Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL II
Executarea contractului individual de muncă

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al contractelor individuale de muncă.

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. Jurisprudență

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; Jurisprudență, Reviste (2)

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual; Jurisprudență, Reviste (2)

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; Jurisprudență, Reviste (1)

e) dreptul la demnitate în muncă; Jurisprudență, Reviste (3)

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă; Jurisprudență

g) dreptul la acces la formarea profesională;

h) dreptul la informare și consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă; Reviste (1)

j) dreptul la protecție în caz de concediere; Jurisprudență

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; Jurisprudență, Reviste (1)

l) dreptul de a participa la acțiuni colective; Reviste (1)

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. Reviste (1)

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) obligația de a respecta disciplina muncii; Jurisprudență, Reviste (1)

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; Jurisprudență

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (5)

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

f) obligația de a respecta secretul de serviciu. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 40. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (1)

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (4)

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; Jurisprudență, Reviste (2)

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; Jurisprudență, Reviste (6)

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității; Modificări (2), Referințe (1)

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; Jurisprudență

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (3)

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Jurisprudență

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Jurisprudență, Reviste (6)

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Principiul negocierii și libertatea contractuală 
    Articolul 37 Codul muncii instituie principiul general al negocierii atât la nivel individual, cât și colectiv. Conform textului de lege, drepturile și obligațiile părților contractante sunt rezultatul unei negocieri individuale sau colective, după caz. 
    Un astfel de principiu întărește caracterul convențional al contractului colectiv de muncă și subliniază că, în definitiv, contractul individual de muncă reprezintă o specie de contract cu totul aparte, dar la nivelul căreia trebuie recunoscut întru totul principiul libertății contractuale. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 37 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 37 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Principiul negocierii și libertatea contractuală 
    Articolul 37 Codul muncii instituie principiul general al negocierii atât la nivel individual, cât și colectiv. Conform textului de lege, drepturile și obligațiile părților contractante sunt rezultatul unei negocieri individuale sau colective, după caz. 
    Un astfel de principiu întărește caracterul convențional al contractului colectiv de muncă și subliniază că, în definitiv, contractul individual de muncă reprezintă o specie de contract cu totul aparte, dar la nivelul căreia trebuie recunoscut întru totul principiul libertății contractuale. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 37 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Reviste:
Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiții. Admitere recurs
Salarii plătite din fonduri europene. Nulitatea contractului individual de muncă. Pretenție formulată după încetarea raporturilor juridice de muncă. Prescripția extinctivă a dreptului material la acțiune
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Clauză de neconcurență. Nerespectare. Daune interese. Act adițional. Neînregistrare la ITM. Valabilitate
Posibilitatea delegării responsabilităților ce revin angajatorului în dreptul muncii
Regimul juridic al diurnei. Inexistența unei convenții
Considerații privind măsura în care instituțiile dreptului muncii au fost afectate de intrarea în vigoare a noului Cod civil și de procedură civilă
Interpretarea rațională a art. 38 din Codul muncii din perspectiva exigențelor raporturilor juridice de muncă și ale pieței muncii
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...