Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL III
Modificarea contractului individual de muncă Jurisprudență

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

a) durata contractului;

b) locul muncii; Jurisprudență

c) felul muncii; Jurisprudență

d) condițiile de muncă; Jurisprudență

e) salariul; Jurisprudență, Reviste (1)

f) timpul de muncă și timpul de odihnă. Reviste (1)

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Art. 44. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile și se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului.

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice. Jurisprudență

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 47. - Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea. Jurisprudență

(2) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat. Jurisprudență

(3) Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat. Jurisprudență

(4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detașarea. Jurisprudență

(5) În cazul în care există divergență între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu își îndeplinește obligațiile potrivit prevederilor alin. (1) și (2), salariatul detașat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detașat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori și de a cere executarea silită a obligațiilor neîndeplinite. Jurisprudență

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Generalități. Principiul forței obligatorii 
    Reglementarea instituției modificării contractului individual de muncă este în deplină concordanță cu principiul forței obligatorii acontractului între părți, consacrat de dispozițiile art. 969 C. civ. Astfel, Codul muncii stabilește regula potrivit căreia modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai prin acordul părților. Modificarea unilaterală acontractului de muncă are caracter de excepție, fiind posibilă numai în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 41 Codul muncii fixează regula și excepția: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    După cum arezultat din comentariul de la articolul precedent (art. 41), dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. În sens larg, constituțional, dreptul la muncă include, între altele, și libertatea muncii care, potrivit art. 3 alin. (3) Codul muncii cuprinde, pe de oparte, libertatea de amunci și, pe de altă parte, libertatea de anu munci. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o meserie sau profesie, oricare ar fi acestea. Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea libertății muncii este nul de drept. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 41 Codul muncii fixează regula și excepția: [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Generalități. Principiul forței obligatorii 
    Reglementarea instituției modificării contractului individual de muncă este în deplină concordanță cu principiul forței obligatorii acontractului între părți, consacrat de dispozițiile art. 969 C. civ. Astfel, Codul muncii stabilește regula potrivit căreia modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai prin acordul părților. Modificarea unilaterală acontractului de muncă are caracter de excepție, fiind posibilă numai în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Reviste:
Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă (I)
Neinserarea în contract a locului muncii. Posibilitatea angajatorului de a stabil în mod unilateral locul muncii. Fișa postului
Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Legalitate
Detașare salariat. Act de dispoziție al angajatorului. Drepturi salariale cuvenite salariatului român pe perioada detașării sale într-un stat membru UE (Italia)
Problematica teoretică și practică privind propunerea Comisiei Europene pentru o nouă directivă aferentă detașării lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transfrontaliere
Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor. Delegare. Detașare transnațională. Obligații fiscale
STUDIU DE CAZ: În ce condiții modificarea CIM, fără consimțământul salariatei, este considerată măsură de protecție a salariatei însărcinate?
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Studiu de caz - Modificare unilaterală a CIM determinată de incompatibilitatea în cazul începerii urmăririi penale
Decizia de revocare din funcția de conducere este o modificare unilaterală a contractului individual de muncă în lipsa acordului salariatului
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...