Art 128 Livrarea de bunuri | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni impozabile - Livrarea de bunuri -
Art. 128.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Prin livrare de bunuri se înțelege orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană, direct sau prin persoane care acționează în numele acestuia. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În înțelesul prezentului titlu, prin bunuri se înțelege bunurile corporale mobile și imobile, prin natura lor sau prin destinație. Energia electrică, energia termică, gazele naturale, agentul frigorific și altele de aceeași natură sunt considerate bunuri mobile corporale. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Sunt, de asemenea, considerate livrări de bunuri efectuate cu plată, în sensul alin. (1): Jurisprudență

a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, în cadrul unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau orice alt tip de contract ce prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei scadențe, cu excepția contractelor de leasing; Jurisprudență

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condițiile prevăzute de legislația referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri; Jurisprudență

d) transmiterea de bunuri efectuată pe baza unui contract de comision la cumpărare sau la vânzare, atunci când comisionarul acționează în nume propriu, dar în contul comitentului;

e) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepția celor prevăzute la alin. (9) lit. a) și c). Jurisprudență

(4) Preluarea de către persoane impozabile a bunurilor achiziționate sau fabricate de către acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată sau pentru a fi puse la dispoziție altor persoane în mod gratuit constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei societăți comerciale către asociații sau acționarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a societății, constituie livrare de bunuri efectuată cu plată. Jurisprudență

(6) În cazul a două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separată a bunului, chiar dacă acesta este transferat direct beneficiarului final. Jurisprudență

(7) Transferul de bunuri efectuat cu ocazia operațiunilor de transfer total sau parțial de active și pasive, ca urmare a fuziunii și divizării, nu constituie livrare de bunuri, indiferent dacă e făcută cu plată sau nu. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(8) Aportul în natură la capitalul social al unei societăți comerciale nu constituie livrare de bunuri, dacă primitorului bunurilor i-ar fi fost permisă deducerea integrală a taxei pe valoarea adăugată, dacă aceasta s-ar fi aplicat transferului respectiv. În situația în care primitorul bunurilor este o persoană impozabilă, care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată sau are dreptul de deducere parțial, operațiunea se consideră livrare de bunuri, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial. Jurisprudență, Doctrină (1)

(9) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): Jurisprudență, Doctrină (2)

a) bunurile distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră; Jurisprudență

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate în condițiile stabilite prin norme; Jurisprudență

c) perisabilitățile, în limitele prevăzute prin lege; Jurisprudență

d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare externe sau interne; Jurisprudență

e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor publicitare, pentru încercarea produselor sau pentru demonstrații la punctele de vânzare, alte bunuri acordate în scopul stimulării vânzărilor; Jurisprudență

f) acordarea de bunuri, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum și alte destinații prevăzute de lege, în condițiile stabilite prin norme. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă
Art 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Art 121 Dispoziții tranzitorii
Art 122 Contribuabili
Art 123 Stabilirea impozitului
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Art 126 Sfera de aplicare
Art 127 Persoane impozabile și activitatea economică
Art 128 Livrarea de bunuri
Art 129 Prestarea de servicii
Art 130 Schimburi de bunuri sau servicii
Art 131 Importul de bunuri
Art 132 Locul livrării de bunuri
Art 133 Locul prestării de servicii
Art 134 Faptul generator și exigibilitatea - reguli generale
Art 135 Faptul generator și exigibilitatea - cazuri speciale
Art 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Art 138 Ajustarea bazei de impozitare
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Ce regim de impozitare au asocierile în participațiune?
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forței de muncă. Locul prestării serviciilor/Application for VAT refund. Labour hiring services. Place of services performance
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (II)
Obligațiile fiscale care trebuie depuse până mâine, 25 noiembrie
Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și planul de distribuire între creditori. Contestația la raport și plan. Studiu de doctrină și jurisprudență
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...