Salarizarea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL IV Salarizarea

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 154. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (75), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Referințe în jurisprudență (23), Reviste (2)

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2)

(3) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Referințe în jurisprudență (33), Reviste (2), Doctrină (3)

Art. 155. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (154), Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 156. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (32), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor.

Art. 157. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (20), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/și colective între angajator și salariați sau reprezentanți ai acestora. Referințe în jurisprudență (7)

(2) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative. Referințe în jurisprudență (40)

Art. 158. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității. Reviste (1)

(2) În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul.

CAPITOLUL II Salariul minim garantat Modificări (1)

Art. 159. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (3)

(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei. Referințe în jurisprudență (3)

(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștință salariaților prin grija angajatorului.

Art. 160. - Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Pentru salariații cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară prevăzut de lege.

CAPITOLUL III Plata salariului

Art. 161. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (5)

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, în cazul în care această modalitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(3) Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 160, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.

(4) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (119), Reviste (4)

Art. 162. - Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Referințe în jurisprudență (2)

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 163. - Referințe în jurisprudență (30), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 164. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Nici o reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (3)

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (3), Doctrină (2)

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: Referințe în jurisprudență (1)

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei;

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat;

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;

d) acoperirea altor datorii.

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 165. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale.

Art. 166. - Referințe în jurisprudență (65), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (54), Reviste (5)

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Art. 167. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Angajatorul are obligația de a contribui la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale care rezultă din contractele individuale de muncă, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale asigură plata creanțelor care privesc salarizarea.

Art. 168. - Referințe în jurisprudență (5), Librăria Indaco (1)

La constituirea și la utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se vor respecta următoarele principii: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

a) patrimoniul instituțiilor de administrare a fondurilor trebuie să fie independent de capitalul de exploatare al unităților și trebuie să fie constituit astfel încât asupra acestuia să nu poată fi pus sechestru în cursul procedurii în caz de insolvabilitate;

b) angajatorii trebuie să contribuie la finanțare în măsura în care aceasta nu este acoperită integral de către autoritățile publice;

c) obligația de plată a instituțiilor de administrare a fondurilor va exista independent de îndeplinirea obligației de contribuție la finanțare.

CAPITOLUL V Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului
întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia

Art. 169. - Referințe în jurisprudență (23), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Referințe în jurisprudență (8)

(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 170. - Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Cedentul și cesionarul au obligația de a informa și de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 38 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010, pentru munca prestată în condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă. 
    În conformitate cu dispozițiile art. (1) din Convenția nr. 95/1949 asupra protecției salariului a Organizației Internaționale a Muncii, salariul, indiferent de denumirea sa – remunerație, retribuție etc. – reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată ori pentru serviciile îndeplinite. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 154 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 38 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010, pentru munca prestată în condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă. 
    În conformitate cu dispozițiile art. (1) din Convenția nr. 95/1949 asupra protecției salariului a Organizației Internaționale a Muncii, salariul, indiferent de denumirea sa – remunerație, retribuție etc. – reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată ori pentru serviciile îndeplinite. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 154 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 38 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010, pentru munca prestată în condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă. 
    În conformitate cu dispozițiile art. (1) din Convenția nr. 95/1949 asupra protecției salariului a Organizației Internaționale a Muncii, salariul, indiferent de denumirea sa – remunerație, retribuție etc. – reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată ori pentru serviciile îndeplinite. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Valabilitatea și efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
Se poate invoca în litigiile de muncă excepția de neexecutare?
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de inspectoratele teritoriale de muncă
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Obligația de fidelitate. Neconcurență. Contract de împrumut. Abatere disciplinară. Demisie. Condiții. Forma scrisă
STUDIU DE CAZ: Acțiune privind plata drepturilor salariale. Prescripție. Aplicarea legii în timp
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...