Contractele colective de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL VIII Contractele colective de muncă Jurisprudență

Art. 236. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul colectiv de muncă este convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Negocierea colectivă este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 21 de salariați. Modificări (1)

(3) La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor colective de muncă părțile sunt egale și libere. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozițiilor legale constituie legea părților. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 237. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Părțile, reprezentarea acestora și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit legii.

Art. 238. - Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Contractele colective de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior. Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaților au un caracter minimal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 239. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toți salariații, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizație sindicală. Jurisprudență

Art. 240. - Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate și la nivel național. Jurisprudență

(2) Contractele colective de muncă se pot încheia și la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.

Art. 241. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

a) pentru toți salariații angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel; Jurisprudență

b) pentru toți salariații încadrați la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel; Jurisprudență

c) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

d) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din țară, în cazul contractului colectiv de muncă la nivel național. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 242. - Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate.

Art. 243. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părți. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părților care se fac vinovate de aceasta.

Art. 244. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condițiile legii, ori de câte ori părțile convin acest lucru.

Art. 245. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Contractul colectiv de muncă încetează:

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin prelungirea aplicării acestuia;

b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a angajatorului;

c) prin acordul părților.

Art. 246. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voință al părților ori în caz de forță majoră. Jurisprudență

Art. 247. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Considerații generale 
    Contractul colectiv de muncă este practic instituția fundamentală a dreptului muncii, el regăsindu-se ca entitate exclusiv în acest domeniu. Practic, contractul individual de muncă, ca de altfel toate instituțiile specifice dreptului muncii, este reglementat în cuprinsul contractului colectiv de muncă. 
    În România, contractul colectiv de muncă a reprezentat una din instituțiile cele mai legiferate, prima lege specifică în domeniul muncii fiind Legea privind contractele de muncă, adică atât cele individuale care, oricum anterior erau reglementate într-o formă sau alta de Codul civil, cât și contractele colective de muncă, acestea reprezentând o instituție nouă la început de secol XX în România. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dezvoltând norma constituțională, Codul muncii consacră un întreg titlu – Titlu VIII – contractului colectiv de muncă (art. 236-253), iar Legea nr. 130/1996, republicată în 1998 (M. Of. nr. 184 din 19 mai 1998), cu modificările și completările ulterioare, reprezintă sediul materiei. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Considerații generale 
    Contractul colectiv de muncă este practic instituția fundamentală a dreptului muncii, el regăsindu-se ca entitate exclusiv în acest domeniu. Practic, contractul individual de muncă, ca de altfel toate instituțiile specifice dreptului muncii, este reglementat în cuprinsul contractului colectiv de muncă. 
    În România, contractul colectiv de muncă a reprezentat una din instituțiile cele mai legiferate, prima lege specifică în domeniul muncii fiind Legea privind contractele de muncă, adică atât cele individuale care, oricum anterior erau reglementate într-o formă sau alta de Codul civil, cât și contractele colective de muncă, acestea reprezentând o instituție nouă la început de secol XX în România. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dezvoltând norma constituțională, Codul muncii consacră un întreg titlu – Titlu VIII – contractului colectiv de muncă (art. 236-253), iar Legea nr. 130/1996, republicată în 1998 (M. Of. nr. 184 din 19 mai 1998), cu modificările și completările ulterioare, reprezintă sediul materiei. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Considerații generale 
    Contractul colectiv de muncă este practic instituția fundamentală a dreptului muncii, el regăsindu-se ca entitate exclusiv în acest domeniu. Practic, contractul individual de muncă, ca de altfel toate instituțiile specifice dreptului muncii, este reglementat în cuprinsul contractului colectiv de muncă. 
    În România, contractul colectiv de muncă a reprezentat una din instituțiile cele mai legiferate, prima lege specifică în domeniul muncii fiind Legea privind contractele de muncă, adică atât cele individuale care, oricum anterior erau reglementate într-o formă sau alta de Codul civil, cât și contractele colective de muncă, acestea reprezentând o instituție nouă la început de secol XX în România. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul colectiv de muncă unic la nivel național. Îndreptățire
Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiții. Admitere recurs
Personal contractual. Reîncadrare. Neincludere spor dispozitiv
Contract colectiv de muncă la nivel de ramură. Nesemnarea contractului de către angajator. Invocarea contractului colectiv de muncă la nivel de societate
Scurtă analiză a situației contractului colectiv de muncă la nivel național
STUDIU DE CAZ: Acordarea drepturilor salariale conform Contractului colectiv de muncă
Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de inspectoratele teritoriale de muncă
Desfacere contract individual de muncă. Anulare deciziei de concediere. Plăți compensatorii. Admitere recurs
Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă
Cadru didactic. Indemnizație acordată cu ocazia pensionării. Prescripția dreptului la acțiune
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...