Facturile fiscale | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată -
Facturile fiscale Modificări (2)

Art. 155. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligația să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, către fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, nu au dreptul să emită facturi fiscale și nici să înscrie taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate către altă persoană, în documentele emise. Prin norme se stabilesc situațiile în care factura fiscală poate fi emisă și de altă persoană decât cea care efectuează livrarea de bunuri. Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Pentru livrări de bunuri factura fiscală se emite la data livrării de bunuri, iar pentru prestări de servicii cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestarea a fost efectuată. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Pentru bunurile livrate cu aviz de însoțire, factura fiscală trebuie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data livrării, fără a depăși finele lunii în care a avut loc livrarea. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Pentru prestările de servicii efectuate de prestatori stabiliți în străinătate, pentru care beneficiarii au obligația plății taxei pe valoarea adăugată, aceștia din urmă, dacă sunt înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, trebuie să autofactureze operațiunile respective, prin emiterea unei facturi fiscale, la data primirii facturii prestatorului sau la data efectuării plății către prestator, în cazul în care nu s-a primit factura prestatorului până la această dată. Operațiunile de leasing extern se autofacturează de către beneficiarii din România, înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, la data stabilită prin contract pentru plata ratelor de leasing și/sau la data plății de sume în avans. Persoanele care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor urma procedura prevăzută la art. 156 alin. (3). Regimul fiscal al facturilor fiscale emise prin autofacturare se stabilește prin norme. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care se efectuează continuu, cum sunt energia electrică, energia termică, gazele naturale, apa, serviciile telefonice și altele asemenea, factura fiscală trebuie emisă la data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, cu excepțiile prevăzute în alte acte normative. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(6) În cazul operațiunilor de leasing intern, a operațiunilor de închiriere, concesionare sau arendare de bunuri, factura fiscală trebuie să fie emisă la fiecare din datele specificate în contract, pentru plata ratelor, chiriei, redevenței sau arendei, după caz. În cazul încasării de avansuri, față de data prevăzută în contract se emite factură fiscală la data încasării avansului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(7) Dacă plata pentru operațiuni taxabile este încasată înainte ca bunurile să fie livrate sau înaintea finalizării prestării serviciilor, factura fiscală trebuie să fie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la fiecare dată când este încasat un avans, fără a depăși finele lunii în care a avut loc încasarea. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(8) Factura fiscală trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) seria și numărul facturii; Jurisprudență

b) data emiterii facturii;

c) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală al persoanei care emite factura; Jurisprudență

d) numele, adresa și codul de înregistrare fiscală, după caz, al beneficiarului de bunuri sau servicii; Jurisprudență

e) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate; Jurisprudență

f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; Jurisprudență

g) cota de taxă pe valoarea adăugată sau mențiunea scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare, după caz; Jurisprudență

h) valoarea taxei pe valoarea adăugată, pentru operațiunile taxabile.

(9) Prin derogare de la alin. (1), persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată nu au obligația să emită factură fiscală pentru următoarele operațiuni, cu excepția cazurilor când beneficiarul solicită factură fiscală; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) transportul persoanelor cu taximetre, precum și transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau a abonamentelor;

b) livrări de bunuri prin magazinele de comerț cu amănuntul și prestări de servicii către populație, consemnate în documente fără nominalizarea cumpărătorului;

c) livrări de bunuri și prestări de servicii consemnate în documente specifice aprobate prin lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dreptul de deducere
Perioada fiscală
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Regularizarea și rambursarea taxei
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată
Facturile fiscale
Evidența operațiunilor impozabile și depunerea decontului
Plata taxei pe valoarea adăugată la buget
Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale
Documentele fiscale
Corectarea documentelor
Dispoziții tranzitorii
Sfera de aplicare
Nivelul și calculul accizei
Plătitori de accize
Scutiri
Reviste:
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Necesitatea existenței unei legături directe și imediate între o anumită operațiune în amonte și una sau mai multe operațiuni în aval în vederea recunoașterii unui drept de deducere a TVA-ului. Admitere recurs
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
14. TVA. Condiții de deducere
Ce modificări au fost făcute recent la regimul accizelor?
Necesitatea existenței unei legături directe și imediate între o anumită operațiune în amonte și una sau mai multe operațiuni în aval în vederea recunoașterii unui drept de deducere a TVA-ului. Admitere recurs
Decizie de impunere. Dreptul de deducere a TVA
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
;
se încarcă...