Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formarea profesională -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;

b) obținerea unei calificări profesionale;

c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;

f) prevenirea riscului șomajului;

g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.

Art. 189. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate; Reviste (1)

b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; Jurisprudență

c) stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;

d) ucenicie organizată la locul de muncă;

e) formare individualizată;

f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Art. 190. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Angajatorul are obligația de a asigura salariaților acces periodic la formarea profesională.

Art. 191. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Angajatorul persoană juridică elaborează anual planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Modificări (1)

(2) Planul de formare profesională face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil. Modificări (1)

(3) Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională.

Art. 192. - Reviste (1), Librăria Indaco (2)

Formarea profesională individualizată se stabilește de către angajator împreună cu salariatul în cauză, ținând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesională și de condițiile de desfășurare a activității la locul de muncă.

Art. 193. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

Art. 194. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Jurisprudență

(2) În cazul în care, în condițiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parțială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel: Jurisprudență, Reviste (1)

a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu depășește 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului și funcției deținute, cu toate indemnizațiile, sporurile și adaosurile la acesta;

b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază și, după caz, de sporul de vechime. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizație plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la alin. (3), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Art. 195. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condițiile art. 194 alin. (2) lit. b) și alin. (3) nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puțin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin actul adițional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune în legătură cu munca lor, precum și în cazul în care instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 196. - Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condițiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 197. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Salariații care au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă și alte avantaje în natură pentru formarea profesională.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Scopul formării profesionale a salariaților 
    Formarea profesională a salariaților este reglementată pentru a satisface atât interesele salariaților, cât și pe cele ale angajatorilor. 
    Pe de o parte, salariații sunt sprijiniți în obținerea unei calificări profesionale, schimbarea calificării profesionale, adaptarea la cerințele postului etc., în scopul prevenirii șomajului, al creșterii gradului de ocupare și al evitării concedierilor pentru necorespundere profesională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Reviste:
Studiu de caz - În ce condiții salariatul trebuie să restituie cheltuielile de formare profesională suportate de către angajatorul său?
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională
Formare profesională. Salariat beneficiar al unui curs de atestare profesională. Demisie. Suportarea cheltuielilor
Clauză de neconcurență. Nerespectare. Daune interese. Act adițional. Neînregistrare la ITM. Valabilitate
Acțiune în constatarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă
Limita mandatului avocatului
Scurte precizări cu privire la răspunderea medicilor rezidenți
Pregătire profesională medic rezident. Despăgubiri datorate angajatorului pentru nerespectarea obligației asumate prin actul adițional
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Ghidul contractelor pentru antreprenori
;
se încarcă...