Codul Fiscal din 2003 - TITLUL VII Accize -
CAPITOLUL II Alte produse accizabile

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL VII Accize -
← CAPITOLUL I Accize armonizate
TITLUL VII Accize -
CAPITOLUL III Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă →

CAPITOLUL II Alte produse accizabile Modificări (1)

Sfera de aplicare Modificări (2)

Art. 207. - Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară (8), Reviste (3)

Următoarele produse sunt supuse accizelor:

a) cafea verde cu codurile NC 0901 11 00 și 0901 12 00; Reviste (1)

b) cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 și 0901 90 90;

c) cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101 11 și 2101 12; Reviste (1)

d) confecții din blănuri naturale cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 și 6506 92 00, cu excepția celor de iepure, oaie, capră;

e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 și 9405 91;

f) bijuterii din aur și/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepția verighetelor; Practică judiciară (2)

g) autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv din import rulate, cu codurile: NC 8703 21; 8703 22; 8703 23 19; 8703 23 90; 8703 24; 8703 31; 8703 32 19; 8703 32 90; 8703 33 19 și 8703 33 90;

h) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 și 3303 00 90; Practică judiciară (2)

i) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar incorporând un receptor de semnale videofonice cu codul NC 8521; combine audio cu codurile: NC 8519; 8520 și 8527; Practică judiciară (1)

j) dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc cu codul NC 8527; Practică judiciară (1)

k) aparate de luat imagini fixe și alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40; aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40; Modificări (2)

l) cuptoare cu microunde cu codul NC 8516 50 00;

m) aparate pentru condiționat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp, cu codul NC 8415 10 10; Modificări (2)

n) arme de vânătoare și arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport, cu codurile: NC 9302 00; 9303; 9304 00 00 și 9307 00 00; Modificări (1)

o) iahturi și bărci cu motor pentru agrement cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 și 8903 99. Modificări (1)

Nivelul și calculul accizei Modificări (2)

Art. 208. - Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară (5)

(1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 850 euro pe tonă. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.250 euro pe tonă. Modificări (4), Practică judiciară (3)

(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 5 euro pe kilogram. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse: Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza
(%)
1. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, oaie, capră) 40
2. Articole din cristal1) 50
3. Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor 20
4. Produse de parfumerie
4.1. Parfumuri, 30
din care:
- ape de parfum 20
4.2. Ape de toaletă, 10
din care:
- ape de colonie 5
5. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2) 15
6. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc 15
7. Aparate de luat imagini fixe și alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice 25
8. Cuptoare cu microunde 15
9. Aparate pentru condiționat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp 15
10. Arme de vânătoare și arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport 50
11. Iahturi și bărci cu motor pentru agrement 25

Modificări (1)

1) Prin cristal se înțelege sticla având un conținut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeași carcasă sau în module) cel puțin patru aparate sau funcțiuni diferite, dintre care cel puțin trei sunt funcțiuni audio (recepție, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate: Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

Tipul autoturismului Acciza pentru autoturisme noi
(%)
Acciza pentru autoturisme rulate
(%)
1. Autoturisme echipate cu motor cu benzină:
a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3 0 1,5
b) cu capacitate cilindrică între 1.601 și 1.800 cm3 1,5 4,5
c) cu capacitate cilindrică între 1.801 și 2.000 cm3 3 9
d) cu capacitate cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3 6 18
e) cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cm3 9 27
2. Autoturisme echipate cu motor Diesel:
a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3 0 1,5
b) cu capacitate cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3 1,5 4,5
c) cu capacitate cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3 3 9
d) cu capacitate cilindrică între 2.501 și 3.100 cm3 6 18
e) cu capacitate cilindrică de peste 3.100 cm3 9 27

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată și se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra cantităților importate. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(7) În cazul produselor prevăzute la alin. (4) și (5), accizele preced taxa pe valoarea adăugată și se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintă: Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4)

a) pentru produsele din producția internă - prețurile de livrare, mai puțin accizele, respectiv prețul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obținerea produsului respectiv; Modificări (1), Practică judiciară (1)

b) pentru produsele din import - valoarea în vamă stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale și alte taxe speciale, după caz. Derogări (1), Practică judiciară (1)

Plătitori de accize Modificări (3)

Art. 209. - Modificări (3), Practică judiciară (13)

(1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 207, cu excepția celor prevăzute la lit. a)-c), sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate - care produc sau importă astfel de produse. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), plătitori de accize sunt agenții economici importatori. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3)

(3) Plătitori de accize sunt și persoanele fizice care introduc în țară autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv rulate. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

Scutiri Modificări (2)

Art. 210. - Modificări (2), Practică judiciară (3)

(1) Sunt scutite de la plata accizelor: Modificări (1)

a) produsele exportate direct de agenții economici producători sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision. Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenți economici comisionari, de către producătorii care dețin în proprietate utilajele și instalațiile de producție necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri, scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii în termen a regimului vamal acordat. Nu intră sub incidența acestor prevederi bunurile prevăzute la art. 208 alin. (5), atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se derulează în condițiile prevăzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporară sau de import, pe durata contractului de leasing;

c) orice produs importat, provenit din donații sau finanțat direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică, acordat instituțiilor de învățământ, sănătate și cultură, ministerelor, altor organe ale administrației publice, structurilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate;

d) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

(2) Agenții economici exportatori de cafea prăjită, obținută din operațiuni proprii de prăjire a cafelei verzi importate direct de aceștia, pot solicita autorităților fiscale competente, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vamă, aferente numai cantităților de cafea verde utilizată ca materie primă pentru cafeaua exportată. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (5)

(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) și (2) este stabilită în norme. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Exigibilitatea Modificări (5)

Art. 211. - Modificări (5), Practică judiciară (6)

Momentul exigibilității accizei intervine: Practică judiciară (1)

a) pentru produsele din producția internă, la data efectuării livrării, la data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, la data la care au fost consumate pentru reclamă și publicitate și, respectiv, la data înstrăinării ori utilizării în oricare alt scop decât comercializarea; Practică judiciară (2)

b) pentru produsele importate, la data înregistrării declarației vamale de import.

Plata accizelor la bugetul de stat Modificări (2)

Art. 212. - Modificări (2), Practică judiciară (4)

(1) Accizele se plătesc la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3)

(2) Pentru alte produse accizabile, provenite din import, plata se face la momentul înregistrării declarației vamale de import. Derogări (1), Practică judiciară (2)

Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 213. - Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4)

(1) Agenții economici plătitori de accize, care au efectuat tranzacții cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligația ca, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrării pierderii, distrugerii sau deteriorării, să reconstituie, pe baza evidențelor contabile, accizele aferente acestor tranzacții. Practică judiciară (1)

(2) În situația nereconstituirii obligațiilor fiscale de către agentul economic, autoritatea fiscală competentă va stabili suma acestora prin estimare, înmulțind numărul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate, înainte de data constatării pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor fiscale. Modificări (1)

Declarațiile de accize Modificări (2)

Art. 214. - Modificări (2), Practică judiciară (383)

(1) Orice agent economic plătitor de accize are obligația de a depune la autoritatea fiscală competentă o declarație de accize pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. Practică judiciară (76)

(2) Declarațiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă, de către agenții economici plătitori, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declarația. Practică judiciară (7)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...