Guvernul României

Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată din 24.10.2003

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2003 până la 04 ianuarie 2018, fiind abrogat prin Hotărâre 949/2017 și înlocuit de Normă metodologică 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență:

1. serviciile de utilitate publică pentru care agenții economici furnizori vor accepta încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit sunt acele servicii prestate consumatorului final - persoană fizică, din următoarele domenii:

a) energie electrică și termică, gaze naturale;

b) salubritate, apă-canal;

c) telefonie fixă și mobilă;

2. impozitele, taxele, amenzile, dobânzile, penalitățile de întârziere, penalitățile și alte obligații de plată pentru care instituțiile publice vor accepta încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit sunt cele datorate de persoanele fizice.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

1. persoane juridice beneficiare - agenții economici furnizori de servicii de utilitate publică, instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, care acceptă și cardurile ca instrument de plată, potrivit art. 1 din ordonanța de urgență;

2. comercianți - persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, la cursul de referință al Băncii Naționale a României la data de 31 decembrie a anului respectiv;

3. carduri - cardurile de debit și cardurile de credit al căror posesor este o persoană fizică.

Art. 3. -

(1) Persoanele fizice pot achita cu carduri serviciile de utilitate publică, impozitele, taxele, amenzile, dobânzile, penalitățile de întârziere, penalitățile și alte obligații de plată, precum și obligațiile de plată față de comercianți, la următoarele terminale de plată electronice:

a) terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare sau, după caz, de încasare, denumit în continuare POS;

b) ghișeul automat de bancă, denumit în continuare ATM;

c) alte terminale și echipamente care permit efectuarea de plăți prin intermediul cardurilor, prevăzute în contractele încheiate cu băncile acceptante.

(2) Obligațiile de plată prevăzute la alin. (1) se pot achita cu carduri și prin intermediul instrumentelor de plată cu acces la distanță, cum ar fi aplicațiile tip Internet-banking și home-banking.

Art. 4. -

(1) Pentru a asigura efectuarea plăților cu carduri, persoanele juridice beneficiare și comercianții vor încheia contracte cu băncile acceptante de carduri, selectate, care vor efectua și dotarea cu terminalele de plată.

(2) Alegerea băncii acceptante de către persoanele juridice beneficiare se va efectua prin achiziție publică, în condițiile prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.

Art. 5. -

În contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri se vor prevedea obligațiile de plată reprezentând impozitele, taxele, amenzile, dobânzile, penalitățile de întârziere, penalitățile și alte obligații de plată, ce se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, instituțiile publice beneficiare având obligația de a informa plătitorul în acest sens.

Art. 6. -

Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea terminalelor de plată se vor suporta de către băncile acceptante de carduri, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din ordonanța de urgență.

Art. 7. -

Tipul terminalului sau terminalelor de plată prin intermediul cărora persoanele fizice își pot achita obligațiile de plată cu carduri, precum și cheltuielile cu administrarea și operarea acestora se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile acceptante, potrivit art. 4 alin. (1).

Art. 8. -

Pentru instalarea și funcționarea terminalelor de plată tip POS, persoanele juridice beneficiare și comercianții vor asigura liniile de comunicație necesare.

Art. 9. -

(1) Persoanele juridice beneficiare și comercianții vor stabili, prin contractele încheiate cu băncile acceptante, schimburile de informații necesare între cele două părți pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de încasări prevăzut la art. 1 din ordonanța de urgență.

(2) Persoanele juridice beneficiare sunt obligate să comunice persoanelor fizice, la solicitarea acestora, informații cu privire la obligațiile de plată.

Art. 10. -

(1) Pentru plățile efectuate cu carduri prin intermediul POS, băncile acceptante vor asigura eliberarea unei chitanțe de la terminalul de plată, care reprezintă pentru deținătorul de card dovada efectuării plăților respective, iar operatorul de la ghișeul la care este montat POS va elibera un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la POS pe obligații de plată și data efectuării plății.

(2) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la POS, prevăzut la alin. (1), se editează în două exemplare, care vor fi semnate atât de către posesorul de card, cât și de operatorul de la ghișeu, din care un exemplar se înmânează posesorului de card.

Art. 11. -

În cazul plăților efectuate cu card prin intermediul ATM, pentru fiecare tranzacție efectuată plătitorul intră în posesia unei chitanțe eliberate de ATM, care reprezintă pentru acesta dovada efectuării plății.

Art. 12. -

Din momentul eliberării chitanțelor prevăzute la art. 10 alin. (1) și la art. 11 răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu card în contul persoanelor juridice beneficiare, în termenul stabilit de prezentele norme metodologice, revine băncilor acceptante.

Art. 13. -

(1) Datele stocate în rețelele de plăți prin intermediul cardurilor au statut de date cu caracter personal în sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Orice posesor de card, în relația cu persoanele juridice beneficiare și cu comercianții, are acces exclusiv la informațiile privind propria persoană.

Art. 14. -

(1) Sumele reprezentând obligațiile de plată prevăzute la art. 1 pct. 2 vor fi transferate de către băncile acceptante într-un cont tranzitoriu al băncii - analitic cont beneficiar în aceeași zi sau, în cazul plăților efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor.

(2) Băncile acceptante au obligația virării totalului sumelor cuvenite instituțiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilități deschis pe numele instituțiilor respective la Trezoreria Statului, în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul tranzitoriu prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul plăților efectuate prin intermediul cardurilor prin ATM sau prin aplicații tip Internet-banking și homebanking ori la alte terminale sau echipamente de plată, concomitent cu virarea sumelor cuvenite instituțiilor publice beneficiare în contul de disponibilități distinct deschis la Trezoreria Statului, băncile acceptante vor transmite acestora sub formă electronică, pe suport magnetic și/sau în formă letrică, după caz, toate informațiile cu privire la plăți, stabilite în contractele încheiate. Pentru plățile efectuate la POS instalate la sediile instituțiilor publice, toate informațiile necesare cu privire la plată sunt consemnate în documentul care prevede defalcarea sumei, eliberat la ghișeu de operator potrivit art. 10, băncile acceptante neavând obligația de a transmite instituțiilor publice beneficiare alte informații suplimentare.

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilități prevăzut la alin. (2), instituțiile publice beneficiare au obligația virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

(5) Instituțiile publice au obligația de a efectua zilnic operațiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacțiile efectuate prin POS/imprinter, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le gestionează.

Art. 15. -

Obligația bugetară se consideră plătită la datele stabilite prin reglementările legale în vigoare, referitoare la colectarea creanțelor bugetare.

Art. 16. -

Sumele reprezentând obligațiile de plată pentru serviciile de utilitate publică vor fi virate în contul persoanelor juridice beneficiare în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor, în cazul în care plățile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri.

Art. 17. -

Băncile acceptante au obligația să informeze persoanele fizice posesoare de carduri în legătură cu termenul maximal în care se sting obligațiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...