Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Referințe (1)

Definiția microîntreprinderii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 103. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: Jurisprudență

a) are înscrisă în obiectul de activitate producția de bunuri materiale, prestarea de servicii și/sau comerțul; Modificări (1), Jurisprudență

b) are de la 1 până la 9 salariați inclusiv; Jurisprudență

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro; Jurisprudență

d) capitalul social al persoanei juridice este deținut de persoane, altele decât statul, autoritățile locale și instituțiile publice.

Opțiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 104. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opțional. Jurisprudență

(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 103 și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Jurisprudență

(3) O persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă condițiile prevăzute la art. 103 lit. a) și d) sunt îndeplinite la data înregistrării la registrul comerțului și condiția prevăzută la art. 103 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.

(4) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 103.

(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: Jurisprudență

a) desfășoară activități în domeniul bancar; Jurisprudență

b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

c) desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor; Referințe (1)

d) au capitalul social deținut de un acționar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajați.

Aria de cuprindere a impozitului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 105. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor obținute de microîntreprinderi din orice sursă, cu excepția celor prevăzute la art. 108. Jurisprudență

Anul fiscal Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 106. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.

(2) În cazul unei persoane juridice care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 107. - Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1,5%. Jurisprudență

Baza impozabilă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 108. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad: Jurisprudență

a) veniturile din variația stocurilor;

b) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvențiilor guvernamentale și a altor resurse pentru finanțarea investițiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor și a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

(2) În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii.

Procedura de declarare a opțiunii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 109. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică opțiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declarației de mențiuni pentru persoanele juridice, asociațiile familiale și asociațiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv. Jurisprudență

(2) Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal înscriu opțiunea în cererea de înregistrare la registrul comerțului. Opțiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv și pentru anii fiscali următori, cât timp sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 103. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligația de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplinește condițiile prevăzute la art. 103. Referințe (1), Jurisprudență

(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu și microîntreprinderile care desfășoară activități în zonele libere și/sau în zonele defavorizate.

Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Calculul și plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Jurisprudență

(2) Microîntreprinderile au obligația de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declarația de impozit pe venit. Jurisprudență

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 111. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit, conform prezentului titlu, și o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligația de a calcula, de a reține și de a vărsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizică, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Jurisprudență

Prevederi fiscale referitoare la amortizare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 112. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit sunt obligate să evidențieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții generale
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România
Taxa pe valoarea adăugată
Accize
Măsuri speciale privind supravegherea producției, importului și circulației unor produse accizabile
Impozite și taxe locale
Dispoziții finale
Reviste:
Studiu de caz - Invocarea greșită a excepției lipsei de interes într-un litigiu
;
se încarcă...