Încetarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL V
Încetarea contractului individual de muncă Referințe în jurisprudență (1)

Art. 55. - Referințe în jurisprudență (84), Reviste (7), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Contractul individual de muncă poate înceta astfel: Referințe în jurisprudență (2)

a) de drept; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (14), Doctrină (2)

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (9)

SECȚIUNEA 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56. - Derogări (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (54), Reviste (7), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Contractul individual de muncă încetează de drept: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (2)

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului ori a angajatorului persoană fizică, dacă aceasta antrenează lichidarea afacerii; Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (2)

c) ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică își încetează existența; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Doctrină (2)

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a salariatului, potrivit legii; Modificări (3), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4), Doctrină (2)

e) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (2)

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (7), Doctrină (2)

g) ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de executare; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4), Doctrină (2)

h) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (2)

i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Reviste (1), Doctrină (2)

j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (3)

k) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

Art. 57. - Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4)

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Reviste (3)

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Reviste (2)

SECȚIUNEA a 2-a Concedierea Reviste (1)

Art. 58. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (6), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2)

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

Art. 59. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Art. 60. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (7), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4)

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (6)

b) pe durata concediului pentru carantină; Modificări (1)

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4)

d) pe durata concediului de maternitate; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Referințe în jurisprudență (1)

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; Jurisprudență relevantă (1), Reviste (4)

h) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4)

i) pe durata efectuării concediului de odihnă. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (5)

SECȚIUNEA a 3-a Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

Art. 61. - Referințe în jurisprudență (126), Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Referințe în jurisprudență (1)

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă ori abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil ori regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (53), Reviste (21), Doctrină (2)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (2)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (12), Doctrină (2)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (6), Doctrină (2)

Art. 62. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (11)

(2) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (7)

Art. 63. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Doctrină (2)

(2) Procedura cercetării prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situația în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele și condițiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute pentru cercetarea disciplinară. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii, urmând să îi comunice salariatului soluțiile propuse de agenție. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1)

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) și (2) pentru a-și manifesta expres consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (2)

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă expres consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și în cazul în care agenția teritorială de ocupare a forței de muncă nu poate îndeplini obligația prevăzută la alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2)

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

SECȚIUNEA a 4-a Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Art. 65. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (216), Reviste (41), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăților economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activității. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (145), Reviste (39), Doctrină (2)

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă, dintre cele prevăzute la alin. (1). Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (54), Reviste (17)

Art. 66. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (8), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 67. - Referințe în jurisprudență (33), Reviste (6), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

SECȚIUNEA a 5-a Concedierea colectivă Modificări (1)

Art. 68. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (51), Reviste (10), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, dispusă din unul sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. 65 alin. (1), a unui număr de: Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

a) cel puțin 5 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați; Modificări (1)

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați;

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Art. 69. - Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (40), Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

În cazul concedierilor colective angajatorului îi revin următoarele obligații: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

a) să întocmească un plan de măsuri sociale sau de alt tip prevăzut de lege ori de contractele colective de muncă aplicabile, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților;

b) să propună salariaților programe de formare profesională; Referințe în jurisprudență (2)

c) să pună la dispoziție sindicatului care are membri în unitate sau, după caz, reprezentanților salariaților toate informațiile relevante în legătură cu concedierea colectivă, în vederea formulării propunerilor din partea acestora;

d) să inițieze în timp util, în scopul punerii de acord, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, referitoare la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați afectați și de atenuare a consecințelor.

Art. 70. - Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Angajatorul are obligația să notifice în scris sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților intenția de concediere colectivă, cu cel puțin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

(2) Notificarea intenției de concediere colectivă se face sub forma unui proiect de concediere colectivă, care trebuie să cuprindă: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

a) numărul total și categoriile de salariați;

b) motivele care determină concedierea;

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere;

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; Referințe în jurisprudență (1)

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților supuși concedierii, conform dispozițiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil; Modificări (2)

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați.

(3) Angajatorul are obligația să notifice proiectul de concediere inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care l-a notificat sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

Art. 71. - Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de concediere. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile de la primirea acestora. Reviste (1)

(3) În cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate în interiorul termenului de 45 de zile prevăzut la art. 70 alin. (1), la solicitarea oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă poate dispune prelungirea acestuia cu maximum 15 zile calendaristice. Modificări (1)

Art. 72. - Modificări (3), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajări pe locurile de muncă ale salariaților concediați pe o perioadă de 12 luni de la data concedierii acestora. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) În cazul în care în această perioadă angajatorul reia activitățile a căror încetare a condus la concedieri colective, salariații care au fost concediați au dreptul de a fi reangajați pe aceleași locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu solicită acest lucru, angajatorul poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

SECȚIUNEA a 6-a Dreptul la preaviz

Art. 73. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (76), Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 74. - Referințe în jurisprudență (83), Reviste (16), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Referințe în jurisprudență (22), Reviste (4), Doctrină (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (2)

b) durata preavizului; Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1)

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. d); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (15), Doctrină (4)

(2) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 75. - Referințe în jurisprudență (34), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3)

SECȚIUNEA a 7-a Controlul și sancționarea concedierilor nelegale

Art. 76. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (113), Reviste (17), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 78. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (191), Reviste (25), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (76), Reviste (9)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (38), Reviste (9), Doctrină (2)

SECȚIUNEA a 8-a Demisia

Art. 79. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (50), Reviste (10), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Modificări (1)

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (2)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Referințe în jurisprudență (4)

(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (2), Doctrină (2)

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Modalități de încetare a contractului individual de muncă 
    A. Reglementare 
    Codul muncii consacră expres modalitățile în care contractul individual de muncă poate să înceteze, respectiv: încetarea de drept, încetarea contractului prin acordul părților, încetarea prin voința unilaterală a salariatului și încetarea prin voința unilaterală a angajatorului. 
    B. Încetarea de drept [ Mai mult... ] 

.....
    §1. Noțiune 
    Articolul 56 Codul muncii prevede expres situațiile în care contractul individual de muncă încetează de drept. 
    Acestea sunt situații în care contractul individual de muncă încetează prin efectul legii, ca urmare a producerii unui act sau fapt juridic. Cazurile în care contractul individual de muncă încetează de drept intervin în derularea raporturilor de muncă independent de voința vreuneia din părțile contractante. [ Mai mult... ] 
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În prima situație, contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 Codul muncii, fie ca urmare ainterzicerii exercitării profesiei sau funcției respective, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complimentară [lit. i)]; fie ca urmare acondamnării penale [lit. g)]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    În prima situație, contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 Codul muncii, fie ca urmare ainterzicerii exercitării profesiei sau funcției respective, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complimentară [lit. i)]; fie ca urmare acondamnării penale [lit. g)]. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Noțiune 
    Articolul 56 Codul muncii prevede expres situațiile în care contractul individual de muncă încetează de drept. 
    Acestea sunt situații în care contractul individual de muncă încetează prin efectul legii, ca urmare a producerii unui act sau fapt juridic. Cazurile în care contractul individual de muncă încetează de drept intervin în derularea raporturilor de muncă independent de voința vreuneia din părțile contractante. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Reviste:
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate
Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea locului de muncă, efectivă. Cauză nereală și neserioasă. Nulitatea absolută a concedierii
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Caracterul real și serios al concedierii dispuse în baza art. 65 din Codul muncii
Reorganizarea întreprinderilor - Transferul de întreprindere, concedieri colective, desființări de post -
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2011 privind completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2011
;
se încarcă...