Definiții ale termenilor comuni | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Definiții -
Definiții ale termenilor comuni

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) În înțelesul prezentului cod, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

1. activitate - orice activitate desfășurată de către o persoană în scopul obținerii de venit; Jurisprudență

2. activitate dependentă - orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

3. activitate dependentă la funcția de bază - orice activitate dependentă care este declarată astfel de persoana fizică, în conformitate cu prevederile legii; Modificări (1)

4. activitate independentă - orice activitate desfășurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

5. asociere, fără personalitate juridică - orice asociere în participațiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înțelesul impozitului pe venit și pe profit, conform normelor emise în aplicare; Jurisprudență, Reviste (1)

6. autoritate fiscală competentă - organul fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, după caz, care au responsabilități fiscale; Reviste (1)

7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului; Jurisprudență

c) perioada de leasing depășește 75% din durata normală de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; în înțelesul acestei definiții, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

8. contract de leasing operațional - orice contract de leasing încheiat între locator și locatar, care nu îndeplinește condițiile contractului de leasing financiar; Modificări (1), Jurisprudență

9. comision - orice plată în bani sau în natură efectuată către un broker, un agent comisionar general sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legătură cu o operațiune comercială; Jurisprudență, Reviste (1)

10. contribuții sociale obligatorii - orice contribuții care trebuie plătite, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru protecția șomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale; Jurisprudență

11. credit fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri sau așa cum se stabilește în prezentul cod;

12. dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;

b) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de răscumpărare, ce nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridică;

c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;

d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanți. Jurisprudență

Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depășește prețul pieței pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferența se tratează drept dividend; Modificări (1), Jurisprudență

13. dobânda - orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;

14. franciza - sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu; Doctrină (1)

15. know-how - orice informație cu privire la o experiență industrială, comercială sau științifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent și a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizația persoanei care a furnizat această informație; în măsura în care provine din experiență, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate ști din simpla examinare a produsului și din simpla cunoaștere a progresului tehnicii; Jurisprudență

16. mijloc fix - orice imobilizare corporală, care este deținută pentru a fi utilizată în producția sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative, dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an și o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului; Jurisprudență

17. nerezident - orice persoană juridică străină și orice persoană fizică nerezidentă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

18. organizație nonprofit - orice asociație, fundație sau federație înființată în România, în conformitate cu legislația în vigoare, dar numai dacă veniturile și activele asociației, fundației sau federației sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial; Jurisprudență, Reviste (1)

19. participant - orice persoană care este proprietarul unui titlu de participare;

20. persoană - orice persoană fizică sau juridică; Jurisprudență

21. persoane afiliate - o persoană este afiliată cu altă persoană, dacă relația dintre ele este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt rude până la gradul al III-lea inclusiv; Modificări (1), Jurisprudență

b) o persoană este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deținute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; Jurisprudență, Reviste (2)

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică, dacă orice altă persoană deține direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deținute la fiecare persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv fiecare persoană juridică; în înțelesul acestei definiții, o asociere fără personalitate juridică se consideră persoană juridică; Jurisprudență, Reviste (1)

22. persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă; Jurisprudență

23. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) are domiciliul în România;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; Referințe (1), Reviste (2)

c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; Referințe (1), Jurisprudență

d) este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin.

Prin excepție de la prevederile lit. a)-d), nu este persoană fizică rezidentă un cetățean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetățean străin care este funcționar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, un cetățean străin care este funcționar sau angajat al unui stat străin în România și nici membrii familiilor acestora; Comentarii expert (1)

24. persoană juridică română - orice persoană juridică care a fost înființată în conformitate cu legislația României sau care are locul de exercitare a conducerii efective în România; Modificări (1), Reviste (1)

25. persoană juridică străină - orice persoană juridică care nu este persoană juridică română; Modificări (1), Reviste (2)

26. preț de piață - suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în același moment și în același loc, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială; Jurisprudență, Doctrină (1)

27. proprietate imobiliară - oricare din următoarele: Modificări (1), Jurisprudență

a) orice teren;

b) orice clădire sau altă construcție ridicată ori încorporată într-un teren;

c) orice recoltă, material lemnos, depozit mineral sau altă resursă naturală atașată terenului;

d) orice proprietate accesorie proprietății prevăzute la lit. a)-c), inclusiv orice șeptel și orice echipament utilizat în agricultură sau silvicultură;

e) orice drept de proprietate descris la lit. a)-d), inclusiv dreptul de folosință sau dreptul de a obține venit dintr-o astfel de proprietate;

28. redevență - orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre următoarele: Jurisprudență

a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau științifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum și efectuarea de înregistrări audio, video;

b) orice brevet, invenție, inovație, licență, marcă de comerț sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiță, formulă secretă sau procedeu de fabricație ori software. Jurisprudență

Nu se consideră redevență, în sensul prezentei legi, remunerația în bani sau în natură plătită pentru achizițiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevență, în sensul prezentei legi, remunerația în bani sau în natură plătită pentru achiziția în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;

c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; Jurisprudență

d) orice echipament industrial, comercial sau științific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; Jurisprudență, Doctrină (1)

e) orice know-how; Jurisprudență

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.

În plus, redevența cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activități similare;

29. rezident - orice persoană juridică română și orice persoană fizică rezidentă; Modificări (1), Reviste (1)

30. România - teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și mării teritoriale, asupra cărora România își exercită suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și zona economică exclusivă, asupra cărora România își exercită drepturile suverane și jurisdicția în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor dreptului internațional;

31. titlu de participare - orice acțiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiții; Jurisprudență

32. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, precum și schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Criteriile care stabilesc dacă o activitate desfășurată de o persoană fizică reprezintă o activitate dependentă sau independentă sunt prevăzute în norme. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Precizare foarte importantă a Codului fiscal împotriva reconsiderării activității PFA/ÎI ca activitate dependentă - Horatiu Sasu
Punctul 2 al art. 7 menționează că activitatea dependentă este echivalentul "angajării", adică al încheierii unui contract individual de muncă. Însă în O.U.G. nr. 44/2008, care reglementează regimul PFA, art. 16 spune limpede că orice colaborare pentru desfășurarea unei activități economice NU schimbă statutul juridic al PFA - cu alte cuvinte NU îl transformă din independent (aspect specificat limpede în art. 4 lit. a) din OUG nr. 44/2008) în dependent, numai pentru că așa intenționează Finanțele.
Încă un argument, care îl întărește pe cel de mai sus, este conținut în art. 17 alin. (3) „PFA NU va fi considerată UN ANGAJAT al unor terțe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, CHIAR DACĂ COLABORAREA ESTE EXCLUSIVĂ” (sublinierile ne aparțin).
[ Mai mult... ]

Problema activității dependente la persoanele juridice - Horatiu Sasu
În afară de faptul că la pct. 2 și 4 ale art. 7 se menționează că numai pentru persoanele FIZICE se pune problema activității dependente, există un argument clar și mai presus de orice contestare că la persoanele JURIDICE nu se poate pune în discuție o astfel de problemă. Astfel, în cauza C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla versus Recaudadores de las Zonas Primera y Segunda, ajunsă înfața Curții de Justiție Europene, s-a urmărit precizarea caracterului de dependență și, respectiv, a statutului de persoană impozabilă a unor persoane implicate în activitatea de colectare a taxelor, activitate încredințată de autoritățile fiscale unor terțe persoane care primeau îndrumări permanente în activitatea lor și care aveau dreptul la o remunerație sub forma unui comision din suma colectată.
În analizarea posibilei relații de dependență dintre colectori și autorități, Curtea Europeană a precizat:
[ Mai mult... ]

Stabilirea rezidenței fiscale la sosirea și la plecarea din România - persoane fizice - Suteu N. Alexandru
O persoană fizică nerezidentă are obligația să depună, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezența in Romania, în conformitate cu Ordinul nr.74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice, formularul: Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în Romania. (La plecarea din România se depune formularul: Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din România.).
Organul fiscal competent va analiza daca persoana respectivă îndeplinește condițiile de rezidență fiscală în România, în funcție de situația concretă a fiecărei persoane în parte luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum și documentația prezentată ( certificatul de rezidență fiscala emis de autoritatea competentă din statul de origine, și orice alte documente ce pot ajuta la determinarea rezidenței fiscale a persoanei respective).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 

.....
    „(1) Prin sintagma venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, denumite în continuare venituri de natură profe-sională, prevăzută la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonanță de urgență, se înțelege veniturile realizate de opersoană fizică din orice alte activități decât activitățile definite ca dependente potrivit art. 7 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități desfășurate de această persoană în afara unei relații de angajare. [ Mai mult... ] 
.....
    Ce sunt deci activitățile independente? Răspunsul era dat de pct. 4 al alin. (1) din art. 7 Codul fiscal.: „orice activitate desfășurată cu regularitate de către opersoană fizică, alta decât oactivitate dependentă”. Practic, orice activitate care nu era desfășurată în baza unui contract de muncă sau în baza unuia din contractele prevăzute la art. 55 alin. (2) și care nu îndeplinea cele 5 condiții menționate la pct. 67 din Norme trebuia clasificată ca fiind activitate independentă. [ Mai mult... ] 
Contractul de franciză, ediția 1
    5 Art. 7 pct. 14 din Legea nr. 571/2003 (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003). [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Dacă, cu câteva excepții, stabilirea relației de afiliere nu ar trebui să genereze probleme în practică, stabilirea prețului de piață este oproblemă mult mai dificilă și posibil subiect de controversă, în special prin prisma diverselor metode ce pot fi aplicate. În acest sens, noțiunea de „preț de piață” oregăsim la art. 7 alin. (1) pct. 26 Codul fiscal., ca fiind „suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în același moment și în același loc, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială”. Dar ce se înțelege prin „client independent” și „furnizor independent”? Din păcate, Codul fiscal nu distinge în acest sens…Poate fi asimilată (fie și numai din punct de vedere al principiilor fiscale) noțiunea de „preț/valoare de piață” cu cea de „valoare justă”, specifică standardelor de contabilitate. Și aici părerile sunt destul de împărțite și controversate … [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal
Principiile fiscalității
Modificarea și completarea Codului fiscal
Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Înființarea și funcționarea Comisiei fiscale centrale
Definiții ale termenilor comuni
Definiția sediului permanent
Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor
Venituri în natură
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Venituri obținute din România
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Reviste:
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Modificări la Codul de procedură fiscală: Ce obligații declarative au rezidenții altor state membre ale UE?
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Noul Cod fiscal: definiții modificate, completate și definiții noi
Ați aflat de noutățile fiscale privind societățile holding din România?
Contribuții CASS. Cetățean cu reședința în Germania
Reconsiderarea veniturilor din activități independente în activități dependente. Ce trebuie să reținem?
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drepturile acționarilor, ediția 3
Contractul de franciză, ediția 1
;
se încarcă...