Munca prin agent de muncă temporară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL VII
Munca prin agent de muncă temporară

Art. 87. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Munca prin agent de muncă temporară, denumită în continuare muncă temporară, este munca prestată de un salariat temporar care, din dispoziția agentului de muncă temporară, prestează munca în favoarea unui utilizator. Reviste (1)

(2) Salariatul temporar este persoana încadrată la un angajator agent de muncă temporară, pus la dispoziție unui utilizator pe durata necesară în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise și cu caracter temporar.

(3) Agentul de muncă temporară este societatea comercială autorizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, care pune provizoriu la dispoziție utilizatorului personal calificat și/sau necalificat pe care îl angajează și îl salarizează în acest scop. Condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Utilizatorul este angajatorul căruia agentul de muncă temporară îi pune la dispoziție un salariat temporar pentru îndeplinirea unor anumite sarcini precise și cu caracter temporar. Reviste (1)

Art. 88. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Un utilizator poate apela la agenți de muncă temporară doar pentru executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar, denumită misiune de muncă temporară, și numai în următoarele cazuri:

a) pentru înlocuirea unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, pe durata suspendării;

b) pentru prestarea unor activități cu caracter sezonier;

c) pentru prestarea unor activități specializate ori ocazionale.

Art. 89. - Modificări (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Misiunea de muncă temporară se stabilește pentru un termen care nu poate fi mai mare de 12 luni.

(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă care, adăugată la durata inițială a misiunii, nu poate conduce la depășirea unei perioade de 18 luni.

(3) Condițiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adițional la acest contract.

Art. 90. - Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziție utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă.

(2) Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă: Modificări (1), Reviste (1)

a) motivul pentru care este necesară utilizarea unui salariat temporar;

b) termenul misiunii și, dacă este cazul, posibilitatea modificării termenului misiunii;

c) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii și programul de lucru;

d) condițiile concrete de muncă;

e) echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

f) orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar;

g) valoarea contractului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul.

(3) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă.

Art. 91. - Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia. Reviste (1)

(2) Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și de muncă, cu excepția situației în care prin contractul de punere la dispoziție dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară.

Art. 92. - Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă urmărește să înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a participării la grevă.

Art. 93. - Modificări (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de muncă temporară este un contract de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, de regulă, pe durata unei misiuni.

(2) În contractul de muncă temporară se precizează, în afara elementelor prevăzute la art. 17 și la art. 18 alin. (1), condițiile în care urmează să se desfășoare misiunea, durata misiunii, identitatea și sediul utilizatorului, precum și modalitățile de remunerare a salariatului temporar.

Art. 94. - Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Contractul de muncă temporară se poate încheia și pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevăzut la art. 89 alin. (2). Reviste (2)

(2) Între două misiuni salariatul temporar se află la dispoziția agentului de muncă temporară și beneficiază de un salariu plătit de agent, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Pentru fiecare nouă misiune, între părți se încheie un act adițional la contractul de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la art. 93 alin. (2). Modificări (1), Reviste (1)

(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni pentru care a fost încheiat. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 95. - Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Pe toată durata misiunii salariatul temporar beneficiază de salariul plătit de agentul de muncă temporară.

(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului, care prestează aceeași muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar. Modificări (1)

(3) În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă și care prestează aceeași muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului. Reviste (1)

(4) Agentul de muncă temporară este cel care reține și virează toate contribuțiile și impozitele datorate de salariatul temporar către bugetele statului și plătește pentru acesta toate contribuțiile datorate în condițiile legii.

(5) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligațiile privind plata salariului și cele privind contribuțiile și impozitele au devenit scadente și exigibile, iar agentul de muncă temporară nu le execută, ele vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar.

(6) Utilizatorul care a plătit sumele datorate potrivit alin. (5) se subrogă, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de muncă temporară.

Art. 96. - Modificări (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată este fixată în funcție de solicitarea utilizatorului, dar care nu poate fi mai mare de:

a) două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;

b) 3 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună și două luni;

c) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de două luni.

Art. 97. - Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Pe parcursul misiunii utilizatorul răspunde pentru asigurarea condițiilor de muncă pentru salariatul temporar, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Utilizatorul va notifica de îndată agentului de muncă temporară orice accident de muncă sau îmbolnăvire profesională de care a luat cunoștință și a cărei victimă a fost un salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncă temporară.

Art. 98. - Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de muncă.

(2) În cazul în care utilizatorul angajează, după o misiune, un salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum și a celorlalte drepturi prevăzute de legislația muncii.

(3) Dacă utilizatorul continuă să beneficieze de munca salariatului temporar fără a încheia cu acesta un contract individual de muncă sau fără a prelungi contractul de punere la dispoziție, se consideră că între acel salariat temporar și utilizator a intervenit un contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Doctrină (1)

Art. 99. - Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Agentul de muncă temporară care concediază salariatul temporar înainte de termenul prevăzut în contractul de muncă temporară, pentru alte motive decât cele disciplinare, are obligația de a respecta reglementările legale privind încetarea contractului individual de muncă pentru motive care nu țin de persoana salariatului.

Art. 100. - Modificări (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Cu excepția dispozițiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul capitol, dispozițiile legale și prevederile contractelor colective de muncă aplicabile salariaților angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator se aplică în egală măsură și salariaților temporari pe durata misiunii la acesta.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Definiții legale 
    Conform art. 87 alin. (1) Codul muncii, munca temporară este definită ca fiind munca prestată de salariatul temporar în favoarea utilizatorului în baza dispoziției date de angajatorul său, agentul de muncă temporară. Practic, art. 87 Codul muncii realizează punerea în temă cu privire la instituția muncii temporare, enunțând definiții legale atât pentru conceptul de muncă temporară, cât și pentru „actorii” care participă la mecanismul contractual specific muncii temporare. [ Mai mult... ] 

.....
    §1. Motivația unei reglementări stricte a muncii temporare 
    Legea stabilește în mod expres și limitativ situațiile în care utilizatorul poate apela la agenții de muncă temporară. Limitarea acestor situații prin intermediul art. 88 Codul muncii are în vedere tocmai caracterul de excepție pe care îl îmbracă munca temporară. Regula trebuie să rămână contractul de muncă pe durată nedeterminată, dar, în mod excepțional, legiuitorul a înțeles să reglementeze și o serie de situații noi care impun intervenția unor instituții specifice. Intervenția instituțiilor specifice nu poate avea decât caracter de excepție atunci când, pentru motive economice sau alte motive obiective sau pentru buna derulare a activității, se impune încheierea unor contracte care asigură o protecție mai redusă salariatului angajat. [ Mai mult... ] 
.....
    §1. Durata misiunii de muncă temporară. Regulă 
    Articolul 89 alin. (1) Codul muncii stabilește ca regulă că misiunea de muncă temporară se întinde în limita unui termen de 12 luni. Ca prim aspect se observă că, dacă așa cum am arătat la comentariul de la art. 88, situațiile în care munca temporară poate fi utilizată sunt asemănătoare cu cele care permit încheierea contractului pe durată determinată, durata pentru care se încheie, misiunea în cadrul muncii temporare, este mai mică decât durata contractului încheiat pe o perioadă determinată. [ Mai mult... ] 
.....
    §1. Conceptul de contract de punere la dispoziție 
    Contractul de punere la dispoziție estre definit conform art. 90 alin. (1) Codul muncii ca fiind acel contract în baza căruia agentul de muncă temporară pune ladispoziția beneficiarului său un salariat care să realizeze o anumită misiune. Din acest punct de vedere, contractul de punere la dispoziție este foarte apropiat de contractul de prestări de servicii, practic, agentul de muncă temporară obligându-se ca prin salariatul său să presteze o activitate în favoarea beneficiarului. [ Mai mult... ] 
.....
    §1. Principiul egalității de tratament 
    Principiul egalității își găsește reflectarea și în cadrul instituției muncii temporare. Astfel, utilizatorul nu poate face distincție între proprii salariați și cei preluați de la agentul de muncă temporară în baza contractului de punere la dispoziție. În acest sens, dacă salariații utilizatorului ar beneficia de prime specifice, de ajutoare sau de anumite avantaje, în mod identic, de aceste drepturi trebuie să beneficieze și salariatul temporar, indiferent dacă în cazul ajutoarelor și avantajelor de altă natură decât cea salarială acestea sunt acordate de către angajatorul propriu, agentul de muncă temporară sau direct de către utilizator. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reviste:
Aspecte practice privind modificările intervenite în materia muncii prin agent de muncă temporară
Necesitatea unor reglementări corespunzătoare a formelor de muncă atipică în România
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Aspecte practice privind contractul individual de muncă
Ce trebuie să cunoaștem despre perioada de probă?
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...