Guvernul României

Norma metodologică pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal din 16.01.2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 februarie 2003 până la 29 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1000/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului

Art. 1. -

(1) Faptele sancționate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv cele care privesc stabilirea și gestionarea impozitelor și taxelor, care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu și faptele stabilite în sarcina subunităților sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru și altele asemenea.

(3) În certificatul de cazier fiscal se înscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra cărora nu s-au exercitat în termenul legal căile de atac sau cele asupra cărora s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive/irevocabile.

CAPITOLUL II Procedura de solicitare și de eliberare a certificatului de cazier fiscal

Art. 2. -

(1) Contribuabilii au dreptul să solicite și să obțină certificate de cazier fiscal conținând datele înscrise în cazierul fiscal propriu, în condițiile prevăzute de lege.

(2) La solicitarea expresă a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în formă simplificată, care să ateste numai dacă aceștia figurează sau nu figurează în evidența cazierului fiscal.

(3) Certificatul de cazier fiscal se eliberează numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanților acestora, depusă la organul fiscal competent.

(4) Prin organ fiscal competent se înțelege direcția generală a finanțelor publice a județului sau a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința ori sediul contribuabilul, după caz. Modificări (1)

(5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune personal sau prin reprezentant, pe bază de procură, pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal propriu. Modificări (1)

(6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către reprezentantul legal al acestora. Modificări (2)

(7) Pentru contribuabilii asociații fără personalitate juridică cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către unul dintre asociați, pe baza împuternicirii date de ceilalți asociați sau de reprezentantul acestora.

(8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezintă în mod obligatoriu actul de identitate și/sau împuternicirea, după caz, iar în cazul persoanelor juridice, și actul care atestă numirea reprezentantului legal al acestora.

Art. 3. -

(1) Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispoziție în mod gratuit contribuabilului de către organul fiscal competent.

(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi însoțită de dovada plății taxei extrajudiciare de timbru, prevăzută de lege. Modificări (1)

(3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunica solicitantului data după care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal în interiorul termenului prevăzut de lege.

Art. 4. -

(1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnătură, cu condiția prezentării actului de identitate și a împuternicirii, după caz.

(2) O dată cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva împuternicirea în original, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal și copia certificatului de cazier fiscal. Modificări (1)

Art. 5. -

Certificatul de cazier fiscal se întocmește în două exemplare de către persoana desemnată din cadrul serviciului de specialitate și se semnează de conducătorul organului fiscal competent.

Art. 6. -

(1) În cazul în care datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund situației reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal.

(2) Cererea de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, însoțită de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent și va urma procedura stabilită pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fără perceperea taxei de timbru.

(3) Actele doveditoare se anexează la cererea de rectificare, în copie certificată de organul fiscal competent pe baza prezentării actelor originale sau în copie legalizată.

Art. 7. -

(1) Modul de soluționare a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal se comunică în scris contribuabilului.

(2) În cazul admiterii în totalitate sau în parte a cererii se eliberează un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate.

(3) În cazul soluționării parțiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre mențiunile înscrise în cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea.

(4) O dată cu înștiințarea asupra modului de soluționare a cererii de rectificare contribuabilul va fi înștiințat și asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

Art. 8. -

(1) În cazul respingerii sau soluționării parțiale a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal contribuabilii pot să depună contestație la tribunal - secția de contencios administrativ în a cărei rază teritorială își au sediul/domiciliul/reședința, potrivit legii.

(2) În caz de admitere a contestației în baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal și va elibera un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat.

(3) Contribuabilul va fi înștiințat asupra datei la care să se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

CAPITOLUL III Procedura de solicitare și de eliberare a informațiilor din cazierul fiscal către autoritățile prevăzute la art. 8 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001

Art. 9. -

(1) Informațiile referitoare la datele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de către autoritățile prevăzute la art. 8 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, se furnizează numai la cererea motivată în scris, care va cuprinde temeiul potrivit căruia sunt necesare informațiile respective.

(2) Solicitările de informații din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de către autoritățile mai sus menționate, cuprind în mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului.

(3) Solicitările se transmit la organul fiscal competent, direct de către organele de urmărire penală și instanțele judecătorești, precum și de către autoritățile fiscale internaționale, pe bază de reciprocitate.

Art. 10. -

Organul fiscal are obligația să soluționeze, în termen de 15 zile de la data înregistrării, solicitarea de furnizare de informații din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicări scrise solicitantului, semnată de directorul general.

CAPITOLUL IV Procedura de înscriere a datelor în cazierul fiscal și în evidența operativă

Art. 11. -

Înscrierea și actualizarea datelor în cazierul fiscal se fac numai pe bază de documente justificative.

Art. 12. -

(1) În scopul înscrierii datelor în cazierul fiscal, documentul justificativ este fișa de înscriere a faptelor în cazierul fiscal. Se va completa câte o fișă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.

(2) Fișele prevăzute la alin. (1) se completează numai cu date referitoare la faptele asupra cărora s-au pronunțat organele competente definitiv/irevocabil și se transmit organelor fiscale competente.

(3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale teritoriale vor comunica, în timp util, organelor de control soluțiile pronunțate în dosarele prin care s-au soluționat definitiv/irevocabil de către instanțele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale de control, în baza Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Fișele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc de către: Modificări (1)

a) organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale teritoriale, astfel:

- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de contestare, pentru actele rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;

- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice;

b) organele cu atribuții de control din afara Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la data la care au luat cunoștință că asupra faptelor ce urmează să fie înscrise în cazierul fiscal s-au pronunțat organele competente definitiv/irevocabil.

Art. 13. -

(1) În scopul actualizării datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal.

(2) Fișele de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal se întocmesc de către compartimentele care se ocupă cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative:

a) comunicarea primită de la serviciul cu atribuții în gestionarea și funcționarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, care cuprinde actele normative ce abrogă sau modifică prevederile legale în baza cărora au fost sancționate faptele înscrise în cazierul fiscal;

b) listele primite săptămânal de la serviciul/biroul care se ocupă de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz; Modificări (1)

c) nota de serviciu prin care se aprobă fișa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de directorul general.

ANEXĂ la normele metodologice Modificări (4)

FAPTELE
care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, prevăzute de legislația în vigoare
A. Fapte care, potrivit legii, constituie infracțiuni
Codul faptei Descrierea faptei Actul normativ care prevede fapta Actul normativ care prevede Sancțiunea sancțiunea prevăzută de lege Condițiile de înscriere în cazierul fiscal
repetabi- litate perioada (ani)
0 1 2 3 4 5 6
1.01. Refuzul de a prezenta organelor de control prevăzute de lege documentele justificative și actele de evidență contabilă necesare pentru stabilirea obligațiilor față de stat Art. 9 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 9 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei 1 -
1.02. Întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare ori de evidență contabilă sau acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a împiedica verificările financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală Art. 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi sau amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei 1 -
1.03. Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor datorate statului prin neînregistrarea unor activități pentru care Legea prevede obligația înregistrării, în scopul obținerii de venituri Art. 11 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 11 din legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.04. Sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile ori taxabile sau efectuarea oricăror alte operațiuni în acest scop Art. 12 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 12 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.05. Fapta de a nu evidenția prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei și a contribuției Art. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi sau amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei 1 -
1.06. Organizarea sau conducerea de evidențe contabile duble, de către conducătorul unității sau alte persoane cu atribuții financiar-contabile, ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul diminuării veniturilor supuse impozitelor, taxelor și a contribuțiilor Art. 14 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 14 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.07. Distrugerea actelor contabile sau a altor documente ori a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul arătat la Art. 14 alin. 1 Art. 14 alin. 2 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare art. 14 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.08. Tentativa la infracțiunile prevăzute la pct. 1.04, 1.06 și 1.07 din prezentul tabel Art. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Se pedepsește conform legii 1 -
1.09. Declararea fictivă făcută de contribuabilii sau împuterniciții acestora cu privire la sediul unei societăți comerciale sau la schimbarea acestuia fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, în scopul sustragerii de la controlul fiscal Art. 16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.10. Efectuarea cu știință de înregistrări inexacte, precum și omisiunea cu știință a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum și a elementelor de activ și de pasiv ce se reflectă în bilanț, constituie infracțiunea de fals intelectual. Art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată Art. 289 din Codul penal, republicat Închisoare de la 6 luni la 5 ani 1 -
1.11. Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății; înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societății, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor Art. 276 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Închisoare de la 3 ani la 12 ani pentru persoanele vinovate de bancrută frauduloasă 1 -
1.12. Înstrăinarea, în frauda creditorilor, în caz de faliment al unei societăți, a unei părți însemnate din active Art. 276 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Închisoare de la 3 ani la 12 ani pentru persoanele vinovate de bancrută frauduloasă 1 -
1.13. Persoana care cu rea-credință a făcut declarații inexacte, în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în registrul comerțului Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune mai gravă 1 -
1.14. Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri constituie infracțiunea de contrabandă. Art. 175 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 175 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.15. Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor și substanțelor toxice constituie infracțiunea de contrabandă calificată. Art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 3 ani la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare 1 -
1.16. Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infracțiunea de folosire de acte nereale. Art. 177 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 177 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.17. Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracțiunea de folosire de acte falsificate. Art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.18. Fapta prevăzută la art. 175 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri constituie infracțiunea de contrabandă", săvârșită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă. Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.19. Fapta prevăzută la art. 176 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor și substanțelor toxice constituie infracțiunea de contrabandă calificată", săvârșită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă. Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.20. Fapta prevăzută la art. 177 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infracțiunea de folosire de acte nereale", săvârșită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă. Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.21. Fapta prevăzută la art. 178 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracțiunea de folosire de acte falsificate", săvârșită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă. Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.22. Dacă fapta prevăzută la art. 175 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri constituie infracțiunea de contrabandă", este săvârșită de angajați sau reprezentanți ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operațiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice. Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicat Se poate aplica și interdicția exercitării ocupației, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat. 1 -
1.23. Dacă fapta prevăzută la art. 176 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor și substanțelor toxice constituie infracțiunea de contrabandă calificată", este săvârșită de angajați sau reprezentanți ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operațiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice. Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicat Se poate aplica și interdicția exercitării ocupației, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat. 1 -
1.24. Dacă fapta prevăzută la art. 177 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care Se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infracțiunea de folosire de acte nereale", este săvârșită de angajați sau reprezentanți ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operațiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice. Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicat se poate aplica și interdicția exercitării ocupației, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat. 1 -
1.25. Dacă fapta prevăzută la art. 178 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracțiunea de folosire de acte falsificate", este săvârșită de angajați sau reprezentanți ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operațiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice. Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicat Se poate aplica și interdicția exercitării ocupației, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat. 1 -
1.26. Dacă fapta prevăzută la art. 179 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Faptele prevăzute la Art. 175-178, săvârșite de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă", este săvârșită de angajați sau reprezentanți ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operațiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice. Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României cu modificările ulterioare art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicat Se poate aplica și interdicția exercitării ocupației, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat. 1 -
1.27. Tentativa la infracțiunile prevăzute la pct. 1.14-1.21 din prezentul tabel Art. 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Art. 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare Se pedepsește conform legii. 1 -
1.28. Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei Art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Închisoare de la 3 ani la 12 ani 1 -
1.29. Ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni Art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Închisoare de la 3 ani la 12 ani 1 -
1.30. Fapta de a nu înregistra sau de a înregistra eronat operațiunile supuse accizelor ori impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, cu intenția vădită de a diminua aceste obligații față de bugetul de stat Art. 56 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Art. 56 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Se pedepsește conform legii. 1 -
1.31. Desfășurarea fără licență a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc Art. 9 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1999, cu modificările și completările ulterioare Art. 9 alin. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1999, cu modificările și completările ulterioare Închisoare de la 6 luni la 4 ani sau amendă. Bunurile și valorile care au servit la săvârșirea sau care rezultă din exercitarea activităților ilicite prevăzute la art. 9 alin. 1 se confiscă. 1 -
1.32. Fapta persoanei de a pune la dispoziție sau de a colecta fonduri, direct ori indirect, știind că aceste fonduri sunt folosite, în total sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism Art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 Art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 Închisoare de la 5 ani la 20 de ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.33. Fapta persoanei de a realiza fonduri în scopul finanțării actelor de terorism Art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 Art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 Închisoare de la 5 ani la 20 de ani și interzicerea unor drepturi 1 -
1.34. Alte fapte săvârșite în domeniul financiar, vamal și care privesc disciplina financiară, sancționate potrivit legislației penale 1 -
B. Fapte care, potrivit l egii, constituie contrav enții
Codul faptei Descrierea faptei Actul normativ care prevede fapta Actul normativ care prevede Sancțiunea sancțiunea prevăzută de lege Condițiile de înscriere în cazierul fiscal
repetabi- litate perioada (ani)
0 1 2 3 4 5 6
2.01. Fabricarea sau importul de produse supuse autorizării, fără autorizație Art. 52 alin. (1) lit. ț) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Art. 52 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Amendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei și confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, precum și confiscarea instalațiilor de producție și anularea autorizației, după caz 1 -
2.02. Comercializarea de produse supuse autorizării, fără autorizație sau fără aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, după caz Art. 52 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Art. 52 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Amendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei și confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare și, după caz, anularea autorizațiilor 1 -
2.03. Producerea de alcool și de distilate, inclusiv pe perioada de probe tehnologice, fără supraveghere fiscală Art. 52 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Art. 52 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Amendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei și confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, precum și confiscarea instalațiilor de producție și anularea autorizației, după caz 1 -
2.04. Amplasarea mijloacelor de măsurare a producției și a concentrației de alcool și distilate în alte locuri decât cele expres prevăzute de Legea nr. 521/2002 Art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Art. 52 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Amendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei și confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, precum și confiscarea instalațiilor de producție și anularea autorizației, după caz 1 -
2.05. Circulația și comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat și a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute de Legea nr. 521/2002 Art. 52 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Art. 52 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioare Amendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei și confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare și, după caz, anularea autorizațiilor 1 -
2.06. Producția și comercializarea de alcool tehnic obținut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetală, altul decât cel rezultat ca produs secundar din procesul de obținere a alcoolului etilic rafinat Art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Art. 56 alin. (2) prima liniuță din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Amendă între 1 miliard lei și 5 miliarde lei și confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în plus confiscarea utilajelor și a instalațiilor 1 -
2.07. Comercializarea alcoolului brut de către agenții economici, precum și utilizarea acestuia la obținerea băuturilor alcoolice de orice fel Art. 56 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Art. 56 alin. (2) prima liniuță din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Amendă între 1 miliard lei și 5 miliarde lei și confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare 1 -
2.08. Procesarea benzinelor de primă distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termică, de piroliză și a oricăror alte semifabricate rezultate din prelucrarea țițeiului, provenite de la alți agenți economici decât agenții economici importatori sau producători interni Art. 56 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Art. 56 alin. (2) liniuța a 7-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Amendă de la 2 miliarde lei la 3 miliarde lei și confiscarea produselor obținute 1 -
2.09. Efectuarea de operațiuni privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum și orice alte operațiuni legate de obținerea uleiurilor minerale, de către orice persoană fizică sau juridică, neautorizată ori neînregistrată ca agent economic producător sau procesator de astfel de produse Art. 56 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Art. 56 alin. (2) liniuța a 9-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Amendă de la 2 miliarde lei la 5 miliarde lei, confiscarea produselor rezultate și a veniturilor obținute din vânzarea acestor produse 1 -
2.10. Neutilizarea documentelor fiscale speciale Art. 56 alin. (1) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Art. 56 alin. (2) liniuța a 11-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Amendă de la 1,5 miliarde lei la 2 miliarde lei, confiscarea cantităților de produse astfel comercializate și confiscarea veniturilor obținute din vânzarea produselor 1 -
2.11. Deținerea de către agenții economici producători sau importatori de produse supuse accizelor a unor cantități de astfel de produse, a căror proveniență nu poate fi dovedită cu documente legal întocmite Art. 56 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Art. 56 alin. (2) liniuța a 13-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioare Amendă de la 3 miliarde lei la 5 miliarde lei și confiscarea cantităților de produse astfel deținute 1 -
2.12. Comercializarea pe teritoriul României a produselor prevăzute la Art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 fără a fi marcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false ori contrafăcute Art. 15 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată, cu modificările și completările ulterioare art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată, cu modificările și completările ulterioare Amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzător și, după caz, anularea, de către autoritatea emitentă, a licenței de atestare a dreptului de marcare 1 -
2.13. Deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate. Art. 35 pct. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată Art. 36 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată Amendă de la 10 milioane lei la 100 milioane lei 1 -
2.14. Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor datorate statului pentru veniturile obținute prin exercitarea de activități neautorizate Art. 17 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Art. 17 alin. 2 pct. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare Amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei pentru persoana fizică și de la 100.000 lei la 2 milioane lei pentru persoana juridică 1 -
;
se încarcă...