Formarea profesională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VI Formarea profesională

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;

b) obținerea unei calificări profesionale;

c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;

f) prevenirea riscului șomajului;

g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.

Art. 189. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate; Reviste (1)

b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; Jurisprudență

c) stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;

d) ucenicie organizată la locul de muncă;

e) formare individualizată;

f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Art. 190. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Angajatorul are obligația de a asigura salariaților acces periodic la formarea profesională.

Art. 191. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Angajatorul persoană juridică elaborează anual planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Modificări (1)

(2) Planul de formare profesională face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil. Modificări (1)

(3) Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională.

Art. 192. - Reviste (1), Librăria Indaco (2)

Formarea profesională individualizată se stabilește de către angajator împreună cu salariatul în cauză, ținând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesională și de condițiile de desfășurare a activității la locul de muncă.

Art. 193. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

Art. 194. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Jurisprudență

(2) În cazul în care, în condițiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parțială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel: Jurisprudență, Reviste (1)

a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu depășește 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului și funcției deținute, cu toate indemnizațiile, sporurile și adaosurile la acesta;

b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază și, după caz, de sporul de vechime. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizație plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la alin. (3), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Art. 195. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condițiile art. 194 alin. (2) lit. b) și alin. (3) nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puțin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin actul adițional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune în legătură cu munca lor, precum și în cazul în care instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 196. - Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condițiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 197. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Salariații care au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă și alte avantaje în natură pentru formarea profesională.

CAPITOLUL II Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Art. 198. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională și contractul de adaptare profesională.

Art. 199. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. Jurisprudență

(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariații cu vârsta minimă de 16 ani împliniți, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menținerea locului de muncă la acel angajator.

(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni și 2 ani.

Art. 200. - Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizați în acest sens de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. Reviste (1)

(2) Procedura de autorizare, precum și modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc prin lege specială.

Art. 201. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaților debutanți la o funcție nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.

(2) Contractul de adaptare profesională se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcția nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condițiile legii.

Art. 202. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.

(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face față funcției noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.

Art. 203. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator.

(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze formarea profesională.

(3) Un formator poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 salariați.

(4) Exercitarea activității de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului.

Art. 204. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Formatorul are obligația de a primi, de a ajuta, de a informa și de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesională și de a supraveghea îndeplinirea atribuțiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare și participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesională.

CAPITOLUL III Contractul de ucenicie la locul de muncă

Art. 205. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: Reviste (1)

a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure ucenicului formarea profesională într-o anumită meserie;

b) ucenicul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o durată determinată care nu poate fi mai mare de 3 ani.

Art. 206. - Librăria Indaco (1)

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie de către angajatorul autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Art. 207. - Modificări (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu deține o calificare profesională și care, la debutul perioadei de ucenicie, nu a împlinit vârsta de 25 de ani.

(2) Ucenicul beneficiază de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului de ucenic.

Art. 208. - Librăria Indaco (1)

Timpul necesar ucenicului pentru participarea la activități teoretice ce țin de pregătirea sa profesională este inclus în programul normal de muncă.

Art. 209. - Librăria Indaco (1)

În cazul ucenicilor se interzic: Jurisprudență

a) munca prestată în condiții grele, vătămătoare sau periculoase; Jurisprudență

b) munca suplimentară;

c) munca de noapte. Jurisprudență

Art. 210. - Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Contractul de ucenicie la locul de muncă va cuprinde, în afara dispozițiilor obligatorii prevăzute în contractul individual de muncă, următoarele:

a) precizarea persoanei care urmează să se ocupe de pregătirea ucenicului, denumită maistru de ucenicie, și calificarea acesteia;

b) durata necesară pentru obținerea calificării în meseria respectivă;

c) avantajele în natură acordate ucenicului în vederea calificării profesionale.

Art. 211. - Reviste (1), Librăria Indaco (2)

(1) Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului, atestat pentru pregătirea ucenicilor.

(2) Maistrul de ucenicie este atestat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Art. 212. - Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Aptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este pregătit prin contractul de ucenicie la locul de muncă fac obiectul unei verificări finale organizate de angajator.

(2) Salariații a căror formare profesională a făcut obiectul unui contract de ucenicie la locul de muncă nu vor putea fi obligați la suportarea cheltuielilor de formare făcute de angajator.

Art. 213. - Modificări (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Controlul activității de ucenicie la locul de muncă, statutul ucenicului, modul de încheiere și de executare a contractului de ucenicie la locul de muncă, autorizarea angajatorilor pentru încheierea contractelor de ucenicie la locul de muncă, atestarea maistrului de ucenicie, verificarea finală a aptitudinilor ucenicului, precum și orice alte aspecte legate de contractul de ucenicie la locul de muncă urmează să fie reglementate prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Studiu de caz - În ce condiții salariatul trebuie să restituie cheltuielile de formare profesională suportate de către angajatorul său?
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională
Formare profesională. Salariat beneficiar al unui curs de atestare profesională. Demisie. Suportarea cheltuielilor
Evoluția reglementării contractului de ucenicie la locul de muncă
Clauză de neconcurență. Nerespectare. Daune interese. Act adițional. Neînregistrare la ITM. Valabilitate
Acțiune în constatarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
Limita mandatului avocatului
Scurte precizări cu privire la răspunderea medicilor rezidenți
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Ghidul contractelor pentru antreprenori
;
se încarcă...