Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică -
CAPITOLUL III
Răspunderea patrimonială

Art. 269 - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (5)

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condițiile art. 270 și următoarele. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 270. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4)

(1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. Jurisprudență, Reviste (22)

(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 271. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. Jurisprudență

Art. 272. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (4)

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 273. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. Jurisprudență

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

Art. 274. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă. Jurisprudență

Art. 275. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Datorită faptului că textul Codului muncii face trimitere la normele și principiile răspunderii civile contractuale, putem concluziona că angajatorul răspunde patrimonial în următoarele condiții: 
    a) existența unei fapte ilicite care constă în nerespectarea unei obligații din contractul individual de muncă, aducându-se prin aceasta o atingere unui drept subiectiv patrimonial al salariatului; în cazul angajatorului persoană juridică, fapta ilicită trebuie să fi fost săvârșită de către organul de conducere al acestuia sau de către oricare dintre salariați, în calitate de prepus al persoanei juridice respective; [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Codul muncii reglementează răspunderea patrimonială prin dispozițiile art. 269, potrivit cărora angajatorul este obligat în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta asuferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Răspunderea patrimonială presupune, în primul rând, o pagubă, un rezultat dăunător, un prejudiciu ce urmează a fi reparat ca urmare a stabilirii unei asemenea răspunderi. În lipsa prejudiciului sau în cazul nedovedirii lui, nu se poate vorbi de răspundere patrimonială. 
    Din ansamblul materialului probator administrat în cauză, nu rezultă că reclamantul ar fi suferit un prejudiciu nepatrimonial care să justifice acordarea daunelor morale solicitate, că i-ar fi fost știrbită reputația profesională, imaginea, credibilitatea și autoritatea în cadrul unității și nici că există o legătură de cauzalitate între decizia contestată, schimbarea atribuțiilor și afecțiunile pentru care salariatul a fost spitalizat. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Datorită faptului că textul Codului muncii face trimitere la normele și principiile răspunderii civile contractuale, putem concluziona că angajatorul răspunde patrimonial în următoarele condiții: 
    a) existența unei fapte ilicite care constă în nerespectarea unei obligații din contractul individual de muncă, aducându-se prin aceasta o atingere unui drept subiectiv patrimonial al salariatului; în cazul angajatorului persoană juridică, fapta ilicită trebuie să fi fost săvârșită de către organul de conducere al acestuia sau de către oricare dintre salariați, în calitate de prepus al persoanei juridice respective; [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Codul muncii reglementează răspunderea patrimonială prin dispozițiile art. 269, potrivit cărora angajatorul este obligat în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta asuferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Acțiunea în regres formulată împotriva salariantului pentru prejudiciul cauzat unui terț în exercițiul funcțiunii. Răspundere civilă delictuală sau răspundere civilă contractuală
Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Acțiune în răspundere patrimonială a personalului silvic. Inadmisibilitate
Răspunderea patrimonială a salariaților în lumina noilor modificări ale Codului muncii[1]
Conducător auto. Nerespectare timp obligatoriu de odihnă. Obligarea de către angajator la nerespectarea timpului de odihnă. Răspundere patrimonială
Prejudiciu. Condiție. Neînscriere în contabilitate
Pădurar. Obligații. Răspundere patrimonială. Condiții
Acțiune în pretenții. Contract de management încheiat cu o instituție publică. Natura juridică a raporturilor contractuale. Competența materială
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 40/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii în legătură cu daunele morale pretinse de salariați în cadrul litigiilor de muncă referitoare la atragerea răspunderii materiale a angajaților
;
se încarcă...