Contractul individual de muncă pe durată determinată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL VI
Contractul individual de muncă pe durată determinată

Art. 80. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82 și de cel mult două ori consecutiv. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Art. 81. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (2)

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea temporară a activității angajatorului; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă; Doctrină (2)

e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 82. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 18 luni. Modificări (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular. Reviste (1)

Art. 83. - Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăși:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; Jurisprudență

d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Art. 84. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) La expirarea contractului individual de muncă pe durată determinată, pe locul de muncă respectiv va fi angajat un salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Modificări (2), Derogări (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile: Reviste (1)

a) în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui temporar un salariat absent, dacă intervine o nouă cauză de suspendare a contractului acestuia;

b) în cazul în care un nou contract individual de muncă pe durată determinată este încheiat în vederea executării unor lucrări urgente, cu caracter excepțional;

c) în cazul în care încheierea unui nou contract individual de muncă pe durată determinată se impune pentru temeiurile prevăzute la art. 81 lit. e); Modificări (1)

d) în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată a încetat din inițiativa salariatului sau din inițiativa angajatorului, pentru o abatere gravă sau abateri repetate ale salariatului.

Art. 85. - Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Angajatorii sunt obligați să informeze salariații angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, și să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiții egale cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului.

Art. 86. - Modificări (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute în prezentul cod, dispozițiile legale, precum și cele cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile salariaților cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată se aplică în egală măsură și salariaților cu contract individual de muncă pe durată determinată. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Regulă și excepție 
    Articolul 12 Codul muncii reglementează, cu titlu general, durata contractului individual de muncă, stabilind că un contract de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. 
    Prin excepție, poate interveni contractul individual de muncă pe durată determinată. Întrucât acesta reprezintă excepția, legea stabilește în mod expres și limitele, situațiile, procedurile și condițiile pe care le presupune încheierea contractului de muncă pe durată determinată. În acest sens, în cuprinsul Titlului II din Codul muncii, referitor la contractul individual de muncă, se alocă un capitol întreg contractului individual de muncă pe durată determinată, respectiv Capitolul 6, art. 80 și următoarele. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Semnificația art. 80, art. 82 și art. 84 Codul muncii1: 
    1 I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, p. 47.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Termenul pentru radierea sancțiunii disciplinare neîmplinit pâna la concediere. Consecințe
Radierea sancțiunii disciplinare. Termen. Criterii de stabilire a ordinii de priorități la concedierea colectivă
Studiu de caz - Decizie de concediere pentru reorganizare internă
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părților. Acordul dat de salariat pentru oferta angajatorului făcută printr-o notă
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...