Baza de impozitare | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată -
CAPITOLUL VII
Baza de impozitare

Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 137. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

a) pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) și c), din tot ceea ce constituie contrapartidă obținută sau care urmează a fi obținută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terț, inclusiv subvențiile direct legate de prețul acestor operațiuni; Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

b) prețurile de achiziție sau, în lipsa acestora, prețul de cost, determinat la momentul livrării, pentru operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (3) lit. e), alin. (4) și (5). Dacă bunurile sunt mijloace fixe, prețul de achiziție sau prețul de cost se ajustează, astfel cum se prevede în norme; Jurisprudență

c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru executarea prestărilor de servicii pentru operațiunile prevăzute la art. 129 alin. (3). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată: Jurisprudență, Reviste (2)

a) impozitele, taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport și asigurare, decontate cumpărătorului sau clientului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată următoarele: Jurisprudență

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț acordate de furnizori direct clienților; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; Modificări (1), Jurisprudență

c) dobânzile percepute pentru: plăți cu întârziere, livrări cu plata în rate, operațiuni de leasing; Jurisprudență

d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă și clienți, prin schimb, fără facturare; Puneri în aplicare (1)

e) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului și care apoi se decontează acestuia; Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1)

f) taxa de reclamă și publicitate și taxa hotelieră care sunt percepute de către autoritățile publice locale prin intermediul prestatorilor.

Ajustarea bazei de impozitare Modificări (1)

Art. 138. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se ajustează în următoarele situații: Jurisprudență

a) dacă au fost emise facturi fiscale și, ulterior, operațiunea este anulată total sau parțial, înainte de livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) în cazul refuzurilor totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea sau prețurile bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

c) în situația în care reducerile de preț, prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a), sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, precum și în cazul majorării prețului ulterior livrării sau prestării; Jurisprudență

d) contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului; ajustarea este permisă începând cu data de la care se declară falimentul; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare. Jurisprudență

Baza de impozitare pentru import Modificări (1)

Art. 139. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Baza de impozitare pentru un import de bunuri este constituită din valoarea în vamă a bunurilor, stabilită conform legislației vamale în vigoare, la care se adaugă taxele vamale, comisionul vamal, accizele și alte taxe, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorate pentru importul de bunuri. Jurisprudență

(2) Se cuprind, de asemenea, în baza de impozitare cheltuielile accesorii precum comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport și asigurare care intervin până la primul loc de destinație a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1). Primul loc de destinație a bunurilor îl reprezintă destinația stipulată în documentul de transport sau orice alt document însoțitor al bunurilor, când acestea intră în România. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Baza de impozitare pentru importul de bunuri nu cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (3).

(4) Baza de impozitare pentru nave și aeronave nu include:

a) valoarea serviciilor de reparare sau transformare, pentru navele și aeronavele care au fost reparate sau transformate în străinătate;

b) carburanții și alte bunuri, aprovizionate din străinătate, destinate utilizării pe nave și/sau aeronave.

(5) Dacă suma folosită la stabilirea bazei de impozitare pentru un import de bunuri este exprimată în valută, aceasta se convertește în moneda națională a României, în conformitate cu metodologia folosită, pentru a stabili valoarea în vamă a bunurilor importate.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii și finale
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
Impozitul pe reprezentanțe
Dispoziții generale
Sfera de aplicare
Persoane impozabile
Operațiuni impozabile
Locul operațiunilor impozabile
Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă pe valoarea adăugată
Operațiuni scutite
Regimul deducerilor
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Regimul special de scutire
Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii
Accize armonizate
Alte produse accizabile
Reviste:
TVA: Ajustarea bazei de impozitare
Unele aspecte privind taxarea la un contract de leasing. Ce reținem?
TVA: Unele aspecte legate de prestația făcută și contrapartida obținută
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Pretenții. Plata prețului prin virament bancar. Competența teritorială
4. Executarea silită a obligațiilor cu caracter succesiv. Cuantumul cheltuielilor de executare. Onorariul executorului judecătoresc și al avocatului. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Cota redusă de TVA în sistemul hotelier
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...