Impozite și taxe locale | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL IX Impozite și taxe locale Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Definiții

Art. 247. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

În înțelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) rangul unei localități - rangul atribuit unei localități conform legii;

b) zone din cadrul localității - zone stabilite de consiliul local, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. Referințe în jurisprudență (1)

Impozite și taxe locale

Art. 248. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Doctrină (1)

Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

a) impozitul pe clădiri; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) impozitul pe teren; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) taxa asupra mijloacelor de transport; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hotelieră; Referințe în jurisprudență (1)

h) taxe speciale; Referințe în jurisprudență (1)

i) alte taxe locale. Referințe în jurisprudență (3)

CAPITOLUL II Impozitul pe clădiri Modificări (1)

Reguli generale

Art. 249. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2)

(1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (16), Doctrină (1)

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), numit în continuare impozit pe clădiri, se datorează către bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care este amplasată clădirea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6)

(3) În cazul unei clădiri, aflată în administrarea sau în folosința, după caz, a altei persoane și pentru care se datorează chirie în baza unui contract de închiriere, impozitul pe clădiri se datorează de către proprietar. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18)

(4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(5) În înțelesul prezentului titlu, clădire este orice construcție care servește la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalații și de altele asemenea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (10)

Scutiri Modificări (1)

Art. 250. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (1)

(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12)

1. clădirile instituțiilor publice și clădirile care fac parte din domeniul public și privat al unei unități administrativ-teritoriale, cu excepția incintelor care sunt folosite pentru activități economice; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (10)

2. clădirile care, potrivit legislației în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale, cu excepția incintelor care sunt folosite pentru activități economice; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

3. clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute de lege și părțile lor componente locale, cu excepția incintelor care sunt folosite pentru activități economice; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

4. clădirile instituțiilor de învățământ preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepția incintelor care sunt folosite pentru activități economice; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

5. clădirile unităților sanitare de interes național care nu au trecut în patrimoniul autorităților locale; Referințe în jurisprudență (5)

6. clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția incintelor care sunt folosite pentru activități economice; Referințe în jurisprudență (4)

7. clădirile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii; Puneri în aplicare (1)

8. construcțiile și amenajările funerare din cimitire, crematorii;

9. clădirile sau construcțiile din parcurile industriale, științifice și tehnologice, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (31)

10. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale în lipsă de moștenitori legali sau testamentari;

11. oricare dintre următoarele construcții speciale: Referințe în jurisprudență (1)

a) sonde de țiței, gaze, sare;

b) platforme de foraj marin;

c) orice centrală hidroelectrică, centrală termoelectrică, centrală nuclearoelectrică, stație de transformare și de conexiuni, clădire și construcție specială anexă a acesteia, post de transformare, rețea aeriană de transport și distribuție a energiei electrice și stâlpii aferenți acesteia, cablu subteran de transport, instalație electrică de forță;

d) canalizații și rețele de telecomunicații subterane și aeriene;

e) căi de rulare, de incintă sau exterioare;

f) galerii subterane, planuri înclinate subterane și rampe de puț;

g) puțuri de mină;

h) coșuri de fum;

i) turnuri de răcire;

j) baraje și construcții accesorii;

k) diguri, construcții-anexe și cantoane pentru intervenții la apărarea împotriva inundațiilor;

l) construcții hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătățiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele și stațiile de pompare aferente canalelor; Respingeri de neconstituționalitate (3)

m) poduri, viaducte, apeducte și tuneluri;

n) rețele și conducte pentru transportul sau distribuția apei, produselor petroliere, gazelor și lichidelor industriale, rețele și conducte de termoficare și rețele de canalizare; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (1)

o) terasamente;

p) cheiuri;

q) platforme betonate;

r) împrejmuiri;

s) instalații tehnologice, rezervoare și bazine pentru depozitare;

t) construcții de natură similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(2) Construcțiile de natură similară celor de la alin. (1) pct. 11 lit. a)-s), avizate prin hotărâre a consiliilor locale, sunt scutite de impozit pe clădire pe durata existenței construcției, până când intervin alte modificări. Referințe în jurisprudență (6)

(3) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice dacă:

a) clădirea este o locuință nouă realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; sau

b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (3) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al clădirii.

Calculul impozitului pentru persoane fizice Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 251. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabilă a clădirii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Cota de impozitare este de 0,2% pentru clădirile situate în mediul urban și de 0,1% pentru clădirile din mediul rural. Modificări (1)

(3) Valoarea impozabilă a unei clădiri se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii, exprimată în metri pătrați, cu valoarea corespunzătoare din tabelul următor: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Tipul clădirii Clădire cu instalații
de apă, canalizare,
electrice și încălzire
(lei/m2)
[condiții cumulative]
Clădire fără instalați
de apă, canalizare,
electricitate
sau încălzire
(lei/m2)
1. Clădiri cu pereți sau cadre din beton armat, cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătoare 5.300.000 3.100.000
2. Clădiri cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare 1.400.000 900.000
3. Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, având pereții din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare 900.000 800.000
4. Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, având pereții din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare 500.000 300.000
5. Subsol, demisol sau mansardă utilizată ca locuință 75% din suma care
s-ar aplica clădirii
75% din suma care
s-ar aplica clădirii
6. Subsol, demisol sau mansardă utilizată cu alte scopuri decât cel de locuință 50% din suma care
s-ar aplica clădirii
50% din suma care
s-ar aplica clădirii

Modificări (5)

(4) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite. Reviste (1)

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de amplasarea clădirii, prin înmulțirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în următorul tabel: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Zona în cadrul localității Rangul localității
O I II III IV V
A 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05
B 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00
C 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95
D 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90

(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) În cazul unei clădiri finalizate înainte de 1 ianuarie 1951, valoarea impozabilă se reduce cu 15%. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(8) În cazul unei clădiri finalizate după 31 decembrie 1950 și înainte de 1 ianuarie 1978, valoarea impozabilă se reduce cu 5%. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce dețin mai multe clădiri Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 252. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

(1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuință, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (2)

a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) În cazul deținerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcție de ordinea în care proprietățile au fost dobândite, așa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declarației speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 253. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (16)

(2) Cota de impozit se stabilește prin hotărâre a consiliului local și poate fi cuprinsă între 0,5% și 1%, inclusiv. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2)

(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (8)

(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%. Referințe în jurisprudență (2)

(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului imediat după reevaluare; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (17)

(6) În cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 1998 și care după această dată nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este stabilită de consiliul local între 5% și 10% și se aplică la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (26)

(7) În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplică următoarele reguli: Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

a) impozitul pe clădire se datorează de proprietar; Referințe în jurisprudență (1)

b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii înregistrată în contractul de leasing financiar.

(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deținută de o persoană juridică aflată în funcțiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

Dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 254. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17)

(1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

(2) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. Referințe în jurisprudență (2)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

(4) În cazul extinderii, îmbunătățirii, distrugerii parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(5) Orice persoană care dobândește sau construiește o clădire are obligația de a depune o declarație de impunere la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Doctrină (1)

(6) Orice persoană care extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligația să depună o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

Plata impozitului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 255. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie, inclusiv. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

CAPITOLUL III Impozitul pe teren Modificări (1)

Reguli generale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 256. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1)

(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(3) În cazul unui teren, aflat în administrarea sau în folosința, după caz, a altei persoane și pentru care se datorează chirie/arendă în baza unui contract de închiriere/arendare, impozitul pe teren se datorează de către proprietar. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (1)

(4) În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. Referințe în jurisprudență (4)

Scutiri Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 257. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (31)

Impozitul pe teren nu se datorează pentru: Referințe în jurisprudență (1)

a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafața de teren care este acoperită de o clădire; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5)

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege și al unei unități locale a acestuia, cu personalitate juridică; Puneri în aplicare (1)

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; Jurisprudență relevantă (1)

d) orice teren al unei instituții de învățământ preuniversitar și universitar, autorizată provizoriu sau acreditată; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (3)

e) orice teren al unei unități sanitare de interes național care nu a trecut în patrimoniul autorităților locale; Referințe în jurisprudență (3)

f) orice teren deținut, administrat sau folosit de către o instituție publică, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice; Puneri în aplicare (1)

g) orice teren aferent unei clădiri a unei instituții publice sau unei clădiri care face parte din domeniul public sau privat al unei unități administrativ-teritoriale, exceptând suprafețele acestuia folosite pentru activități economice; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia; Puneri în aplicare (1)

i) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălți, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (12)

j) orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigație, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (3)

k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță;

l) terenurile parcurilor industriale, științifice și tehnologice, potrivit legii; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (26)

m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale în lipsă de moștenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 și 7, cu excepția celor folosite pentru activități economice. Puneri în aplicare (1)

Calculul impozitului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 258. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10)

(1) Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul numărul de metri pătrați de teren, rangul localității în care este amplasat terenul și zona și/sau categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea numărului de metri pătrați ai terenului cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: Modificări (1), Reviste (1)

Zona din cadrul localității Rangul localității (lei/m2)
O I II III IV V
A 5,900 4,900 4,300 3,700 500 400
B 4,900 3,700 3,000 2,500 400 300
C 3,700 2,500 1,900 1,200 300 200
D 2,500 1,200 1,000 700 200 100

Modificări (6)

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește după cum urmează: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

a) prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4);

b) prin înmulțirea rezultatului de la lit. a) cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Numărul de metri pătrați de teren se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: Modificări (1)

Nr.
crt.
Categoria de folosință Zona (lei/m2)
I II III IV
1. Teren arabil 15 12 10 8
2. Pășune 12 10 8 6
3. Fâneață 12 10 8 6
4. Vie 25 20 15 10
5. Livadă 30 25 20 15
6. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 15 12 10 8
7. Teren cu apă 8 6 4 X
8. Drumuri și căi ferate X X X X
9. Teren neproductiv X X X X

Modificări (6)

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

Rangul localității Coeficientul de corecție
O 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00

(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, indiferent de rangul localității, categoria de folosință și zona unde este situat, impozitul pe teren este de 10.000 lei/ha. Modificări (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (5)

Dobândiri și transferuri de teren, precum și alte modificări aduse terenului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 259. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Pentru orice operațiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. Reviste (1)

(4) Dacă încadrarea terenului în funcție de poziție și categorie de folosință se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

(5) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localități, impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localității, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

(6) Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o declarație privind achiziția terenului la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziției. Referințe în jurisprudență (9)

(7) Orice persoană care modifică folosința terenului are obligația de a depune o declarație privind modificarea folosinței acestuia la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinței. Referințe în jurisprudență (1)

Plata impozitului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 260. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Impozitul pe teren se plătește anual, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie, inclusiv. Derogări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. Referințe (1)

CAPITOLUL IV Taxa asupra mijloacelor de transport Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Reguli generale Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 261. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1)

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (7)

(2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datorează de locator. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (1)

Scutiri

Art. 262. - Referințe în jurisprudență (1)

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) autoturismele, motocicletele cu ataș și mototriciclurile care aparțin persoanelor cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului acestora; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

b) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței; Puneri în aplicare (1)

c) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

Calculul taxei Respingeri de neconstituționalitate (2), Comentarii expert (1)

Art. 263. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Comentarii expert (1)

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. Modificări (1)

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracțiune mecanică, taxa asupra mijlocului de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmulțirea fiecărui 500 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Mijloc de transport Valoarea taxei
lei/500 cm3
sau fracțiune
1. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3 inclusiv 58.000
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3 72.000
3. Autobuze, autocare, microbuze 117.000
4. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone inclusiv
126.000
5. Tractoare înmatriculate 78.000
6. Motociclete, motorete și scutere 29.000

Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (5)

(3) În cazul unui ataș, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele și scuterele respective. Modificări (1)

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

Numărul axelor și masa totală
maximă autorizată
Taxa (lei)
Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut
Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie
I Vehicule cu două axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 1.000.000 1.100.000
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.100.000 1.200.000
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 1.200.000 1.400.000
4. Masa peste 15 tone 1.400.000 2.800.000
II Vehicule cu trei axe
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 1.100.000 1.200.000
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 1.200.000 1.300.000
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 1.300.000 1.600.000
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.600.000 2.500.000
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2.500.000 3.800.000
6. Masa peste 25 tone 2.500.000 3.800.000
III Vehicule cu patru axe
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.600.000 1.700.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 1.700.000 2.500.000
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.500.000 4.000.000
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 4.000.000 6.000.000
5. Masa peste 31 tone 4.000.000 6.000.000

Modificări (8)

(5) În cazul unei combinații de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

Numărul axelor și masa totală
maximă autorizată
Taxa (lei)
Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut
Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie
I Vehicule cu 2 + 1 axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.000.000 1.100.000
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 1.100.000 1.200.000
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 1.200.000 1.300.000
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 1.300.000 1.400.000
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 1.400.000 1.500.000
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.500.000 1.600.000
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.600.000 2.000.000
8. Masa peste 25 tone 2.000.000 3.400.000
II Vehicule cu 2 + 2 axe
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.200.000 1.300.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 1.300.000 1.600.000
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 1.600.000 2.000.000
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.000.000 2.300.000
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 2.300.000 3.700.000
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 3.700.000 5.200.000
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 5.200.000 7.900.000
8. Masa peste 36 tone 5.200.000 7.900.000
III Vehicule cu 2 + 3 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.200.000 5.700.000
2. Masa peste 38 tone 5.700.000 8.000.000
IV Vehicule cu 3 + 2 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 3.500.000 5.000.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 5.000.000 7.000.000
3. Masa peste 40 tone 7.000.000 7.900.000
V Vehicule cu 3 + 3 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 2.800.000 3.100.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3.100.000 3.700.000
3. Masa peste 40 tone 3.700.000 7.500.000

Modificări (8)

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Masa totală maximă autorizată Taxa (lei)
a) Până la 1 tonă inclusiv 59.000
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 194.000
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 292.000
d) Peste 5 tone 370.000

Modificări (6)

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, taxa pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Mijlocul de transport pe apă Taxa (lei)
1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz și agrement personal 100.000
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 300.000
3. Bărci cu motor 600.000
4. Bacuri, poduri plutitoare 5.000.000
5. Șalupe 3.000.000
6. Iahturi 15.000.000
7. Remorchere și împingătoare
a) Până la 500 CP inclusiv 3.000.000
b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP 5.000.000
c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP 8.000.000
d) Peste 4.000 CP 12.000.000
8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta 1.000.000
9. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 1.000.000
b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 3.000 tone 1.500.000
c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 2.500.000

Modificări (5)

(8) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar. Puneri în aplicare (1)

Dobândiri și transferuri ale mijloacelor de transport Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 264. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. Modificări (1), Reviste (1)

(2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidența fiscală a compartimentului de specialitate al autorității de administrație publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidența fiscală. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Orice persoană care dobândește/transferă un mijloc de transport sau își schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligația de a depune o declarație cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Plata taxei Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 265. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Taxa asupra mijlocului de transport se plătește anual, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie, inclusiv. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Pentru plata cu anticipație a taxei auto, datorată pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. Referințe (1)

(3) În cazul unui mijloc de transport deținut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plătește integral în momentul înregistrării mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autorității de administrație publică locală.

CAPITOLUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor Referințe în jurisprudență (1)

Reguli generale

Art. 266. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, aviz sau altă autorizație prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menționată în acest capitol la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize asemănătoare

Art. 267. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită de consiliul local în limitele prevăzute în tabelul următor: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism Taxa (lei)
a) Până la 150 m2 inclusiv 25.000-35.000
b) Între 151 m2 și 250 m2 inclusiv 37.000-47.000
c) Între 251 m2 și 500 m2 inclusiv 48.000-60.000
d) Între 501 m2 și 750 m2 inclusiv 61.000-72.000
e) Între 751 m2 și 1.000 m2 inclusiv 73.000-85.000
f) Peste 1.000 m2 85.000 + 130 pentru
fiecare m2 care
depășește 1.000 m2

Modificări (7)

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). Puneri în aplicare (1)

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(4) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări se calculează înmulțind numărul de metri pătrați de teren afectat de foraj sau de excavație cu o valoare stabilită de consiliul local de până la 50.000 lei. Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3)

(5) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. Puneri în aplicare (1)

(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. Puneri în aplicare (1)

(7) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de până la 50.000 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție. Modificări (5), Puneri în aplicare (1)

(8) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente. Puneri în aplicare (1)

(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea autorizației se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată. Puneri în aplicare (1)

(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. Puneri în aplicare (1)

(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 75.000 lei pentru fiecare racord. Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 100.000 lei. Modificări (6), Puneri în aplicare (1)

(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către consiliile locale în sumă de până la 60.000 lei. Modificări (6), Puneri în aplicare (1)

(14) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție, se aplică următoarele reguli: Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului; Reviste (1)

b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale; Referințe în jurisprudență (1), Hotărâri judecătorești

c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

(15) În cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251. Reviste (1)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice este stabilită de către consiliul local în sumă de până la 100.000 lei, în mediul rural, și de până la 500.000 lei, în mediul urban. Modificări (6), Puneri în aplicare (1)

(2) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește de consiliul local și este de până la 120.000 lei. Modificări (6), Puneri în aplicare (1)

(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, se stabilește de către consiliul local și este de până la 200.000 lei. Modificări (6), Puneri în aplicare (1)

(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabilește de către consiliile locale și este de până la 500.000 lei. Modificări (6), Puneri în aplicare (1)

Scutiri

Art. 269. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se datorează pentru:

a) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru lăcaș de cult sau construcție anexă; Referințe în jurisprudență (1)

b) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului; Referințe în jurisprudență (1)

c) certificat de urbanism sau autorizație de construire, pentru lucrările de interes public județean sau local; Referințe în jurisprudență (1)

d) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică; Referințe în jurisprudență (1)

e) autorizație de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Art. 270. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (4)

(3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

(4) Cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% și 3%.

(5) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

(6) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate. Puneri în aplicare (1)

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Art. 271. - Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

(1) Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorității administrației publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 200.000 lei; Modificări (5)

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de până la 150.000 lei. Modificări (5)

(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

(4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie, inclusiv. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate să depună o declarație anuală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

Scutiri

Art. 272. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice.

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 270 fiind plătită de această ultimă persoană. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor. Puneri în aplicare (1)

(4) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate publică și educaționale. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

CAPITOLUL VII Impozitul pe spectacole

Reguli generale

Art. 273. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă. Puneri în aplicare (1)

Calculul impozitului

Art. 274. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Modele (1)

(1) Cu excepțiile prevăzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. Jurisprudență relevantă (1)

(2) Cota de impozit se determină după cum urmează: Referințe în jurisprudență (1)

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de: Referințe în jurisprudență (1)

a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente; Referințe în jurisprudență (2)

d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii și Cultelor și Agenția Națională pentru Sport.

Reguli speciale pentru videoteci și discoteci

Art. 275. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activități distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeței incintei prevăzute în prezentul articol. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Impozitul pe spectacole se stabilește pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulțirea numărului de metri pătrați ai suprafeței incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel: Puneri în aplicare (1)

a) în cazul videotecilor, suma este de până la 1.000 lei; Modificări (5)

b) în cazul discotecilor, suma este de până la 2.000 lei. Modificări (5)

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulțirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecție corespunzător, precizat în tabelul următor:

Rangul localității Coeficient de corecție
O 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00

(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declarația se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. Puneri în aplicare (1)

Scutiri

Art. 276. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Plata impozitului Referințe în jurisprudență (1)

Art. 277. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Puneri în aplicare (1)

(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.

CAPITOLUL VIII Taxa hotelieră

Reguli generale

Art. 278. - Referințe în jurisprudență (5)

(1) Consiliul local poate institui o taxă pentru șederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra căreia consiliul local își exercită autoritatea, dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Comentarii expert (1)

(2) Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidență a persoanelor cazate. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Unitatea de cazare are obligația de a vărsa taxa colectată în conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. Puneri în aplicare (1)

Calculul taxei

Art. 279. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare.

(2) Cota taxei se stabilește de consiliul local și este cuprinsă între 0,5% și 5%. În cazul unităților de cazare amplasate într-o stațiune turistică, cota taxei poate varia în funcție de clasa cazării în hotel. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de ședere, cu excepția cazului unităților de cazare amplasate într-o stațiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

Scutiri

Art. 280. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;

b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c) pensionarii sau studenții;

d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e) veteranii de război;

f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

h) soțul sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menționată la lit. b)-g).

Plata taxei

Art. 281. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Unitățile de cazare au obligația de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. Puneri în aplicare (1)

(2) Unitățile de cazare au obligația de a depune lunar o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

CAPITOLUL IX Taxe speciale

Taxe speciale Respingeri de neconstituționalitate (1), Comentarii expert (1)

Art. 282. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1)

(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL X Alte taxe locale

Alte taxe locale

Art. 283. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1)

(1) Consiliile locale sau consiliile județene pot institui o taxă zilnică de până la 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologice. Modificări (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (7)

(2) Consiliul local sau consiliul județean poate institui taxe zilnice de până la 100.000 lei pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venit. Taxa se aplică claselor de echipamente precizate de consiliul local. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

(3) Consiliul local poate stabili o taxă anuală de până la 300.000 lei pentru fiecare din următoarele vehicule lente: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

1. autocositoare;

2. autoexcavator (excavator pe autoșasiu);

3. autogreder sau autogreper;

4. buldozer pe pneuri;

5. compactor autopropulsat;

6. excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri;

7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

8. freză rutieră;

9. încărcător cu o cupă pe pneuri;

10. instalație autopropulsată de sortare-concasare;

11. macara cu greifer;

12. macara mobilă pe pneuri;

13. macara turn autopropulsată;

14. mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a) lucrări de terasamente;

b) construcția și întreținerea drumurilor;

c) decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri;

d) finisarea drumurilor;

e) forat;

f) turnarea asfaltului;

g) înlăturarea zăpezii;

15. șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne;

16. tractor pe pneuri;

17. troliu autopropulsat;

18. utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor;

19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

20. vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri;

21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

22. vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri.

(4) Taxele prevăzute la alin. (1)-(3) se calculează și se plătesc în conformitate cu procedurile elaborate de consiliul local.

CAPITOLUL XI Scutiri și facilități comune Modificări (1)

Scutiri și facilități pentru persoanele fizice Modificări (1)

Art. 284. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (9), Comentarii expert (1)

(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, precum și alte taxe prevăzute la art. 282 și art. 283 nu se aplică pentru: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) veteranii de război; Referințe în jurisprudență (1)

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi. Puneri în aplicare (1)

(2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică persoanelor fizice prevăzute la art. 6 și art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(3) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora nu se aplică pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele invalide de gradul I sau II. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4)

(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deținut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietățile deținute în comun de soți. Jurisprudență relevantă (1)

(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3)

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(9) Persoanele fizice și/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le dețin în proprietate, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obținut pentru reabilitarea termică, precum și de taxele pentru eliberarea autorizației de construire pentru lucrările de reabilitare termică. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(10) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, precum și alte taxe prevăzute la art. 282 și 283 se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază și trăiesc în localitățile precizate în: Modificări (1)

a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

(11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă procedura succesorală se dezbate în termen de 1 an de la data decesului autorului bunurilor. De scutire beneficiază și cei care solicită dezbaterea succesiunii în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. Modificări (1)

Scutiri și facilități pentru persoanele juridice Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 285. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, precum și alte taxe locale precizate la art. 282 și art. 283 nu se aplică: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) oricărei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

b) fundațiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; Puneri în aplicare (1)

c) organizațiilor umanitare care au ca unică activitate întreținerea și funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani și a copiilor străzii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (4)

(2) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri și terenul aferent deținute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(3) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziției clădirii. Puneri în aplicare (1)

Scutiri și facilități stabilite de consiliile locale

Art. 286. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor de șomaj și/sau pensie de asistență socială. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) În cazul unei calamități naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum și a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire sau o reducere a acestora.

(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investițiilor derulate în conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcțiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data începerii lucrărilor. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (2)

CAPITOLUL XII Alte dispoziții comune

Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale sau consiliile județene Modificări (3)

Art. 287. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2)

Consiliul local sau consiliul județean, după caz, poate majora anual cu maximum 20%, față de nivelul stabilit pentru anul 2004, în funcție de condițiile specifice zonei, orice impozit sau taxă locală prevăzută în prezentul titlu, cu excepția taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).

Deciziile consiliilor locale și județene privind impozitele și taxele locale Modificări (1)

Art. 288. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (7)

(1) Consiliile locale și județene adoptă deciziile cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru un an calendaristic până la data de 31 mai inclusiv a anului calendaristic precedent. Referințe în jurisprudență (4)

(2) Primarii și președinții consiliilor județene asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri a consiliului local sau județean respectiv.

Accesul la informații privind impozitele și taxele locale

Art. 289. - Puneri în aplicare (1)

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura accesul gratuit la informații privind impozitele și taxele locale.

Depunerea declarațiilor de persoanele juridice

Art. 290. - Referințe în jurisprudență (4)

Orice persoană juridică care datorează plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a taxei asupra mijloacelor de transport are obligația de a calcula impozitul sau taxa respectivă și de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru care se calculează impozitul sau taxa.

Controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale

Art. 291. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

Autoritățile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor și penalizărilor aferente.

Indexarea impozitelor și taxelor locale Modificări (1)

Art. 292. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (4)

(1) În cazul oricărui impozit sau taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual pentru a reflecta rata estimată a inflației pentru anul următor, dacă rata estimată a inflației depășește 5%. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Sumele indexate se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an. Referințe în jurisprudență (1)

Elaborarea normelor

Art. 293. - Puneri în aplicare (1)

Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor.

CAPITOLUL XIII Sancțiuni

Sancțiuni

Art. 294. - Puneri în aplicare (1)

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) și (6), art. 259 alin. (6) și (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) și art. 290; Referințe în jurisprudență (1)

b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) și (6), art. 259 alin. (6) și (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) și art. 290. Referințe în jurisprudență (3)

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000. lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. Modificări (6)

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. Modificări (6)

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorității administrației publice locale.

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. Modificări (1), Referințe (1)

(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1), (2) și (4) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(8) Contravențiilor prevăzute la alin. (1), (2) și (4) li se aplică dispozițiile legii.

CAPITOLUL XIV Dispoziții finale

Implicații bugetare ale impozitelor și taxelor locale

Art. 295. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Impozitele și taxele locale, precum și amenzile și penalitățile aferente acestora constituie venituri la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Impozitul pe clădiri, precum și amenzile și penalitățile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea respectivă. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Impozitul pe teren, precum și amenzile și penalitățile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv.

(4) Cu excepțiile prevăzute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum și amenzile și penalitățile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat mijlocul de transport respectiv. Modificări (1)

(5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilită în concordanță cu prevederile art. 263 alin. (4) și (5), precum și amenzile și penalizările aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrări de întreținere, modernizare, reabilitare și construire a drumurilor locale și județene, din care 60% constituie venituri la bugetul local și 40% constituie venituri la bugetul județean. În cazul municipiului București, taxa constituie venituri în proporție de 60% la bugetele sectoarelor și 40% la bugetul municipiului București. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(6) Taxele locale prevăzute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporție de 50% la bugetul local al comunelor și de 50% la bugetul local al consiliului județean.

(7) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, precum și amenzile și penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclamă și publicitate. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, precum și amenzile și penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situat afișajul, panoul sau structura pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate. Referințe în jurisprudență (1)

(8) Impozitul pe spectacole, precum și amenzile și penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

(9) Taxa hotelieră, precum și amenzile și penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.

(10) Celelalte taxe locale prevăzute la art. 283, precum și amenzile și penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie înmatriculat vehiculul lent.

(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: Referințe în jurisprudență (1)

a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale;

b) taxele judiciare de timbru prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

c) taxele de timbru prevăzute de lege; Referințe în jurisprudență (2)

d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(12) Sumele prevăzute la alin. (11) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor.

Dispoziții tranzitorii

Art. 296. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (1)

(1) Până la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor și taxelor prevăzute în prezentul titlu este cel stabilit prin hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu excepția taxelor prevăzute la art. 267, 268 și art. 271.

(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevăzute la art. 267, 268 și 271 va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului Cod fiscal în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, începând cu data de 1 ianuarie 2005.

(4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, până la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, își încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului cod.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acțiune în … solicitarea de către contribuabil a plății impozitului - Horatiu Sasu
Redăm un caz în care contribuabilul este cel care a solicitat (și chiar a cerut obligarea organului fiscal) să fie recunoscut ca și plătitor de impozit pe teren.
Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la Judecătoria Galați reclamantele au chemat în judecată civilă pe pârâtul Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primar, pentru ca prin hotărârea ce va pronunța, să dispună obligarea acestuia sa deschidă rol fiscal și sa încaseze de la sus-numitele impozitul pentru suprafața de 400 mp teren situată în Galați, strada Brăilei nr. 144.
[ Mai mult... ]

Aplicarea posibil discriminatorie la nivel județean. Motivarea incompletă - Horatiu Sasu
Legiuitorul a instituit obligația tuturor persoanelor fizice și juridice prevăzute în Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabili, de a contribui prin taxele și impozitele locale, stabilite de consiliile locale în limitele și condițiile legii, la cheltuielile publice locale.
În accepțiunea Codului fiscal, taxele speciale sunt acelea instituite pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul unor persoane fizice sau juridice. Ele pot fi adoptate de consiliile locale pentru servicii publice locale, în anumite domenii și cuantumuri stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006. Faptul că Regia Județeană de Drumuri, aflată în subordinea Consiliului Județean, primește fonduri bănești pentru întreținerea drumurilor județene, nu justifică susținerea nelegalității taxei de utilizare a drumurilor județene. Consiliul județean este îndreptățit să instituie o astfel de taxă, iar taxa este suportată de acele persoane care beneficiază de serviciile prestate, respectiv de către persoanele fizice și juridice care dețin/utilizează autovehicule de transport marfă și persoane, pentru utilizarea rețelei de drumuri județene. Ca urmare, într-un caz de contestare a acestei taxe, instanța a arătat: „În rapoartele prezentate de către emitentul hotărârii se arată că, în condițiile intensificării traficului greu și foarte greu și producerii de degradări și cedări ale structurilor rutiere pe traseele județene, se impune o reanalizare a masurilor necesare pentru reducerea degradărilor în scopul asigurării siguranței circulației pe drumurile județene. Prin urmare, scopul instituirii taxei este acela de a acoperi parte din cheltuielile de administrare aferente infrastructurii de transport de interes județean, cheltuieli la care utilizatorii drumurilor județene trebuie să participe în mod proporțional cu gradul de utilizare a acestora, fără a fi necesară vreo dovadă în sensul că bugetul RAJDP Constanța este sau nu suficient pentru întreținerea drumurilor județene. Curtea consider[ că autoritatea publică județeană este ținută să dovedească doar faptul că taxa se încasează în baza unui regulament aprobat, numai de la persoanele fizice și juridice care utilizează drumurile județene prin rularea vehiculelor grele de marfă sau de persoane și este utilizată în scopurile pentru care a fost înființată, probă făcută în cauză de către recurent.
[ Mai mult... ]

Aplicarea posibil discriminatorie la nivel județean. Motivarea incompletă - Horatiu Sasu
Legiuitorul a instituit obligația tuturor persoanelor fizice și juridice prevăzute în Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabili, de a contribui prin taxele și impozitele locale, stabilite de consiliile locale în limitele și condițiile legii, la cheltuielile publice locale.
În accepțiunea Codului fiscal, taxele speciale sunt acelea instituite pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul unor persoane fizice sau juridice. Ele pot fi adoptate de consiliile locale pentru servicii publice locale, în anumite domenii și cuantumuri stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006. Faptul că Regia Județeană de Drumuri, aflată în subordinea Consiliului Județean, primește fonduri bănești pentru întreținerea drumurilor județene, nu justifică susținerea nelegalității taxei de utilizare a drumurilor județene. Consiliul județean este îndreptățit să instituie o astfel de taxă, iar taxa este suportată de acele persoane care beneficiază de serviciile prestate, respectiv de către persoanele fizice și juridice care dețin/utilizează autovehicule de transport marfă și persoane, pentru utilizarea rețelei de drumuri județene. Ca urmare, într-un caz de contestare a acestei taxe, instanța a arătat: „În rapoartele prezentate de către emitentul hotărârii se arată că, în condițiile intensificării traficului greu și foarte greu și producerii de degradări și cedări ale structurilor rutiere pe traseele județene, se impune o reanalizare a masurilor necesare pentru reducerea degradărilor în scopul asigurării siguranței circulației pe drumurile județene. Prin urmare, scopul instituirii taxei este acela de a acoperi parte din cheltuielile de administrare aferente infrastructurii de transport de interes județean, cheltuieli la care utilizatorii drumurilor județene trebuie să participe în mod proporțional cu gradul de utilizare a acestora, fără a fi necesară vreo dovadă în sensul că bugetul RAJDP Constanța este sau nu suficient pentru întreținerea drumurilor județene. Curtea consider[ că autoritatea publică județeană este ținută să dovedească doar faptul că taxa se încasează în baza unui regulament aprobat, numai de la persoanele fizice și juridice care utilizează drumurile județene prin rularea vehiculelor grele de marfă sau de persoane și este utilizată în scopurile pentru care a fost înființată, probă făcută în cauză de către recurent.
[ Mai mult... ]

Neclarități la nivel de hotărâre de Consiliu Local în privința tax ei hoteliere. Intervenția instanței, cu rol de principiu - Horatiu Sasu
Desigur, contribuabilii caută să obțină o încadrare în categoria cu impozitare cât mai mică, mai ales când legislația este ambiguă. Într-un caz, un contribuabil a solicitat ca pensiunea sa (vilă) să nu fie încadrată, ca taxă hotelieră, în categoria „hoteluri”, ci la „moteluri” sau „camping”. Deși Hotărârea de Consiliu Local nu preciza unde se încadrau pensiunile sub aspectul taxei, instanța a clarificat aspectul astfel: „Ceea ce prezintă relevanță în speța de față, o constituie faptul că actele normative prin care s-a stabilit taxa hotelieră pentru Stațiunea Mamaia și Municipiul Constanța datorată de către operatorii din turism, nu au fost contestate.
Ori, în raport de aceasta situație, interpretând voința legiuitorului, Curtea apreciază că acesta a dorit să impoziteze, cu un procent identic, veniturile realizate atât de hoteluri cât și de vile, definitoriu fiind însa numărul de stele atribuit odată cu clasificarea structurii de primire turistice. Din toate înscrisurile depuse de părți nu rezultă că „pensiunea turistică” s-ar încadra în categoria «campinguri și moteluri» pentru a i se putea aplica coeficientul de 3% cât a stabilit C.L. Constanta, concluziile consemnate prin procesul verbal de control inopinat nr. (…) privind taxa hotelieră datorată de către reclamantă pentru perioada (…) sunt temeinice și legale, încadrarea reclamantei în cota de 4,5% fiind făcută potrivit actelor normative în vigoare” (Curtea de Apel Constanța - Secția comercială, decizia nr. 12/CA/2010).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Denumirea impozitelor și taxelor locale enumerate mai sus, prin preluare din art. 248 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care nu asuferit modificări și completări recente, nu corespunde în totalitate cu denumirea unora din impozitele și taxele locale care au fost modificate sau completate, pe parcurs (mai ales prin Legea nr. 343/2006, intrată în vigoare la data de 11 ianuarie 2007). Să examinăm sumar unele din impozitele și taxele locale. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 253 Codul fiscal., în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar aclădirii. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    În al treilea rând, legea fiscală fiind de strictă interpretare, considerăm că, dacă legiuitorul ar fi dorit să impună neutralitatea fiscală doar în cazul divizărilor simetrice (cele în care păstrează în societățile rezultate în urma divizării aceeași structură aacționariatului ca și în societatea divizată) ar fi trebuit să prevadă în mod expres acest lucru. Or, legiuitorul nu numai că nu ainclus oastfel de prevedere în conținutul art. 27 sau 271 Codul fiscal, dar ași prevăzut posibilitatea unor plăți în bani, într-o anumită limită, pentru acompensa chiar și eventualele distribuiri neproporționale. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Impozitul și taxa pe clădiri. Potrivit art. 249 alin. (1) Codul fiscal., „orice persoană care are în proprietate oclădire situată în România datorează anual un impozit pe clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit”. În alin. (3) al aceluiași articol se dispune că: „Pentru clădirile proprietate publică sau privată astatului ori aunităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală aconcesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri”. După cum rezultă din cele două texte reproduse, contribuabilii pentru „impozitul pe clădiri” sunt diferiți de cei ai „taxei pe clădiri”, deși ambelor categorii de contribuabili li se aplică reguli similare. Cota de impozitare este de 1% la valoarea impozabilă aclădirii, în cazul persoanelor fizice. Dacă opersoană fizică are, în proprietate, două sau mai multe clădiri utilizate ca locuință, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează cu 15, 50, 75 sau 100% după cum este vorba de prima clădire, adoua clădire, atreia clădire ori pentru apatra clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. Cota de impozit, în cazul persoanelor juridice, se stabilește prin hotărâre aconsiliului local și poate fi cuprinsă între 0,25% și 1,50% inclusiv. Plata impozitului/taxei se face anul, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. [ Mai mult... ] 

.....
    Impozitul și taxa pe teren. Articolul 256 alin. (1) Codul fiscal. prevede că orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, cu unele excepții. În alin. (3) al art. 256 Codul fiscal. se prevede că pentru terenurile proprietate publică sau privată astatului ori aunităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă (ca și în cazul impozitului pe clădiri) sarcină fiscală aconcesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. Impozitul pe teren se stabilește, ca regulă, luând în calcul numărul de metri pătrați de teren, rangul localității în care este amplasat terenul și zona și/sau categoria de folosință aterenului, conform încadrării făcute de consiliul local. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul prevăzut de lege pe categorii de folosință și zone A, B, C, D, înmulțită cu un coeficient de corecție. Impozitul/taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. În continuare, sunt stabilite elementele fiecărui impozit și taxă, cu unele particularități privind competența atribuită consiliilor locale, precum și numeroase facilități fiscale pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții generale
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România
Taxa pe valoarea adăugată
Accize
Măsuri speciale privind supravegherea producției, importului și circulației unor produse accizabile
Impozite și taxe locale
Dispoziții finale
Reviste:
8. Stabilirea impozitului și a taxei pentru autorizarea construcției. Locuință. aplicarea coeficientului de majorare
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Impozitarea clădirilor, a terenurilor și a mijloacele de transport, intrate/ieșite în/din proprietate, se face prin reglementări aberante, inechitabile, absurde și discriminatorii
Impozitul pe teren în intravilan, pe categorii de folosință și tipuri de arendatori
Casare cu trimitere pentru o nouă judecare. Nemotivarea hotărârii judecătorești
Anulare act administrativ. Recuperarea taxei plătite pentru eliberarea autorizației de construire pentru neînceperea lucrărilor
Taxe speciale. Cerere anulare decizie de impunere. Lipsa petitului privind anularea actului administrativ cu caracter normativ. Admitere recurs
Impozitul pe construcții: Se vor face completări în normele Codului fiscal
12. Taxă locală pentru cultură și sport
Studiu de caz - Invocarea greșită a excepției lipsei de interes într-un litigiu
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Modele:
Cerere de înregistrare/vânzare a biletelor de intrare la spectacole.
;
se încarcă...