Art 145 Dreptul de deducere | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul deducerilor - Dreptul de deducere -
Art. 145.
- Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(1) Dreptul de deducere ia naștere în momentul în care taxa pe valoarea adăugată deductibilă devine exigibilă. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Pentru bunurile importate până la data de 31 decembrie 2003, în baza certificatelor de suspendare a taxei pe valoarea adăugată, eliberate în baza Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, pentru care termenul de plată intervine după data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe valoarea adăugată devine deductibilă la data plății efective. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Dacă bunurile și serviciile achiziționate sunt destinate utilizării în folosul operațiunilor sale taxabile, orice persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată are dreptul să deducă: Jurisprudență, Reviste (1)

a) taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost livrate sau urmează să îi fie livrate, și pentru prestările de servicii care i-au fost prestate ori urmează să îi fie prestate de o altă persoană impozabilă; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) taxa pe valoarea adăugată achitată pentru bunurile importate. Jurisprudență

(4) De asemenea, se acordă oricărei persoane impozabile, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (3), dacă bunurile și serviciile achiziționate sunt destinate utilizării pentru realizarea următoarelor operațiuni: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) livrări de bunuri și/sau prestări de servicii scutite de taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 143 alin. (1) și la art. 144 alin. (1);

b) operațiuni rezultând din activități economice, pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate, dacă taxa pe valoarea adăugată ar fi deductibilă, în cazul în care operațiunea s-ar desfășura în țară. Jurisprudență

(5) Orice persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru: Jurisprudență, Reviste (1)

a) operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (9) lit. e) și f) și art. 129 alin. (4), dacă acestea sunt afectate realizării operațiunilor prevăzute la alin. (3) și (4); Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

b) operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) și (8), dacă taxa pe valoarea adăugată ar fi aplicabilă transferului respectiv; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

c) operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (9) lit. a) -c), în măsura în care acestea rezultă din operațiunile prevăzute la alin. (3) și (4); Jurisprudență

d) operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (9) lit. d).

(6) În condițiile stabilite prin norme, se acordă dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii destinate realizării operațiunilor prevăzute la alin. (3)-(5), efectuate de persoane impozabile înainte de înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, care nu aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 152. Puneri în aplicare (1)

(7) Nu poate fi dedusă taxa pe valoarea adăugată pentru: Jurisprudență

a) bunuri/servicii achiziționate de furnizori/prestatori în contul clienților și care apoi se decontează acestora;

b) băuturi alcoolice și produse din tutun destinate acțiunilor de protocol. Jurisprudență

(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, orice persoană impozabilă trebuie să justifice dreptul de deducere, în funcție de felul operațiunii, cu unul din următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) pentru taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost livrate sau urmează să îi fie livrate, și pentru prestările de servicii care i-au fost prestate ori urmează să îi fie prestate de o altă persoană impozabilă, cu factură fiscală, care cuprinde informațiile prevăzute la art. 155 alin. (8), și este emisă pe numele persoanei de către o persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Beneficiarii serviciilor prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b) și art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, justifică taxa dedusă, cu factura fiscală, întocmită potrivit art. 155 alin. (4); Jurisprudență

b) pentru importuri de bunuri, cu declarația vamală de import sau un act constatator emis de autoritățile vamale; pentru importurile care mai beneficiază de amânarea plății taxei în vamă, conform alin. (2), se va prezenta și documentul care confirmă achitarea taxei pe valoarea adăugată. Jurisprudență

(9) Prin normele de aplicare a prezentului titlu, se prevăd situațiile în care se poate folosi un alt document decât cele prevăzute la alin. (8), pentru a justifica dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(10) În situațiile prevăzute la art. 138, precum și în alte cazuri specificate prin norme, taxa pe valoarea adăugată dedusă poate fi ajustată. Procedura de ajustare se stabilește prin norme. Puneri în aplicare (1)

(11) Orice persoană impozabilă, care a aplicat regimul special de scutire prevăzut la art. 152, și ulterior trece la aplicarea regimului normal de taxă pe valoarea adăugată, are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată la data înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (12), pentru: Jurisprudență

a) bunuri de natura stocurilor, conform reglementărilor contabile, care se află în stoc la data la care persoana respectivă a fost înregistrată cu plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

b) bunuri de natura mijloacelor fixe, care au fost achiziționate cu cel mult 90 de zile anterior datei de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

(12) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevăzut la alin. (11), trebuie îndeplinite următoarele condiții: Jurisprudență

a) bunurile respective urmează a fi folosite pentru operațiuni cu drept de deducere; Jurisprudență

b) persoana impozabilă trebuie să dețină o factură fiscală sau un alt document legal aprobat care justifică suma taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor achiziționate. Jurisprudență

(13) Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate, destinate realizării obiectivelor proprii de investiții, stocurilor de produse cu destinație specială, finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se deduce potrivit prevederilor legale. Cu taxa pe valoarea adăugată dedusă pentru realizarea obiectivelor proprii de investiții se vor reîntregi obligatoriu disponibilitățile de investiții. Sumele deduse în cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investiții pot fi utilizate numai pentru plăți aferente aceluiași obiectiv de investiții. La încheierea exercițiului financiar, sumele deduse și neutilizate se virează la bugetul de stat sau bugetele locale în conturile și la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exercițiului financiar-bugetar și financiar-contabil, emise de Ministerul Finanțelor Publice. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 135 Faptul generator și exigibilitatea - cazuri speciale
Art 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Art 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art 139 Baza de impozitare pentru import
Art 140 Cota standard și cota redusă
Art 141 Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Art 142 Scutiri la import
Art 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Art 144 Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Art 145 Dreptul de deducere
Art 146 Perioada fiscală
Art 147 Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Art 148 Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Art 149 Regularizarea și rambursarea taxei
Art 150 Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Art 151 Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Art 152 Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Art 153 Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Art 154 Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată
Art 155 Facturile fiscale
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
Lucrări de investiții abandonate: Ce se întâmplă cu dreptul de deducere a TVA?
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Unitate administrativ teritorială. Contracte de execuție de lucrări pentru realizarea unor obiective finanțate din bugetul de stat. Operațiuni impozabile. TVA
Ce pot face în situația în care am identificat deficiențe în cadrul documentelor contabile ale societății?
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
11. Procedură de reverificare fiscală. Condiții
Ce drepturi de deducere aveți când aplicați TVA la încasare?
Contribuabili în inactivitate: Ce implicații sunt în materie de TVA?
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...