Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL V Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România Jurisprudență, Reviste (3)

CAPITOLUL I Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți Jurisprudență

Contribuabili Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 113. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Nerezidenții care obțin venituri impozabile din România au obligația de a plăti impozit conform prezentului capitol și sunt denumiți în continuare contribuabili. Jurisprudență

Sfera de cuprindere a impozitului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 114. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, se aplică asupra veniturilor brute impozabile obținute din România.

Venituri impozabile obținute din România Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 115. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt: Jurisprudență, Reviste (1)

a) dividende de la o persoană juridică română; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) dobânzi de la un rezident; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) redevențe de la un rezident; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

e) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent; Modificări (1), Jurisprudență

f) comisioane de la un rezident; Jurisprudență

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

h) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; Modificări (1), Jurisprudență

j) venituri reprezentând remunerații primite de nerezidenți ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;

k) venituri din servicii prestate în România; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

l) venituri din profesii independente desfășurate în România - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare -, în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă sau în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat; Reviste (1)

m) venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, în măsura în care pensia lunară depășește plafonul prevăzut de art. 73; Modificări (1)

n) venituri din transportul internațional aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se desfășoară între România și un stat străin; Jurisprudență

o) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România; Puneri în aplicare (1)

p) venituri obținute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obținute de la același organizator într-o singură zi de joc. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Următoarele venituri impozabile obținute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol și se impozitează conform titlurilor II sau III, după caz: Modificări (3), Jurisprudență

a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent în România; Modificări (1)

b) veniturile unei persoane juridice străine obținute din proprietăți imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare deținute într-o persoană juridică română; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obținute dintr-o activitate dependentă desfășurată în România; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obținute din închirierea sau altă formă de cedare a dreptului de folosință a unei proprietăți imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare deținute într-o persoană juridică română. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 116. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile impozabile obținute din România se calculează, se reține și se varsă la bugetul de stat de către plătitorii de venituri. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) 5% pentru veniturile din dobânzile la depozitele la termen, certificatele de depozit și alte instrumente de economisire la bănci și alte instituții de credit autorizate și situate în România; Modificări (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) 20% pentru veniturile obținute din jocurile de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p); Modificări (2), Jurisprudență

c) 15% în cazul oricăror alte venituri impozabile obținute din România, așa cum sunt enumerate la art. 115. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În înțelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost plătit unui nerezident, dacă impozitul nu ar fi fost reținut din venitul plătit nerezidentului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reținut se calculează după cum urmează: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) pentru veniturile ce reprezintă remunerații primite de nerezidenți ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române, potrivit prevederilor art. 58; Modificări (1), Jurisprudență

b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 74. Modificări (1)

(5) Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata către bugetul de stat. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie reținut, în conformitate cu prezentul capitol, este impozit final. Jurisprudență

Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 117. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți următoarele venituri:

a) dobânda pentru depunerile la vedere în cont curent de la bănci sau alte instituții de credit din România; Modificări (3)

b) dobânda la instrumente/titluri de creanță emise și/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Națională a României, precum și de bănci sau alte instituții financiare care acționează în calitate de agent al Guvernului român; Modificări (3)

c) dobânda la instrumente/titluri de creanță emise de o persoană juridică română, dacă instrumentele/titlurile de creanță sunt tranzacționate pe o piață de valori mobiliare recunoscută și dobânda este plătită unei persoane care nu este o persoană afiliată a emițătorului instrumentelor/titlurilor de creanță; Modificări (1)

d) premiile unei persoane fizice nerezidente obținute din România, ca urmare a participării la festivalurile naționale și internaționale artistice, culturale și sportive finanțate din fonduri publice; Puneri în aplicare (1)

e) premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți la concursurile finanțate din fonduri publice; Puneri în aplicare (1)

f) veniturile obținute de nerezidenți din România, care prestează servicii de consultanță, asistență tehnică și alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finanțate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internaționale și statul român ori persoane juridice române, inclusiv autorități publice, având garanția statului român, precum și în cadrul contractelor finanțate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda percepută pentru aceste împrumuturi se situează sub nivelul de 3% pe an; Jurisprudență

g) veniturile persoanelor juridice străine care desfășoară în România activități de consultanță în cadrul unor acorduri de finanțare gratuită încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizații internaționale guvernamentale sau neguvernamentale; Modificări (1)

h) după data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o persoană juridică română unei persoane juridice din statele membre ale Comunității Europene sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul dividendelor deține minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dividendului. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 118. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) În înțelesul art. 116, dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit, prevăzută în convenție, care se aplică asupra acelui venit, potrivit alin. (2). În situația în care cotele de impozitare din legislația internă sunt mai favorabile decât cele din convențiile de evitare a dublei impuneri se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidență fiscală. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Macheta certificatului de rezidență fiscală și termenul de depunere a acestuia de către nerezident se stabilesc prin norme. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Declarații anuale privind reținerea la sursă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 119. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Plătitorii de venituri care au obligația să rețină la sursă impozitul pentru veniturile obținute de contribuabili din România trebuie să depună o declarație la autoritatea fiscală competentă până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(2) Plătitorii de venituri care au obligația să rețină impozit din veniturile obținute de contribuabili din România trebuie să furnizeze contribuabilului informații în scris despre natura și suma veniturilor impozabile, precum și impozitul reținut în numele contribuabilului. Informațiile se transmit fiecărui contribuabil până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul.

Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 120. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscală competentă prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului plătit către bugetul de stat de el însuși sau de o altă persoană, în numele său. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Autoritatea fiscală competentă are obligația de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenți. Puneri în aplicare (1)

(3) Forma cererii și a certificatului de atestare a impozitului plătit de nerezident, precum și condițiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme. Puneri în aplicare (1)

Dispoziții tranzitorii Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 121. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Veniturile obținute de partenerii contractuali externi, persoane fizice și juridice nerezidente, și de angajații și contractorii independenți ai acestora, din activități desfășurate de aceștia pentru realizarea obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-Unitatea 2, sunt scutite de impozitul prevăzut în prezentul capitol, până la punerea în funcțiune a obiectivului de mai sus.

CAPITOLUL II Impozitul pe reprezentanțe

Contribuabili Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 122. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanță autorizată să funcționeze în România, potrivit legii, are obligația de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol.

Stabilirea impozitului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 123. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat. Modificări (1)

(2) În cazul unei persoane juridice străine, care în cursul unui an fiscal înființează sau desființează o reprezentanță în România, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporțional cu numărul de luni de existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv.

Plata impozitului și depunerea declarației fiscale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 124. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Orice persoană juridică străină are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță la bugetul de stat, în două tranșe egale, până la datele de 20 iunie și 20 decembrie. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Orice persoană juridică străină care datorează impozitul pe reprezentanță are obligația de a depune o declarație anuală la autoritatea fiscală competentă, până la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Orice persoană juridică străină, care înființează sau desființează o reprezentanță în cursul anului fiscal, are obligația de a depune o declarație fiscală la autoritatea fiscală competentă, în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanța a fost înființată sau desființată. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Reprezentanțele sunt obligate să conducă evidența contabilă prevăzută de legislația în vigoare din România. Puneri în aplicare (2)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    prin completarea și depunerea la organul fiscal competent aformularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut și plătit pe veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, care se completează anual și se depune până la data de 30 iunie aanului fiscal curent pentru anul expirat2. Modelul și conținutul formularului respectiv este reglementat în cuprinsul normelor metodologice date în aplicarea art. 119 Codul fiscal. Deși numai tangențial subiectului supus dezbaterii, dorim să precizăm că – dacă avem în vedere veniturile sub forma dobânzilor, obținute de persoane fizice rezidente în Uniunea Europeană, de la plătitorii unor astfel de venituri din România – declarația informativă se depune până la sfârșitul lunii februarie aanului curent, pentru informații referitoare la plățile de dobânzi făcute în cursul anului precedent. 
    2 Conform art. 119 alin. (1) Codul fiscal.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cota respectivă se aplică și în cazul în care beneficiarul dobânzii este un nerezident, așa cum rezultă din analiza corelativă aprevederilor art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 116 alin. (2) lit. a) și lit. d) Codul fiscal; nu trebuie pierdut din vedere faptul că, în cazul nerezidenților, sunt incidente și prevederile Convențiilor de evitare adublei impuneri, din perspectiva celor menționate la art. 118 Codul fiscal. [ Mai mult... ] 
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 115 alin. (1) lit. b) Codul fiscal., veniturile din dobânzi obținute din România de nerezidenți sunt impozabile în România, iar, potrivit art. 116 alin. (1) lit. d) Codul fiscal., impozitul datorat se calculează, se reține și plătește la bugetul de stat de către plătitorul de venit prin aplicarea unei cote de 16% la venitul brut. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cota respectivă se aplică și în cazul în care beneficiarul dobânzii este un nerezident, așa cum rezultă din analiza corelativă aprevederilor art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 116 alin. (2) lit. a) și lit. d) Codul fiscal; nu trebuie pierdut din vedere faptul că, în cazul nerezidenților, sunt incidente și prevederile Convențiilor de evitare adublei impuneri, din perspectiva celor menționate la art. 118 Codul fiscal. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 115 alin. (1) lit. b) Codul fiscal., veniturile din dobânzi obținute din România de nerezidenți sunt impozabile în România, iar, potrivit art. 116 alin. (1) lit. d) Codul fiscal., impozitul datorat se calculează, se reține și plătește la bugetul de stat de către plătitorul de venit prin aplicarea unei cote de 16% la venitul brut. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții generale
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România
Taxa pe valoarea adăugată
Accize
Măsuri speciale privind supravegherea producției, importului și circulației unor produse accizabile
Impozite și taxe locale
Dispoziții finale
Reviste:
Schimbul de informații fiscale
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Modificări la Normele Codului fiscal: Impozitul pe dividende în cazul elementelor de extraneitate
Care sunt principalele modificări aduse de O.U.G. nr. 8/2014 la Codul fiscal și la Codul de procedură fiscală?
Modificări fiscale: Prin formularul 100 se declară și veniturile fiduciare ale nerezidenților!
Fiscul a publicat două noi formulare de declarații informative. Cine trebuie să le depună?
Impozitarea veniturilor și evitarea dublei impuneri
S-au făcut modificări fiscale privind încadrarea unor venituri neimpozabile!
Se justifică aplicarea impozitului cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților în România?
Contractul de fiducie: unele obligații de natură civilă și fiscală pe care trebuie să le știm
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...