Dispoziții generale | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I Dispoziții generale Referințe (4)

CAPITOLUL I Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Prezentul cod stabilește cadrul legal pentru impozitele și taxele prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat și bugetele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite și taxe, precum și modul de calcul și de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite și taxe. De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a convențiilor de evitare a dublei impuneri. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislația privind procedurile fiscale. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În materie fiscală, dispozițiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozițiile Codului fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat. Jurisprudență

(5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Jurisprudență

Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Impozitele și taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: Jurisprudență

a) impozitul pe profit; Jurisprudență

b) impozitul pe venit; Jurisprudență

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; Jurisprudență, Reviste (1)

d) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți; Jurisprudență

e) impozitul pe reprezentanțe; Jurisprudență

f) taxa pe valoarea adăugată;

g) accizele;

h) impozitele și taxele locale. Jurisprudență

CAPITOLUL II Interpretarea și modificarea Codului fiscal Jurisprudență

Principiile fiscalității

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (6)

Impozitele și taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: Jurisprudență

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiții egale investitorilor, capitalului român și străin; Jurisprudență, Reviste (1)

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; Jurisprudență

c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcție de mărimea acestora; Jurisprudență

d) eficiența impunerii prin asigurarea stabilității pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice și juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiționale majore. Jurisprudență, Reviste (2)

Modificarea și completarea Codului fiscal

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Prezentul cod se modifică și se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia. Jurisprudență

(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege. Referințe (1), Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (1)

Norme metodologice, instrucțiuni și ordine

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În înțelesul prezentului cod, prin norme se înțelege norme metodologice, instrucțiuni și ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Ordinele și instrucțiunile se emit de ministrul finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzute în prezentul cod.

(6) Anual, Ministerul Finanțelor Publice colectează și sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod și pune această colecție oficială la dispoziția altor persoane, spre publicare. Jurisprudență

Înființarea și funcționarea Comisiei fiscale centrale Comentarii expert (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice înființează o Comisie fiscală centrală, care are responsabilități de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Jurisprudență

(3) Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice care răspunde de politicile și legislația fiscală. Jurisprudență

(4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

CAPITOLUL III Definiții Jurisprudență

Definiții ale termenilor comuni

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) În înțelesul prezentului cod, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

1. activitate - orice activitate desfășurată de către o persoană în scopul obținerii de venit; Jurisprudență

2. activitate dependentă - orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

3. activitate dependentă la funcția de bază - orice activitate dependentă care este declarată astfel de persoana fizică, în conformitate cu prevederile legii; Modificări (1)

4. activitate independentă - orice activitate desfășurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

5. asociere, fără personalitate juridică - orice asociere în participațiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înțelesul impozitului pe venit și pe profit, conform normelor emise în aplicare; Jurisprudență, Reviste (1)

6. autoritate fiscală competentă - organul fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, după caz, care au responsabilități fiscale; Reviste (1)

7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului; Jurisprudență

c) perioada de leasing depășește 75% din durata normală de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; în înțelesul acestei definiții, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

8. contract de leasing operațional - orice contract de leasing încheiat între locator și locatar, care nu îndeplinește condițiile contractului de leasing financiar; Modificări (1), Jurisprudență

9. comision - orice plată în bani sau în natură efectuată către un broker, un agent comisionar general sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legătură cu o operațiune comercială; Jurisprudență, Reviste (1)

10. contribuții sociale obligatorii - orice contribuții care trebuie plătite, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru protecția șomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale; Jurisprudență

11. credit fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri sau așa cum se stabilește în prezentul cod;

12. dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;

b) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de răscumpărare, ce nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridică;

c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;

d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanți. Jurisprudență

Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depășește prețul pieței pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferența se tratează drept dividend; Modificări (1), Jurisprudență

13. dobânda - orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;

14. franciza - sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu; Doctrină (1)

15. know-how - orice informație cu privire la o experiență industrială, comercială sau științifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent și a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizația persoanei care a furnizat această informație; în măsura în care provine din experiență, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate ști din simpla examinare a produsului și din simpla cunoaștere a progresului tehnicii; Jurisprudență

16. mijloc fix - orice imobilizare corporală, care este deținută pentru a fi utilizată în producția sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative, dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an și o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului; Jurisprudență

17. nerezident - orice persoană juridică străină și orice persoană fizică nerezidentă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

18. organizație nonprofit - orice asociație, fundație sau federație înființată în România, în conformitate cu legislația în vigoare, dar numai dacă veniturile și activele asociației, fundației sau federației sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial; Jurisprudență, Reviste (1)

19. participant - orice persoană care este proprietarul unui titlu de participare;

20. persoană - orice persoană fizică sau juridică; Jurisprudență

21. persoane afiliate - o persoană este afiliată cu altă persoană, dacă relația dintre ele este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt rude până la gradul al III-lea inclusiv; Modificări (1), Jurisprudență

b) o persoană este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deținute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; Jurisprudență, Reviste (2)

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică, dacă orice altă persoană deține direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deținute la fiecare persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv fiecare persoană juridică; în înțelesul acestei definiții, o asociere fără personalitate juridică se consideră persoană juridică; Jurisprudență, Reviste (1)

22. persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă; Jurisprudență

23. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) are domiciliul în România;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; Referințe (1), Reviste (2)

c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; Referințe (1), Jurisprudență

d) este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin.

Prin excepție de la prevederile lit. a)-d), nu este persoană fizică rezidentă un cetățean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetățean străin care este funcționar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, un cetățean străin care este funcționar sau angajat al unui stat străin în România și nici membrii familiilor acestora; Comentarii expert (1)

24. persoană juridică română - orice persoană juridică care a fost înființată în conformitate cu legislația României sau care are locul de exercitare a conducerii efective în România; Modificări (1), Reviste (1)

25. persoană juridică străină - orice persoană juridică care nu este persoană juridică română; Modificări (1), Reviste (2)

26. preț de piață - suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în același moment și în același loc, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială; Jurisprudență, Doctrină (1)

27. proprietate imobiliară - oricare din următoarele: Modificări (1), Jurisprudență

a) orice teren;

b) orice clădire sau altă construcție ridicată ori încorporată într-un teren;

c) orice recoltă, material lemnos, depozit mineral sau altă resursă naturală atașată terenului;

d) orice proprietate accesorie proprietății prevăzute la lit. a)-c), inclusiv orice șeptel și orice echipament utilizat în agricultură sau silvicultură;

e) orice drept de proprietate descris la lit. a)-d), inclusiv dreptul de folosință sau dreptul de a obține venit dintr-o astfel de proprietate;

28. redevență - orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre următoarele: Jurisprudență

a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau științifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum și efectuarea de înregistrări audio, video;

b) orice brevet, invenție, inovație, licență, marcă de comerț sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiță, formulă secretă sau procedeu de fabricație ori software. Jurisprudență

Nu se consideră redevență, în sensul prezentei legi, remunerația în bani sau în natură plătită pentru achizițiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevență, în sensul prezentei legi, remunerația în bani sau în natură plătită pentru achiziția în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;

c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; Jurisprudență

d) orice echipament industrial, comercial sau științific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; Jurisprudență, Doctrină (1)

e) orice know-how; Jurisprudență

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.

În plus, redevența cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activități similare;

29. rezident - orice persoană juridică română și orice persoană fizică rezidentă; Modificări (1), Reviste (1)

30. România - teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și mării teritoriale, asupra cărora România își exercită suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și zona economică exclusivă, asupra cărora România își exercită drepturile suverane și jurisdicția în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor dreptului internațional;

31. titlu de participare - orice acțiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiții; Jurisprudență

32. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, precum și schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Criteriile care stabilesc dacă o activitate desfășurată de o persoană fizică reprezintă o activitate dependentă sau independentă sunt prevăzute în norme. Jurisprudență

Definiția sediului permanent

Art. 8. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În înțelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. Jurisprudență

(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum și o mină, un puț de țiței sau gaze, o carieră sau alte locuri de extracție a resurselor naturale. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Un sediu permanent presupune un șantier de construcții, un proiect de construcție, ansamblu sau montaj sau activități de supervizare legate de acestea, numai dacă șantierul, proiectul sau activitățile durează mai mult de 6 luni. Jurisprudență

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu presupune următoarele:

a) folosirea unei instalații numai în scopul depozitării sau al expunerii produselor ori bunurilor ce aparțin nerezidentului;

b) menținerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparțin unui nerezident numai în scopul de a fi depozitate sau expuse;

c) menținerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparțin unui nerezident numai în scopul de a fi procesate de către o altă persoană;

d) vânzarea de produse sau bunuri ce aparțin unui nerezident, care au fost expuse în cadrul unor expoziții sau târguri fără caracter permanent ori ocazionale, dacă produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o lună după încheierea târgului sau a expoziției;

e) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziționării de produse sau bunuri ori culegerii de informații pentru un nerezident;

f) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfășurării de activități cu caracter pregătitor sau auxiliar de către un nerezident;

g) păstrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinație a activităților prevăzute la lit. a)-f), cu condiția ca întreaga activitate desfășurată în locul fix să fie de natură preparatorie sau auxiliară.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent în România, în ceea ce privește activitățile pe care o persoană, alta decât un agent cu statut independent, le întreprinde în numele nerezidentului, dacă persoana acționează în România în numele nerezidentului și dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

a) persoana este autorizată și exercită în România autoritatea de a încheia contracte în numele nerezidentului, cu excepția cazurilor în care activitățile respective sunt limitate la cele prevăzute la alin. (4) lit. a)-f);

b) persoana menține în România un stoc de produse sau bunuri din care livrează produse sau bunuri în numele nerezidentului.

(6) Un nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România dacă doar desfășoară activitate în România prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar având un statut independent, în cazul în care această activitate este activitatea obișnuită a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Dacă activitățile unui astfel de agent sunt desfășurate integral sau aproape integral în numele nerezidentului, iar în relațiile comerciale și financiare dintre nerezident și agent există condiții diferite de acelea care ar exista între persoane independente, agentul nu se consideră ca fiind agent cu statut independent.

(7) Un nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România numai dacă acesta controlează sau este controlat de un rezident ori de o persoană ce desfășoară o activitate în România prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.

(8) În înțelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se consideră a fi baza fixă.

CAPITOLUL IV Reguli de aplicare generală

Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Impozitele și taxele se plătesc în moneda națională a României.

(2) Sumele înscrise pe o declarație fiscală se exprimă în moneda națională a României.

(3) Sumele exprimate într-o monedă străină se convertesc în moneda națională a României, după cum urmează:

a) în cazul unei persoane care desfășoară o activitate într-un stat străin și își ține contabilitatea acestei activități în moneda statului străin, profitul impozabil sau venitul net din activități independente și impozitul plătit statului străin se convertesc în moneda națională a României prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada căreia îi este aferent profitul impozabil sau venitul net;

b) în oricare alt caz, sumele se convertesc în moneda națională a României prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se plătesc sumele respective ori la altă dată prevăzută în norme. Jurisprudență

(4) În înțelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti în moneda națională a României sumele exprimate în moneda străină, este cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, exceptând cazurile prevăzute expres în norme. Jurisprudență

Venituri în natură

Art. 10. - Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar și/sau în natură. Jurisprudență

(2) În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabilește pe baza cantității și a prețului de piață pentru bunurile sau serviciile respective.

Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal Comentarii expert (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înțelesul prezentului cod, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacții pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(2) În cadrul unei tranzacții între persoane afiliate, autoritățile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta prețul de piață al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacției. La stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate se folosește cea mai adecvată dintre următoarele metode: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) metoda comparării prețurilor, prin care prețul de piață se stabilește pe baza prețurilor plătite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile către persoane independente; Jurisprudență

b) metoda cost-plus, prin care prețul de piață se stabilește pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzacție, majorat cu marja de profit corespunzătoare; Jurisprudență

c) metoda prețului de revânzare, prin care prețul de piață se stabilește pe baza prețului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului și o marjă de profit; Jurisprudență

d) orice altă metodă recunoscută în liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Venituri obținute din România

Art. 12. - Jurisprudență

Următoarele venituri sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, sub formă de:

a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;

b) venituri din activitățile dependente desfășurate în România;

c) dividende de la o persoană juridică română; Jurisprudență

d) dobânzi de la un rezident;

e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent;

f) redevențe de la un rezident;

g) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent;

h) venituri din proprietăți imobiliare situate în România, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea proprietății imobiliare situate în România și venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare situate în România;

i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoană juridică, dacă persoana juridică este o persoană juridică română sau dacă cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe persoane juridice, reprezintă proprietăți imobiliare situate în România; Modificări (1), Jurisprudență

j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat;

k) venituri din servicii prestate în România; Modificări (3)

l) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanță în orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; Modificări (1), Jurisprudență

m) venituri reprezentând remunerații primite de nerezidenții ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;

n) comisioane de la un rezident;

o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent;

p) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

q) venituri din transportul internațional aerian, naval, feroviar sau rutier care se desfășoară între România și un stat străin;

r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

s) venituri obținute la jocurile de noroc practicate în România;

t) orice alte venituri obținute dintr-o activitate desfășurată în România.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelări normative - Horatiu Sasu
Articolul de față se corelează cu art. 5 alin. (2) și art. 37 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, iar constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale sunt detaliate prin Ordinul M.E.F. nr. 1.318/2008. [ Mai mult... ]

Corelări normative - Horatiu Sasu
Articolul de față se corelează cu art. 5 alin. (2) și art. 37 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, iar constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale sunt detaliate prin Ordinul M.E.F. nr. 1.318/2008. [ Mai mult... ]

Nelegalitatea actelor normative subordonate - soluții - Horatiu Sasu
Actele normative date în aplicarea legii, ordonanțelor și ordonanțelor de urgență trebuie să fie concordante cu acestea. Totuși, prin norme, “circulare”, “decizii” se adaugă uneori la lege, sub pretextul normelor metodologice “de aplicare”, care în fapt restrâng sfera de aplicare a legii. Față de această situație apărută în pofida principiilor dreptului soluția este:
a) invocarea excepției de nelegalitate în fața instanței de contencios administrativ (fiscal), pentru act administrativ cu caracter individual, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
[ Mai mult... ]

Obligația persoanei impozabile de a se asigura cu privire la comportamentul legal al emitentului unei facturi - Suteu N. Alexandru
Referitor la aspectul din titlu este foarte interesantă Cauza C-324/11 a Curții Europene de Justiție
Fiscalitate - TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolul 9 - Noțiunea "persoană impozabilă" - Drept de deducere - Refuz - Principiul neutralității fiscale - Emitent al facturii radiat din registrul întreprinzătorilor individuali - Emitent al facturii care nu și-a îndeplinit obligația de a-și declara angajații la administrația fiscală - Obligația persoanei impozabile de a se asigura cu privire la comportamentul legal al emitentului acestei facturi în raport cu administrația financiară), al cărui dispozitiv prevede:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 

.....
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În aceste situații descrise anterior, nu sunt de neglijat nici implicațiile fiscale la nivelul impozitului pe profit. Raportat la practica organelor fiscale reținem faptul că – deși din cuprinsul codului fiscal s-a eliminat prevederea expresă conform căreia vânzarea sub costurile de achiziție/ de producție implică ocheltuială nedeductibilă fiscal – acestea se prevalează, în foarte multe situații, de prerogativele date de art. 11 Codul fiscal. (privind posibilitatea retratării fiscale aunei tranzacții, nu numai în cazul persoanelor afiliate, în scopul reîncadrării acesteia pentru areflecta conținutul său economic) și solicită oargumentație de la agentul economic că acesta arealizat venitul maxim posibil în condițiile date, iar tranzacția afost efectuată la prețul pieței. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În aceste situații descrise anterior, nu sunt de neglijat nici implicațiile fiscale la nivelul impozitului pe profit. Raportat la practica organelor fiscale reținem faptul că – deși din cuprinsul codului fiscal s-a eliminat prevederea expresă conform căreia vânzarea sub costurile de achiziție/ de producție implică ocheltuială nedeductibilă fiscal – acestea se prevalează, în foarte multe situații, de prerogativele date de art. 11 Codul fiscal. (privind posibilitatea retratării fiscale aunei tranzacții, nu numai în cazul persoanelor afiliate, în scopul reîncadrării acesteia pentru areflecta conținutul său economic) și solicită oargumentație de la agentul economic că acesta arealizat venitul maxim posibil în condițiile date, iar tranzacția afost efectuată la prețul pieței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții generale
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România
Taxa pe valoarea adăugată
Accize
Măsuri speciale privind supravegherea producției, importului și circulației unor produse accizabile
Impozite și taxe locale
Dispoziții finale
Reviste:
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Competența instanței în contestația privind stabilirea și plata indemnizației de șomaj
17. Prescripție extinctivă în materia contenciosului administrativ
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această ocazie
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drepturile acționarilor, ediția 3
Contractul de franciză, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...