Operațiuni impozabile | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Taxa pe valoarea adăugată -
CAPITOLUL IV
Operațiuni impozabile Modificări (1)

Livrarea de bunuri Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 128. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (119), Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Prin livrare de bunuri se înțelege orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană, direct sau prin persoane care acționează în numele acestuia. Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (126), Reviste (2)

(2) În înțelesul prezentului titlu, prin bunuri se înțelege bunurile corporale mobile și imobile, prin natura lor sau prin destinație. Energia electrică, energia termică, gazele naturale, agentul frigorific și altele de aceeași natură sunt considerate bunuri mobile corporale. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (30)

(3) Sunt, de asemenea, considerate livrări de bunuri efectuate cu plată, în sensul alin. (1): Referințe în jurisprudență (16)

a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, în cadrul unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau orice alt tip de contract ce prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei scadențe, cu excepția contractelor de leasing; Referințe în jurisprudență (5)

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condițiile prevăzute de legislația referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri; Referințe în jurisprudență (11)

d) transmiterea de bunuri efectuată pe baza unui contract de comision la cumpărare sau la vânzare, atunci când comisionarul acționează în nume propriu, dar în contul comitentului;

e) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepția celor prevăzute la alin. (9) lit. a) și c). Referințe în jurisprudență (2)

(4) Preluarea de către persoane impozabile a bunurilor achiziționate sau fabricate de către acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată sau pentru a fi puse la dispoziție altor persoane în mod gratuit constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei societăți comerciale către asociații sau acționarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a societății, constituie livrare de bunuri efectuată cu plată. Referințe în jurisprudență (13)

(6) În cazul a două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separată a bunului, chiar dacă acesta este transferat direct beneficiarului final. Referințe în jurisprudență (8)

(7) Transferul de bunuri efectuat cu ocazia operațiunilor de transfer total sau parțial de active și pasive, ca urmare a fuziunii și divizării, nu constituie livrare de bunuri, indiferent dacă e făcută cu plată sau nu. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1), Doctrină (2)

(8) Aportul în natură la capitalul social al unei societăți comerciale nu constituie livrare de bunuri, dacă primitorului bunurilor i-ar fi fost permisă deducerea integrală a taxei pe valoarea adăugată, dacă aceasta s-ar fi aplicat transferului respectiv. În situația în care primitorul bunurilor este o persoană impozabilă, care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată sau are dreptul de deducere parțial, operațiunea se consideră livrare de bunuri, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial. Referințe în jurisprudență (17), Doctrină (1)

(9) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): Referințe în jurisprudență (25), Doctrină (2)

a) bunurile distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră; Referințe în jurisprudență (2)

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate în condițiile stabilite prin norme; Referințe în jurisprudență (2)

c) perisabilitățile, în limitele prevăzute prin lege; Referințe în jurisprudență (1)

d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare externe sau interne; Referințe în jurisprudență (1)

e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor publicitare, pentru încercarea produselor sau pentru demonstrații la punctele de vânzare, alte bunuri acordate în scopul stimulării vânzărilor; Referințe în jurisprudență (1)

f) acordarea de bunuri, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum și alte destinații prevăzute de lege, în condițiile stabilite prin norme. Referințe în jurisprudență (3)

Prestarea de servicii Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 129. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (6)

(1) Se consideră prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (31)

(2) Prestările de servicii cuprind operațiuni cum sunt: Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinței bunurilor, în cadrul unui contract de leasing; Referințe în jurisprudență (2)

b) transferul și/sau transmiterea folosinței drepturilor de autor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi similare;

c) angajamentul de a nu desfășura o activitate economică, de a nu concura cu altă persoană sau de a tolera o acțiune ori o situație;

d) prestările de servicii efectuate în baza unui ordin emis de/sau în numele unei autorități publice sau potrivit legii;

e) intermedierea efectuată de comisionari, care acționează în numele și în contul comitentului, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

(3) Se consideră prestări de servicii cu plată: Referințe în jurisprudență (8)

a) utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri ce nu au legătură cu activitatea sa economică, sau pentru a fi puse la dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane, dacă taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1)

b) prestările de servicii efectuate în mod gratuit de către o persoană impozabilă, în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa economică pentru uzul personal al angajaților săi sau al altor persoane. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

(4) Nu se consideră prestare de servicii efectuată cu plată utilizarea bunurilor și prestările de servicii prevăzute la alin. (3), efectuate în limitele și potrivit destinațiilor prevăzute prin lege, precum și prestările de servicii efectuate în scopuri publicitare sau în scopul stimulării vânzărilor. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (14)

(5) Persoana impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul unei alte persoane, în legătură cu o prestare de servicii, se consideră că a primit și a prestat ea însăși acele servicii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (10)

(6) În cazul prestării unui serviciu de către mai multe persoane impozabile, prin tranzacții succesive, fiecare tranzacție se consideră o prestare separată și se impozitează distinct, chiar dacă serviciul respectiv este prestat direct către beneficiarul final. Referințe în jurisprudență (9)

Schimburi de bunuri sau servicii Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 130. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (55), Reviste (1)

În cazul unei operațiuni care implică o livrare de bunuri și/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri și/sau prestări de servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri și/sau o prestare de servicii cu plată. Referințe în jurisprudență (1)

Importul de bunuri Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 131. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14)

(1) În înțelesul prezentului titlu, se consideră import de bunuri intrarea de bunuri în România provenind dintr-un alt stat. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5)

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile sunt plasate, după intrarea lor în țară, în regimuri vamale suspensive, aceste bunuri nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. Totuși, acestea sunt supuse reglementărilor vamale în ceea ce privește plata sau, după caz, garantarea drepturilor de import pe perioada cât se află în regim vamal suspensiv.

(3) Importul bunurilor plasate în regimuri vamale suspensive este efectuat în statul pe teritoriul căruia bunurile ies din aceste regimuri.

(4) Nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată livrarea bunurilor aflate în regimuri vamale suspensive.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Venitul anual global
Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaționale
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii și finale
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
Impozitul pe reprezentanțe
Dispoziții generale
Sfera de aplicare
Persoane impozabile
Operațiuni impozabile
Locul operațiunilor impozabile
Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă pe valoarea adăugată
Operațiuni scutite
Regimul deducerilor
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Regimul special de scutire
Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Dispoziții comune
Reviste:
Ce regim de impozitare au asocierile în participațiune?
Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forței de muncă. Locul prestării serviciilor/Application for VAT refund. Labour hiring services. Place of services performance
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (II)
Obligațiile fiscale care trebuie depuse până mâine, 25 noiembrie
35. Decizia nr. 48 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 390/1/2017
Operațiunile taxabile făcute în contul altei firme - ce trebuie să știm?
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...