Contractul individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL II Contractul individual de muncă Referințe (1)

CAPITOLUL I Încheierea contractului individual de muncă

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (5)

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Reviste (1)

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

Art. 12. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege. Jurisprudență

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Doctrină (1)

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înțelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice. Jurisprudență

(3) Persoana fizică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității de exercițiu. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale. Jurisprudență

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) În situația în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părțile pot face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde, după caz, cel puțin următoarele elemente: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; Doctrină (2)

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

d) atribuțiile postului; Modificări (2), Jurisprudență

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmează să își producă efectele;

g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; Reviste (1)

i) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;

j) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;

l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

m) durata perioadei de probă. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoștințării în scris a salariatului, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Modele (1)

(5) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate. Jurisprudență, Reviste (7)

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) În cazul în care salariatul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util informațiile prevăzute la art. 17 alin. (2), inclusiv informații referitoare la: Modificări (3), Doctrină (2)

a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;

b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;

c) prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate;

d) condițiile de climă;

e) reglementările principale din legislația muncii din acea țară;

f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală.

(2) Dispozițiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condițiile specifice de muncă în străinătate.

Art. 19. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

În situația în care angajatorul nu își execută obligația de informare în termen de 15 zile de la momentul lansării ofertei de încheiere sau modificare a contractului individual de muncă ori, după caz, a prestării activității în străinătate, salariatul este în drept să sesizeze, în termen de 30 de zile, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare.

Art. 20. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) În afara clauzelor generale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă: Reviste (1), Doctrină (2)

a) clauza cu privire la formarea profesională;

b) clauza de neconcurență;

c) clauza de mobilitate; Jurisprudență

d) clauza de confidențialitate. Jurisprudență

Art. 21. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Clauza de neconcurență îl obligă pe salariat să nu presteze, în interesul propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său ori să nu presteze o activitate în favoarea unui terț care se află în relații de concurență cu angajatorul său și îl obligă pe angajator să îi plătească salariatului o indemnizație lunară. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Clauza de neconcurență își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Indemnizația datorată salariatului se negociază și este de cel puțin 25% din salariu. Indemnizația trebuie plătită întocmai și la timp. Reviste (1)

(4) Clauza de neconcurență nu poate fi stabilită pe durata perioadei de probă. Reviste (1)

Art. 22. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Clauza de neconcurență nu își mai produce efectele la data încetării contractului individual de muncă. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), clauza de neconcurență își poate produce efectele și după încetarea contractului individual de muncă, pentru o perioadă de maximum 6 luni, în cazul funcțiilor de execuție, și de maximum 2 ani pentru cei care au ocupat funcții de conducere, dacă o astfel de perioadă a fost convenită expres prin contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept ori a intervenit din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Clauza de neconcurență nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deține. Reviste (1)

(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru muncă instanța competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurență. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

În cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei de neconcurență salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizației și, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Art. 25. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură. Reviste (1)

Art. 26. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese. Reviste (2)

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Jurisprudență

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil. Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) Competența și procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. Jurisprudență

(5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă. Doctrină (2)

(6) La angajarea în domeniile sănătate, alimentație publică, educație și în alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita și teste medicale specifice.

Art. 28. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Certificatul medical este obligatoriu și în următoarele situații: Jurisprudență

a) la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în celelalte situații;

b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate; Modificări (1)

c) la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară;

d) în cazul ucenicilor, practicanților, elevilor și studenților, în situația în care urmează să fie instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării meseriei pe parcursul instruirii;

e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății și Familiei;

f) periodic, în cazul celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli și care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalațiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivități de copii, în unități sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății și Familiei;

g) periodic, în cazul celor care lucrează în unități fără factori de risc, prin examene medicale diferențiate în funcție de vârstă, sex și stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă.

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. Jurisprudență

(2) Modalitățile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - și în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale.

(4) Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la funcțiile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă a celui în cauză. Modificări (1), Reviste (2)

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Posturile vacante existente în statul de funcții vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitățile fiecărei unități prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulți candidați, încadrarea în muncă se face prin examen.

(4) Condițiile de organizare și modul de desfășurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. Reviste (2)

(3) În cazul muncitorilor necalificați, perioada de probă are caracter excepțional și nu poate depăși 5 zile lucrătoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Absolvenții instituțiilor de învățământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă cuprinse între 3 și 6 luni. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 32. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Jurisprudență

(2) Prin excepție, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situația în care acesta debutează la același angajator într-o nouă funcție sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase. Jurisprudență

(3) Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate. Jurisprudență

(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă. Jurisprudență

Art. 33. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (3)

Angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru același post este interzisă.

Art. 34. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Jurisprudență

(2) Registrul general de evidență a salariaților se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial. Reviste (1)

(3) Registrul general de evidență a salariaților se completează în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaților, elementele ce caracterizează contractele de muncă ale acestora, precum și toate situațiile care intervin pe parcursul desfășurării relațiilor de muncă în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă. Modificări (2)

(4) Registrul general de evidență a salariaților este păstrat la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii.

(5) La solicitarea salariatului angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(6) În cazul încetării activității angajatorului, registrul general de evidență a salariaților se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul angajatorului, după caz.

(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcții, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții.

(3) Salariații care cumulează mai multe funcții sunt obligați să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.

Art. 36. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cetățenii străini și apatrizii pot fi angajați prin contract individual de muncă în baza permisului de muncă eliberat potrivit legii.

CAPITOLUL II Executarea contractului individual de muncă

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al contractelor individuale de muncă.

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3)

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. Jurisprudență

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; Jurisprudență, Reviste (3)

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual; Jurisprudență, Reviste (2)

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; Jurisprudență, Reviste (1)

e) dreptul la demnitate în muncă; Jurisprudență, Reviste (3)

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă; Jurisprudență

g) dreptul la acces la formarea profesională;

h) dreptul la informare și consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă; Reviste (1)

j) dreptul la protecție în caz de concediere; Jurisprudență

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; Jurisprudență, Reviste (1)

l) dreptul de a participa la acțiuni colective; Reviste (1)

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. Reviste (1)

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) obligația de a respecta disciplina muncii; Jurisprudență, Reviste (1)

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; Jurisprudență

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (5)

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

f) obligația de a respecta secretul de serviciu. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 40. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (1)

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (4)

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; Jurisprudență, Reviste (2)

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; Jurisprudență, Reviste (7)

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității; Modificări (2), Referințe (1)

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; Jurisprudență

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (3)

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Jurisprudență

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Jurisprudență, Reviste (7)

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL III Modificarea contractului individual de muncă Jurisprudență

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

a) durata contractului;

b) locul muncii; Jurisprudență

c) felul muncii; Jurisprudență

d) condițiile de muncă; Jurisprudență

e) salariul; Jurisprudență, Reviste (1)

f) timpul de muncă și timpul de odihnă. Reviste (1)

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Art. 44. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile și se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului.

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice. Jurisprudență

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea. Jurisprudență

(2) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat. Jurisprudență

(3) Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat. Jurisprudență

(4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detașarea. Jurisprudență

(5) În cazul în care există divergență între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu își îndeplinește obligațiile potrivit prevederilor alin. (1) și (2), salariatul detașat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detașat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori și de a cere executarea silită a obligațiilor neîndeplinite. Jurisprudență

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.

CAPITOLUL IV Suspendarea contractului individual de muncă

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau regulamente interne nu se prevede altfel. Modificări (1), Jurisprudență

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Jurisprudență

Art. 50. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Jurisprudență

a) concediu de maternitate; Reviste (2)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

c) carantină;

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu; Reviste (1), Doctrină (2)

e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Jurisprudență, Doctrină (2)

g) forță majoră; Doctrină (2)

h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Jurisprudență, Reviste (1)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Doctrină (2)

Art. 51. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Jurisprudență

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională; Doctrină (2)

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; Jurisprudență

f) participarea la grevă; Reviste (1), Doctrină (2)

g) absențe nemotivate.

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (2)

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (7)

c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

d) în cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

e) pe durata detașării. Jurisprudență

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea avută anterior și i se va plăti o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 53. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului salariații beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 54. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă Jurisprudență

Art. 55. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

Contractul individual de muncă poate înceta astfel: Jurisprudență

a) de drept; Jurisprudență, Reviste (3)

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2)

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (9)

SECȚIUNEA 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

Contractul individual de muncă încetează de drept: Modificări (1), Reviste (2)

a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului ori a angajatorului persoană fizică, dacă aceasta antrenează lichidarea afacerii; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

c) ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică își încetează existența; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a salariatului, potrivit legii; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

e) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

g) ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de executare; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

h) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

k) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Jurisprudență

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență, Reviste (5)

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Reviste (3)

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Reviste (2)

SECȚIUNEA a 2-a Concedierea Reviste (1)

Art. 58. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 59. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Art. 60. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: Jurisprudență, Reviste (4)

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

b) pe durata concediului pentru carantină; Modificări (1)

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; Jurisprudență, Reviste (4)

d) pe durata concediului de maternitate; Jurisprudență, Reviste (1)

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; Jurisprudență, Reviste (4)

h) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat; Jurisprudență, Reviste (4)

i) pe durata efectuării concediului de odihnă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

SECȚIUNEA a 3-a Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Jurisprudență

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă ori abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil ori regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (2)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

Art. 62. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Jurisprudență

(2) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8)

Art. 63. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Procedura cercetării prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situația în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele și condițiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute pentru cercetarea disciplinară. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii, urmând să îi comunice salariatului soluțiile propuse de agenție. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) și (2) pentru a-și manifesta expres consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă expres consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și în cazul în care agenția teritorială de ocupare a forței de muncă nu poate îndeplini obligația prevăzută la alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență, Doctrină (2)

SECȚIUNEA a 4-a Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Art. 65. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (5)

(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăților economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activității. Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (2)

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă, dintre cele prevăzute la alin. (1). Jurisprudență, Reviste (19)

Art. 66. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. Jurisprudență

Art. 67. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

SECȚIUNEA a 5-a Concedierea colectivă Modificări (1)

Art. 68. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5)

Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, dispusă din unul sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. 65 alin. (1), a unui număr de: Jurisprudență, Reviste (1)

a) cel puțin 5 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați; Modificări (1)

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați;

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 69. - Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

În cazul concedierilor colective angajatorului îi revin următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (2)

a) să întocmească un plan de măsuri sociale sau de alt tip prevăzut de lege ori de contractele colective de muncă aplicabile, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților;

b) să propună salariaților programe de formare profesională; Jurisprudență

c) să pună la dispoziție sindicatului care are membri în unitate sau, după caz, reprezentanților salariaților toate informațiile relevante în legătură cu concedierea colectivă, în vederea formulării propunerilor din partea acestora;

d) să inițieze în timp util, în scopul punerii de acord, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, referitoare la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați afectați și de atenuare a consecințelor.

Art. 70. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Angajatorul are obligația să notifice în scris sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților intenția de concediere colectivă, cu cel puțin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Notificarea intenției de concediere colectivă se face sub forma unui proiect de concediere colectivă, care trebuie să cuprindă: Modificări (1), Jurisprudență

a) numărul total și categoriile de salariați;

b) motivele care determină concedierea;

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere;

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; Jurisprudență

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților supuși concedierii, conform dispozițiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil; Modificări (2)

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați.

(3) Angajatorul are obligația să notifice proiectul de concediere inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care l-a notificat sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 71. - Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de concediere. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile de la primirea acestora. Reviste (1)

(3) În cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate în interiorul termenului de 45 de zile prevăzut la art. 70 alin. (1), la solicitarea oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă poate dispune prelungirea acestuia cu maximum 15 zile calendaristice. Modificări (1)

Art. 72. - Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajări pe locurile de muncă ale salariaților concediați pe o perioadă de 12 luni de la data concedierii acestora. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care în această perioadă angajatorul reia activitățile a căror încetare a condus la concedieri colective, salariații care au fost concediați au dreptul de a fi reangajați pe aceleași locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu solicită acest lucru, angajatorul poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 6-a Dreptul la preaviz

Art. 73. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Jurisprudență

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență, Reviste (2)

b) durata preavizului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. d); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(2) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Jurisprudență, Reviste (3)

SECȚIUNEA a 7-a Controlul și sancționarea concedierilor nelegale

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 78. - Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

SECȚIUNEA a 8-a Demisia

Art. 79. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Modificări (1)

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Jurisprudență

(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL VI Contractul individual de muncă pe durată determinată

Art. 80. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3)

(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82 și de cel mult două ori consecutiv. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Art. 81. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (2)

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea temporară a activității angajatorului; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă; Doctrină (2)

e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 82. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 18 luni. Modificări (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular. Reviste (1)

Art. 83. - Doctrină (3)

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăși:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; Jurisprudență

d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Art. 84. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) La expirarea contractului individual de muncă pe durată determinată, pe locul de muncă respectiv va fi angajat un salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Modificări (2), Derogări (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile: Reviste (1)

a) în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui temporar un salariat absent, dacă intervine o nouă cauză de suspendare a contractului acestuia;

b) în cazul în care un nou contract individual de muncă pe durată determinată este încheiat în vederea executării unor lucrări urgente, cu caracter excepțional;

c) în cazul în care încheierea unui nou contract individual de muncă pe durată determinată se impune pentru temeiurile prevăzute la art. 81 lit. e); Modificări (1)

d) în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată a încetat din inițiativa salariatului sau din inițiativa angajatorului, pentru o abatere gravă sau abateri repetate ale salariatului.

Art. 85. - Reviste (1), Doctrină (1)

Angajatorii sunt obligați să informeze salariații angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, și să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiții egale cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului.

Art. 86. - Modificări (1), Doctrină (1)

Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute în prezentul cod, dispozițiile legale, precum și cele cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile salariaților cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată se aplică în egală măsură și salariaților cu contract individual de muncă pe durată determinată. Reviste (1)

CAPITOLUL VII Munca prin agent de muncă temporară

Art. 87. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Munca prin agent de muncă temporară, denumită în continuare muncă temporară, este munca prestată de un salariat temporar care, din dispoziția agentului de muncă temporară, prestează munca în favoarea unui utilizator. Reviste (1)

(2) Salariatul temporar este persoana încadrată la un angajator agent de muncă temporară, pus la dispoziție unui utilizator pe durata necesară în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise și cu caracter temporar.

(3) Agentul de muncă temporară este societatea comercială autorizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, care pune provizoriu la dispoziție utilizatorului personal calificat și/sau necalificat pe care îl angajează și îl salarizează în acest scop. Condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Utilizatorul este angajatorul căruia agentul de muncă temporară îi pune la dispoziție un salariat temporar pentru îndeplinirea unor anumite sarcini precise și cu caracter temporar. Reviste (1)

Art. 88. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Un utilizator poate apela la agenți de muncă temporară doar pentru executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar, denumită misiune de muncă temporară, și numai în următoarele cazuri:

a) pentru înlocuirea unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, pe durata suspendării;

b) pentru prestarea unor activități cu caracter sezonier;

c) pentru prestarea unor activități specializate ori ocazionale.

Art. 89. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Misiunea de muncă temporară se stabilește pentru un termen care nu poate fi mai mare de 12 luni.

(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă care, adăugată la durata inițială a misiunii, nu poate conduce la depășirea unei perioade de 18 luni.

(3) Condițiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adițional la acest contract.

Art. 90. - Doctrină (1)

(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziție utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă.

(2) Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă: Modificări (1), Reviste (1)

a) motivul pentru care este necesară utilizarea unui salariat temporar;

b) termenul misiunii și, dacă este cazul, posibilitatea modificării termenului misiunii;

c) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii și programul de lucru;

d) condițiile concrete de muncă;

e) echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

f) orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar;

g) valoarea contractului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul.

(3) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă.

Art. 91. - Doctrină (1)

(1) Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia. Reviste (1)

(2) Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și de muncă, cu excepția situației în care prin contractul de punere la dispoziție dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară.

Art. 92. - Doctrină (1)

Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă urmărește să înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a participării la grevă.

Art. 93. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Contractul de muncă temporară este un contract de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, de regulă, pe durata unei misiuni.

(2) În contractul de muncă temporară se precizează, în afara elementelor prevăzute la art. 17 și la art. 18 alin. (1), condițiile în care urmează să se desfășoare misiunea, durata misiunii, identitatea și sediul utilizatorului, precum și modalitățile de remunerare a salariatului temporar.

Art. 94. - Doctrină (1)

(1) Contractul de muncă temporară se poate încheia și pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevăzut la art. 89 alin. (2). Reviste (2)

(2) Între două misiuni salariatul temporar se află la dispoziția agentului de muncă temporară și beneficiază de un salariu plătit de agent, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Pentru fiecare nouă misiune, între părți se încheie un act adițional la contractul de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la art. 93 alin. (2). Modificări (1), Reviste (1)

(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni pentru care a fost încheiat. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 95. - Doctrină (1)

(1) Pe toată durata misiunii salariatul temporar beneficiază de salariul plătit de agentul de muncă temporară.

(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului, care prestează aceeași muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar. Modificări (1)

(3) În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă și care prestează aceeași muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului. Reviste (1)

(4) Agentul de muncă temporară este cel care reține și virează toate contribuțiile și impozitele datorate de salariatul temporar către bugetele statului și plătește pentru acesta toate contribuțiile datorate în condițiile legii.

(5) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligațiile privind plata salariului și cele privind contribuțiile și impozitele au devenit scadente și exigibile, iar agentul de muncă temporară nu le execută, ele vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar.

(6) Utilizatorul care a plătit sumele datorate potrivit alin. (5) se subrogă, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de muncă temporară.

Art. 96. - Modificări (1), Doctrină (1)

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată este fixată în funcție de solicitarea utilizatorului, dar care nu poate fi mai mare de:

a) două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;

b) 3 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună și două luni;

c) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de două luni.

Art. 97. - Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Pe parcursul misiunii utilizatorul răspunde pentru asigurarea condițiilor de muncă pentru salariatul temporar, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Utilizatorul va notifica de îndată agentului de muncă temporară orice accident de muncă sau îmbolnăvire profesională de care a luat cunoștință și a cărei victimă a fost un salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncă temporară.

Art. 98. - Doctrină (1)

(1) La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de muncă.

(2) În cazul în care utilizatorul angajează, după o misiune, un salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum și a celorlalte drepturi prevăzute de legislația muncii.

(3) Dacă utilizatorul continuă să beneficieze de munca salariatului temporar fără a încheia cu acesta un contract individual de muncă sau fără a prelungi contractul de punere la dispoziție, se consideră că între acel salariat temporar și utilizator a intervenit un contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Doctrină (1)

Art. 99. - Reviste (1), Doctrină (1)

Agentul de muncă temporară care concediază salariatul temporar înainte de termenul prevăzut în contractul de muncă temporară, pentru alte motive decât cele disciplinare, are obligația de a respecta reglementările legale privind încetarea contractului individual de muncă pentru motive care nu țin de persoana salariatului.

Art. 100. - Modificări (1), Doctrină (1)

Cu excepția dispozițiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul capitol, dispozițiile legale și prevederile contractelor colective de muncă aplicabile salariaților angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator se aplică în egală măsură și salariaților temporari pe durata misiunii la acesta.

CAPITOLUL VIII Contractul individual de muncă cu timp parțial

Art. 101. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Angajatorul poate încadra salariați cu program de lucru corespunzător unei fracțiuni de normă de cel puțin două ore pe zi, prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parțial. Reviste (1)

(2) Contractul individual de muncă cu timp parțial se încheie numai în formă scrisă. Jurisprudență

(3) Durata săptămânală de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial este inferioară celei a unui salariat cu normă întreagă comparabil, fără a putea fi mai mică de 10 ore.

(4) Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă al aceluiași angajator, care prestează aceeași activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial. Atunci când nu există un salariat comparabil se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil acelui angajator sau dispozițiile legislației în vigoare.

Art. 102. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele: Jurisprudență

a) durata muncii și repartizarea programului de lucru;

b) condițiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. Jurisprudență

Art. 103. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul salariatului care desfășoară activitatea în temeiul unui contract individual de muncă cu timp parțial, stagiul de cotizare la sistemul public de asigurări sociale se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat conform legii.

Art. 104. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaților de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracțiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracțiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-și mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate.

(2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariția unor locuri de muncă cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracțiune de normă și invers. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului. Reviste (1)

(3) Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracțiune de normă la toate nivelurile. Reviste (1)

CAPITOLUL IX Munca la domiciliu Reviste (1)

Art. 105. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru.

(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.

Art. 106. - Doctrină (3)

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele: Reviste (2)

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.

Art. 107. - Doctrină (1)

(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Reviste (3)

(2) Prin contractele colective de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu. Modificări (1), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Definiția contractului individual de muncă 
    Articolul 10 Codul muncii definește conceptul de contract individual de muncă (pentru definirea contractului individual de muncă, ase vedea: Al. Țiclea, A. Popescu, M. Țichindelean, C. Tufan, O. Ținca, p. 319-321; Al. Țiclea, Contractul, p. 3-6; I.Tr. Ștefănescu, Dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, București, 2002, p. 167; I.Tr. Ștefănescu, Contractul individual de muncă, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 19; I.Tr. Ștefănescu, M. Volonciu, R. Dimitriu, p. 64). Definiția legală subliniază două aspecte: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 10 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest contract se încadrează așadar, din punct de vedere al obiectului și conținutului său în prevederile art. 10 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 10 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest contract se încadrează așadar, din punct de vedere al obiectului și conținutului său în prevederile art. 10 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Reviste:
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate
Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea locului de muncă, efectivă. Cauză nereală și neserioasă. Nulitatea absolută a concedierii
Concediere colectivă. Nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Contract colectiv de muncă la nivel de unitate
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2011 privind completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2011
;
se încarcă...