Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea -
CAPITOLUL III
Plata salariului

Art. 161. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (5)

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, în cazul în care această modalitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(3) Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 160, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.

(4) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (119), Reviste (4)

Art. 162. - Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Referințe în jurisprudență (2)

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 163. - Referințe în jurisprudență (30), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 164. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Nici o reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (3)

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (3), Doctrină (2)

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: Referințe în jurisprudență (1)

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei;

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat;

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;

d) acoperirea altor datorii.

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 165. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale.

Art. 166. - Referințe în jurisprudență (65), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (54), Reviste (5)

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Obligația principală a angajatorului este aceea de plată a salariului. Această obligație are un caracter sinalagmatic, deoarece ea reprezintă contraprestația pentru munca îndeplinită de salariat. 
    Salariul se plătește în bani, iar art. 38 alin. (2) din Contractul colectiv unic la nivel național pe anii 2007-2010 prevede că la unitățile producătoare de produse agricole o parte din salariu se poate plăti și în natură, dar aceasta nu poate depăși 30% din salariu. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Obligația principală a angajatorului este aceea de plată a salariului. Această obligație are un caracter sinalagmatic, deoarece ea reprezintă contraprestația pentru munca îndeplinită de salariat. 
    Salariul se plătește în bani, iar art. 38 alin. (2) din Contractul colectiv unic la nivel național pe anii 2007-2010 prevede că la unitățile producătoare de produse agricole o parte din salariu se poate plăti și în natură, dar aceasta nu poate depăși 30% din salariu. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Obligația principală a angajatorului este aceea de plată a salariului. Această obligație are un caracter sinalagmatic, deoarece ea reprezintă contraprestația pentru munca îndeplinită de salariat. 
    Salariul se plătește în bani, iar art. 38 alin. (2) din Contractul colectiv unic la nivel național pe anii 2007-2010 prevede că la unitățile producătoare de produse agricole o parte din salariu se poate plăti și în natură, dar aceasta nu poate depăși 30% din salariu. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Obligația principală a angajatorului este aceea de plată a salariului. Această obligație are un caracter sinalagmatic, deoarece ea reprezintă contraprestația pentru munca îndeplinită de salariat. 
    Salariul se plătește în bani, iar art. 38 alin. (2) din Contractul colectiv unic la nivel național pe anii 2007-2010 prevede că la unitățile producătoare de produse agricole o parte din salariu se poate plăti și în natură, dar aceasta nu poate depăși 30% din salariu. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Obligația principală a angajatorului este aceea de plată a salariului. Această obligație are un caracter sinalagmatic, deoarece ea reprezintă contraprestația pentru munca îndeplinită de salariat. 
    Salariul se plătește în bani, iar art. 38 alin. (2) din Contractul colectiv unic la nivel național pe anii 2007-2010 prevede că la unitățile producătoare de produse agricole o parte din salariu se poate plăti și în natură, dar aceasta nu poate depăși 30% din salariu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reviste:
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
Valabilitatea și efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
STUDIU DE CAZ: Acțiune privind plata drepturilor salariale. Prescripție. Aplicarea legii în timp
Conflict de muncă având ca obiect despăgubiri constând din dobânda aferentă drepturilor salariale plătite cu întârziere. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune. Aplicabilitatea dispozițiilor Deciziei nr. 7/27.04.2015 pronunțată de îCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Apel admis
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) Codul muncii
28. Decizia nr. 21 din 22 iunie 2015 în dosarul nr. 199/1/2015
Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de inspectoratele teritoriale de muncă
Răspunderea patrimonială a salariaților în lumina noilor modificări ale Codului muncii[1]
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...