Provizioane și rezerve | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe profit - Calculul profitului impozabil -
Provizioane și rezerve

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor și provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel: Jurisprudență, Reviste (1)

a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare și funcționare. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Prin excepție, rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilități societăților comerciale care se restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acțiuni obținut în urma procedurii de conversie a creanțelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) provizioanele pentru garanții de bună execuție acordate clienților; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanțelor asupra clienților, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) și i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;

d) provizioanele specifice, potrivit legilor de organizare și funcționare, în cazul unei societăți comerciale bancare sau al unei alte instituții de credit autorizate, precum și pentru societățile de credit ipotecar și societățile de servicii financiare; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

e) rezervele constituite de societățile comerciale bancare sau alte instituții de credit autorizate, precum și de societățile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare și funcționare;

f) provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor Băncii Naționale a României; Jurisprudență

g) rezervele legale și provizioanele constituite de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația în vigoare;

h) rezervele tehnice constituite de societățile de asigurare și reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare și funcționare. Pentru contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele se diminuează astfel încât nivelul acestora să acopere partea de risc care rămâne în sarcina asigurătorului, după deducerea reasigurării; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

i) provizioanele de risc pentru operațiunile pe piețele financiare, constituite potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare; Jurisprudență

j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanțelor asupra clienților, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) și i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;

2. creanța este deținută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație; Jurisprudență

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

(2) Contribuabilii autorizați să desfășoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale sunt obligați să înregistreze în evidența contabilă și să deducă provizoane pentru refacerea terenurilor afectate și pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile din exploatare, pe toată durata de funcționare a exploatării zăcămintelor naturale. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalațiilor, a dependințelor și anexelor, precum și pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere.

(4) Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferența dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de rută aeriană și costurile efective ale activității de rută aeriană, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depășesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.

(5) Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă se include în veniturile impozabile, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplică dacă un alt contribuabil preia un provizion sau o rezervă în legătură cu o divizare sau fuziune, reglementările acestui articol aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezervă. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(6) Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale și rezerve reprezentând facilități fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculează impozitul pe profit și se stabilesc dobânzi și penalități de întârziere, de la data aplicării facilității respective, potrivit legii. Nu se supun impozitării rezervele de influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută, constituite potrivit legii, înregistrate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române și sucursalele băncilor străine, care își desfășoară activitatea în România. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(7) În înțelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se înțelege și majorarea unui provizion sau a unei rezerve.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Acest tratament fiscal era ofacilitate prevăzută de lege, însă, prin O.U.G. nr. 34/2009, aceasta afost înlăturată, întrucât la art. 22 Codul fiscal., după alin. (5), s-a introdus un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins: „Prin excepție de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv aterenurilor, efectuată după data de 1.01.2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune aacestor mijloace fixe, după caz”. [ Mai mult... ] 

.....
    Suma de 90.000 lei era impozitată, conform art. 22 alin. (5) Codul fiscal., abia în momentul anulării sau reducerii rezervei. [ Mai mult... ] 
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Deși nu există obligativitatea facturării sumelor reprezentate de garanții – conform art. 155 alin. (1) Codul fiscal. – totuși, în situațiile în care beneficiarii solicită în mod expres acest fapt, facturarea acestora nu va cuprinde TVA, dar, în plus, trebuie să se aibă în vedere regimul fiscal al provizioanelor pentru garanțiile de bună execuție acordate clientului, conform art. 22 alin. (1) lit. b) și alin. (5) Codul fiscal Astfel, provizioanele pentru garanții de bună execuție acordate clienților se constituie trimestrial numai pentru lucrările executate în cursul trimestrului respectiv, pentru care se acordă garanție în perioadele următoare, conform celor stipulate în contractele încheiate între părți, cu condiția obligatorie areflectării integrale la venituri avalorii lucrărilor executate și confirmate de beneficiar (pe baza situațiilor de lucrări aferente în cauză). [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Suma de 90.000 lei era impozitată, conform art. 22 alin. (5) Codul fiscal., abia în momentul anulării sau reducerii rezervei. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Deși nu există obligativitatea facturării sumelor reprezentate de garanții – conform art. 155 alin. (1) Codul fiscal. – totuși, în situațiile în care beneficiarii solicită în mod expres acest fapt, facturarea acestora nu va cuprinde TVA, dar, în plus, trebuie să se aibă în vedere regimul fiscal al provizioanelor pentru garanțiile de bună execuție acordate clientului, conform art. 22 alin. (1) lit. b) și alin. (5) Codul fiscal Astfel, provizioanele pentru garanții de bună execuție acordate clienților se constituie trimestrial numai pentru lucrările executate în cursul trimestrului respectiv, pentru care se acordă garanție în perioadele următoare, conform celor stipulate în contractele încheiate între părți, cu condiția obligatorie areflectării integrale la venituri avalorii lucrărilor executate și confirmate de beneficiar (pe baza situațiilor de lucrări aferente în cauză). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Venituri obținute din România
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri și pariuri sportive
Reguli generale
Venituri neimpozabile
Cheltuieli
Provizioane și rezerve
Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar
Amortizarea fiscală
Contracte de leasing
Pierderi fiscale
Reorganizări, lichidări și alte transferuri de active și titluri de participare
Asocieri fără personalitate juridică
Veniturile unui sediu permanent
Venituri obținute de persoanele juridice străine din proprietăți imobiliare și din vânzarea cesionarea titlurilor de participare
Credit fiscal
Pierderi fiscale externe
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Scutirea de impozit a profitului reinvestit va fi clarificată prin modificarea Normelor Codului fiscal
Penalități: Un punctaj privind regimul fiscal
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...