Locul operațiunilor impozabile | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Taxa pe valoarea adăugată -
CAPITOLUL V
Locul operațiunilor impozabile Modificări (1)

Locul livrării de bunuri Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 132. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (32), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Se consideră a fi locul livrării de bunuri: Referințe în jurisprudență (5)

a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de un terț; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (3), Doctrină (2)

b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau montaj, indiferent dacă punerea în funcțiune este efectuată de către furnizor sau de altă persoană în contul său; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (2)

c) locul unde se găsesc bunurile în momentul în care are loc livrarea, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (2)

d) locul de plecare al transportului de pasageri, în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor sau avion; Doctrină (2)

e) locul de plecare al transportului de pasageri, în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate într-un autocar sau tren, și pe partea din parcursul transportului de pasageri efectuat în interiorul țării. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. e), se înțelege: Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

a) prin partea din parcursul transportului de pasageri efectuat în interiorul țării, parcursul efectuat între locul de plecare și locul de sosire al transportului de pasageri, fără oprire în afara țării; Referințe în jurisprudență (1)

b) prin locul de plecare al transportului de pasageri, primul punct de îmbarcare a pasagerilor situat în interiorul țării, dacă este cazul, după oprirea efectuată în afara țării;

c) prin locul de sosire a unui transport de pasageri, ultimul punct de debarcare prevăzut în interiorul țării, pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul țării, dacă este cazul, înainte de oprirea efectuată în afara țării.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) și b), atunci când locul de plecare sau de expediere ori de transport al bunurilor se află în afara României, acestea fiind importate în România, locul livrării efectuate de importator, în sensul art. 150 alin. (2), este considerat a fi în România.

Locul prestării de servicii Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 133. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (51), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Locul prestării de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, în lipsa acestora, domiciliul sau reședința sa obișnuită. Referințe în jurisprudență (13)

(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi: Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (3), Doctrină (2)

a) locul unde bunul imobil este situat, pentru prestările de servicii efectuate în legătură directă cu un bun imobil, inclusiv prestațiile agențiilor imobiliare și de expertiză, ca și prestările privind pregătirea sau coordonarea executării lucrărilor imobiliare, cum ar fi, de exemplu, prestațiile furnizate de arhitecți și serviciile de supervizare; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

b) locul unde se efectuează transportul, în funcție de distanțele parcurse, în cazul transportului de bunuri și de persoane; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

c) sediul activității economice sau sediul permanent al beneficiarului pentru care sunt prestate serviciile sau, în absența acestora, domiciliul sau reședința obișnuită a beneficiarului în cazul următoarelor servicii: Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (11)

1. închirierea de bunuri mobile corporale;

2. operațiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale;

3. transferul și/sau transmiterea folosinței drepturilor de autor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și al altor drepturi similare;

4. serviciile de publicitate și marketing;

5. serviciile de consultanță, de inginerie, juridice și de avocatură, serviciile contabililor și experților contabili, ale birourilor de studii și alte servicii similare;

6. prelucrarea de date și furnizarea de informații;

7. operațiunile bancare, financiare și de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepția închirierii de seifuri;

8. punerea la dispoziție de personal;

9. telecomunicațiile. Sunt considerate servicii de telecomunicații serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea și recepția de semnale, înscrisuri, imagini și sunete sau informații de orice natură prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepții; serviciile de telecomunicații cuprind, de asemenea, și furnizarea accesului la rețeaua mondială de informații; Referințe în jurisprudență (1)

10. serviciile de radiodifuziune și de televiziune;

11. serviciile furnizate pe cale electronică; sunt considerate servicii furnizate pe cale electronică: furnizarea și conceperea de site-uri informatice, mentenanță la distanță a programelor și echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - și actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte și de informații și punerea la dispoziție de baze de date, furnizarea de muzică, de filme și de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea și difuzarea de emisiuni și evenimente politice, culturale, artistice, sportive, științifice, de divertisment și furnizarea de servicii de învățământ la distanță. Atunci când furnizorul de servicii și clientul său comunică prin curier electronic, serviciul furnizat nu reprezintă un serviciu electronic; Modificări (1)

12. obligația de a se abține de la realizarea sau exercitarea, total sau parțial, a unei activități economice sau a unui drept menționat în prezenta literă;

13. prestările de servicii efectuate de intermediari care intervin în furnizarea prestărilor prevăzute în prezenta literă;

d) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul următoarelor servicii:

1. culturale, artistice, sportive, științifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii și cele ale organizatorilor de astfel de activități;

2. prestările accesorii transportului, cum sunt: încărcarea, descărcarea, manipularea, paza și/sau depozitarea bunurilor și alte servicii similare;

3. expertize privind bunurile mobile corporale;

4. prestările efectuate asupra bunurilor mobile corporale.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaționale
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii și finale
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
Impozitul pe reprezentanțe
Dispoziții generale
Sfera de aplicare
Persoane impozabile
Operațiuni impozabile
Locul operațiunilor impozabile
Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă pe valoarea adăugată
Operațiuni scutite
Regimul deducerilor
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Regimul special de scutire
Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii
Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 11 noiembrie 2015 - Înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forței de muncă. Locul prestării serviciilor/Application for VAT refund. Labour hiring services. Place of services performance
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...