Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL IV
Suspendarea contractului individual de muncă

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau regulamente interne nu se prevede altfel. Modificări (1), Jurisprudență

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Jurisprudență

Art. 50. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Jurisprudență

a) concediu de maternitate; Reviste (1)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

c) carantină;

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu; Reviste (1), Doctrină (2)

e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Jurisprudență, Doctrină (2)

g) forță majoră; Doctrină (2)

h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Reviste (1)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Doctrină (2)

Art. 51. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Jurisprudență

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională; Doctrină (2)

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; Jurisprudență

f) participarea la grevă; Reviste (1), Doctrină (2)

g) absențe nemotivate.

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (2)

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (7)

c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

d) în cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

e) pe durata detașării. Jurisprudență

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea avută anterior și i se va plăti o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 53. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului salariații beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 54. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Noțiune 
    Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă încetarea temporară a producerii efectelor acestui contract. Instituția suspendării are la bază caracterul sinalagmatic și cu prestații succesive al contractului individual de muncă. Numai în cazul contractelor cu prestații succesive, care își produc efectele eșalonat în timp, este posibil să intervină suspendarea acestor efecte. În privința contractelor sinalagmatice, care se caracterizează prin reciprocitatea obligațiilor părților și prin interdependența obligațiilor reciproce, suspendarea executării obligațiilor de către una dintre părțile contractante determină și suspendarea executării obligațiilor reciproce și interdependente ale celeilalte părți contractante. [ Mai mult... ] 

.....
    §1. Suspendarea de drept – noțiune și cazuri 
    Suspendarea de drept a contractului individual de muncă intervine în cazurile în care efectele principale ale contractului încetează temporar din cauza unor împrejurări mai presus de voința părților care fac imposibilă, din punct de vedere fizic ori legal, prestarea muncii. 
    Suspendarea de drept a contractului individual de muncă nu poate interveni decât în cazurile prevăzute expres de Codul muncii și în alte cazuri prevăzute expres de lege. [ Mai mult... ] 
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 50 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 50 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 50 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Reviste:
Protecția drepturilor salariatelor care efectuează concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani. Situația gradației de merit acordate în învățământul preuniversitar
Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare
De ce sunt considerate constituționale prevederile din Codul muncii referitoare la suspendarea CIM și plata unei despăgubiri
Studiu comparativ a ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a II-a)
Suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității. Motive
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Drepturi protecție socială. Refuz. Prescripția dreptului material la acțiune. Admitere recurs
Contract de management educațional. Suspendare de drept. Condiții. Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art. I din Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3567/2010
15. Raportul de muncă al unui preot. Dreptul la creșterea și îngrijirea copilului său
Dreptul la despăgubire al salariaților pe durata suspendării CIM urmare a formulării unei plângeri penale de către angajator
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Riscurile în contracte - de la vechiul la noul Cod civil
;
se încarcă...