Dialogul social | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL VII Dialogul social Jurisprudență

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 214. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Pentru asigurarea climatului de stabilitate și pace socială, prin lege sunt reglementate modalitățile de consultări și dialog permanent între partenerii sociali. Reviste (1)

Art. 215. - Modificări (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel național.

Art. 216. - Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

În cadrul ministerelor și prefecturilor funcționează, în condițiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între administrația publică, sindicate și patronat.

CAPITOLUL II Sindicatele

Art. 217. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării și promovării drepturilor colective și individuale, precum și a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor. Jurisprudență

(2) Condițiile și procedura de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale se reglementează prin lege specială.

(3) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere și gestiune, cu condiția ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în condițiile legii.

Art. 218. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Sindicatele participă prin reprezentanții proprii, în condițiile legii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autoritățile publice și cu patronatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Art. 219. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condițiile legii, în federații, confederații sau uniuni teritoriale.

Art. 220. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Exercițiul dreptului sindical al salariaților este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor și libertăților garantate prin Constituție și în conformitate cu dispozițiile prezentului cod și ale legilor speciale. Reviste (1)

Art. 221. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al patronilor sau al organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor. Reviste (1)

Art. 222. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de drepturi.

Art. 223. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor. Jurisprudență

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Alte măsuri de protecție a celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale și în contractul colectiv de muncă aplicabil. Reviste (1)

CAPITOLUL III Reprezentanții salariaților

Art. 224. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și dacă nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților.

(3) Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Art. 225. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au împlinit vârsta de 21 de ani și care au lucrat la angajator cel puțin un an fără întrerupere. Modificări (1)

(2) Condiția vechimii prevăzute la alin. (1) nu este necesară în cazul alegerii reprezentanților salariaților la angajatorii nou-înființați. Doctrină (1)

(3) Numărul de reprezentanți aleși ai salariaților se stabilește de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariați ai acestuia.

(4) Durata mandatului reprezentanților salariaților nu poate fi mai mare de 2 ani.

Art. 226. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Reprezentanții salariaților au următoarele atribuții principale:

a) să urmărească respectarea drepturilor salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă și cu regulamentul intern;

b) să participe la elaborarea regulamentului intern;

c) să promoveze interesele salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum și orice alte interese profesionale, economice și sociale legate de relațiile de muncă; Doctrină (1)

d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 227. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Atribuțiile reprezentanților salariaților, modul de îndeplinire a acestora, precum și durata și limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaților, în condițiile legii.

Art. 228. - Modificări (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Timpul alocat reprezentanților salariaților în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lună și se consideră timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzător.

Art. 229. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Pe toată durata exercitării mandatului reprezentanții salariaților nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariați. Reviste (3)

CAPITOLUL IV Patronatul

Art. 230. - Modificări (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează și utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obținerii de profit în condiții de concurență, și care angajează muncă salariată.

Art. 231. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Patronatele sunt organizații ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federații, confederații patronale sau în alte structuri asociative.

Art. 232. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Patronatele reprezintă, susțin și apără interesele membrilor lor în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceștia în cazul conflictelor de drepturi.

Art. 233. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de discriminare, condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.

Art. 234. - Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Patronatele sunt parteneri sociali în relațiile colective de muncă, participând, prin reprezentanți proprii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative și acorduri cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Art. 235. - Modificări (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Constituirea și funcționarea asociațiilor patronale, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor acestora sunt reglementate prin lege.

(2) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le împiedica exercitarea legală.

(3) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al salariaților sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanții lor sau prin membrii sindicatului, după caz, în constituirea asociațiilor patronale sau în exercitarea drepturilor lor.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Cadrul general de informare și consultare 
    Fundamental în cadrul relațiilor colective de muncă este echilibrul care trebuie să funcționeze între partenerii sociali, între reprezentanții capitalului și reprezentanții intereselor sociale. Când acest echilibru se rupe se ajunge la conflict. Ideal ar fi însă ca echilibrul să se mențină în permanență, astfel configurându-se pacea socială. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Cadrul general de informare și consultare 
    Fundamental în cadrul relațiilor colective de muncă este echilibrul care trebuie să funcționeze între partenerii sociali, între reprezentanții capitalului și reprezentanții intereselor sociale. Când acest echilibru se rupe se ajunge la conflict. Ideal ar fi însă ca echilibrul să se mențină în permanență, astfel configurându-se pacea socială. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Cadrul general de informare și consultare 
    Fundamental în cadrul relațiilor colective de muncă este echilibrul care trebuie să funcționeze între partenerii sociali, între reprezentanții capitalului și reprezentanții intereselor sociale. Când acest echilibru se rupe se ajunge la conflict. Ideal ar fi însă ca echilibrul să se mențină în permanență, astfel configurându-se pacea socială. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Cadrul general de informare și consultare 
    Fundamental în cadrul relațiilor colective de muncă este echilibrul care trebuie să funcționeze între partenerii sociali, între reprezentanții capitalului și reprezentanții intereselor sociale. Când acest echilibru se rupe se ajunge la conflict. Ideal ar fi însă ca echilibrul să se mențină în permanență, astfel configurându-se pacea socială. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Cadrul general de informare și consultare 
    Fundamental în cadrul relațiilor colective de muncă este echilibrul care trebuie să funcționeze între partenerii sociali, între reprezentanții capitalului și reprezentanții intereselor sociale. Când acest echilibru se rupe se ajunge la conflict. Ideal ar fi însă ca echilibrul să se mențină în permanență, astfel configurându-se pacea socială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Concediere colectivă. Inutilitatea aplicării criteriilor de prioritate la concediere în cazul desființării integrale a unui departament sau unei structuri distincte din cadrul unității. Admisibilitatea concedierii unui salariat ce exercită o funcție eligibilă într-un organism sindical pentru motive care nu țin de persoana sa și nu vizează îndeplinirea mandatului primit de la salariații pe care-i reprezintă
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Concediere colectivă. Angajator aflat în procedura insolvenței. Concedierea unui salariat, membru în organul de conducere a sindicatului
Aspecte privind puterea de reprezentare a organizației sindicale, respectiv posibilitatea formulării unei cereri introductive de instanță în numele membrilor săi // Matters regarding the power of representation of the syndicate and the possibility of drawing up a legal action on behalf of its members
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Aspecte privind reprezentarea salariaților membri de sindicat
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...