Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată -
CAPITOLUL XIII
Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată Modificări (1)

Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată Modificări (2)

Art. 153. - Modificări (2), Puneri în aplicare (12), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (63), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Orice persoană impozabilă trebuie să declare începerea, schimbarea și încetarea activității sale ca persoană impozabilă. Condițiile în care persoanele impozabile se înregistrează ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată sunt prevăzute de legislația privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, care realizează exclusiv operațiuni care nu dau drept de deducere, trebuie să solicite scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, trebuie să solicite scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în caz de încetare a activității, în termen de 15 zile de la data actului în care se consemnează situația respectivă. Taxa pe valoarea adăugată datorată la bugetul de stat trebuie achitată înainte de scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, cu excepția situației în care activitatea acesteia a fost preluată de către altă persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Jurisprudență

Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată Modificări (2)

Art. 154. - Modificări (3), Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (2)

În înțelesul taxei pe valoarea adăugată, o asociere sau altă organizație care nu are personalitate juridică se consideră a fi o persoană impozabilă separată, pentru acele activități economice desfășurate de asociați sau parteneri în numele asociației sau organizației respective, cu excepția asociațiilor în participațiune. Jurisprudență

Facturile fiscale Modificări (2)

Art. 155. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligația să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, către fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, nu au dreptul să emită facturi fiscale și nici să înscrie taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate către altă persoană, în documentele emise. Prin norme se stabilesc situațiile în care factura fiscală poate fi emisă și de altă persoană decât cea care efectuează livrarea de bunuri. Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Pentru livrări de bunuri factura fiscală se emite la data livrării de bunuri, iar pentru prestări de servicii cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestarea a fost efectuată. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Pentru bunurile livrate cu aviz de însoțire, factura fiscală trebuie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data livrării, fără a depăși finele lunii în care a avut loc livrarea. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Pentru prestările de servicii efectuate de prestatori stabiliți în străinătate, pentru care beneficiarii au obligația plății taxei pe valoarea adăugată, aceștia din urmă, dacă sunt înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, trebuie să autofactureze operațiunile respective, prin emiterea unei facturi fiscale, la data primirii facturii prestatorului sau la data efectuării plății către prestator, în cazul în care nu s-a primit factura prestatorului până la această dată. Operațiunile de leasing extern se autofacturează de către beneficiarii din România, înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, la data stabilită prin contract pentru plata ratelor de leasing și/sau la data plății de sume în avans. Persoanele care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor urma procedura prevăzută la art. 156 alin. (3). Regimul fiscal al facturilor fiscale emise prin autofacturare se stabilește prin norme. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care se efectuează continuu, cum sunt energia electrică, energia termică, gazele naturale, apa, serviciile telefonice și altele asemenea, factura fiscală trebuie emisă la data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, cu excepțiile prevăzute în alte acte normative. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(6) În cazul operațiunilor de leasing intern, a operațiunilor de închiriere, concesionare sau arendare de bunuri, factura fiscală trebuie să fie emisă la fiecare din datele specificate în contract, pentru plata ratelor, chiriei, redevenței sau arendei, după caz. În cazul încasării de avansuri, față de data prevăzută în contract se emite factură fiscală la data încasării avansului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(7) Dacă plata pentru operațiuni taxabile este încasată înainte ca bunurile să fie livrate sau înaintea finalizării prestării serviciilor, factura fiscală trebuie să fie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la fiecare dată când este încasat un avans, fără a depăși finele lunii în care a avut loc încasarea. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(8) Factura fiscală trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) seria și numărul facturii; Jurisprudență

b) data emiterii facturii;

c) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală al persoanei care emite factura; Jurisprudență

d) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală, după caz, al beneficiarului de bunuri sau servicii; Jurisprudență

e) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate; Jurisprudență

f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; Jurisprudență

g) cota de taxă pe valoarea adăugată sau mențiunea scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare, după caz; Jurisprudență

h) valoarea taxei pe valoarea adăugată, pentru operațiunile taxabile.

(9) Prin derogare de la alin. (1), persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată nu au obligația să emită factură fiscală pentru următoarele operațiuni, cu excepția cazurilor când beneficiarul solicită factură fiscală; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) transportul persoanelor cu taximetre, precum și transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau a abonamentelor;

b) livrări de bunuri prin magazinele de comerț cu amănuntul și prestări de servicii către populație, consemnate în documente fără nominalizarea cumpărătorului;

c) livrări de bunuri și prestări de servicii consemnate în documente specifice aprobate prin lege. Jurisprudență

Evidența operațiunilor impozabile și depunerea decontului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 156. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, au următoarele obligații din punct de vedere al evidenței operațiunilor impozabile: Jurisprudență

a) să țină evidența contabilă potrivit legii, astfel încât să poată determina baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate, precum și cea deductibilă aferentă achizițiilor;

b) să asigure condițiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informațiilor și conducerea evidențelor prevăzute de reglementările în domeniul taxei pe valoarea adăugată;

c) să furnizeze organelor fiscale toate justificările necesare în vederea stabilirii operațiunilor realizate atât la sediul principal, cât și la subunități; Jurisprudență

d) să contabilizeze distinct veniturile și cheltuielile rezultate din operațiunile asocierilor în participațiune. Drepturile și obligațiile legale privind taxa pe valoarea adăugată revin asociatului care contabilizează veniturile și cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părți. La sfârșitul perioadei de raportare, veniturile și cheltuielile, înregistrate pe naturi, se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie. Sumele decontate între părți fără respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea adăugată, în cotele prevăzute de lege.

(2) Persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată trebuie să întocmească și să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare perioadă fiscală, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale inclusiv, decontul de taxă pe valoarea adăugată, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanțelor Publice. Operațiunile prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b) și art. 151 alin. (1) lit. b) vor fi evidențiate în decontul de taxă pe valoarea adăugată atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă. Pentru plătitorii de taxă pe valoarea adăugată în regim mixt se aplică prevederile art. 147, pentru determinarea taxei de dedus. Jurisprudență

(3) Persoanele neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care sunt beneficiari ai operațiunilor prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b) și art. 151 alin. (1) lit. b), trebuie să întocmească un decont de taxă pe valoarea adăugată special, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanțelor Publice, pe care îl depun la organul fiscal competent numai atunci când realizează astfel de operațiuni. Decontul se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost primită factura prestatorului sau a fost efectuată plata către prestator, în cazul plăților fără factură. Pentru operațiunile de leasing extern, decontul special se depune până la data de 25 a lunii următoare celei stabilite prin contract pentru plata ratelor de leasing și/sau celei în care au fost efectuate plăți în avans. Jurisprudență

Plata taxei pe valoarea adăugată la buget Modificări (1)

Art. 157. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Persoanele obligate la plata taxei trebuie să achite taxa pe valoarea adăugată datorată, stabilită prin decontul întocmit pentru fiecare perioadă fiscală sau prin decontul special, până la data la care au obligația depunerii acestora, potrivit art. 156 alin. (2) și (3). Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Taxa pe valoarea adăugată pentru importuri de bunuri, cu excepția celor scutite de taxa pe valoarea adăugată, se plătește la organul vamal, în conformitate cu regulile în vigoare privind plata drepturilor de import. Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Prin derogare de la alin. (2), nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată care au obținut certificatele de exonerare prevăzute la alin. (4), pentru următoarele: Modificări (2), Jurisprudență

a) importul de mașini industriale, utilaje tehnologice, instalații, echipamente, aparate de măsură și control, automatizări, destinate realizării de investiții, precum și importul de mașini agricole și mijloace de transport destinate realizării de activități productive; Jurisprudență

b) importul de materii prime și materiale consumabile care nu se produc sau sunt deficitare în țară, stabilite prin norme, și sunt destinate utilizării în cadrul activității economice a persoanei care realizează importul. Jurisprudență

(4) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care efectuează importuri de natura celor prevăzute la alin. (3), trebuie să solicite eliberarea unui certificat de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, emis de către organele fiscale competente. Pot solicita eliberarea unui astfel de certificat numai persoanele care nu au obligații bugetare restante, reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată. Pe baza certificatelor prezentate de importatori, organele vamale au obligația să acorde liberul de vamă pentru bunurile importate. Procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se stabilește prin norme. Modificări (4), Jurisprudență

(5) Importatorii care au obținut certificatele de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată evidențiază taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor importate în decontul de taxă pe valoarea adăugată, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă. Pentru plătitorii de taxă pe valoarea adăugată în regim mixt se aplică prevederile art. 147, pentru determinarea taxei de dedus. Modificări (1), Jurisprudență

Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale Modificări (1)

Art. 158. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Orice persoană obligată la plata taxei pe valoarea adăugată poartă răspunderea pentru calcularea corectă și plata la termenul legal a taxei pe valoarea adăugată către bugetul de stat și pentru depunerea la termenul legal a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 156 alin. (2) și (3), la organul fiscal competent, conform prezentului titlu și cu legislația vamală în vigoare. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Taxa pe valoarea adăugată se administrează de către organele fiscale și de autoritățile vamale, pe baza competențelor lor, așa cum sunt precizate în prezentul titlu, în normele procedurale în vigoare și în legislația vamală în vigoare.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Persoane impozabile
Operațiuni impozabile
Locul operațiunilor impozabile
Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă pe valoarea adăugată
Operațiuni scutite
Regimul deducerilor
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Regimul special de scutire
Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii
Accize armonizate
Alte produse accizabile
Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii
Sistemul de supraveghere a producției de alcool etilic
Sistemul de supraveghere a circulației alcoolului etilic și a distilatelor în vrac din producția internă sau din import
Sistemul de supraveghere pentru țuică și rachiuri de fructe
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
14. TVA. Condiții de deducere
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț
FISC: Persoanele impozabile cu cifră de afaceri de peste 220.000 lei vor fi înregistrate din oficiu
Ordinul ANAF nr. 235/2014 privind Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
Primele obligații fiscale din 2014 trebuie rezolvate până pe 10 ianuarie
Depunerea formularului 092 se face până pe 6 iunie. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Până pe 7 iulie trebuie depus formularul 092. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Modele:
Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3193/2011)
;
se încarcă...