Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma metodologică privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice din 28.11.2003

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Încasarea donațiilor și sponsorizărilor

Art. 1. -

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, fondurile bănești primite sub formă de donații și sponsorizări de către instituțiile publice, indiferent de modalitatea de finanțare, se varsă direct la bugetul din care acestea se finanțează.

Art. 2. -

În temeiul prevederilor legale de mai sus, instituțiile publice au obligația de a solicita persoanelor fizice sau juridice de la care primesc fonduri bănești în lei, reprezentând donații și/sau sponsorizări, virarea sumelor respective la bugetele din care acestea sunt finanțate, în următoarele conturi de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, deschise la unitățile Trezoreriei Statului:

a) 20.40.01.01 "Veniturile bugetului de stat - donații și sponsorizări", pentru instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat;

b) 22.40.04.01 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat - donații și sponsorizări", pentru instituțiile publice finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) 30.04 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj", pentru instituțiile publice finanțate din acest buget*);

d) 30.15 "Disponibil al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", pentru instituțiile publice finanțate din bugetul acestui fond*);

e) 50.25 "Disponibil din venituri proprii al instituțiilor publice ale administrației publice centrale", pentru instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;

f) 50.09 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate de la bugetul de stat", pentru instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate din bugetul de stat;

g) 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară";

h) 50.46.01 "Disponibil pentru finanțarea activității de bază a instituțiilor de învățământ superior din taxe și activități desfășurate";

i) alte conturi de disponibilități prin care se derulează execuția bugetelor instituțiilor publice.

*) Începând cu anul 2004, donațiile și sponsorizările cuvenite bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se virează în conturile de venituri bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului, la subcapitolul "Donații și sponsorizări". Utilizarea donațiilor și sponsorizărilor primite se va efectua, după introducerea modificărilor corespunzătoare în bugete, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate.

Art. 3. -

(1) Donațiile și sponsorizările primite în valută de către instituțiile publice se încasează în conturi deschise pe numele acestora la bănci.

(2) Pe măsura necesităților de finanțare a cheltuielilor în lei sau la alte termene stabilite de către ordonatorul de credite, dar nu mai târziu de finele anului bugetar, instituțiile publice au obligația de a dispune băncilor la care își au deschise conturile în valută virarea echivalentului în lei al sumelor în valută încasate sub forma donațiilor și sponsorizărilor în conturile prevăzute la art. 2.

(3) Dobânda aferentă disponibilităților din donații și sponsorizări păstrate în conturile deschise la bănci, precum și dobânda aferentă disponibilităților din donații și sponsorizări păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii se utilizează pe destinațiile stabilite de transmițători sau se restituie acestora, după caz, în funcție de clauzele prevăzute în actele de donație/sponsorizare.

Art. 4. -

Donațiile și sponsorizările primite în valută, din care urmează să se efectueze, potrivit reglementărilor în vigoare, plăți în valută pe teritoriul României sau în exterior, pot fi încasate și utilizate în/din contul de valută deschis la bănci, fără virarea în conturile prevăzute la art. 2 a echivalentului în lei al acestor sume.

CAPITOLUL II Introducerea modificărilor în bugetele instituțiilor publice

Art. 5. -

(1) Instituțiile publice care beneficiază de donații și/sau sponsorizări au obligația de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea sumelor în lei sau a echivalentului în lei al sumelor în valută primite în conturile de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, prezentând acestora următoarele documente justificative:

a) copia actului de donație sau de sponsorizare;

b) copia ordinului de plată, prin care sumele în lei sau echivalentul în lei al sumelor în valută reprezentând donații/sponsorizări din care se efectuează plăți în lei au fost virate în conturile corespunzătoare deschise la Trezoreria Statului;

c) copia extrasului contului de venituri bugetare sau de disponibilități deschis la Trezoreria Statului, în care au fost înregistrate donațiile/sponsorizările primite, după caz.

(2) Pentru donațiile și/sau sponsorizările prevăzute la art. 4 instituțiile publice beneficiare au obligația de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetele de venituri și cheltuieli, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, prezentând în acest scop Situația donațiilor și sponsorizărilor primite în valută din care se efectuează plăți în valută, prevăzută în anexa nr. 1, în care se completează datele din col. 0-9, la care se anexează copia documentului de plată prin care donațiile/sponsorizările au fost încasate în contul de valută deschis la bancă, împreună cu copia extrasului de cont.

(3) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, cu sediul în străinătate, transmit situația prevăzută în anexa nr. 1, împreună cu documentele prevăzute la alin. (2), ordonatorului principal de credite.

Art. 6. -

(1) Ordonatorii principali de credite analizează propunerile de majorare a bugetelor de venituri și cheltuieli prezentate de ordonatorii de credite secundari, precum și pe cele întocmite pentru donațiile și sponsorizările primite pentru activitatea proprie, le centralizează și întocmesc lunar formularul "Propunere de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător donațiilor și/sau sponsorizărilor primite", prevăzut în anexa nr. 2, care se transmite Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la expirarea lunii.

(2) Formularul prevăzut în anexa nr. 2 nu se întocmește pentru donațiile și sponsorizările primite de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora fiind de competența persoanelor abilitate de lege să aprobe aceste bugete.

Art. 7. -

Ministerul Finanțelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite conform prevederilor art. 6, introduce modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, după caz, precum și în bugetele acestora.

Art. 8. -

(1) După înștiințarea de către Ministerul Finanțelor Publice în legătură cu modificările introduse în bugete ca urmare a donațiilor și sponsorizărilor primite, ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare cu care bugetele respective au fost majorate, pentru bugetul propriu și/sau pentru bugetele instituțiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari ori terțiari de credite, după caz, și aprobă bugetele respective.

(2) Ordonatorii secundari de credite, după aprobarea de către ordonatorii principali de credite a bugetelor modificate, vor proceda la repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu și/sau pentru bugetele instituțiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori terțiari de credite, după caz, și aprobă bugetele respective.

CAPITOLUL III Utilizarea donațiilor și sponsorizărilor

Art. 9. -

În limita donațiilor și sponsorizărilor primite, ordonatorii de credite pot dispune plăți numai pentru destinațiile aprobate de transmițător, astfel:

a) instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat - din conturile de cheltuieli bugetare, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate;

b) instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat - din conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele acestora;

c) instituțiile publice finanțate integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate - din conturile de cheltuieli corespunzătoare fondurilor speciale respective;

d) instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, care efectuează plăți în valută din donațiile și/sau sponsorizările primite - din conturile deschise la bănci.

Art. 10. -

(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 9 lit. d), finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetul asigurărilor sociale de stat, după majorarea bugetelor, vor proceda la virarea donațiilor și/sau sponsorizărilor primite în conturile de venituri bugetare prevăzute la art. 2 lit. a) sau b), după caz, astfel:

a) instituțiile publice cu sediul în România virează echivalentul în lei al donațiilor/sponsorizărilor primite, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în acest scop, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, după caz) la nivelul sumelor în lei înscrise în col. 9 din anexa nr. 1;

b) pentru instituțiile publice cu sediul în străinătate virarea sumelor se efectuează de către ordonatorul principal de credite, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, după caz) la nivelul sumelor în lei înscrise în col. 9 din anexa nr. 1.

(2) Pentru donațiile și sponsorizările prevăzute la alin. (1) instituțiile publice beneficiare au obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la utilizarea integrală a sumelor în valută să comunice ordonatorului de credite ierarhic superior, pe baza datelor din contabilitatea proprie, diferențele favorabile/nefavorabile de curs valutar înregistrate în execuție față de datele comunicate inițial prin situația prevăzută în anexa nr. 1, care se înscriu în col. 10. Cu diferențele favorabile de curs valutar urmează să se majoreze bugetele instituțiilor publice beneficiare, potrivit precizărilor art. 6-8.

(3) După majorarea corespunzătoare a bugetelor, diferențele favorabile de curs valutar se virează la bugetul cărora acestea se cuvin, potrivit precizărilor alin. (1) lit. a) și b), după caz.

(4) În cazul în care se înregistrează diferențe nefavorabile de curs valutar, sumele în lei virate în plus la buget se recuperează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmit de către instituția publică care a virat sumele respective, din contul de venituri bugetare în care aceste sume au fost virate în următoarele conturi:

- în contul de cheltuieli bugetare, în situația în care donațiile/sponsorizările au fost primite și utilizate integral în cursul aceluiași an bugetar;

- în contul de venituri bugetare "Restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți", în cazul în care donațiile/sponsorizările nu se utilizează integral în cursul anului bugetar în care acestea au fost primite.

(5) La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), prin care se recuperează diferențele nefavorabile de curs valutar, se anexează situația prevăzută în anexa nr. 1, din care trebuie să rezulte cuantumul sumelor de recuperat.

Art. 11. -

(1) Sumele rămase neutilizate din donațiile și/sau sponsorizările care, potrivit actelor de donație/sponsorizare, trebuie restituite transmițătorilor se restituie de către instituțiile publice beneficiare din contul de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, în care acestea au fost virate.

(2) Restituirea donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate de către instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat sau din bugetul asigurărilor sociale de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care acestea au fost virate se efectuează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmit de instituția publică respectivă, la care se anexează Contul de execuție al donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, care va cuprinde informațiile cu privire la primirea și utilizarea donațiilor/sponsorizărilor respective, prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Eventualele sume rămase neutilizate din donațiile și/sau sponsorizările primite și utilizate în valută, care, potrivit actelor de donație/sponsorizare, trebuie restituite transmițătorilor se restituie din conturile de valută deschise la bănci.

(4) Creditele bugetare rămase disponibile ca urmare a donațiilor și/sau sponsorizărilor restituite transmițătorilor nu pot fi utilizate pentru alte destinații și se anulează de drept la finele anului bugetar.

CAPITOLUL IV Regimul donațiilor și sponsorizărilor rămase neutilizate
la finele anului bugetar

Art. 12. -

Pentru utilizarea în anul următor a donațiilor și sponsorizărilor cu care au fost majorate în cursul anului bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, în limita cărora nu au fost dispuse plăți, se va proceda astfel:

1. Instituțiile publice își transferă sumele reprezentând donații/sponsorizări rămase disponibile din contul corespunzător de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, deschise la Trezoreria Statului, în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului".

La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT) prin care se face transferul donațiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, instituțiile publice vor anexa Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul ... (anexa nr. 3). Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, înscris în anexa nr. 3, trebuie să coincidă cu suma care se transferă la finele anului în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului".

2. Instituțiile publice care înregistrează la finele anului bugetar donații/sponsorizări rămase neutilizate, acordate de transmițători diferiți prin acte de donație/sponsorizare distincte, vor transfera în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului" sumele rămase disponibile, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), la care vor fi anexate conturi de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate, întocmite distinct pentru fiecare donator sau sponsor.

3. Utilizarea în anul următor a donațiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului bugetar se efectuează din contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", pe destinațiile stabilite de transmițător și la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 "Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3, întocmită la transferarea soldului.

4. Donațiile și/sau sponsorizările prevăzute la art. 4, rămase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valută deschise la bănci, se utilizează în anul următor din același cont, pe destinațiile stabilite de transmițător.

Art. 13. -

Donațiile și/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și în consecință nu mai pot fi utilizate în cursul anului bugetar, vor fi încasate de către instituțiile publice beneficiare în contul 50.05 "Sume de mandat și în depozit" deschis la unitățile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la bancă, după caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător sau de disponibilități, după caz, precum și majorarea creditelor bugetare în bugetele instituțiilor publice beneficiare, potrivit precizărilor art. 6-8, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului bugetar următor.

Art. 14. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

...............................

(Denumirea instituției publice)

SITUAȚIA
donațiilor și sponsorizărilor primite în valută, din care se efectuează plăți în valută

Denumirea indicatorului Subdiviziunea bugetară (Cod) Felul valutei Valoarea la data încasării Valoarea la data utilizării integrale
Capitol Subcapitol Titlu Articol Alineat în valută Curs valutar în lei Diferențe de curs (+/-) Suma În lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10 11=9+10
Venituri din donații și/sau sponsorizări
Propuneri de credite bugetare Total, din care:
- Subdiviziunea bugetară
Ordonator de credite,
.............................
Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ...................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

................................

(Denumirea instituției publice)

PROPUNERE
de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător
donațiilor și/sau sponsorizărilor primite în luna.../anul...

!|||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||¬
§            §   Subdiviziunea bugetară (Cod)   §       §
§Denumirea indicatorului—|||||||`||||||||||`|||||`|||||||`|||||||Z Suma în lei §
§            §Capitol§Subcapitol§Titlu§Articol§Alineat§       §
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
§      0      §  1  §  2   § 3 §  4  §  5  §   6   §
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
§ Venituri din donații §    §     §   §    §    §       §
§și/sau sponsorizări  §    §     §   §    §    §       §
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
§ Propuneri de credite §    §     §   §    §    §       §
§bugetare        §    §     §   §    §    §       §
§Total, din care:    §    §     §   §    §    §       §
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
§ - Subdiviziunea   §    §     §   §    §    §       §
§bugetară        §    §     §   §    §    §       §
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
—|||||||||||||||||||||||ș|||||||ș||||||||||ș|||||ș|||||||ș|||||||ș|||||||||||||Z
ș|||||||||||||||||||||||°|||||||°||||||||||°|||||°|||||||°|||||||°|||||||||||||±

  Ordonator principal de credite,      Conducătorul compartimentului
  .................................        financiar-contabil,
                       ................................

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul...

!||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||`|||||||¬
§Nr. §            Denumirea indicatorului            §  Codul  § Suma §
§crt.§                                   §indicatorului§- lei -§
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
§ 1. §Veniturile din donații și/sau sponsorizări primite și virate la buget§       §    §
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
§ 2. §Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor  §       §    §
§  §primite, din care: ............................           §       §    §
§  §(pe subdiviziunile clasificației bugetare)              §       §    §
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
§ 3. §Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele§       §    §
§  §anului, din care: ....................                §       §    §
§  §(pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)     §       §    §
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
—||||ș|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ș|||||||||||||ș|||||||Z
ș||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||°|||||||±

       Ordonator de credite,               Conducătorul compartimentului
     .............................                financiar-contabil,
                                 .............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...