Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților din 08.05.2003

Modificări (5), Puneri în aplicare (3), Referințe (2), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 21 mai 2003.

În vigoare de la 21 mai 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Organizarea formării profesionale a adulților Modificări (1)

Art. 1. - Modificări (2)

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, denumită în continuare ordonanță.

Art. 2. -

(1) Furnizorii de formare profesională, prevăzuți la art. 6 alin. (1) din ordonanță, sunt prestatorii de servicii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevăzut în actul de înființare sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități independente activități de formare profesională.

(2) Potrivit art. 6 alin. (3), respectiv art. 22 alin. (3) din ordonanță, furnizori de formare profesională pot fi și filialele acestora, precum și centrele de formare profesională fără personalitate juridică, înființate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.

(3) Persoanele fizice pot avea calitatea de furnizori de formare profesională numai pentru organizarea uceniciei la locul de muncă.

Art. 3. -

(1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art. 7 din ordonanță reprezintă nivelurile de calificare stabilite prin Registrul național al calificărilor profesionale din România, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se utilizează nivelurile de calificare prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Condițiile pentru obținerea nivelurilor de calificare, precum și funcționarea sistemului de credite transferabile, prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanță, se stabilesc prin Registrul național al calificărilor profesionale din România.

Art. 4. - Modificări (1)

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării solicită, în temeiul art. 8 alin. (1) din ordonanță, ministerelor, agențiilor naționale și altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităților administrației publice locale, să pună la dispoziție strategiile sectoriale și teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Conform art. 11 alin. (1) din ordonanță, programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România - C.O.R., precum și pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații.

(2) În situații deosebite, cu aprobarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, furnizorii de formare profesională care solicită autorizarea pot propune programe de formare profesională pentru grupări de ocupații care permit folosirea unei programe de pregătire comune în proporție de minimum 70%. În acest caz furnizorii de formare profesională achită o singură dată taxa de autorizare prevăzută la art. 26 din ordonanță.

(3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulților se vor organiza pentru calificările cuprinse în Registrul național al calificărilor profesionale din România.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Registrul național al calificărilor profesionale din România, prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanță, cuprinde calificările recunoscute la nivel național. Acesta are la bază nivelurile de calificare, competențele profesionale și sistemul de credite transferabile, corespunzător cerințelor pieței muncii.

(2) Până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare se stabilește de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Programele de formare profesională se elaborează, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonanță, în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, aprobate în condițiile reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1)

(2) Standardele ocupaționale pot fi obținute de către furnizorii de formare profesională în condițiile stabilite de organismul abilitat, potrivit legii, cu gestionarea acestora.

Art. 8. -

(1) Persoanele cu nevoi speciale, prevăzute la art. 14 alin. (3) din ordonanță, sunt persoane care se încadrează, în condițiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap. Modificări (1)

(2) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale respectă particularitățile acestei categorii de persoane atât în privința condițiilor materiale, cât și a programei de pregătire.

Art. 9. - Modificări (1)

Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel național încheie cu participanții la aceste programe, potrivit art. 16 alin. (1) din ordonanță, contracte de formare profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. -

Organizarea și desfășurarea uceniciei la locul de muncă, prevăzută la art. 17 alin. (1) din ordonanță, se reglementează prin lege specială.

CAPITOLUL II Autorizarea furnizorilor de formare profesională

Art. 11. - Modificări (1)

Potrivit art. 18 alin. (1) din ordonanță, sunt supuși autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională. Ceilalți furnizori de formare profesională pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă certificate cu recunoaștere națională.

Art. 12. - Modificări (1)

Instituțiile de învățământ superior acreditate se supun autorizării potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesională care nu intră sub incidența prevederilor art. 18 alin. (2) din ordonanță.

Art. 13. - Modificări (1)

În temeiul art. 19 alin. (1) din ordonanță, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, așa încât aceasta să se desfășoare în mod unitar în întreaga țară, scop în care: Modificări (1)

a) poate înființa comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională la nivel județean, respectiv al municipiului București, conform art. 19 alin. (2) din ordonanță;

b) îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 25 din ordonanță; Modificări (1)

c) centralizează datele cu privire la comisiile de autorizare, precum și la activitatea acestora;

d) elaborează și transmite instrucțiuni comisiilor de autorizare și secretariatelor tehnice;

e) semnalează Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, asociațiilor patronale și organizațiilor sindicale deficiențele constatate în activitatea comisiilor de autorizare; Modificări (1)

f) ține evidența profesiilor sau ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale în colaborare cu autoritățile de reglementare, în condițiile legii;

g) acordă consultanță de specialitate privind formarea profesională;

h) întocmește și actualizează Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, care cuprinde toți furnizorii de formare profesională autorizați.

Art. 14. - Modificări (2)

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face de către comisii de autorizare județene, respectiv a municipiului București. Modificări (1)

(2) Conform art. 20 alin. (1) din ordonanță, comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională sunt formate din 5 membri, din care un președinte care este directorul general al direcției generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București.

(3) În vederea înființării comisiilor de autorizare, în temeiul art. 20 alin. (2) lit. a) -c) din ordonanță, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților solicită Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, organizațiilor sindicale și asociațiilor patronale reprezentative la nivel județean să își nominalizeze reprezentanții în comisiile de autorizare, persoane cu experiență în domeniul formării profesionale.

Art. 15. - Modificări (2)

În sensul art. 20 alin. (2) lit. d) și e) din ordonanță, reprezentative la nivel județean sunt organizațiile sindicale și asociațiile patronale care reprezintă în plan județean organizațiile sindicale și asociațiile patronale reprezentative la nivel național, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 16. -

Organizațiile sindicale și asociațiile patronale reprezentative la nivel național stabilesc prin consens organizațiile ai căror reprezentanți vor fi desemnați în comisiile de autorizare la nivelul fiecărui județ și al municipiului București și le comunică Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. Modificări (1)

Art. 17. -

În cazul în care, din motive obiective, membrii titulari nu sunt disponibili, înlocuitorii acestora, desemnați în scris de autoritățile publice, organizațiile sindicale și asociațiile patronale prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele norme, vor participa cu drept de vot la ședințele de lucru ale comisiei de autorizare.

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) După nominalizarea membrilor de către autoritățile publice, organizațiile sindicale și asociațiile patronale prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele norme, comisiile de autorizare sunt înființate prin hotărâre a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Hotărârea de înființare a comisiilor de autorizare va fi comunicată Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, asociațiilor patronale și organizațiilor sindicale, reprezentative la nivel național. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Comisiile de autorizare își desfășoară lucrările în prezența tuturor membrilor.

(2) În situații excepționale, lucrările se pot desfășura în prezența a minimum 3 membri, cu condiția ca președintele și reprezentanții partenerilor sociali să fie prezenți.

Art. 20. - Modificări (1)

Hotărârile se iau cu minimum 3 voturi exprimate pentru acordarea, neacordarea sau retragerea autorizației, după caz.

Art. 21. - Modificări (2)

Potrivit art. 20 alin. (3) din ordonanță, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare pot folosi specialiști sau experți în domeniul ocupațional, respectiv care verifică îndeplinirea de către furnizorul de formare profesională a criteriilor de evaluare în vederea autorizării.

Art. 22. - Modificări (2)

Nivelul indemnizațiilor membrilor comisiei de autorizare și a specialiștilor pe domeniile ocupaționale, folosiți de către comisii, este stabilit anual de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și este avizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul direcției generale de muncă și solidaritate socială din județul în care se solicită autorizarea. Modificări (2)

(2) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.

(3) Salariul mediu brut pe economie luat în calcul la plata taxelor de autorizare este cel comunicat de Institutul Național de Statistică în luna precedentă celei în care se achită taxa de autorizare de către furnizorul de formare profesională. Modificări (1)

Art. 24. -

Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, respectiv cheltuielile curente și de capital, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice județene, respectiv al municipiului București, plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, de către direcțiile generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București. Modificări (1)

Art. 25. - Modificări (1)

Pentru buna desfășurare a activității comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 20 alin. (5) din Ordonanță, direcțiile generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, pun la dispoziție comisiilor de autorizare un spațiu corespunzător la sediul direcției. Modificări (1)

Art. 26. - Modificări (1)

Pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate la art. 21 din ordonanță, comisiile de autorizare:

a) aprobă listele de specialiști și experți la care se poate apela pentru activitățile de evaluare a furnizorilor de formare profesională și de examinare a participanților la programele de formare profesională;

b) emit decizii;

c) transmit Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților date privind activitatea de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională; Modificări (1)

d) desfășoară alte activități necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

Art. 27. -

(1) Secretariatele tehnice județene, respectiv al municipiului București, ale comisiilor de autorizare ajută comisiile în exercitarea atribuțiilor ce le revin, asistând la lucrările comisiei și întocmind documentele în care se consemnează conținutul și rezultatele acestor lucrări.

(2) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute în art. 21 alin. (2) din ordonanță, secretariatele tehnice județene, respectiv al municipiului București, ale comisiilor de autorizare realizează următoarele activități: Modificări (1)

a) sprijină comisiile de autorizare în activitățile legate de evaluarea și monitorizarea furnizorilor de formare profesională;

b) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare;

c) asigură comunicarea dintre Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, specialiștii implicați în activitățile de evaluare a furnizorilor de formare profesională și de examinare a participanților la programele de formare profesională; Modificări (1)

d) oferă informații publicului interesat despre procesul de autorizare și despre furnizorii de formare profesională autorizați.

Art. 28. -

(1) Fiecare comisie de autorizare dispune de ștampilă proprie și dispozitiv de aplicare a timbrului sec. Modelele de ștampilă și de timbru sec se aprobă de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și se transmit comisiilor de autorizare. Modificări (1)

(2) Cheltuielile necesare pentru procurarea ștampilelor, a dispozitivului de aplicare a timbrului sec, tipizatelor și a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se efectuează de către direcțiile generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, la solicitarea comisiilor de autorizare. Modificări (1)

Art. 29. -

(1) Problemele ivite în activitatea comisiilor de autorizare se soluționează de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Instituțiile și organizațiile reprezentate în comisiile de autorizare vor acorda tot sprijinul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților pentru soluționarea problemelor care se pot ivi în activitatea comisiilor de autorizare. Modificări (1)

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Documentul prin care se certifică autorizarea, prevăzut la art. 22 alin. (4) din ordonanță, se numește autorizație și i se eliberează furnizorului de formare profesională pentru fiecare tip de program de formare profesională.

(2) Forma, conținutul și regimul de eliberare a autorizației sunt cuprinse în metodologia de autorizare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile și procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizației prevăzute la art. 25 lit. c) din ordonanță.

(4) Metodologia de autorizare se elaborează de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. Modificări (1)

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Potrivit art. 22 alin. (2) din ordonanță, autorizarea se face pentru fiecare dintre ocupațiile, grupările de ocupații sau calificările pentru care furnizorul de formare profesională organizează programe de formare profesională, conform art. 5 din prezentele norme. Puneri în aplicare (1)

(2) Furnizorii de formare profesională care sunt autorizați să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare cu recunoaștere națională pot organiza și programe de inițiere pentru dobândirea unora dintre competențele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, în baza aceleiași autorizații.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. c) și la art. 25 lit. e) din ordonanță constă în urmărirea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia, pentru organizarea unui program de formare profesională.

(2) Neîndeplinirea criteriilor care au stat la baza autorizării furnizorului de formare profesională, pentru organizarea programului de formare profesională, determină retragerea autorizației respective. Jurisprudență

(3) Procedura de monitorizare, criteriile și procedura de retragere a autorizației fac parte integrantă din metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 33. - Modificări (1)

(1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Modalitatea de soluționare a contestației este cuprinsă în metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 34. -

(1) În temeiul art. 27 din ordonanță, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților stabilește modalitățile de colectare și de organizare a datelor cuprinse în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților. Modificări (1)

(2) Aceste date sunt puse la dispoziție publicului interesat prin secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare, prin secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și prin Internet. Modificări (1)

(3) Structura Registrului național al furnizorilor de formare profesională a adulților, denumit în continuare prescurtat RNFFPA, este prevăzută în anexa nr. 3.

CAPITOLUL III Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților

Art. 35. - Modificări (1)

(1) În temeiul art. 28 și 29 din ordonanță, examenele de absolvire susținute de participanții la programele de formare profesională se organizează conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulților. Derogări (1)

(2) Metodologia certificării formării profesionale a adulților se elaborează de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, în temeiul art. 30 din ordonanță, se aprobă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Art. 36. -

(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaștere națională, prevăzute la art. 31 din ordonanță, sunt imprimate-tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 și 5, și au regimul actelor de studii. Modificări (1)

(2) Certificatele prevăzute la alin. (1) se eliberează însoțite de o anexă denumită "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competențele profesionale dobândite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de calificare profesională și de absolvire, precum și a anexelor acestora sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Modificări (1)

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Procedura de evaluare și certificare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 32 din ordonanță, se elaborează de Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare în colaborare cu Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (2)

(2) Procedura de evaluare și certificare a competențelor prevăzută la alin. (1) stabilește și modul de autorizare a centrelor care au dreptul să organizeze evaluarea și certificarea competențelor obținute pe alte căi decât cele formale.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 38. -

Cheltuielile cu pregătirea profesională a salariaților, efectuate de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții, precum și de către persoane fizice autorizate să desfășoare activități independente, înregistrate în contabilitatea proprie, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, respectiv al venitului impozabil.

Art. 39. - Modificări (1)

Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, prevăzută la art. 45 alin. (2) din ordonanță, se va elabora în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 40. -

Pentru alcătuirea și completarea listei profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale prevăzute la art. 13 lit. f) din prezentele norme metodologice, ministerele, agențiile naționale și alte autorități sau organizații responsabile vor transmite Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, informațiile privind aceste profesii și ocupații, cu menționarea cadrului legislativ și a condițiilor de reglementare. Modificări (1)

Art. 41. -

(1) Activitatea de control prevăzută la art. 46 din ordonanță are în vedere: Modificări (1)

a) activitatea de formare profesională desfășurată de furnizorii de formare profesională;

b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională.

(2) Controlul asupra modului de organizare a activității de formare profesională desfășurate de furnizorii de formare profesională se efectuează de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. Modificări (2)

(3) Pentru realizarea controlului prevăzut la alin. (2), furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziție persoanelor împuternicite să exercite controlul toate informațiile solicitate, referitoare la activitatea de formare profesională.

(4) Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților va întocmi periodic rapoarte privind activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională pe care o coordonează și le va pune la dispoziție ministrului muncii și solidarității sociale și ministrului educației și cercetării. Modificări (2)

Art. 42. -

Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau civilă a persoanelor vinovate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 43. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Modificări (1)

NIVELURILE DE CALIFICARE

Nivelul 1

Persoana este responsabilă de execuția propriei activități. Munca presupune în special activități simple, de rutină.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă învățământ obligatoriu și inițiere profesională. Inițierea profesională este dobândită fie în cadrul învățământului profesional prin școala de ucenici, fie printr-un program de inițiere profesională în sistemul de formare profesională a adulților.

Nivelul 2

Persoana este responsabilă de execuția propriei activități. În plus există o responsabilitate colectivă în cadrul activităților desfășurate, care presupune colaborarea cu colegii. Munca presupune o gamă largă de activități realizate în contexte variate. Unele dintre aceste activități sunt complexe sau nerutiniere.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă învățământ obligatoriu și calificare profesională prin învățământul profesional - școală profesională - sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulților.

Nivelul 3

Persoana este responsabilă de execuția propriei activități, dar și de realizarea sarcinilor încredințate grupului din care face parte, având atribuții de coordonare și control. Munca presupune o gamă largă de activități complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: învățământ liceal - filiera tehnologică și vocațională sau învățământ postliceal ori învățământ liceal și program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulților.

Nivelul 4

Persoana este responsabilă de execuția propriei activități, dar și de realizarea sarcinilor încredințate grupului din care face parte, putând desfășura și activități de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunoștințelor într-o gamă largă de activități complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică postsecundară prin învățământ universitar.

Nivelul 5

Persoana este responsabilă de execuția activităților proprii și ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunoștințe și competențe de nivel înalt atât legate de domeniile ocupaționale, cât și independente de aceste domenii. Caracteristici esențiale ale nivelului sunt: capacitățile de analiză, diagnoză, structurare, planificare, execuție și evaluare.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: învățământ universitar și postuniversitar.

NOTĂ:

1. Calificările dobândite în sistemul de educație a adulților, pentru care se organizează pregătirea, și prin sistemul de învățământ nu permit continuarea studiilor conform procedurilor care reglementează mobilitatea internă între nivelurile educaționale stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Modificări (1)

2. Persoanele care obțin o calificare în afara sistemului de învățământ și care doresc să continue studiile pot beneficia de recunoașterea achizițiilor de cunoaștere, aptitudini și deprinderi dobândite prin sistemul creditelor transferabile reglementate în condițiile art. 3 alin. (3) din normele metodologice.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CONTRACT
de formare profesională
(model)
Nr. ............ din ..............

1. Părțile contractante:

A. ........................, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ................, având funcția de ..............., cu sediul în ........................, str. ................ nr. ....., județul (sectorul) ..........., telefon ........., fax ............., e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ............. la ..........., posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația ................, seria ..... nr. ........, înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ..................../...............

B. ......................, în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în ........., str. ............. nr. ..........., județul (sectorul) ............., telefon ...............

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupația de .................................. .

3. Durata contractului:

Durata contractului este de ............... luni, reprezentând .............. ore de pregătire teoretică și ............. ore de pregătire practică; derularea contractului începe la data de ........................ .

4. Valoarea contractului:

Valoarea totală a contractului este de .................... lei. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în .................. tranșe, până la data de ........................, prima tranșă fiind achitată până la data de ....................., iar celelalte tranșe la datele de ......................... . Valoarea contractului, precum și modalitățile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părților, prin acte adiționale la prezentul contract.

5. Obligațiile părților:

A. Furnizorul se obligă:

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de formare profesională;

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică;

d) să asigure instructajul privind protecția muncii;

e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

B. Beneficiarul se obligă:

a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susține examenul de absolvire;

b) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

c) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;

d) să respecte normele privind protecția muncii.

6. Răspunderea contractuală Modificări (1)

Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii.

În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puțin de 15%.

Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă beneficiarului dreptul de a solicita și a obține restituirea contravalorii taxei achitate, potrivit pct. 4.

7. Forța majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii.

Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forță majoră.

8. Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de judecată competente, potrivit legii.

9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional la prezentul contract.

Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;

b) prin acordul de voință al părților;

c) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

10. Clauze speciale

Părțile contractante pot stabili prin act adițional și alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.

11. Dispoziții finale

Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi, ...................., în două exemplare, din care unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar.

Furnizor, Beneficiar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CONSILIUL NAȚIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR Modificări (1)

REGISTRUL NAȚIONAL
al furnizorilor de formare profesională a adulților
Nr. de înma- tricu- lare Data Denumirea furnizorului Adresa Forma de organizare sau statutul juridic Codul unic de înregis- trare sau codul fiscal Numărul de telefon, fax Programul de formare autorizat Autorizația Duplicat Retragerea autorizației
Numele Tipul Cod COR/Cod Nomen- clator Seria Nr. Data elibe- rării Seria Nr. Data elibe- rării Decizia Data comu- nicării
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ANEXA Nr. 41) la normele metodologice

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA \
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
C
O
N
S
I
L
I
U
L

N
A
Ț
I
O
N
A
L

D
E

F
O
R
M
A
R
E
P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L
Ă

A

A
D
U
L
Ț
I
L
O
R
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
/
\
/
\
/
\
/
\
/
\
/
ROMÂNIA
MMSS MEC Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Ministerul Educației și Cercetării
SERIA .... NR. ............ SERIA ...... NR.: ............... TS
CERTIFICAT
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
CERTIFICAT
Dl/D-na ................. DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
cod numeric personal ........................ născut(ă) în anul ....... luna .............. ziua ..... în localitatea ................... jud./sect .............. fiul (fiica) lui .................. și al (a) ................ a participat în perioada .................... la programul de calificare/recalificare ucenicie .................................... ............................................. cu durata de .............. ore, organizat de ............................................. cu sediul în localitatea .................... Județul ........................ înmatriculat în RNFFPA cu nr. ......./............... și a promovat examenul de absolvire în anul .... luna .... ziua ..... cu media ..... obținând calificarea de ..................... Dl/D-na ................., cod numeric personal ................... născut(ă) în anul .... luna ....... ziua .... în localitatea ................. județul/sectorul ......... fiul (fiica) lui .......... și al (a) ......... a participat în perioada ......................... la programul de calificare/recalificare/ucenicie ....... ........................................................... cu durata de .... ore, organizat de ........................ cu sediul în localitatea ................... județul ............ înmatriculat în Registrulnațional al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ............/....................... și a promovat examenul de absolvire în anul ..... luna ......... ziua ....... cu media ......... obținând calificarea de ..........................................................
Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată și este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului.
DIRECTOR, DIRECTOR*), PREȘEDINTE**),
LS LS
Secretar,
Nr. ..... Data eliberării ............. Nr. ...................
Semnătura absolvent ................... Data eliberării: anul ......... luna ........... ziua ..........
*) Directorul furnizorului de formare
**) Președintele comisiei de examinare

Modificări (1)

ANEXA Nr. 51) la normele metodologice

1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

          ROMÂNIA          \C \                   ROMÂNIA
     MMSS          MEC     /O / Ministerul Muncii și Solidarității Sociale   Ministerul Educației și Cercetării
                        \S P\
                        /I R/ ┌─────────────────────────────────┐
     SERIA .... NR. ............     \L O\ │SERIA ...... NR.: ...............│
                        /I F/ └─────────────────────────────────┘
          CERTIFICAT         \U E\
         DE ABSOLVIRE         /L S/
                        \ I\                   CERTIFICAT
 Dl/D-na .................           /N O/                  DE ABSOLVIRE
 cod personal ................................ \A N\
 născut(ă) în anul ....... luna .............. /Ț A/
 ziua ..... în localitatea ................... \I L\
 jud./sect .............. fiul (fiica) lui   /O Ă/ Dl/D-na ................., cod numeric personal ................... născut(ă) în
 .................. și al (a) ................ \N \ anul .... luna ....... ziua .... în localitatea ................. județul/sectorul
 a participat în perioada .................... /A A/ ......... fiul/fiica lui .......... și al (a) ........... a participat în perioada
 la programul de inițiere/perfecționare/    \L \ ......................... la programul de inițiere/perfecționare/specializare cu
 specializare cu durata de .............. ore, / A/ durata de ............ ore, pentru ocupația (competențe comune) ..................
 pentru ocupația (competențe comune) ......... /D D/ ........................................................... cod COR ..............
 ............................................. \E U\ organizat de .............................. cu sediul în localitatea .............
 ............................................. / L/ județul ............ înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare
 cod COR ........., organizat de ............. \F Ț\ profesională a adulților cu nr. ........../................ și a promovat examenul
 cu sediul în localitatea .................... /O I/ de absolvire în anul .... luna ....... ziua ..... cu nota/calificativul ..........
 județul ........................ înmatriculat \R L\
 în RNFFPA cu nr. ......./............... și a /M O/ Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G.
 promovat examenul de absolvire în anul ...... \A R\ nr. 129/2000, republicată și este însoțit de suplimentul descriptiv al
 luna ... ziua ... cu nota/calificativul ..... /R / certificatului.
                        \E \
   DIRECTOR,                       DIRECTOR*),                     PREȘEDINTE**),

 LS                         LS
                                             Secretar,
 Nr. ..... Data eliberării .............      Nr. ...................
 Semnătura absolvent ...................      Data eliberării: anul ......... luna ........... ziua ..........

                          *) Directorul furnizorului de formare
                          **) Președintele comisiei de examinare
Modificări (1)

ANEXA Nr. 6*) la normele metodologice

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA

SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI

1. Certificatul
tipul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . .
calificarea/ocupația1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod COR . . . . . . . . . . . .
cod Nomenclator/Registrul național al calificărilor profesionale din România
. . . . . . . . . .
2. Autoritățile naționale responsabile
Ministerul Muncii Solidarității Sociale Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților Ministerul Educației și Cercetării
3. Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat certificatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înmatriculare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Nivelul de calificare certificat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notă
Acest document nu este un act oficial de calificare.
1) Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare și ocupația pentru certificatul de absolvire.
5. Sistemul de evaluare
note: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
calificative: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Baza legală pentru eliberarea certificatului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Tipul de program de formare profesională
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durata (ore) total: . . . . . . . . . . . . . .
din care: pregătire teoretică . . . . . . . .
pregătire practică . . . . . . . .
9. Competențe profesionale dobândite
DIRECTOR*), PREȘEDINTE**),
LS
Secretar,

Modificări (2)

*) Directorul furnizorului de formare

**) Președintele comisiei de examinare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...