Interpretarea și modificarea Codului fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
CAPITOLUL II
Interpretarea și modificarea Codului fiscal Referințe în jurisprudență (8)

Principiile fiscalității

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (74), Reviste (4)

Impozitele și taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: Referințe în jurisprudență (3)

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiții egale investitorilor, capitalului român și străin; Referințe în jurisprudență (5)

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; Referințe în jurisprudență (27)

c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcție de mărimea acestora; Referințe în jurisprudență (5)

d) eficiența impunerii prin asigurarea stabilității pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice și juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiționale majore. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

Modificarea și completarea Codului fiscal

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (23), Reviste (2)

(1) Prezentul cod se modifică și se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia. Referințe în jurisprudență (16)

(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege. Referințe (1), Derogări (6), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1)

Norme metodologice, instrucțiuni și ordine

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Comentarii expert (1)

(2) În înțelesul prezentului cod, prin norme se înțelege norme metodologice, instrucțiuni și ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Ordinele și instrucțiunile se emit de ministrul finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(5) Instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzute în prezentul cod.

(6) Anual, Ministerul Finanțelor Publice colectează și sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod și pune această colecție oficială la dispoziția altor persoane, spre publicare. Referințe în jurisprudență (3)

Înființarea și funcționarea Comisiei fiscale centrale Comentarii expert (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (10), Comentarii expert (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice înființează o Comisie fiscală centrală, care are responsabilități de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice care răspunde de politicile și legislația fiscală. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelări normative - Horatiu Sasu
Articolul de față se corelează cu art. 5 alin. (2) și art. 37 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, iar constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale sunt detaliate prin Ordinul M.E.F. nr. 1.318/2008. [ Mai mult... ]

Corelări normative - Horatiu Sasu
Articolul de față se corelează cu art. 5 alin. (2) și art. 37 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, iar constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale sunt detaliate prin Ordinul M.E.F. nr. 1.318/2008. [ Mai mult... ]

Nelegalitatea actelor normative subordonate - soluții - Horatiu Sasu
Actele normative date în aplicarea legii, ordonanțelor și ordonanțelor de urgență trebuie să fie concordante cu acestea. Totuși, prin norme, “circulare”, “decizii” se adaugă uneori la lege, sub pretextul normelor metodologice “de aplicare”, care în fapt restrâng sfera de aplicare a legii. Față de această situație apărută în pofida principiilor dreptului soluția este:
a) invocarea excepției de nelegalitate în fața instanței de contencios administrativ (fiscal), pentru act administrativ cu caracter individual, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Interpretarea și modificarea Codului fiscal
Definiții
Reguli de aplicare generală
Dispoziții generale
Calculul profitului impozabil
Aspecte fiscale internaționale
Reguli speciale aplicabile vânzării cesionării proprietăților imobiliare și titlurilor de participare
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Reținerea impozitului pe dividende
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Reviste:
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Jurisprudența națională în dreptul fiscal
Evaziunea fiscală
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această ocazie
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Ce se întâmplă dacă Normele de aplicare adaugă noi prevederi la lege?
Ordinul ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal
Drepturi protecție socială. Refuz. Prescripția dreptului material la acțiune. Admitere recurs
;
se încarcă...