Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică -
CAPITOLUL I
Regulamentul intern

Art. 257. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Art. 258. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

c) drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice.

Art. 259. - Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoștință salariaților prin grija angajatorului și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora. Jurisprudență

(2) Obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afișează la sediul angajatorului.

Art. 260. - Reviste (1), Doctrină (2)

Orice modificare ce intervine în conținutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 259.

Art. 261. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Art. 262. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

(2) În cazul angajatorilor înființați după intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data dobândirii personalității juridice.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    – directorii oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt selecționați prin concurs, organizat de Ministerul Justiției, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiției, fiind numiți în funcție prin ordin al ministrului justiției. Directorii oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, în calitate de angajați, încheie contract individual de muncă cu ONRC, în calitate de angajator. În calitatea lor de angajați, aceștia sunt subordonați conducerii ONRC și răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în condițiile prevăzute la art. 257-275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, ale clauzelor Contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul ONRC, ale prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului intern al ONRC. Prin urmare acestora le pot fi aplicate sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, cu excepția desfacerii contractului de muncă, atribuție care oare doar ministrul justiției, acesta emițând concomitent și ordinul de revocare din funcție; [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Articolul 257 Codul muncii stabilește că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților. Regulamentul intern reprezintă un izvor specific al dreptului muncii deoarece la nivel microsocial are caracter normativ, dispozițiile sale fiind generale, obligatorii, abstracte și impersonale la nivelul la care sunt edictate. [ Mai mult... ] 

.....
    Legea română stabilește cu valoare minimală elementele ce trebuie să se regăsească în cuprinsul regulamentului intern în cadrul art. 258 Codul muncii. Aceste aspecte de conținut au în vedere drepturile și obligațiile părților în general, în cadrul relațiilor de muncă și consecințele ce pot interveni atunci când nu sunt respectate aceste obligații. Legea română impune ca anumite aspecte să fie mai larg dezvoltate, ele regăsindu-se în mod aparte în cuprinsul enumerării de la art. 258 Codul muncii. Intră în această categorie regulile privind principiul nondiscriminării, cele referitoare la protecția muncii și la securitatea și sănătatea în muncă. Totodată, în cuprinsul regulamentului intern trebuie să se regăsească dispoziții procedurale legate de răspunderea disciplinară și legate de dreptul la petiție recunoscut salariaților, respectiv modul în care aceștia pot sesiza conducerea unității cu privire la anumite aspecte și, în special, modul în care trebuie rezolvate petițiile legate de hărțuire și discriminare. [ Mai mult... ] 
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Legea română stabilește cu valoare minimală elementele ce trebuie să se regăsească în cuprinsul regulamentului intern în cadrul art. 258 Codul muncii. Aceste aspecte de conținut au în vedere drepturile și obligațiile părților în general, în cadrul relațiilor de muncă și consecințele ce pot interveni atunci când nu sunt respectate aceste obligații. Legea română impune ca anumite aspecte să fie mai larg dezvoltate, ele regăsindu-se în mod aparte în cuprinsul enumerării de la art. 258 Codul muncii. Intră în această categorie regulile privind principiul nondiscriminării, cele referitoare la protecția muncii și la securitatea și sănătatea în muncă. Totodată, în cuprinsul regulamentului intern trebuie să se regăsească dispoziții procedurale legate de răspunderea disciplinară și legate de dreptul la petiție recunoscut salariaților, respectiv modul în care aceștia pot sesiza conducerea unității cu privire la anumite aspecte și, în special, modul în care trebuie rezolvate petițiile legate de hărțuire și discriminare. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Legea română stabilește cu valoare minimală elementele ce trebuie să se regăsească în cuprinsul regulamentului intern în cadrul art. 258 Codul muncii. Aceste aspecte de conținut au în vedere drepturile și obligațiile părților în general, în cadrul relațiilor de muncă și consecințele ce pot interveni atunci când nu sunt respectate aceste obligații. Legea română impune ca anumite aspecte să fie mai larg dezvoltate, ele regăsindu-se în mod aparte în cuprinsul enumerării de la art. 258 Codul muncii. Intră în această categorie regulile privind principiul nondiscriminării, cele referitoare la protecția muncii și la securitatea și sănătatea în muncă. Totodată, în cuprinsul regulamentului intern trebuie să se regăsească dispoziții procedurale legate de răspunderea disciplinară și legate de dreptul la petiție recunoscut salariaților, respectiv modul în care aceștia pot sesiza conducerea unității cu privire la anumite aspecte și, în special, modul în care trebuie rezolvate petițiile legate de hărțuire și discriminare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Acțiunea în regres formulată împotriva salariantului pentru prejudiciul cauzat unui terț în exercițiul funcțiunii. Răspundere civilă delictuală sau răspundere civilă contractuală
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Data încetării contractului individual de muncă în ipoteza în care s-a dispus de către instanța de judecată anularea deciziei de concediere, iar salariatul nu a solicitat repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere. Interpretarea dispozițiilor art. 274 Codul muncii. Pretenții noi formulate în apel
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...