Încetarea de drept a contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA 1
Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Contractul individual de muncă încetează de drept: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului ori a angajatorului persoană fizică, dacă aceasta antrenează lichidarea afacerii; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

c) ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică își încetează existența; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a salariatului, potrivit legii; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

e) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

g) ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de executare; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

h) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

k) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Jurisprudență

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență, Reviste (5)

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Reviste (3)

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Noțiune 
    Articolul 56 Codul muncii prevede expres situațiile în care contractul individual de muncă încetează de drept. 
    Acestea sunt situații în care contractul individual de muncă încetează prin efectul legii, ca urmare a producerii unui act sau fapt juridic. Cazurile în care contractul individual de muncă încetează de drept intervin în derularea raporturilor de muncă independent de voința vreuneia din părțile contractante. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În prima situație, contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 Codul muncii, fie ca urmare ainterzicerii exercitării profesiei sau funcției respective, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complimentară [lit. i)]; fie ca urmare acondamnării penale [lit. g)]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În prima situație, contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 Codul muncii, fie ca urmare ainterzicerii exercitării profesiei sau funcției respective, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complimentară [lit. i)]; fie ca urmare acondamnării penale [lit. g)]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În prima situație, contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 Codul muncii, fie ca urmare ainterzicerii exercitării profesiei sau funcției respective, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complimentară [lit. i)]; fie ca urmare acondamnării penale [lit. g)]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În prima situație, contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 Codul muncii, fie ca urmare ainterzicerii exercitării profesiei sau funcției respective, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complimentară [lit. i)]; fie ca urmare acondamnării penale [lit. g)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Reviste:
Cât de eficiente sunt mijloacele punitive în lupta împotriva muncii nedeclarate?
Nelegalitatea deciziei de încetare de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Discriminare pe criterii de sex. Principiul supremației dreptului comunitar
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
OFICIAL: Femeile pot opta pentru pensionarea la 65 de ani
Încetarea de drept a contractului individual de muncă ca urmare a reintegrării în funcție a unei persoane concediate anterior. Constatarea ulterioară a nulității contractului de muncă al acestei persoane. Efecte
Există vreo obligație de a permite angajarea pe piața muncii ori menținerea pe post a persoanelor cu deficiențe mintale ori psihice grave?
Problematica punerii în executare a hotărârilor judecătorești în litigiile de muncă
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 în sensul stabilirii efectelor juridice și a implicațiilor procedurale ale interdicției legale exprese prevăzute de textul indicat, în cazul în care condamnarea penală definitivă a salariatului cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere intervine în timpul derulării unui contract de muncă, ce presupune exercitarea atribuțiilor de gestionar
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Relația juridică dintre preoții ortodocși și Biserica Ortodoxă Română
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...