Art 247 Contractele colective de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractele colective de muncă -
Art. 247.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Articolul 247 Codul muncii consacră încă odată faptul că la un nivel nu pot fi aplicate dintr-o dată mai multe contracte colective de muncă. Numai în măsura în care la un anumit nivel nu există încheiat un contract colectiv de muncă, pentru ca fiecărui salariat din România trebuie să-i fie aplicabil un contract colectiv, se admite aplicabilitatea celui imediat superior. Întotdeauna va exista un contract colectiv de muncă superior aplicabil deoarece, în ultimă instanță, având în vedere dispozițiile art. 241 alin. (1) lit. d) Codul muncii, respectiv art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 130/1996, sunt aplicabile dispozițiile contractului colectiv de muncă de la nivel național. Oricum, practica în sensul aplicabilității automate atuturor contractelor superioare incidente este greșită, raportat și la dispozițiile art. 247 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Articolul 247 Codul muncii consacră încă odată faptul că la un nivel nu pot fi aplicate dintr-o dată mai multe contracte colective de muncă. Numai în măsura în care la un anumit nivel nu există încheiat un contract colectiv de muncă, pentru ca fiecărui salariat din România trebuie să-i fie aplicabil un contract colectiv, se admite aplicabilitatea celui imediat superior. Întotdeauna va exista un contract colectiv de muncă superior aplicabil deoarece, în ultimă instanță, având în vedere dispozițiile art. 241 alin. (1) lit. d) Codul muncii, respectiv art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 130/1996, sunt aplicabile dispozițiile contractului colectiv de muncă de la nivel național. Oricum, practica în sensul aplicabilității automate atuturor contractelor superioare incidente este greșită, raportat și la dispozițiile art. 247 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogate

Art. 238. [Clauze prohibite și clauze minimale]

(1) Contractele colective de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaților au un caracter minimal.

Art. 239. [Domeniu de aplicare]

Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toți salariații, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizație sindicală.

Art. 240. [Tipuri de contracte colective de muncă]

(1) Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate și la nivel național.

(2) Contractele colective de muncă se pot încheia și la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.

Art. 241. [Întinderea efectelor]

(1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

a) pentru toți salariații angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;

b) pentru toți salariații încadrați la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

c) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

d) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din țară, în cazul contractului colectiv de muncă la nivel național.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncă.

Art. 242. [Durata contractului]

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate.

Art. 243. [Executarea contractului]

(1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părți.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părților care se fac vinovate de aceasta.

Art. 244. [Modificarea contractului]

Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condițiile legii, ori de câte ori părțile convin acest lucru.

Art. 245. [Încetarea contractului]

Contractul colectiv de muncă încetează:

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin prelungirea aplicării acestuia;

b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a angajatorului;

c) prin acordul părților.

Art. 246. [Suspendarea contractului]

Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voință al părților ori în caz de forță majoră.

Art. 247. [Reglementarea aplicabilă în cazul inexistenței unui contract colectiv de muncă]

În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 237 Contractele colective de muncă
Art 238 Contractele colective de muncă
Art 239 Contractele colective de muncă
Art 240 Contractele colective de muncă
Art 241 Contractele colective de muncă
Art 242 Contractele colective de muncă
Art 243 Contractele colective de muncă
Art 244 Contractele colective de muncă
Art 245 Contractele colective de muncă
Art 246 Contractele colective de muncă
Art 247 Contractele colective de muncă
Art 248 Dispoziții generale
Art 249 Dispoziții generale
Art 250 Greva
Art 251 Greva
Art 252 Greva
Art 253 Greva
Art 254 Inspecția Muncii
Art 255 Inspecția Muncii
Art 256 Inspecția Muncii
Art 257 Regulamentul intern
Reviste:
Scurtă analiză a situației contractului colectiv de muncă la nivel național
Sancțiune disciplinară. Emiterea deciziei de sancționare. Excepția tardivității emiterii deciziei de sancționare. Admitere
Răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
Din nou despre sancțiunea disciplinară prevăzută în art. 248 alin. (1) lit. d din Codul muncii (reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere…) și propunere de lege ferenda
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...