Cheltuieli | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe profit - Calculul profitului impozabil -
Cheltuieli Comentarii expert (1)

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri și: Jurisprudență, Reviste (1)

a) cheltuielile cu achiziționarea ambalajelor, pe durata de viață stabilită de către contribuabil; Reviste (1)

b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecția muncii și cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de muncă, boli profesionale sau riscuri profesionale; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor; Jurisprudență, Reviste (1)

e) cheltuielile de transport și cazare în țară și în străinătate efectuate de către salariați și administratori, în cazul în care contribuabilul realizează profit în exercițiul curent și/sau din anii precedenți; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

f) contribuția la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

g) taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum și contribuțiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

h) cheltuielile pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat; Jurisprudență

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, participarea la târguri și expoziții, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii, în cazul în care contribuabilul realizează profit în exercițiul curent și/sau din anii precedenți, precum și în situația în care acesta se află înăuntrul perioadei de recuperarea pierderii fiscale, conform legii; Modificări (1), Jurisprudență

j) cheltuielile de cercetare-dezvoltare; Modificări (1), Jurisprudență

k) cheltuielile pentru perfecționarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreținerea și perfecționarea sistemelor de management al calității, obținerea atestării conform cu standardele de calitate; Jurisprudență

l) cheltuielile pentru protejarea mediului și conservarea resurselor; Jurisprudență

m) taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale; Jurisprudență

n) pierderile înregistrate, după data de 1 ianuarie 2007, la scoaterea din evidență a creanțelor neîncasate, ca urmare a închiderii procedurii de faliment a debitorilor, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: Jurisprudență, Reviste (1)

a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenței rezultate dintre totalul veniturilor impozabile și totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol și cheltuielile cu impozitul pe profit; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

b) suma cheltuielilor cu indemnizația de deplasare acordată salariaților pentru deplasări în România și în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice, în cazul în care contribuabilul realizează profit în exercițiul curent și/sau din anii precedenți. Cheltuielile de transport, cazare și indemnizația acordată salariaților, în cazul contribuabilului care realizează pierdere în exercițiul curent și/sau din anii precedenți, sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra fondului de salarii realizat. Intră sub incidența acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile și protezele, precum și cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor activități sau unități aflate în administrarea contribuabililor: grădinițe, creșe, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și ale accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști, precum și pentru școlile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite pot fi deduse și cheltuielile reprezentând: transportul la și de la locul de muncă al salariaților, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori ai salariaților, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestațiilor pentru tratament și odihnă pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul, ajutoare pentru salariații care au suferit pierderi în gospodărie și contribuția la fondurile de intervenție ale asociației profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

d) perisabilitățile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale administrației centrale, împreună cu instituțiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, în limita prevederilor legii anuale a bugetului de stat; Modificări (1), Jurisprudență

f) cheltuielile cu taxele și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale, în limita echivalentului în lei a 2.000 euro anual, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) și m); Jurisprudență

g) cheltuielile cu provizioane și rezerve, în limita prevăzută la art. 22; Jurisprudență

h) cheltuielile cu dobânda și diferențele de curs valutar, în limita prevăzută la art. 23; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

i) amortizarea, în limita prevăzută la art. 24; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupaționale, în limita stabilită potrivit legii; Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sănătate, în limita stabilită potrivit legii; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

l) cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor construite prevăzute de legea locuinței, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%. Diferența nedeductibilă trebuie recuperată de la beneficiari, respectiv chiriași/locatari; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

m) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

n) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente autoturismelor folosite de angajații cu funcții de conducere și de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane fizice cu astfel de atribuții. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: Jurisprudență, Reviste (5)

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile și cheltuielile cu impozitele nereținute la sursă în numele persoanelor fizice și juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) amenzile, confiscările, majorările de întârziere și penalitățile de întârziere datorate către autoritățile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, penalitățile sau majorările datorate către autorități străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente în România și/sau autorități străine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepția majorărilor, al căror regim este reglementat prin convențiile de evitare a dublei impuneri. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Amenzile, majorările de întârziere și penalitățile de întârziere, datorate ca urmare a clauzelor prevăzute în contractele comerciale, altele decât cele încheiate cu autoritățile, nu intră sub incidența prevederilor prezentei litere;

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VI; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaților sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reținere la sursă; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) cheltuielile făcute în favoarea acționarilor sau asociaților, altele decât cele generate de plăți pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la prețul de piață pentru aceste bunuri sau servicii; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operațiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor; Puneri în aplicare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

g) cheltuielile înregistrate de societățile agricole, constituite în baza legii, pentru dreptul de folosință al terenului agricol adus de membrii asociați, peste cota de distribuție din producția realizată din folosința acestuia, prevăzută în contractul de societate sau asociere; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

h) cheltuielile determinate de diferențele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se dețin participații, precum și de diferențele nefavorabile de valoare aferente obligațiunilor emise pe termen lung, cu excepția celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora; Modificări (1), Jurisprudență

i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 20, cu excepția celor prevăzute la art. 20 lit. d); Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

j) cheltuielile cu contribuțiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative; Jurisprudență

k) cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III; Jurisprudență, Reviste (1)

l) alte cheltuieli salariale și/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu excepția prevederilor titlului III; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul desfășurării activității proprii și pentru care nu sunt încheiate contracte; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum și cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepția celor care privesc bunurile reprezentând garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; Jurisprudență

o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22 alin. (1) lit. c). În această situație, contribuabilii, care scot în evidență clienții neîncasați, sunt obligați să comunice în scris acestora scoaterea din evidență a creanțelor respective, în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare, după caz; Modificări (1), Jurisprudență

p) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat efectuate potrivit legii. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cheltuielile cu chiria în cazul unei închirieri expirate. Discuții civile ce se pot reflecta în materie fiscală - Horatiu Sasu
Într-un caz, s-a arătat că de esența contractului de închiriere este faptul că acesta se poate încheia și prin acordul tacit al părților, fără vreo formalitate suplimentară.
În absența unei manifestări de voință contrare, la expirarea termenului locațiunii, urmată de folosirea în continuare a spațiului de către chiriaș, operează așa-numita „tacita relocațiune”. În acest caz, invocarea rezilierii voluntare a contractului de închiriere, NEURMATĂ ÎNSĂ DE ELIBERAREA SPAȚIULUI, nu este de natură să exonereze locatarul de plata despăgubirilor aferente folosirii imobilului închiriat.
[ Mai mult... ]

Condiția ca dobânzile să fie deductibile - Horatiu Sasu
Cazul care urmează arată în ce situație se va considera că dobânzile să fie considerate aferente veniturilor: să existe un contract de creditare, iar creditul să fie folosit în interesul societății comerciale. Este una din spețele în care instanța a indicat ce trebuie să facă întreprinzătorul pentru a aplica legea corect și pentru a-și dovedi dreptatea în fața instanței de judecată. Concret, Curtea Supremă de Justiție, secția Contencios administrativ, a arătat că în condițiile în care contribuabilul prezintă documente privind primirea unor sume de bani cu titlu de împrumut de la alți creditori decât societățile bancare, în contractele respective prevăzându-se obligația de a achita dobânzi la nivelul celor acordate de bănci, aceste cheltuieli sunt deductibile fiscal, în măsura în care împrumuturile au fost afectate realizării veniturilor.
În cauză, în urma controlului efectuat s-a constatat că societatea a înregistrat pe cheltuieli unele sume considerate dobânzi la banii puși de asociați la dispoziția firmei și, de asemenea, contravaloarea repa¬rațiilor la un autoturism proprietate personală, diminuând profitul impozabil.
[ Mai mult... ]

Deductibilitatea cheltuielilor aferente spațiului suportate de locatar în locul proprietarului - Horatiu Sasu
Este posibil ca locatarul (chiriașul) să efectueze (fără să existe înțelegere contractuală, ci pornind de la prevederile art. 1.788 alin. (3) Cod civil) reparațiile capitale care, potrivit contractului, sunt în sarcina locatorului. În acest caz, considerăm că, la calculul impozitului pe profit, cheltuiala este nedeductibilă, deoarece ne aflăm în ipoteza unei cheltuieli efectuate în contul altei persoane, așadar nu este o cheltuială efectuată în interesul propriu al contribuabilului, urmând ca în momentul recuperării acestor sume de la chiriaș potrivit aceluiași art. 1.788 alin. (3) Cod civil, venitul să fie tratat drept venit neimpozabil. [ Mai mult... ]

Deductibilitatea cheltuielilor cu investițiile în cazul contractului de comodat încheiat cu persoane fizice sau juridice - Horatiu Sasu
Comodatul intervine în practica societăților în cazul stabilirii sediului sau punctelor de lucru ori în cazul folosirii cu titlu gratuit al autoturismelor, echipamentelor etc.
Aspectul care apare ține de corelarea acestei practici cu deductibilitățile prevăzute de Codul fiscal.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În cuprinsul normelor metodologice de aplicare aLegii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, făcându-se referire la dispozițiile art. 19 Codul fiscal. se precizează că „Veniturile și cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 Codul fiscal.” [ Mai mult... ] 

.....
    Ca atare, diferența dintre costul de achiziție/de producție și prețul de vânzare (mai mic) nu devine, în mod automat, o cheltuială deductibilă fiscal, ci doar în condițiile existenței unui set minim de documente care să justifice acest fapt. De altfel, inclusiv O.U.G. nr. 99/2000, republicată, și normele metodologice date în aplicare introduc o procedură obligatorie de urmat, în funcție de ce tip/ procedură de vânzare sub costuri se identifică de societate ca fiind operabilă pentru fiecare caz în parte. Ca și bază legală efectivă a deductibilității integrale, din punct de vedere fiscal, a diferenței anterior menționate, precizăm art. 21 alin. (1) Codul fiscal. și art. 80 din O.U.G. nr. 99/2000, republicată. [ Mai mult... ] 
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    O discuție poate un pic mai amplă ocomportă situația în care microîntreprinderea prestează servicii de studiere apieței. Să presupunem în acest sens că firma B dispune de întreaga logistică necesară pentru efectuarea acestui tip de servicii și facturează (în baza unui contract de prestări servicii) contravaloarea prestării acestora către firma A, plătitoare de impozit pe profit, anexând în acest sens și odocumentație aferentă. Mai mult chiar, firma B facturează fără TVA, deoarece, la momentul întocmirii facturii, nu aatins plafonul valoric pentru asolicita înregistrarea în scopuri de TVA. Firma A înregistrează factura de prestării servicii ca și cheltuială cu serviciile prestate de terți, fără ao achita, și, în urma studierii documentației, decide că nu este cazul să se extindă pe oanumită piață (acesta fiind, de altfel, obiectul contractului de servicii dintre cele două părți, privind studierea pieței în acest sens). Are oare firma A „acoperirea legală” să-și deducă fiscal respectiva „cheltuială”? Atâta timp cât, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) Codul fiscal., cheltuielile sunt deductibile fiscal dacă sunt efectuate în scopul (și nu pentru!) realizării de venituri impozabile (în situația exemplificată, creșterea veniturilor din vânzarea mărfurilor, prin intrarea pe onouă piață), fără afi necesară cuantificarea obținerii unor venituri impozabile suplimentare, efective, situația este discutabilă; în aceste cazuri, totul depinde de abilitatea organelor fiscale de aproba situația de fapt fiscală, evident în acord strict cu mijloacele de administrare și apreciere aprobelor de care dispun și care sunt prevăzute la Titlul III, Capitolul III din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Ca atare, diferența dintre costul de achiziție/de producție și prețul de vânzare (mai mic) nu devine, în mod automat, o cheltuială deductibilă fiscal, ci doar în condițiile existenței unui set minim de documente care să justifice acest fapt. De altfel, inclusiv O.U.G. nr. 99/2000, republicată, și normele metodologice date în aplicare introduc o procedură obligatorie de urmat, în funcție de ce tip/ procedură de vânzare sub costuri se identifică de societate ca fiind operabilă pentru fiecare caz în parte. Ca și bază legală efectivă a deductibilității integrale, din punct de vedere fiscal, a diferenței anterior menționate, precizăm art. 21 alin. (1) Codul fiscal. și art. 80 din O.U.G. nr. 99/2000, republicată. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    O discuție poate un pic mai amplă ocomportă situația în care microîntreprinderea prestează servicii de studiere apieței. Să presupunem în acest sens că firma B dispune de întreaga logistică necesară pentru efectuarea acestui tip de servicii și facturează (în baza unui contract de prestări servicii) contravaloarea prestării acestora către firma A, plătitoare de impozit pe profit, anexând în acest sens și odocumentație aferentă. Mai mult chiar, firma B facturează fără TVA, deoarece, la momentul întocmirii facturii, nu aatins plafonul valoric pentru asolicita înregistrarea în scopuri de TVA. Firma A înregistrează factura de prestării servicii ca și cheltuială cu serviciile prestate de terți, fără ao achita, și, în urma studierii documentației, decide că nu este cazul să se extindă pe oanumită piață (acesta fiind, de altfel, obiectul contractului de servicii dintre cele două părți, privind studierea pieței în acest sens). Are oare firma A „acoperirea legală” să-și deducă fiscal respectiva „cheltuială”? Atâta timp cât, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) Codul fiscal., cheltuielile sunt deductibile fiscal dacă sunt efectuate în scopul (și nu pentru!) realizării de venituri impozabile (în situația exemplificată, creșterea veniturilor din vânzarea mărfurilor, prin intrarea pe onouă piață), fără afi necesară cuantificarea obținerii unor venituri impozabile suplimentare, efective, situația este discutabilă; în aceste cazuri, totul depinde de abilitatea organelor fiscale de aproba situația de fapt fiscală, evident în acord strict cu mijloacele de administrare și apreciere aprobelor de care dispun și care sunt prevăzute la Titlul III, Capitolul III din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Venituri obținute din România
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri și pariuri sportive
Reguli generale
Venituri neimpozabile
Cheltuieli
Provizioane și rezerve
Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar
Amortizarea fiscală
Contracte de leasing
Pierderi fiscale
Reorganizări, lichidări și alte transferuri de active și titluri de participare
Asocieri fără personalitate juridică
Veniturile unui sediu permanent
Venituri obținute de persoanele juridice străine din proprietăți imobiliare și din vânzarea cesionarea titlurilor de participare
Credit fiscal
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2018
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
TVA menționat pe factură, în lipsa unei operațiuni impozabile. Obligativitate de plată a acestuia. Principiile unionale ale prevalenței fondului asupra formei și neutralității fiscale. Aplicabilitate/VAT mentioned on the invoice, in the absence of a taxable operation. The obligation to pay it. Union principles of substance over form and tax neutrality. Applicability
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Noțiunea de "operațiune fictivă" din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial și un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanță penală
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată și ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal, referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adăugată și a diminuării bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind mențiuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realității
;
se încarcă...