Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 2. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: Jurisprudență, Reviste (1)

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; Jurisprudență, Reviste (5)

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; Jurisprudență

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice;

g) organizațiilor sindicale și patronale.

CAPITOLUL II Principii fundamentale

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Jurisprudență

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1)-(3) este nul de drept. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Munca forțată este interzisă. Jurisprudență

(2) Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Jurisprudență

(3) Nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice:

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;

b) pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în condițiile legii;

d) în caz de forță majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte și, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia.

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Jurisprudență

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 7. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și sociale.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3)

(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 9. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Cetățenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al muncii și a tratatelor bilaterale la care România este parte.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Raporturile juridice de muncă 
    Raporturile juridice de muncă au fost identificate în mod constant de către doctrina de specialitate ca fiind acele relații sociale reglementate prin lege ce iau naștere între o persoană fizică, pe de o parte, și o persoană fizică sau juridică, pe de altă parte, în cadrul cărora prima persoană se obligă să presteze o anumită muncă în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze și să creeze condițiile necesare prestării acelei munci. [ Mai mult... ] 

.....
    §1. Subiectele reglementării 
    Enumerarea destinatarilor dispozițiilor Codului muncii nu este limitativă. Astfel, prevederile Codului se aplică salariaților, ucenicilor, angajatorilor, organizațiilor sindicale și patronale, dar și inspecției muncii, instanțelor judecătorești învestite cu soluționarea conflictelor de muncă (de drepturi), autorităților publice cu atribuții în desfășurarea dialogului social tripartit, utilizatorilor de muncă temporară, medicilor de medicină a muncii, așa cum rezultă din dispozițiile care stabilesc obligațiile specifice ce revin acestor persoane fizice sau juridice. [ Mai mult... ] 
.....
    §1. Libertatea muncii – principiu fundamental 
    Înainte de 1990, dreptul la muncă era strict legat de obligația de a munci. În acest context, libertatea individului de a decide să lucreze sau nu era anihilată de sistemul sancțiunilor civile sau contravenționale aplicabile pentru neîndeplinirea obligației de a munci. De asemenea, prin sistemul repartițiilor obligatorii se îngrădea posibilitatea alegerii libere a locului de muncă. [ Mai mult... ] 
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    • încheierea contractului individual de muncă cu nerespectarea dispozițiilor privitoare la libertatea muncii și la libertatea alegerii locului de muncă, profesiei, meseriei sau activității este nul de drept (art. 3 Codul muncii); [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Legislația țării noastre afost elaborată în concordanță cu textele convențiilor ratificate și cu alte documente internaționale și comunitare relevante. Astfel, potrivit art. 3 și art. 4 Codul muncii, libertatea muncii este garantată, dreptul la muncă neputând fi îngrădit, iar munca forțată este interzisă. În termeni similari cu cei ai convenției, legea română statuează că munca forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare sau pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Nu constituie muncă forțată sau activitate impusă de autoritățile publice: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Reviste:
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
Admitere recurs în interesul legii. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situația în care concedierea s-a dispus din motive care nu țin de persoana salariatului, în temeiul dispozițiilor art. 65 din Codul muncii
Acțiunea în regres formulată împotriva salariantului pentru prejudiciul cauzat unui terț în exercițiul funcțiunii. Răspundere civilă delictuală sau răspundere civilă contractuală
Aplicabilitatea legislației muncii cetățenilor străini. Dovada incapacității temporare de muncă
Contractul individual de muncă nu este un contract intuitu personae (I)
Emiterea unei decizii de asimilare a funcțiilor
Sancționarea conduitei nelegale ale angajatorului. Dreptul salariatului la acordarea de daune morale
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...