Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL I
Încheierea contractului individual de muncă

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Reviste (1)

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

Art. 12. - Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege. Jurisprudență

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Doctrină (1)

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înțelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice. Jurisprudență

(3) Persoana fizică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității de exercițiu. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale. Jurisprudență

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) În situația în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părțile pot face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde, după caz, cel puțin următoarele elemente: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; Doctrină (2)

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

d) atribuțiile postului; Modificări (2), Jurisprudență

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmează să își producă efectele;

g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; Reviste (1)

i) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;

j) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;

l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

m) durata perioadei de probă. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoștințării în scris a salariatului, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Modele (1)

(5) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate. Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care salariatul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util informațiile prevăzute la art. 17 alin. (2), inclusiv informații referitoare la: Modificări (3), Doctrină (2)

a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;

b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;

c) prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate;

d) condițiile de climă;

e) reglementările principale din legislația muncii din acea țară;

f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală.

(2) Dispozițiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condițiile specifice de muncă în străinătate.

Art. 19. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

În situația în care angajatorul nu își execută obligația de informare în termen de 15 zile de la momentul lansării ofertei de încheiere sau modificare a contractului individual de muncă ori, după caz, a prestării activității în străinătate, salariatul este în drept să sesizeze, în termen de 30 de zile, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare.

Art. 20. - Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În afara clauzelor generale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă: Reviste (1), Doctrină (2)

a) clauza cu privire la formarea profesională;

b) clauza de neconcurență;

c) clauza de mobilitate; Jurisprudență

d) clauza de confidențialitate. Jurisprudență

Art. 21. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Clauza de neconcurență îl obligă pe salariat să nu presteze, în interesul propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său ori să nu presteze o activitate în favoarea unui terț care se află în relații de concurență cu angajatorul său și îl obligă pe angajator să îi plătească salariatului o indemnizație lunară. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Clauza de neconcurență își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Indemnizația datorată salariatului se negociază și este de cel puțin 25% din salariu. Indemnizația trebuie plătită întocmai și la timp. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Clauza de neconcurență nu poate fi stabilită pe durata perioadei de probă. Reviste (1)

Art. 22. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Clauza de neconcurență nu își mai produce efectele la data încetării contractului individual de muncă. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), clauza de neconcurență își poate produce efectele și după încetarea contractului individual de muncă, pentru o perioadă de maximum 6 luni, în cazul funcțiilor de execuție, și de maximum 2 ani pentru cei care au ocupat funcții de conducere, dacă o astfel de perioadă a fost convenită expres prin contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept ori a intervenit din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Clauza de neconcurență nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deține. Reviste (1)

(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru muncă instanța competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurență. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

În cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei de neconcurență salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizației și, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Art. 25. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură. Reviste (1)

Art. 26. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese. Reviste (2)

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Jurisprudență

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil. Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) Competența și procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. Jurisprudență

(5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă. Doctrină (2)

(6) La angajarea în domeniile sănătate, alimentație publică, educație și în alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita și teste medicale specifice.

Art. 28. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Certificatul medical este obligatoriu și în următoarele situații: Jurisprudență

a) la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în celelalte situații;

b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate; Modificări (1)

c) la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară;

d) în cazul ucenicilor, practicanților, elevilor și studenților, în situația în care urmează să fie instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării meseriei pe parcursul instruirii;

e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății și Familiei;

f) periodic, în cazul celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli și care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalațiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivități de copii, în unități sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății și Familiei;

g) periodic, în cazul celor care lucrează în unități fără factori de risc, prin examene medicale diferențiate în funcție de vârstă, sex și stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă.

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. Jurisprudență

(2) Modalitățile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - și în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale.

(4) Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la funcțiile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă a celui în cauză. Modificări (1), Reviste (2)

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Posturile vacante existente în statul de funcții vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitățile fiecărei unități prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulți candidați, încadrarea în muncă se face prin examen.

(4) Condițiile de organizare și modul de desfășurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. Reviste (2)

(3) În cazul muncitorilor necalificați, perioada de probă are caracter excepțional și nu poate depăși 5 zile lucrătoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Absolvenții instituțiilor de învățământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă cuprinse între 3 și 6 luni. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 32. - Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Jurisprudență

(2) Prin excepție, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situația în care acesta debutează la același angajator într-o nouă funcție sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase. Jurisprudență

(3) Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate. Jurisprudență

(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă. Jurisprudență

Art. 33. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru același post este interzisă.

Art. 34. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Jurisprudență

(2) Registrul general de evidență a salariaților se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial. Reviste (1)

(3) Registrul general de evidență a salariaților se completează în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaților, elementele ce caracterizează contractele de muncă ale acestora, precum și toate situațiile care intervin pe parcursul desfășurării relațiilor de muncă în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă. Modificări (2)

(4) Registrul general de evidență a salariaților este păstrat la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii.

(5) La solicitarea salariatului angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(6) În cazul încetării activității angajatorului, registrul general de evidență a salariaților se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul angajatorului, după caz.

(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcții, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții.

(3) Salariații care cumulează mai multe funcții sunt obligați să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.

Art. 36. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Cetățenii străini și apatrizii pot fi angajați prin contract individual de muncă în baza permisului de muncă eliberat potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Definiția contractului individual de muncă 
    Articolul 10 Codul muncii definește conceptul de contract individual de muncă (pentru definirea contractului individual de muncă, ase vedea: Al. Țiclea, A. Popescu, M. Țichindelean, C. Tufan, O. Ținca, p. 319-321; Al. Țiclea, Contractul, p. 3-6; I.Tr. Ștefănescu, Dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, București, 2002, p. 167; I.Tr. Ștefănescu, Contractul individual de muncă, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 19; I.Tr. Ștefănescu, M. Volonciu, R. Dimitriu, p. 64). Definiția legală subliniază două aspecte: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 10 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest contract se încadrează așadar, din punct de vedere al obiectului și conținutului său în prevederile art. 10 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 10 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest contract se încadrează așadar, din punct de vedere al obiectului și conținutului său în prevederile art. 10 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Reviste:
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Studiu comparativ a ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea 1)
Accident de muncă. Despăgubiri de deces. Salariat fără forme legale
Clauză de neconcurență. Consecința neînregistrării anexei la contractul individual de muncă care cuprinde o clauză de neconcurență
Aspecte practice privind contractul individual de muncă
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Clauză de fidelitate. Restituire. Daune interese
Principiul consensualismului și reglementarea contractului de muncă în dreptul român
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Modele:
Contract colectiv de muncă la nivel de unitate
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Ghidul contractelor pentru antreprenori
;
se încarcă...