de zile x procentul de dobândă) / (360 x 100)

10.4.3. Restituirea depozitului și virarea dobânzii se efectuează în contul de disponibilități la vedere din care au provenit sumele, în ziua scadenței depozitului.

10.4.4. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, disponibilitățile respective se transformă în disponibilități la vedere, pentru care se calculează dobânda la vedere. Modificări (1)

10.4.5. Dobânzile aferente depozitelor constituite la trezoreriile statului în contul 43 "Depozite ale agenților economici" și în contul 44 "Depozite ale instituțiilor publice" se plătesc din bugetul trezoreriei statului, de la același subcapitol de cheltuieli din care se plătesc dobânzile aferente disponibilităților la vedere aflate în contul din care s-au constituit depozitele respective.

10.5. Nivelul ratelor dobânzilor la vedere acordate de trezoreria statului pentru disponibilitățile înregistrate în conturile deschise la trezoreria centrală și la unitățile trezoreriei statului, precum și pentru depozitele la termen se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului și a Băncii Naționale a României.

10.6. Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care și-au gestionat disponibilitățile prin contul 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală" sau 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale instituțiilor de subordonare locală", după caz, au obligația de a-și transfera sumele rămase neutilizate în contul 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice centrale finanțate integral din venituri proprii" sau 50.28 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii", după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

În conturile 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală" și 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale instituțiilor de subordonare locală" rămân numai disponibilitățile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale rezultate din activități finanțate integral din venituri proprii.

Disponibilitățile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, care gestionează venituri proprii pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, este prevăzută acordarea de dobânzi, vor fi evidențiate, la solicitarea instituțiilor publice respective, în conturi analitice distincte ale conturilor 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală" și 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale instituțiilor de subordonare locală".

10.7. Disponibilitățile provenite din subvenții și transferuri de la bugetul de stat, bugetele locale sau de la alte bugete și din împrumuturi provenite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului nu sunt purtătoare de dobânzi la vedere și din acestea nu se pot constitui depozite la termen.

10.8. Prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice, dată până la care se aplică prevederile anterioare, se aprobă lista conturilor de disponibilități la care trezoreria statului acordă dobândă, cu încadrarea în prevederile menționate la pct. 10.2, fără a fi necesară încheiere de convenții.

10.9. Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilități, altele decât cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.8, va asigura actualizarea ordinului ministrului finanțelor publice. Modificări (1)

18. Art. 11 din ordonanța de urgență:

(1) Ministerul Finanțelor Publice elaborează, administrează și execută bugetul trezoreriei statului.

(2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele:

a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Națională a României și bănci pe bază de convenții; împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului;

b) dobânzi pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;

c) dobânzi și penalități de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului;

d) alte venituri.

(3) Bugetul trezoreriei statutului cuprinde la cheltuieli următoarele:

a) dobânzi, comisioane și alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale;

b) dobânzi la disponibilități și depozite pe termen;

c) comisioane cuvenite băncilor și Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;

d) cheltuieli de funcționare a unităților trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea trezoreriei statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate;

e) cheltuieli de capital pentru unitățile trezoreriei statului;

f) alte cheltuieli.

(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului o dată cu proiectul legii bugetului de stat, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice.

(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

(6) Ministerul Finanțelor Publice, în funcție de evoluția volumului disponibilităților și al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului și de evoluția nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) prin virări de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului.

(7) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul următor și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului.

Norme metodologice

11.1 Elaborarea bugetului trezoreriei statului

Veniturile și cheltuielile înscrise în bugetul trezoreriei statului se grupează pe baza "Clasificației veniturilor și cheltuielilor bugetului trezoreriei statului", anexa nr. 10 la Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.394/1995, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Proiectul bugetului trezoreriei statului se elaborează de către Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția generală a contabilității publice, pe baza propunerilor direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și ale administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București.

11.2. Aprobarea și repartizarea pe trimestre a bugetului trezoreriei statului

11.2.1. Bugetul trezoreriei statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în următoarea structură: Modificări (1)

- veniturile bugetare: pe capitole și subcapitole;

- cheltuielile bugetare: pe capitole, subcapitole și articole, pentru capitolul 51.10 "Autorități publice", și până la nivel de alineat, pentru capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli" și 89.10 "Plăți de dobânzi".

11.2.2. Bugetul propriu gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și bugetele direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, în structura aprobată prin hotărâre a Guvernului, se aprobă și se repartizează pe trimestre de către ministrul finanțelor publice, în calitate de ordonator principal de credite, în termen de 10 zile de la data publicării bugetului trezoreriei statului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

11.2.3. Directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, în calitate de ordonatori secundari de credite, aprobă, în termen de 5 zile de la primirea bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite, creditele bugetare pentru bugetul propriu și pentru bugetul unităților subordonate în cadrul cărora funcționează unități ale trezoreriei statului, la nivel de alineate de cheltuieli, cu repartizare pe trimestre. Modificări (1)

Pentru bugetele unităților subordonate în cadrul cărora funcționează unități ale trezoreriei statului, ordonatorii secundari de credite aprobă și repartizează credite bugetare numai la capitolul de cheltuieli 89.10 "Plăți de dobânzi".

Pentru municipiul București, bugetul trezoreriei statului, aprobat în condițiile prevederilor prezentului punct, se aprobă și se repartizează la nivel de alineate de cheltuieli de către directorul executiv și, respectiv, de șefii administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, după caz.

11.2.4. Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului se efectuează în funcție de termenele de încasare a veniturilor și de perioadele în care este necesară efectuarea cheltuielilor, având în vedere scadențele de plată a dobânzilor la împrumuturile guvernamentale interne și externe, la disponibilitățile și depozitele constituite la trezoreria statului, precum și termenele de plată pentru cheltuielile materiale și servicii.

11.3. Virări de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli ale bugetului trezoreriei statului

11.3.1. Virările de credite bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice și bugetele unităților subordonate, de competența ordonatorului principal de credite, sunt următoarele: Modificări (1)

a) la capitolul 51.10 "Autorități publice", virările de credite bugetare între articole de cheltuieli, începând cu trimestrul III, în condițiile legii;

b) la capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli" și 89.10 "Plăți de dobânzi", virările de credite bugetare între subcapitole, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, precum și suplimentările de credite bugetare de la alte subdiviziuni ale bugetului, cuprinse la capitolul 51.10 "Autorități publice", în tot cursul anului, înainte de angajarea cheltuielilor, în funcție de evoluția volumului disponibilităților și al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului și de evoluția nivelului ratelor dobânzilor.

Propunerile de virări de credite bugetare se transmit Direcției generale a contabilității publice, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția până la finele anului bugetar atât pentru articolele de cheltuieli de la care se disponibilizează, cât și pentru cele la care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare.

În cazuri temeinic justificate, propunerile de virări de credite bugetare la capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli" și 89.10 "Plăți de dobânzi" se pot efectua în cursul lunii, înainte de ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor.

11.3.2. Virările de credite bugetare între alineatele aceluiași articol la capitolul 51.10 "Autorități publice" sunt în competența ordonatorului secundar de credite și, respectiv, a ordonatorilor terțiari de credite pentru municipiul București și se efectuează începând cu trimestrul III, în condițiile legii.

11.4. Deschiderea de credite bugetare din bugetul trezoreriei statului

11.4.1. Creditele bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului pot fi folosite numai după aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite și repartizarea acestora.

Deschiderile de credite bugetare se efectuează pe baza propunerilor transmise de către ordonatorii secundari sau terțiari de credite, după caz, însoțite de note justificative, în limita creditelor bugetare și potrivit destinațiilor aprobate, astfel: Modificări (1)

a) la capitolul 51.10 "Autorități executive", pe titluri de cheltuieli;

b) la capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli" și 89.10 "Plăți de dobânzi", pe subcapitole și titluri de cheltuieli.

11.4.2. La fundamentarea propunerilor de deschideri de credite bugetare se vor avea în vedere următoarele:

a) încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate;

b) disponibilitățile de credite deschise și neutilizate din perioadele anterioare;

c) necesitățile de finanțare a cheltuielilor din bugetul trezoreriei statului în perioada pentru care se solicită deschiderea creditelor bugetare.

Ordonatorii secundari de credite, după primirea dispoziției bugetare de repartizare a creditelor din bugetul trezoreriei statului, aprobată, repartizează credite bugetare pentru cheltuielile proprii, precum și pentru cele ale ordonatorilor terțiari de credite.

19. Art. 12 din ordonanța de urgență:

(1) Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b) și d), se datorează dobânzi și penalități de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanțelor bugetare.

(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanțelor bugetare.

(3) Creanțele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum și din alte operațiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc și se execută în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor bugetare.

(4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanțele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naște acest drept.

Norme metodologice

12.1. Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b) și d) din ordonanța de urgență, se datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor datorate pentru neplata creanțelor bugetare.

12.2. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței până în ziua stingerii obligației inclusiv.

Calculul dobânzilor datorate în cazul împrumuturilor rambursate în una sau mai multe rate se face pentru fiecare termen de plată prin înmulțirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp și cu nivelul cotei dobânzii, conform exemplului următor:

- lei -
Scadența Rata debitului Soldul (suma rămasă de plată, inclusiv Dobânda la împrumut) Nr. de zile calendaristice Nivelul cotei dobânzii (%) dobânda datorată
1 2 3 4 5 6=3x4x5
30 aprilie 2003 2.000.000.000 20 0,06 24.000.000
20 mai 2003 300.000.000 1.700.000.000 10 0,06 10.200.000
30 mai 2003 200.000.000 1.500.000.000 1 0,06 900.000
31 mai 2003 1.500.000.000 30 0,06 27.000.000
30 iunie 2003 1.500.000.000 1 0,06 900.000
1 iulie 2003 180.000.000 1.320.000.000 30 0,06 23.760.000
31 iulie 2003 1.320.000.000 1 0,06 792.000
1 august 2003 500.000.000 820.000.000 11 0,06 5.412.000
12 august 2003 230.000.000 590.000.000 19 0,06 6.726.000
31 august 2003 590.000.000 4 0,06 1.416.000
4 septembrie 200 3 590.000.000 0 0,06 0
TOTAL: 77.106.000

În cazul în care termenul de plată a împrumutului sau a ratei de împrumut expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în ziua lucrătoare imediat următoare, iar dobânda pentru neplata la termen a împrumutului sau ratelor de împrumut se calculează începând cu ziua următoare termenului de plată prelungit.

Plata cu întârziere a împrumuturilor sau a ratelor de împrumut, cu excepția dobânzilor și a penalităților de orice fel, se sancționează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată.

De exemplu, în cazul unei rate de împrumut cu termen de plată scadent la data de 25 martie, dacă suma a fost achitată în tranșe în cadrul lunii, se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare unei luni, respectiv calculul penalităților de întârziere se face pentru fiecare termen de plată din cursul lunii, prin înmulțirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu nivelul cotei de penalitate și cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp, totul raportat la numărul de zile al unei luni calendaristice, conform exemplului următor:

- lei -
Scadenţa Rata debitului Soldul Nr. de zile calendaristice Nivelul penalizării (%) Penalitatea datorată
30 aprilie 2003 2.000.000.000 20 0,5 6.451.612,90
20 mai 2003 300.000.000 1.700.000.000 10 0,5 2.741.935,48
30 mai 2003 200.000.000 1.500.000.000 1 0,5 241.935,48
31 mai 2003 1.500.000.000 30 0,5 7.500.000,00
30 iunie 2003 1.500.000.000 1 0,5 241.935,48
1 iulie 2003 180.000.000 1.320.000.000 30 0,5 6.387.096,77
31 iulie 2003 1.320.000.000 1 0,5 212.903,23
1 august 2003 500.000.000 820.000.000 11 0,5 1.454.838,71
12 august 2003 230.000.000 590.000.000 19 0,5 1.808.064,52

Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Instituția ..............

PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru efectuarea plăților prin casieria proprie, la capitolul .......... pentru luna ....... anul........

contul - mii lei -
Ziua Sumele în numerar ridicate în luna curentă Sumele în numerar programate a fi ridicate din cont din care, pentru:
cheltuieli de personal (titlul 02) cheltuieli materiale și servicii (titlul 20) transferuri (titlul 38) cheltuieli de capital (titlul 70)
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL:
Ordonator de credite, Contabil-șef,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Direcția trezorerie și contabilitate publică ........./

Trezoreria operativă ...............

PROGRAM
pentru asigurarea alimentării cu numerar de la Banca Națională a României a casieriei-tezaur a trezoreriei statului, pentru efectuarea plăților în numerar către instituțiile publice pentru luna .............

- mii lei -
Ziua Sumele în numerar de eliberat din casierie Se asigură din: Soldul la finele zilei
soldul în casă la începutul zilei încasări proprii alimentări de la Banca Națională a României
0 1 2 3 4 5
Trezorier Șef/Șef administrație adjunct
. . . . . . . . . . . . . . . . . Șef serviciu
contabilitate,
. . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice Modificări (1)

CONTRACT-CADRU
DE PLASAMENT COLATERALIZAT
Nr. .......... din ....../....../......

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 146/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

Între,

Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ..............., în calitate de ..................,

și

......... (Banca) ........., cu sediul în ............., str. ............... nr. ...., înregistrată la Registrul comerțului cu nr. .............., cod fiscal nr. .........., reprezentată prin ............ în calitate de .................. și ................... în calitate de .....................

a intervenit prezentul contract:

1. Ministerul Finanțelor Publice plasează la ........ (Banca) ............... depozite colateralizate, la valoarea acceptată la licitațiile organizate, înscrisă în notificările tranzacțiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract-cadru de credit colateralizat.

Rata dobânzii depozitelor colateralizate acordate ...... (Banca) ........... este determinată în cadrul licitațiilor, potrivit metodei de alocare stabilită în anunțul licitației sau este stabilită prin negocieri bilaterale.

Perioada pentru care se plasează depozitele colateralizate este prevăzută în anunțul licitației și este menționată în notificarea tranzacției sau este stabilită prin negocieri bilaterale.

2. ...... (Banca) ........ se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu titluri de stat menționate în contractul de gaj încheiat pentru fiecare tranzacție.

3. Garanția trebuie să acopere în proporție de 100% creditele acordate și dobânzile aferente.

4. În cazul în care ...... (Banca) ........... nu achită integral la scadență plasamentele acordate și/sau nu plătește integral dobânzile aferente, Ministerul Finanțelor Publice va proceda la executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate.

5. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intră în vigoare la data semnării.

Ministerul Finanţelor Publice BANCA
Semnături autorizate şi ştampila Semnături autorizate şi ştampila

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Modificări (1)

CONTRACT DE GAJ PENTRU PLASAMENT COLATERALIZAT
Nr. ..... din ....../....../........

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 146/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

Între,

Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .............., în calitate de ...................,

și

...... (Banca) ......... cu sediul în ...................., str. ............ nr. ....., înregistrată la Registrul comerțului cu nr. ............., cod fiscal nr. .........., reprezentată prin ................. în calitate de ............. și ................... în calitate de ..................

a intervenit prezentul contract:

1. ...... (Banca) ............... se obligă să predea Ministerului Finanțelor Publice titlurile de stat, consemnate în notificarea nr. .... din data de ....., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat în sumă de .............. acordat la data de .......

....... (Banca) ............. declară, pe proprie răspundere, că titlurile de stat ce fac obiectul garanției, potrivit prezentului contract de gaj, sunt în proprietatea sa și nu sunt gajate sau sechestrate.

2. Ministerul Finanțelor Publice preia cu titlu de garanție titlurile de stat menționate de .......... (Banca) ........... în notificarea nr. ....... din data de ..................

3. În cazul în care ...... (Banca) ...... nu rambursează integral la scadență plasamentul colateralizat acordat și nu plătește integral dobânda aferentă, Ministerul Finanțelor Publice va proceda la executarea garanției, corespunzător valorii nerambursate.

4. Prezentul contract de gaj intră în vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Finanțelor Publice și își încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a plasamentului colateralizat și a dobânzii aferente.

5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la contractul de plasament nr. ................

6. Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intră în vigoare la data semnării.

Ministerul Finanţelor Publice BANCA
Semnături autorizate şi ştampila Semnături autorizate şi ştampila

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice Modificări (1)

ANTET BANCĂ

Nr. ...... Data .......

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DIN DATA DE ........... PENTRU
PLASAMENT COLATERALIZAT CU TITLURI DE STAT

Nr. de referinșa al licitașiei:
                              OPșIUNI
                        ┌─────────┬──────────┬─────────┐
                        │  1  │  2   │  3  │
                        ┌─────────┴──────────┴─────────┘
                        ┌─────────┬──────────┬─────────┐
Suma (lei):                   ┌─────────┴──────────┴─────────┘
                        ┌─────────┬──────────┬─────────┐
Rata dobânzii (%):               ┌─────────┴──────────┴─────────┘
                        ┌─────────┐
Data acordarii:                 ┌─────────┘
                        ┌─────────┐
Data scadenșei:                 ┌─────────┘

Nota: în cazul licitașiei la rata fixa se va transmite o singura opșiune

           BANCA
           Persoane autorizate:
           Numele oi prenumele
           Funcșia
           Semnaturi autorizate cf. art. 23
           din Legea nr. 58/1998 Legea bancara
           (L.S.)

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice Modificări (1)

(ANTET BANCĂ)

NOTIFICARE
pentru garantarea cu titluri de stat, a plasamentului ................
din data de ......../....../.......

Banca ........................... consimte să gajeze în favoarea Ministerului Finanțelor Publice următoarele titluri de stat:

- lei -
Nr. crt. Emisiunea Seria şi numărul Nr. de cont Data scadenţei emisiunii Număr titluri (buc.) Valoare nominală unitară Valoarea nominală totală Valoarea la zi
0 1 2 3 4 5 6 7 = 5*6 8
X TOTAL X X X X

........ (Banca) ......... declară pe proprie răspundere, că titlurile de mai sus, constituite drept garanție, sunt în proprietatea sa și nu sunt gajate sau sechestrate.

........ (Banca) ......... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat în contul de evidență deschis pe numele băncii.

BANCA

Persoane autorizate:
Numele și prenumele
Funcția
Semnături autorizate și ștampila
Data

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice Modificări (1)

CONTRACT-CADRU
PENTRU TRANZACȚII REPO/REVERSE REPO
Nr. ........ din ...../....../.......

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

Între,

Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ....................., în calitate de ............,

și

..... (Banca) ........., cu sediul în .................., str. .............. nr. ......, înregistrată la Registrul comerțului cu nr. ............, cod fiscal nr. ......., reprezentată prin ............ în calitate de ..................... și ................... în calitate de .........................

a intervenit prezentul contract:

1. Ministerul Finanțelor Publice efectuează tranzacții repo/reverse repo cu ........... (Banca) ..............., în condițiile stabilite prin licitațiile organizate de Ministerul Finanțelor Publice prin Banca Națională a României sau pe baze bilaterale cu privire la:

- Elementele de identificare a titlurilor;

- Număr de titluri de stat tranzacționate;

- Valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat;

- Rata operațiunii repo/reverse repo;

- Valoarea unitară de răscumpărare;

- Datele la care se efectuează vânzările și respectiv răscumpărările de titluri de stat.

2. ............... (Banca) ................ se obligă să efectueze transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data vânzării (pentru repo)/răscumpărării (pentru reverse repo), date stabilite în momentul încheierii tranzacției.

3. În situația în care, la data vânzării/răscumpărării, ..... (Banca) ....... nu-și îndeplinește obligațiile, Ministerul Finanțelor Publice va executa garanțiile, în conformitate cu reglementările în vigoare.

4. Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intră în vigoare la data semnării.

Ministerul Finanțelor Publice BANCA
Semnături autorizate și ștampila Semnături autorizate și ștampila

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice Modificări (1)

ANTET BANCĂ

Nr. ....... Data .........

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DIN DATA DE ............. PENTRU
CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE TITLURI DE STAT - REPO/REVERSE REPO

Nr. de referință al licitației:
OPȚIUNI
1 2 3
Tipul titlurilor de stat:
Seria și numărul:
Data scadenței emisiunii/cuponului:
Nr. titluri (buc.):
Val. nominală unitară (lei):
Randament mediu de emisiune (%):
Val. unitară de vânzare - val. la zi (lei):
Data vânzării:
Val. totală de vânzare (lei):
Rata Repo/Reverse Repo (%):
Val. unitară de răscumpărare (lei):
Data răscumpărării:
Val. totală de răscumpărare (lei):
Notă: în cazul licitației la rata fixă se va transmite o singură opțiune
BANCA
Persoane Autorizate:
Numele și Prenumele
Funcția
(L.S.

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice Modificări (1)

Ministerul Finanțelor Publice

Nr. ......./...../.../.......

Comunicare nr. ________ din ________
Către
Banca Națională a României

În conformitate cu prevederile art. 8 pct. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 și ale art. 3 din Convenția nr. 181202/4/16.05.2003, va rugăm să dispuneți preluarea sumei de ____________ (Eur/USD), cu data valutei _________, din contul de depozit în valuta la vedere în EUR/USD nr. _________, deschis la Banca Națională a României-Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice, pentru echilibrarea soldului contului curent general al trezoreriei statului din data de __________.

Echivalentul în lei se virează în contul curent general al trezoreriei statului nr. ________________.

Menționăm că a fost informată și Banca Națională a României/TransFonD SA, de această modalitate utilizată pentru acoperirea soldului debitor al contului curent general al Trezoreriei statului.

Cu mulțumiri pentru colaborare.

Director General
Semnături autorizate și ștampila

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice Modificări (1)

Ministerul Finanțelor Publice Banca
_____________________________
Nr. __________/_____/___/____ Nr. __________/_____/___/____

În baza prevederilor art. 8 pct. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/16 mai 2003, pentru asigurarea în contul curent general al trezoreriei statului a resurselor necesare efectuării plăților sectorului public, între Ministerul Finanțelor Publice și banca __________________ se încheie prezenta

CONVENȚIE

I. Obiectul convenției

1. Banca ________________ constituie un depozit în sumă de _____ miliarde lei la trezoreria statului, pe o perioadă de _________, incepând cu data de _______.

2. Nivelul ratei dobânzii este de ______________% pe an. Calculul dobânzii se efectuează în funcție de anul calendaristic de 360 zile.

II. Obligațiile părților

Banca ____________________ va vira în contul curent general al trezoreriei statului nr. ____________ deschis la Banca Națională a României suma de ________ miliarde lei.

Ministerul Finanțelor Publice va rambursa suma de ________ miliarde lei în cadrul primelor operațiuni de plată în ziua de _________, iar dobânda se va calcula și vira în aceeași zi.

III. Prezenta convenție s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.

Ministerul Finanțelor Publice Banca
(semnături autorizate) (semnături autorizate)

ANEXA Nr. 11A la normele metodologice Modificări (1)

Ministerul Finanţelor Publice
Nr. __________/_____/___/____
De acord,
SECRETAR DE STAT
(SEMNĂTURI AUTORIZATE)

NOTĂ DE LICHIDARE

Având în vedere că la data de _______________________, se împlinește scadența depozitului de _______________ miliarde lei constituit de Banca _____________ la Trezoreria statului în baza Convenției nr. ______/___/__/___, propunem următoarele:

- rambursarea plasamentului respectiv în contul nr. ______________________ al Băncii ______________, deschis la Banca Națională a României - Centrală;

- virarea sumei de _________ lei, reprezentând dobânda aferentă depozitului menționat mai sus, în contul ____________________ al Băncii ___________________, deschis la Banca Națională a României - Centrală.

Anexăm prezentei fișa de calcul a dobânzii aferente depozitului atras.

În conformitate cu prevederile pct. ______ din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. ________ pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cadrul general al atribuțiilor și exercitării controlului financiar propriu, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.

Director General,
(semnături autorizate)

ANEXA Nr. 11B la normele metodologice

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Unitatea de Management a Trezoreriei Statului

FIȘA DE LICHIDARE
A DOBÂNZII AFERENTE DEPOZITULUI ATRAS

Titular plasament Numărul Convenției Durata
- zile -
Perioada Dobânda (%) Suma plasată
- lei -
Dobânda de plătit - lei -
0 1 2 3 4 5 6=(5x2x4)/360
Total de
rambursat: 0
(col. 5 + col. 6) lei

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice Modificări (1)

ANTET BANCĂ

Nr. .......... Data ...../...../.....

LISTA CU SPECIMENELE DE SEMNĂTURI
ale persoanelor desemnate să angajeze ......... (banca) ............
în operațiunile efectuate cu Ministerul Finanțelor Publice

......... (banca) ......... desemnează pe fiecare din următoarele persoane ca având semnătura autorizată pentru a angaja ......... (banca) ............ în operațiunile efectuate cu Ministerul Finanțelor Publice și certifică că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume de persoană este original:

Nume și prenume titulari Funcția Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume și prenume înlocuitori Funcția Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BANCA
Persoane autorizate
Numele și prenumele
Funcția

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice

(titular de depozit)
TREZORERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 201/2003, între Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se încheie prezenta
CONVENȚIE
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . constituie din contul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un depozit în sumă de . . . . . . . . . . . . . . la trezoreria statului, pe o perioada de . . . . zile, începând cu data de . . . . . .
2. Nivelul dobânzii este de . . . . . . . . . pe an.
Dobânda se calculează după următoarea formula:
D = Sold cont depozit x Număr de zile (30 sau 90 zile) x % dobânda
360
3. Trezoreria statului va rambursa suma de . . . . . . . . . . . . . . . . lei în data de . . . . . . . . . . . . . . . . ., iar dobânda se va calcula și vira în aceeași zi.
4. În cazul în care titularul solicită preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit se va acorda dobânda la disponibilitățile la vedere practicată de trezoreria statului.
5. Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.
DIRECTOR DIRECTOR (titular de depozit)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...