Art 238 Contractele colective de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractele colective de muncă -
Art. 238.
- Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Contractele colective de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior. Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaților au un caracter minimal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Teoria drepturilor câștigate în cadrul relațiilor colective 
    Teoria drepturilor câștigate reprezintă unul din fundamentele legislației muncii, pornind de la faptul că este unul din instrumentele cele mai eficace de protecție aintereselor salariatului, raportat la prerogativele ce conferă autoritate angajatorului în relația cu salariatul său. Pornind de la dispozițiile art. 38 Codul muncii care creionează ideea conform căreia, odată câștigate prin lege anumite drepturi de către un salariat, acestea nu mai pot fi pierdute nici chiar dacă acel salariat își manifestă voința în acest sens, se pune pe bună dreptate întrebarea dacă aceleași reguli sunt funcționale și în raporturile colective. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Teoria drepturilor câștigate în cadrul relațiilor colective 
    Teoria drepturilor câștigate reprezintă unul din fundamentele legislației muncii, pornind de la faptul că este unul din instrumentele cele mai eficace de protecție aintereselor salariatului, raportat la prerogativele ce conferă autoritate angajatorului în relația cu salariatul său. Pornind de la dispozițiile art. 38 Codul muncii care creionează ideea conform căreia, odată câștigate prin lege anumite drepturi de către un salariat, acestea nu mai pot fi pierdute nici chiar dacă acel salariat își manifestă voința în acest sens, se pune pe bună dreptate întrebarea dacă aceleași reguli sunt funcționale și în raporturile colective. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogate

Art. 238. [Clauze prohibite și clauze minimale]

(1) Contractele colective de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaților au un caracter minimal.

Art. 239. [Domeniu de aplicare]

Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toți salariații, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizație sindicală.

Art. 240. [Tipuri de contracte colective de muncă]

(1) Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate și la nivel național.

(2) Contractele colective de muncă se pot încheia și la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.

Art. 241. [Întinderea efectelor]

(1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

a) pentru toți salariații angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;

b) pentru toți salariații încadrați la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

c) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

d) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din țară, în cazul contractului colectiv de muncă la nivel național.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncă.

Art. 242. [Durata contractului]

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate.

Art. 243. [Executarea contractului]

(1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părți.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părților care se fac vinovate de aceasta.

Art. 244. [Modificarea contractului]

Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condițiile legii, ori de câte ori părțile convin acest lucru.

Art. 245. [Încetarea contractului]

Contractul colectiv de muncă încetează:

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin prelungirea aplicării acestuia;

b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a angajatorului;

c) prin acordul părților.

Art. 246. [Suspendarea contractului]

Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voință al părților ori în caz de forță majoră.

Art. 247. [Reglementarea aplicabilă în cazul inexistenței unui contract colectiv de muncă]

În cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 228 Reprezentanții salariaților
Art 229 Reprezentanții salariaților
Art 230 Patronatul
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Art 234 Patronatul
Art 235 Patronatul
Art 236 Contractele colective de muncă
Art 237 Contractele colective de muncă
Art 238 Contractele colective de muncă
Art 239 Contractele colective de muncă
Art 240 Contractele colective de muncă
Art 241 Contractele colective de muncă
Art 242 Contractele colective de muncă
Art 243 Contractele colective de muncă
Art 244 Contractele colective de muncă
Art 245 Contractele colective de muncă
Art 246 Contractele colective de muncă
Art 247 Contractele colective de muncă
Art 248 Dispoziții generale
Reviste:
Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul colectiv de muncă unic la nivel național. Îndreptățire
Valorificarea plăților compensatorii în stabilirea indemnizației de șomaj. Aprecieri și argumente
Dreptul angajatului la spor de vechime și la diurnă. Cuantificarea acestora. Clauzelor cuprinse în contractul colectiv de muncă. Interdicția reținerilor din salariu în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege
Contract colectiv de muncă la nivel de ramură. Nesemnarea contractului de către angajator. Invocarea contractului colectiv de muncă la nivel de societate
Concediere colectivă. Conformitatea dispozițiilor naționale cu cele ale Directivei nr. 98/59/CE a Consiliului. Stabilirea numărului efectiv de salariați concediați. Luarea în considerare doar a salariaților concediați pentru motive care nu privesc persoana lor
Respingere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (2) și art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă și a dispozițiilor art. 238 alin. (1) și art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 și Legii nr. 62/2011
Personal contractual. Reîncadrare. Neincludere spor dispozitiv
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...