Art 141 Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni scutite - Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării -
Art. 141.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Următoarele operațiuni de interes general sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) spitalizarea, îngrijirile medicale, inclusiv veterinare, și operațiunile strâns legate de acestea, desfășurate de unități autorizate pentru astfel de activități, indiferent de forma de organizare, precum spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete și laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală și de diagnostic, baze de tratament și recuperare, stații de salvare și alte unități autorizate să desfășoare astfel de activități, cantinele organizate pe lângă aceste unități, serviciile funerare prestate de unitățile sanitare; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi și tehnicieni dentari, precum și livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi și de tehnicienii dentari;

c) prestările de îngrijire și supraveghere efectuate de personal medical și paramedical;

d) transportul bolnavilor și al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop; Puneri în aplicare (1)

e) livrările de organe, de sânge și de lapte, de proveniență umană; Jurisprudență

f) activitatea de învățământ prevăzută de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurată de unitățile autorizate, inclusiv activitatea căminelor și a cantinelor organizate pe lângă aceste unități, formarea profesională a adulților, precum și prestările de servicii și livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de către instituțiile publice sau de către alte entități recunoscute, care au aceste obiective; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri strâns legate de asistență și/sau protecția socială efectuate de instituțiile publice sau de alte entități recunoscute ca având caracter social; serviciile de cazare, masă și tratament, prestate de persoane impozabile care își desfășoară activitatea în stațiuni balneoclimaterice, dacă au încheiat contracte cu Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și contravaloarea acestora este decontată pe bază de bilete de tratament;

h) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri strâns legate de protecția copiilor și a tinerilor, efectuate de instituțiile publice sau alte entități recunoscute ca având caracter social;

i) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizații fixate conform statutului, de organizații fără scop patrimonial ce au obiective de natură politică, sindicală, religioasă, patriotică, filozofică, filantropică, patronală, profesională sau civică, precum și obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în condițiile în care această scutire nu provoacă distorsiuni de concurență; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

j) prestările de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educației fizice, efectuate de organizații fără scop patrimonial pentru persoanele care practică sportul sau educația fizică; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

k) prestările de servicii culturale și/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de instituțiile publice, precum și operațiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

l) prestările de servicii și/sau livrările de bunuri efectuate de persoane ale căror operațiuni sunt scutite, potrivit lit. a) și lit. f)-k), cu ocazia manifestărilor destinate să le aducă sprijin financiar și organizate în profitul lor exclusiv, cu condiția ca aceste scutiri să nu producă distorsiuni concurențiale; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

m) realizarea, difuzarea și/sau retransmisia programelor de radio și/sau de televiziune, cu excepția celor de publicitate, efectuate de unitățile care produc și/sau difuzează programele audiovizuale, precum și de unitățile care au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programelor audiovizuale; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

n) vânzarea de licențe de filme sau de programe, drepturi de difuzare, abonamente la agențiile internaționale de știri și alte drepturi de difuzare similare, destinate activității de radio și televiziune, cu excepția celor de publicitate. Puneri în aplicare (1)

(2) Alte operațiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor și proiectelor, precum și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, în programele-nucleu și în planurile sectoriale, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate în parteneriat internațional, regional și bilateral; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de producătorii agricoli individuali și asociațiile fără personalitate juridică ale acestora; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

c) prestările următoarelor servicii financiare și bancare: Modificări (1), Jurisprudență

1. acordarea și negocierea de credite și administrarea creditului de către persoana care îl acordă; Jurisprudență

2. acordarea, negocierea și preluarea garanțiilor de credit sau a garanțiilor colaterale pentru credite, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoana care acordă creditul;

3. orice operațiune legată de depozite și conturi financiare, inclusiv orice operațiuni cu ordine de plată, transferuri de bani, instrumente de debit, carduri de credit sau de debit, cecuri sau alte instrumente de plată, precum și operațiuni de factoring;

4. emisiunea, transferul și/sau orice alte operațiuni cu moneda națională sau străină, cu excepția monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colecție;

5. emisiunea, transferul și/sau orice alte operațiuni cu titluri de participare, titluri de creanțe, cu excepția executării acestora, obligațiuni, certificate, cambii, alte instrumente financiare sau alte valori mobiliare;

6. gestiunea fondurilor comune de plasament și/sau a fondurilor comune de garantare a creanțelor efectuate de orice entități constituite în acest scop;

d) operațiunile de asigurare și/sau reasigurare, precum și prestările de servicii în legătură cu operațiunile de asigurare și/sau de reasigurare efectuate de persoanele care intermediază astfel de operațiuni; Jurisprudență

e) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, să desfășoare astfel de activități; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

f) livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate de unitățile din sistemul de penitenciare, utilizând munca deținuților; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

g) lucrările de construcții, amenajări, reparații și întreținere la monumentele care comemorează combatanți, eroi, victime ale războiului și ale Revoluției din Decembrie 1989; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

h) transportul fluvial de persoane în Delta Dunării și pe rutele Orșova-Moldova Nouă, Brăila-Hârșova și Galați-Grindu;

i) livrarea obiectelor și veșmintelor de cult religios, tipărirea cărților de cult, teologice sau cu conținut bisericesc și care sunt necesare pentru practicarea cultului, precum și furnizarea de bunuri asimilate obiectelor de cult, conform art. 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările și completările ulterioare;

j) livrarea de bunuri către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, ca efect al dării în plată, sau bunuri adjudecate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu stingerea totală sau parțială a obligațiilor de plată ale unui debitor;

k) arendarea, concesionarea și închirierea de bunuri imobile, cu următoarele excepții: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

1. operațiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. serviciile de parcare a vehiculelor;

3. închirierea utilajelor și a mașinilor fixate în bunurile imobile;

4. închirierea seifurilor;

l) livrările de bunuri care au fost afectate unei activități scutite în baza prezentului articol, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum și livrările de bunuri a căror achiziție a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (7) lit. b). Puneri în aplicare (1)

(3) Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operațiunilor prevăzute la alin. (2) lit. k), în condițiile stabilite prin norme. Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 131 Importul de bunuri
Art 132 Locul livrării de bunuri
Art 133 Locul prestării de servicii
Art 134 Faptul generator și exigibilitatea - reguli generale
Art 135 Faptul generator și exigibilitatea - cazuri speciale
Art 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Art 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art 139 Baza de impozitare pentru import
Art 140 Cota standard și cota redusă
Art 141 Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Art 142 Scutiri la import
Art 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Art 144 Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Art 145 Dreptul de deducere
Art 146 Perioada fiscală
Art 147 Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Art 148 Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Art 149 Regularizarea și rambursarea taxei
Art 150 Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Art 151 Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Reviste:
Cifra de afaceri: sens, conținut și reglementări contradictorii
TVA la livrarea de construcții noi
Anulare decizie de impunere. Cotă TVA. Contract de cazare
Vânzarea de bunuri imobiliare cu caracter de continuitate
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Unitate administrativ teritorială. Contracte de execuție de lucrări pentru realizarea unor obiective finanțate din bugetul de stat. Operațiuni impozabile. TVA
Unele aspecte privind taxarea la un contract de leasing. Ce reținem?
Scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
TVA de plată pentru tranzacții cu imobile. Scutire de plata TVA pentru vânzare teren intravilan afectat de interdicție temporară de construire. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 141 alin. 2 lit. f din Codul fiscal
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...