Reguli de aplicare generală | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
CAPITOLUL IV
Reguli de aplicare generală

Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor

Art. 9. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Impozitele și taxele se plătesc în moneda națională a României.

(2) Sumele înscrise pe o declarație fiscală se exprimă în moneda națională a României.

(3) Sumele exprimate într-o monedă străină se convertesc în moneda națională a României, după cum urmează:

a) în cazul unei persoane care desfășoară o activitate într-un stat străin și își ține contabilitatea acestei activități în moneda statului străin, profitul impozabil sau venitul net din activități independente și impozitul plătit statului străin se convertesc în moneda națională a României prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada căreia îi este aferent profitul impozabil sau venitul net;

b) în oricare alt caz, sumele se convertesc în moneda națională a României prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se plătesc sumele respective ori la altă dată prevăzută în norme. Referințe în jurisprudență (1)

(4) În înțelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti în moneda națională a României sumele exprimate în moneda străină, este cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, exceptând cazurile prevăzute expres în norme. Referințe în jurisprudență (1)

Venituri în natură

Art. 10. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) În înțelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar și/sau în natură. Referințe în jurisprudență (2)

(2) În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabilește pe baza cantității și a prețului de piață pentru bunurile sau serviciile respective.

Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal Comentarii expert (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (133), Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înțelesul prezentului cod, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacții pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (245), Reviste (8), Doctrină (2)

(2) În cadrul unei tranzacții între persoane afiliate, autoritățile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta prețul de piață al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacției. La stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate se folosește cea mai adecvată dintre următoarele metode: Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (1), Doctrină (1)

a) metoda comparării prețurilor, prin care prețul de piață se stabilește pe baza prețurilor plătite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile către persoane independente; Referințe în jurisprudență (7)

b) metoda cost-plus, prin care prețul de piață se stabilește pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzacție, majorat cu marja de profit corespunzătoare; Referințe în jurisprudență (3)

c) metoda prețului de revânzare, prin care prețul de piață se stabilește pe baza prețului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului și o marjă de profit; Referințe în jurisprudență (1)

d) orice altă metodă recunoscută în liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Referințe în jurisprudență (2), Comentarii expert (1)

Venituri obținute din România

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (12)

Următoarele venituri sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, sub formă de:

a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;

b) venituri din activitățile dependente desfășurate în România;

c) dividende de la o persoană juridică română; Referințe în jurisprudență (1)

d) dobânzi de la un rezident;

e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent;

f) redevențe de la un rezident;

g) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent;

h) venituri din proprietăți imobiliare situate în România, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea proprietății imobiliare situate în România și venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare situate în România;

i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoană juridică, dacă persoana juridică este o persoană juridică română sau dacă cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe persoane juridice, reprezintă proprietăți imobiliare situate în România; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat;

k) venituri din servicii prestate în România; Modificări (3)

l) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanță în orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

m) venituri reprezentând remunerații primite de nerezidenții ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;

n) comisioane de la un rezident;

o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent;

p) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

q) venituri din transportul internațional aerian, naval, feroviar sau rutier care se desfășoară între România și un stat străin;

r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

s) venituri obținute la jocurile de noroc practicate în România;

t) orice alte venituri obținute dintr-o activitate desfășurată în România.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligația persoanei impozabile de a se asigura cu privire la comportamentul legal al emitentului unei facturi - Suteu N. Alexandru
Referitor la aspectul din titlu este foarte interesantă Cauza C-324/11 a Curții Europene de Justiție
Fiscalitate - TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolul 9 - Noțiunea "persoană impozabilă" - Drept de deducere - Refuz - Principiul neutralității fiscale - Emitent al facturii radiat din registrul întreprinzătorilor individuali - Emitent al facturii care nu și-a îndeplinit obligația de a-și declara angajații la administrația fiscală - Obligația persoanei impozabile de a se asigura cu privire la comportamentul legal al emitentului acestei facturi în raport cu administrația financiară), al cărui dispozitiv prevede:
[ Mai mult... ]

Tranzacții artificiale - artificial vs fictiv - Suteu N. Alexandru
Dacă ar fi să analizăm din art.11 , alin. (1) din Codul fiscal, mai ales teza potrivit căreia:
„În cazul în care tranzacțiile sau o serie de tranzacții sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convențiilor de evitare a dublei impuneri „
[ Mai mult... ]

Tranzacții artificiale - artificial vs fictiv - Suteu N. Alexandru
Dacă ar fi să analizăm din art.11 , alin. (1) din Codul fiscal, mai ales teza potrivit căreia:
„În cazul în care tranzacțiile sau o serie de tranzacții sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convențiilor de evitare a dublei impuneri „
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În aceste situații descrise anterior, nu sunt de neglijat nici implicațiile fiscale la nivelul impozitului pe profit. Raportat la practica organelor fiscale reținem faptul că – deși din cuprinsul codului fiscal s-a eliminat prevederea expresă conform căreia vânzarea sub costurile de achiziție/ de producție implică ocheltuială nedeductibilă fiscal – acestea se prevalează, în foarte multe situații, de prerogativele date de art. 11 Codul fiscal. (privind posibilitatea retratării fiscale aunei tranzacții, nu numai în cazul persoanelor afiliate, în scopul reîncadrării acesteia pentru areflecta conținutul său economic) și solicită oargumentație de la agentul economic că acesta arealizat venitul maxim posibil în condițiile date, iar tranzacția afost efectuată la prețul pieței. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 

.....
    Răspunsul ne este dat la modul general de alin. (1) al art. 11 Codul fiscal. care ne spune că „autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare otranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacții pentru areflecta conținutul economic al tranzacției”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Interpretarea și modificarea Codului fiscal
Definiții
Reguli de aplicare generală
Dispoziții generale
Calculul profitului impozabil
Aspecte fiscale internaționale
Reguli speciale aplicabile vânzării cesionării proprietăților imobiliare și titlurilor de participare
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Reținerea impozitului pe dividende
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Venituri din activități independente
Venituri din salarii
Reviste:
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Cumpărarea în scop de revânzare. Proba faptelor de comerț din perspectivă fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
Contribuabili în inactivitate: Ce implicații sunt în materie de TVA?
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
SESIUNI DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 8 și 15 iulie 2015 - "Veniturile din activități independente"
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...