Accize | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VII Accize Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (15), Jurisprudență, Reviste (5)

CAPITOLUL I Accize armonizate

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Sfera de aplicare Modificări (1)

Art. 162. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat, pentru următoarele produse provenite din producția internă sau din import:

a) bere; Jurisprudență

b) vinuri; Jurisprudență

c) băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri; Jurisprudență

d) produse intermediare; Jurisprudență

e) alcool etilic; Jurisprudență

f) produse din tutun; Jurisprudență

g) uleiuri minerale. Modificări (2), Jurisprudență

Definiții Modificări (1)

Art. 163. - Modificări (1), Jurisprudență

În înțelesul prezentului titlu, se vor folosi următoarele definiții:

a) produsele accizabile sunt produsele prevăzute la art. 162; Jurisprudență

b) producția de produse accizabile reprezintă orice operațiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice formă; Jurisprudență

c) antrepozitul fiscal este locul, aflat sub controlul autorității fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deținute, primite sau expediate în regim suspensiv, de către antrepozitarul autorizat, în exercițiul activității, în anumite condiții prevăzute de prezentul titlu și de norme; Jurisprudență

d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamală conform Codului vamal al României; Modificări (1)

e) antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea fiscală competentă, în exercitarea activității acesteia, să producă, să transforme, să dețină, să primească și să expedieze produse accizabile, într-un antrepozit fiscal; Jurisprudență

f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform căruia plata accizelor este suspendată pe perioada producerii, transformării, deținerii și deplasării produselor; Jurisprudență

g) documentul administrativ de însoțire a mărfii - DAI - este documentul care trebuie folosit la mișcarea produselor accizabile în regim suspensiv;

h) codul NC reprezintă poziția tarifară, subpoziția tarifară sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al României valabil în anul 2003. Modificări (1)

Faptul generator Modificări (1)

Art. 164. - Modificări (1), Jurisprudență

Produsele prevăzute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor în România sau la momentul importului lor în țară.

Exigibilitatea

Art. 165. - Jurisprudență, Reviste (1)

Acciza este exigibilă în momentul eliberării pentru consum sau când se constată pierderi sau lipsuri de produse accizabile. Jurisprudență

Eliberarea pentru consum Modificări (1)

Art. 166. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezintă: Jurisprudență

a) orice ieșire a produselor accizabile din regimul suspensiv; Jurisprudență

b) orice producție de produse accizabile în afara regimului suspensiv; Jurisprudență

c) orice import de produse accizabile, dacă produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv; Jurisprudență

d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal, altfel decât ca materie primă; Jurisprudență

e) orice deținere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu. Jurisprudență

(2) Nu se consideră eliberare pentru consum mișcarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condițiile prevăzute la secțiunea a 5-a din prezentul capitol și conform prevederilor din norme, către:

a) un alt antrepozit fiscal în România, autorizat pentru respectivele produse accizabile;

b) o altă țară.

Importul Modificări (1)

Art. 167. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, import reprezintă orice intrare de produse accizabile în România, cu excepția:

a) plasării produselor accizabile importate sub un regim vamal suspensiv în România;

b) distrugerii sub supravegherea autorității vamale a produselor accizabile;

c) plasării produselor accizabile în zone libere, în condițiile prevăzute de legislația vamală în vigoare.

(2) Se consideră, de asemenea, import:

a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul rămâne în România;

b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;

c) apariția oricărui alt eveniment care generează obligația plății drepturilor vamale de import.

(3) Pentru importurile de produse accizabile se aplică prevederile legislației vamale.

Producerea și deținerea în regim suspensiv Modificări (1)

Art. 168. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Este interzisă producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal. Jurisprudență

(2) Este interzisă deținerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost plătită. Jurisprudență

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică pentru berea, vinurile și băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu.

SECȚIUNEA a 2-a Produse accizabile

Bere Modificări (1)

Art. 169. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, bere reprezintă orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care conține un amestec de bere și de băuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, și într-un caz, și în altul, o concentrație alcoolică mai mare de 0,5% în volum.

(2) Pentru berea produsă de micii producători independenți, care dețin instalații de fabricație cu o capacitate nominală anuală care nu depășește 200.000 hl, se aplică accize specifice reduse. Același regim se aplică și pentru berea importată de la micii producători independenți, cu o capacitate nominală anuală care nu depășește 200.000 hl. Jurisprudență

(3) Fiecare agent economic producător de bere are obligația de a depune la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca antrepozitar autorizat, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere privind capacitățile de producție pe care le deține.

(4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor toți agenții economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt agenți economici producători de bere care, din punct de vedere juridic și economic, sunt independenți față de orice alt agent economic producător de bere; utilizează instalații fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spații de producție diferite de cele ale oricărui alt agent economic producător de bere și nu funcționează sub licența de produs a altui agent economic producător de bere. Jurisprudență

(5) În situația în care un agent economic producător de bere, care beneficiază de nivelul redus al accizelor, își mărește capacitatea de producție, prin achiziționarea de noi capacități sau extinderea celor existente, acesta va înștiința în scris organul fiscal la care este înregistrat ca antrepozitar autorizat despre modificările produse, va calcula și va vărsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzător noii capacități de producție, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcțiune a acesteia.

(6) Este exceptată de la plata accizelor berea fabricată de persoana fizică și consumată de către aceasta și membrii familiei sale, cu condiția să nu fie vândută.

Vinuri

Art. 170. - Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, vinurile sunt:

a) vinuri liniștite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 și 2205, cu excepția vinului spumos, așa cum este definit la lit. b), și care:

1. au o concentrație alcoolică mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depășește 15% în volum, și la care alcoolul conținut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare; sau

2. au o concentrație alcoolică mai mare de 15% în volum, dar care nu depășește 18% în volum, au fost obținute fără nici o îmbogățire, și la care alcoolul conținut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 și 2205, și care:

1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în soluție egală sau mai mare de 3 bari; și

2. au o concentrație alcoolică care depășește 1,2% în volum, dar care nu depășește 15% în volum, și la care alcoolul conținut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

(2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizică și consumat de către aceasta și membrii familiei sale, cu condiția să nu fie vândut.

Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri

Art. 171. - Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, reprezintă:

a) alte băuturi fermentate liniștite care se încadrează la codurile NC 2204 și 2205 și care nu sunt prevăzute la art. 170, ca și toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu excepția altor băuturi fermentate spumoase, așa cum sunt definite la lit. b), și a produsului prevăzut la art. 169, având:

1. o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% în volum, dar nu depășește 10% în volum; sau

2. o concentrație alcoolică ce depășește 10% în volum, dar nu depășește 15% în volum, și la care alcoolul conținut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

b) alte băuturi fermentate spumoase care se încadrează la codurile: NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 și 2205, care nu intră sub incidența art. 170 și care sunt prezentate în sticle închise cu un dop tip ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în soluție egală sau mai mare de 3 bari, și care:

1. au o concentrație alcoolică care depășește 1,2% în volum, dar nu depășește 13% în volum; sau

2. au o concentrație alcoolică care depășește 13% în volum, dar nu depășește 15% în volum și la care alcoolul conținut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare.

(2) Sunt exceptate de la plata accizelor băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, fabricate de persoana fizică și consumate de către aceasta și membrii familiei sale, cu condiția să nu fie vândute.

Produse intermediare

Art. 172. - Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, produsele intermediare reprezintă toate produsele care au o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% în volum, dar nu depășește 22% în volum, și care se încadrează la codurile: NC 2204, 2205 și 2206 00, dar care nu intră sub incidența art. 169-171. Jurisprudență

(2) se consideră produse intermediare și orice băutură fermentată liniștită prevăzută la art. 171 alin. (1) lit. a), care are o concentrație alcoolică ce depășește 5,5% în volum și care nu rezultă în întregime din fermentare, și orice băutură fermentată spumoasă prevăzută la art. 171 alin. (1) lit. b), care are o concentrație alcoolică ce depășește 8,5% în volum și care nu rezultă în întregime din fermentare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Alcool etilic Modificări (1)

Art. 173. - Modificări (1), Jurisprudență

În înțelesul prezentului titlu, alcool etilic reprezintă: Jurisprudență

a) toate produsele care au o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% în volum și care sunt încadrate la codurile NC 2207 și 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;

b) produsele care au o concentrație alcoolică ce depășește 22% și care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 și 2206 00; Jurisprudență

c) țuică și rachiuri de fructe; Jurisprudență

d) orice alt produs, în soluție sau nu, care conține băuturi spirtoase potabile.

Produse din tutun Modificări (1)

Art. 174. - Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, produse din tutun sunt: Modificări (1), Jurisprudență

a) țigarete;

b) țigări și țigări de foi;

c) tutun de fumat:

1. tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete;

2. alte tutunuri de fumat.

(2) Se consideră țigarete:

a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare și care nu sunt țigări sau țigări de foi, în sensul alin. (3);

b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de țigarete, prin simpla mânuire neindustrială;

c) rulourile de tutun care se pot înfășura în hârtie de țigarete, prin simpla mânuire neindustrială;

d) orice produs care conține parțial alte substanțe decât tutunul, dar care respectă criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c).

(3) Se consideră țigări sau țigări de foi, dacă se pot fuma ca atare, după cum urmează:

a) rulourile de tutun care conțin tutun natural;

b) rulourile de tutun care au un înveliș exterior din tutun natural;

c) rulourile de tutun care au o umplutură din amestec tăiat fin, înveliș exterior de culoarea normală a unei țigări, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muștiucul, dacă este cazul, și un liant, cu condiția ca:

1. învelișul și liantul să fie din tutun reconstituit;

2. masa unitară a rolei de tutun, excluzând filtrul sau muștiucul, să nu fie sub 1,2 grame; și

3. învelișul să fie fixat în formă de spirală, cu un unghi ascuțit de minimum 30 grade față de axa longitudinală a țigării.

d) rulourile de tutun, care au o umplutură din amestec tăiat fin, înveliș exterior de culoare normală a unei țigări, din tutun reconstituit, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muștiucul, dacă este cazul, cu condiția ca:

1. masa unitară a ruloului, excluzând filtrul și muștiucul, să fie egală sau mai mare de 2,3 grame; și

2. circumferința ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea țigării să nu fie sub 34 mm.

e) orice produs care conține parțial alte substanțe decât tutunul, dar care respectă criteriile de la lit. a), b), c) sau d) și are învelișul din tutun natural, învelișul și liantul din tutun reconstituit sau învelișul din tutun reconstituit.

(4) Se consideră tutun de fumat: Jurisprudență

a) tutunul tăiat sau fărâmițat într-un alt mod, răsucit sau presat în bucăți, și care poate fi fumat fără prelucrare industrială; Modificări (1)

b) deșeurile de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu sunt prevăzute la alin. (2) și (3);

c) orice produs care conține parțial alte substanțe decât tutunul, dacă produsul respectă criteriile de la lit. a) sau b).

(5) Se consideră tutun de fumat fin tăiat destinat rulării în țigarete: Jurisprudență

a) tutunul de fumat, așa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lățime sub 1 mm;

b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lățime mai mare de 1 mm, dacă tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzării pentru rularea țigaretelor.

(6) Se consideră alt tutun de fumat orice tutun de fumat care nu este tutun de fumat tăiat fin.

(7) Un rulou de tutun prevăzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca două țigarete - atunci când are o lungime, excluzând filtrul și muștiucul, mai mare de 9 cm, fără să depășească 18 cm; ca trei țigarete - când are o lungime, excluzând filtrul și muștiucul, mai mare de 18 cm, fără să depășească 27 cm, și așa mai departe.

Uleiuri minerale Modificări (1)

Art. 175. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentului titlu, uleiuri minerale sunt: Jurisprudență

a) produsele cu codul NC 2706 00 00;

b) produsele cu codurile: NC 2707 10; 2707 20; 2707 30; 2707 50; 2707 91 00; 2707 99 11; 2707 99 19; Jurisprudență

c) produsele cu codul NC 2709 00;

d) produsele cu codul NC 2710; Jurisprudență

e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul și propanul, pure din punct de vedere chimic, dar fără gazul natural; Modificări (1)

f) produsele cu codurile: NC 2712 10; 2712 20; 2712 90 (fără produsele de la 2712 90 11 și 2712 90 19);

g) produsele cu codul NC 2715 00 00;

h) produsele cu codul NC 2901;

i) produsele cu codurile: NC 2902 11 00; 2902 19 90; 2902 20 00; 2902 30 00; 2902 41 00; 2902 42 00; 2902 43 00 și 2902 44 00; Modificări (1)

j) produsele cu codurile NC 3403 11 00 și 3403 19;

k) produsele cu codul NC 3811;

l) produsele cu codul NC 3817 00.

(2) Uleiurile minerale pentru care se datorează accize sunt: Jurisprudență

a) benzină cu plumb cu codurile: NC 2710 11 31; 2710 11 51 și 2710 11 59; Jurisprudență

b) benzină fără plumb cu codurile: NC 2710 11 41; 2710 11 45 și 2710 11 49; Jurisprudență

c) motorină cu codurile: NC 2710 19 41; 2710 19 45 și 2710 19 49; Jurisprudență

d) păcură cu codurile: NC 2710 19 61; 2710 19 63; 2710 19 65 și 2710 19 69; Jurisprudență

e) gazul petrolier lichefiat cu codurile: NC 2711 12 11 până la 2711 19 00; Jurisprudență

f) gazul metan cu codul NC 2711 29 00; Modificări (1)

g) petrol lampant cu codurile NC 2710 19 21 și 2710 19 25;

h) benzen, toluen, xileni și alte amestecuri de hidrocarburi aromatice cu codurile: NC 2707 10; 2707 20; 2707 30 și 2707 50. Jurisprudență

(3) Uleiurile minerale, altele decât cele de la alin. (2), sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare sau utilizate drept combustibil sau carburant. Nivelul accizei va fi fixat în funcție de destinație, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încălzit sau carburantului echivalent. Jurisprudență

(4) Pe lângă produsele accizabile prevăzute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat drept carburant sau ca aditiv ori pentru a crește volumul final al carburanților este impozitat drept carburant. Nivelul accizei va fi cel prevăzut pentru benzină cu plumb. Jurisprudență

(5) Orice hidrocarbură, cu excepția cărbunelui, lignitului, turbei sau a oricărei alte hidrocarburi solide similare sau a gazului natural, destinată a fi utilizată, pusă în vânzare sau utilizată pentru încălzire, este accizată cu acciza aplicabilă uleiului mineral echivalent. Jurisprudență

(6) Consumul de uleiuri minerale în incinta unui loc de producție de uleiuri minerale nu este considerat fapt generator de accize atunci când se efectuează în scopuri de producție. Când acest consum se efectuează în alte scopuri decât cel de producție și, în special, pentru propulsia vehiculelor, se consideră ca un fapt generator de accize. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Nivelul accizelor

Nivelul accizelor Modificări (5)

Art. 176. - Modificări (5), Jurisprudență, Reviste (2)

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este: Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Nr.
crt.
Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza*) (echivalent euro/U.M.
0 1 2 3
1. Bere, hl/1 grad Plato1) 0,55
din care:
1.1. Bere produsă de producătorii independenți cu o capacitate de producție anuală ce nu depășește 200 mii hl 0,47
2. Vinuri hl de produs
2.1. Vinuri liniștite 0,00
2.2. Vinuri spumoase 42,00
3. Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri hl de produs
3.1. liniștite 0,00
3.2. spumoase 42,00
4. Produse intermediare hl de produs 45,00
5. Alcool etilic hl alcool pur2) 150,00
Produse din tutun
6. Țigarete 1.000 țigarete 4,47+32%
7. Țigări și țigări de foi 1.000 bucăți 8,00
8. Tutun destinat fumatului din care: kg 16,00
8.1. Tutun destinat rulării în țigarete kg 11,00
Uleiuri minerale
9. Benzine cu plumb tonă 404,00
1.000 litri 311,00
10. Benzine fără plumb tonă 347,00
1.000 litri 267,00
11. Motorine tonă 221,00
11.1. Motorine, exclusiv tipul EURO (EN590) 1.000 litri 190,00
11.2. Motorine EURO (EN590) 1.000 litri 186,00
12. Păcură tonă 0,00
13. Gaze petroliere lichefiate, din care: tonă 100,00
13.1. Utilizate în consum casnic3) tonă 0,00
14. Gaz metan tonă 0,00
15. Petrol lampant (inclusiv kerosen)4) tonă 404,00
16. Benzen, toluen, xileni și alte amestecuri de hidrocarburi aromatice tonă 404,00

Modificări (1)

*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2004, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 10 - Impozitarea.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conținută în 100 g de soluție măsurată la origine, la temperatura de 20°/4°C.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentrația de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conținut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

Calculul accizei pentru țigarete Modificări (1)

Art. 177. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Pentru țigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică și acciza ad valorem. Modificări (6), Jurisprudență

(2) Acciza specifică se calculează în echivalent euro pe 1.000 de țigarete. Modificări (1)

(3) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra prețului maxim de vânzare cu amănuntul. Modificări (1)

(4) Prețul maxim de vânzare cu amănuntul este prețul la care produsul este vândut altor persoane decât comercianți și care include toate taxele și impozitele. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de țigarete se stabilește de către persoana care produce țigaretele în România sau care importă țigaretele și este adus la cunoștință publică în conformitate cu cerințele prevăzute de norme. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Este interzisă vânzarea, de către orice persoană, a țigaretelor pentru care nu s-au stabilit și declarat prețuri maxime de vânzare cu amănuntul. Jurisprudență

(7) Este interzisă vânzarea de țigarete, de către orice persoană, la un preț ce depășește prețul maxim de vânzare cu amănuntul, declarat.

SECȚIUNEA a 4-a Regimul de antrepozitare

Reguli generale Modificări (1)

Art. 178. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Producția și/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost plătită, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal. Jurisprudență

(2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea și/sau depozitarea de produse accizabile. Jurisprudență

(3) Produsele accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, nu pot fi depozitate în antrepozite fiscale de depozitare.

(4) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile. Jurisprudență

(5) Deținerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada plății accizelor, atrage plata acestora. Jurisprudență

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (4) antrepozitele fiscale care livrează uleiuri minerale către avioane și nave sau furnizează produse accizabile din magazinele duty-free. Modificări (1)

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal Modificări (1)

Art. 179. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Un antrepozit fiscal poate funcționa numai pe baza autorizației valabile emise de autoritatea fiscală competentă. Jurisprudență

(2) În vederea obținerii autorizației pentru ca un loc să funcționeze ca antrepozit fiscal, persoana care intenționează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea fiscală competentă în modul și sub forma prevăzute în norme. Jurisprudență

(3) Cererea trebuie să conțină informații și să fie însoțită de documente cu privire la:

a) amplasarea și natura locului;

b) tipurile și cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse și/sau depozitate în decursul unui an;

c) identitatea și alte informații cu privire la persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

d) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerințele prevăzute la art. 183.

(4) Persoana care intenționează să fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat. În plus, atunci când solicitantul nu este proprietarul locului, cererea trebuie să fie însoțită de o declarație din partea proprietarului, prin care se confirmă permisiunea de acces pentru personalul cu atribuții de control.

(5) Persoana care își manifestă în mod expres intenția de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscală competentă o singură cerere. Cererea va fi însoțită de documentele prevăzute de prezentul titlu, aferente fiecărei locații.

Condiții de autorizare Modificări (1)

Art. 180. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritatea fiscală competentă eliberează autorizația de antrepozit fiscal pentru un loc, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: Jurisprudență

a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deținerea, depozitarea și/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea pentru care suma accizelor potențiale este de 50.000 euro. Conform prevederilor din norme, această cantitate poate fi diferențiată, în funcție de grupa de produse depozitată; Modificări (1)

b) locul este amplasat, construit și echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; Jurisprudență

d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani;

e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani;

f) persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească că poate îndeplini cerințele prevăzute la art. 183.

Autorizarea ca antrepozit fiscal Modificări (1)

Art. 181. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea fiscală competentă va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentației complete de autorizare.

(2) Autorizația va conține următoarele:

a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;

b) descrierea și amplasarea locului antrepozitului fiscal;

c) tipul produselor accizabile și natura activității;

d) capacitatea maximă de depozitare, în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operațiuni de depozitare;

e) nivelul garanției;

f) perioada de valabilitate a autorizației;

g) orice alte informații relevante pentru autorizare.

(3) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maximă de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinată de comun acord cu autoritatea fiscală competentă. O dată determinată, aceasta nu va putea fi depășită, în condițiile autorizării existente. Dacă această capacitate de depozitare depășește maximul stabilit în autorizație, va fi necesar ca, în termen de 15 zile de la modificarea capacității de depozitare inițiale, să se solicite o aprobare pentru circumstanțele schimbate.

(4) Autorizațiile pot fi modificate de către autoritatea fiscală competentă.

(5) Înainte de a fi modificată autorizația, autoritatea fiscală competentă trebuie să-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificării propuse și a motivelor acesteia. Jurisprudență

(6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autorității fiscale competente modificarea autorizației.

Respingerea cererii de autorizare

Art. 182. - Jurisprudență

(1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată în scris, o dată cu motivele luării acestei decizii.

(2) În cazul în care autoritatea fiscală competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislației în vigoare. Jurisprudență

Obligațiile antrepozitarului autorizat Modificări (1)

Art. 183. - Modificări (1), Jurisprudență

Orice antrepozitar autorizat are obligația de a îndeplini următoarele cerințe: Jurisprudență

a) să depună la autoritatea fiscală competentă, dacă se consideră necesar, o garanție, în cazul producției, transformării și deținerii de produse accizabile, precum și o garanție obligatorie pentru circulația acestor produse, în condițiile stabilite prin norme; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) să instaleze și să mențină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securității produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal; Modificări (1), Jurisprudență

c) să țină evidențe exacte și actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare și produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale și expediate din antrepozitele fiscale, și să prezinte evidențele corespunzătoare, la cererea autorităților fiscale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) să țină un sistem corespunzător de evidență a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil și de securitate; Jurisprudență

e) să asigure accesul autorităților fiscale competente în orice zonă a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare și în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor; Jurisprudență

f) să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritățile fiscale competente, la cererea acestora;

g) să asigure, în mod gratuit, un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autorităților fiscale competente;

h) să cerceteze și să raporteze către autoritățile fiscale competente orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;

i) să înștiințeze autoritățile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusă a structurii antrepozitului fiscal, precum și a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garanției constituite potrivit lit. a); Jurisprudență

j) să se conformeze cu alte cerințe impuse prin norme. Jurisprudență

Regimul de transfer al autorizației Modificări (1)

Art. 184. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autorizațiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizați numiți și nu sunt transferabile.

(2) Atunci când are loc vânzarea locului sau a afacerii, autorizația nu va fi transferată în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere de autorizare.

Revocarea și anularea autorizației Modificări (1)

Art. 185. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea fiscală competentă revocă autorizația pentru un antrepozit fiscal, în următoarele situații: Jurisprudență

a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă:

1. persoana a decedat;

2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru evaziune fiscală sau orice altă faptă penală prevăzută la art. 180 lit. d); sau

3. activitatea desfășurată este în situație de faliment sau lichidare.

b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoană juridică, dacă:

1. în legătură cu persoana juridică a fost inițiată o procedură de faliment sau de lichidare; sau

2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru evaziune fiscală sau orice altă faptă penală prevăzută la art. 180 lit. e);

c) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitată în antrepozitul fiscal este mai mică decât cantitatea prevăzută în norme, conform art. 180 lit. a).

(2) Autoritatea fiscală competentă anulează autorizația pentru un antrepozit fiscal, atunci când i-au fost oferite informații inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Autoritatea fiscală competentă revocă sau anulează autorizația pentru un antrepozit fiscal, dacă antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre cerințele prevăzute la art. 183 sau la secțiunea a 6-a din prezentul capitol. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Dacă autoritatea fiscală competentă hotărăște să revoce sau să anuleze autorizația unui antrepozit fiscal, aceasta trebuie să trimită o notificare cu privire la această decizie către antrepozitarul autorizat. Cu excepțiile prevăzute la alin. (5), revocarea autorizației își produce efecte începând cu cea de-a 15-a zi de la data la care antrepozitarul autorizat primește notificarea. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Antrepozitarul autorizat poate contesta o decizie de revocare sau anulare a autorizației pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislației în vigoare. Termenul de 15 zile prevăzut la alin. (4) se suspendă până la soluționarea contestației. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Antrepozitarul autorizat poate renunța la autorizația pentru un antrepozit fiscal, prin depunerea la autoritatea fiscală competentă a unei înștiințări în scris, cu minimum 60 de zile înaintea datei când renunțarea produce efecte.

SECȚIUNEA a 5-a Deplasarea și primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv Referințe (1)

Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv Modificări (1)

Art. 186. - Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență

Pe durata deplasării unui produs accizabil, acciza se suspendă, dacă sunt satisfăcute următoarele cerințe:

a) deplasarea are loc între două antrepozite fiscale;

b) produsul este însoțit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de însoțire, care satisface cerințele prevăzute în norme;

c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifică cu claritate tipul și cantitatea produsului aflat în interior;

d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat corespunzător, conform prevederilor din norme; Puneri în aplicare (1)

e) autoritatea fiscală competentă a primit garanția pentru plata accizelor aferente produsului.

Documentul administrativ de însoțire Modificări (1)

Art. 187. - Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență

(1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisă numai atunci când sunt însoțite de documentul administrativ de însoțire. Modelul documentului administrativ de însoțire va fi prevăzut în norme. Jurisprudență

(2) În cazul deplasării produselor accizabile între două antrepozite fiscale în regim suspensiv, acest document se întocmește în 5 exemplare, utilizate după cum urmează: Jurisprudență

a) primul exemplar rămâne la antrepozitul fiscal expeditor;

b) exemplarele 2, 3 și 4 ale documentului însoțesc produsele accizabile pe parcursul mișcării până la antrepozitul fiscal primitor. La sosirea produselor în antrepozitul fiscal primitor, acestea trebuie să fie certificate de către autoritatea fiscală competentă, în raza căreia își desfășoară activitatea antrepozitul fiscal primitor, cu excepțiile prevăzute în norme. La sosirea produselor în antrepozitul fiscal primitor, exemplarul 2 se păstrează de către acesta. Exemplarul 3 este transmis de către antrepozitul fiscal primitor la antrepozitul fiscal expeditor. Exemplarul 4 se transmite și rămâne la autoritatea fiscală competentă, în raza căreia își desfășoară activitatea antrepozitul fiscal primitor; Jurisprudență

c) exemplarul 5 se transmite de către antrepozitul fiscal expeditor, la momentul expedierii produselor, autorității fiscale competente în raza căreia își desfășoară activitatea.

Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv Modificări (1)

Art. 188. - Modificări (1), Jurisprudență

Pentru un produs în regim suspensiv care este deplasat, acciza continuă să fie suspendată la primirea produsului în antrepozitul fiscal, dacă sunt satisfăcute următoarele cerințe:

a) produsul accizabil este plasat în antrepozitul fiscal sau expediat către alt antrepozit fiscal, potrivit cerințelor prevăzute la art. 186;

b) antrepozitul fiscal primitor indică, pe fiecare copie a documentului administrativ de însoțire, tipul și cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum și orice discrepanță între produsul accizabil primit și produsul accizabil indicat de documentele administrative de însoțire, semnând și înscriind data pe fiecare copie a documentului;

c) antrepozitul fiscal primitor trebuie să obțină de la autoritatea fiscală competentă certificarea documentului administrativ de însoțire a produselor accizabile primite, cu excepțiile prevăzute în norme; Jurisprudență

d) în termen de 10 zile de la primirea produselor, antrepozitul fiscal primitor returnează o copie a documentului administrativ de însoțire persoanei care a expediat produsul.

Obligația de plată a accizelor pe durata deplasării Modificări (1)

Art. 189. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În cazul oricărei abateri de la cerințele prevăzute la art. 186-188, acciza se datorează de către persoana care a expediat produsul accizabil. Jurisprudență

(2) Orice persoană care expediază un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exonerată de obligația de plată a accizelor pentru acel produs, dacă primește de la antrepozitul fiscal primitor un document administrativ de însoțire, certificat în mod corespunzător.

(3) Dacă o persoană care a expediat un produs accizabil aflat în regim suspensiv nu primește documentul administrativ de însoțire certificat în termen de 30 de zile de la data expedierii produsului, are datoria de a înștiința în următoarele 3 zile autoritatea fiscală competentă cu privire la acest fapt și de a plăti accizele pentru produsul respectiv în termen de 5 zile de la data expirării termenului de primire a acelui document.

Deplasarea uleiurilor minerale prin conducte fixe Modificări (1)

Art. 190. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul uleiurilor minerale deplasate în regim suspensiv, prin conducte fixe, pe lângă prevederile art. 188 și 189, antrepozitul fiscal expeditor are obligația de a asigura autorităților fiscale competente, la cererea acestora, informații exacte și actuale cu privire la deplasarea uleiurilor minerale.

Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit fiscal și un birou vamal Modificări (1)

Art. 191. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul deplasării unui produs accizabil între un antrepozit fiscal și un birou vamal de ieșire din România sau între un birou vamal de intrare în România și un antrepozit fiscal, acciza se suspendă, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de norme. Aceste condiții sunt în conformitate cu principiile prevăzute la art. 186-190. Jurisprudență

Momentul exigibilității accizelor

Art. 192. - Jurisprudență

(1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibilă la data când produsul este eliberat pentru consum în România. Jurisprudență

(2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în condițiile prevăzute la art. 166. Jurisprudență

(3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibilă la data când se constată o pierdere sau o lipsă a produsului accizabil. Jurisprudență

(4) Prevederea alin. (3) nu se aplică și plata accizei nu se datorează dacă pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se află într-un regim suspensiv și sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiții: Jurisprudență

a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, spargerii, incendierii, inundațiilor sau altor cazuri de forță majoră, dar numai în situația în care autorității fiscale competente i se prezintă dovezi satisfăcătoare cu privire la evenimentul respectiv, împreună cu informația privind cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România; Jurisprudență

b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, deținerii sau deplasării produsului, dar numai în situația în care cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România nu depășește limitele prevăzute în norme. Jurisprudență

(5) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibilă la data la care produsul este utilizat în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea. Jurisprudență

(6) În cazul unui ulei mineral, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, acciza devine exigibilă la data la care uleiul mineral este oferit spre vânzare sau la care este utilizat drept combustibil sau carburant. Modificări (1), Jurisprudență

(7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă și care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revocă sau se anulează autorizația, acciza devine exigibilă la data revocării sau anulării autorizației. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(8) Accizele se calculează în cota și rata de schimb în vigoare, la momentul în care acciza devine exigibilă. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 6-a Obligațiile plătitorilor de accize

Plata accizelor la bugetul de stat Modificări (1)

Art. 193. - Modificări (1), Derogări (3), Jurisprudență

(1) Accizele se plătesc la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul plății accizelor este momentul înregistrării declarației vamale de import. Modificări (1), Jurisprudență

Depunerea declarațiilor de accize Modificări (1)

Art. 194. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Orice antrepozitar autorizat are obligația de a depune la autoritatea fiscală competentă o declarație de accize pentru fiecare lună în care este valabilă autorizația de antrepozit fiscal, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. Jurisprudență

(2) Declarațiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă de către antrepozitarii autorizați până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declarația.

(3) În situațiile prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. b) și e) trebuie să se depună imediat o declarație de accize la autoritatea fiscală competentă și, prin derogare de la art. 193, acciza se plătește a doua zi după depunerea declarației. Modificări (1)

Documente fiscale Modificări (1)

Art. 195. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt transportate sau deținute în afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie să fie dovedită folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 6 zile. Această prevedere nu este aplicabilă pentru produsele accizabile transportate sau deținute de către alte persoane decât comercianții, în măsura în care aceste produse sunt ambalate în pachete destinate vânzării cu amănuntul. Jurisprudență

(2) Toate transporturile de produse accizabile sunt însoțite de un document, astfel: Jurisprudență

a) mișcarea produselor accizabile în regim suspensiv este însoțită de documentul administrativ de însoțire; Jurisprudență

b) mișcarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însoțită de factura fiscală ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat în norme; Jurisprudență

c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost plătită, este însoțit de factură sau aviz de însoțire. Jurisprudență

Evidențe contabile Modificări (1)

Art. 196. - Modificări (1), Jurisprudență

Orice antrepozitar autorizat are obligația de a ține registre contabile precise, care să conțină suficiente informații pentru ca autoritățile fiscale să poată verifica respectarea prezentului titlu, conform legislației în vigoare.

Responsabilitățile antrepozitarilor autorizați și ale autorităților fiscale competente Modificări (1)

Art. 197. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Orice antrepozitar autorizat, obligat la plata accizelor, poartă răspunderea pentru calcularea corectă și plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat și pentru depunerea la termenul legal a declarațiilor de accize la autoritatea fiscală competentă, conform prezentului titlu și cu legislația vamală în vigoare. Jurisprudență

(2) Accizele se administrează de autoritățile fiscale competente și de autoritățile vamale, pe baza competențelor lor, așa cum sunt precizate în prezentul titlu și în legislația vamală în vigoare. Jurisprudență

Garanții Modificări (1)

Art. 198. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) După acceptarea condițiilor de autorizare a antrepozitului fiscal, antrepozitarul autorizat depune la autoritatea fiscală competentă o garanție, conform prevederilor din norme, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. Jurisprudență

(2) Garanțiile pot fi: depozite în numerar, ipoteci, garanții reale și personale.

(3) Modul de calcul, valoarea și durata garanției vor fi prevăzute în norme.

(4) Valoarea garanției va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări în volumul afacerii, în activitatea antrepozitarilor autorizați sau în nivelul de accize datorat.

SECȚIUNEA a 7-a Scutiri la plata accizelor

Scutiri generale Modificări (1)

Art. 199. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor, atunci când sunt destinate pentru:

a) livrarea în contextul relațiilor consulare sau diplomatice;

b) organizațiile internaționale recunoscute ca atare de către autoritățile publice ale României, în limitele și în condițiile stabilite prin convențiile internaționale, care pun bazele acestor organizații, sau prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental;

c) forțele armate aparținând oricărui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu excepția Forțelor Armate ale României;

d) rezerva de stat și rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim. Modificări (1)

(2) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

(3) Accizele nu se aplică pentru importul de produse accizabile aflate în bagajul călătorilor și al altor persoane fizice, cu domiciliul în România sau în străinătate, în limitele și în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația vamală în vigoare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Scutiri pentru alcool etilic și alte produse alcoolice

Art. 200. - Jurisprudență

(1) Sunt scutite de plata accizelor alcoolul etilic și alte produse alcoolice atunci când sunt: Modificări (1), Jurisprudență

a) denaturate conform prescripțiilor legale și utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman; Jurisprudență

b) utilizate pentru producerea oțetului; Jurisprudență

c) utilizate pentru producerea de medicamente; Jurisprudență

d) utilizate pentru producerea de arome alimentare, pentru alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum; Jurisprudență

e) utilizate în scop medical în spitale și farmacii; Modificări (1), Jurisprudență

f) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fără cremă, cu condiția ca în fiecare caz concentrația de alcool să nu depășească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziția ciocolatei și 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziția altor produse; Jurisprudență

g) eșantioane pentru analiză sau teste de producție necesare sau în scopuri științifice; Jurisprudență

h) utilizate în procedee de fabricație, cu condiția ca produsul finit să nu conțină alcool;

i) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei; Jurisprudență

j) utilizate în industria cosmetică.

(2) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), precum și produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme.
Jurisprudență

Scutiri pentru uleiuri minerale Modificări (1)

Art. 201. - Jurisprudență

(1) Sunt scutite de la plata accizelor: Modificări (1), Jurisprudență

a) uleiurile minerale folosite în orice alt scop decât drept combustibil sau carburant; Jurisprudență

b) uleiurile minerale livrate în vederea utilizării drept carburant pentru aeronave, altele decât aviația turistică în scop privat. Prin aviație turistică în scop privat se înțelege utilizarea unei aeronave, de către proprietarul său sau de către persoana fizică sau juridică care o deține cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale și în special altele decât transportul de persoane sau de mărfuri sau prestări de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autorităților publice; Jurisprudență

c) uleiurile minerale livrate în vederea utilizării drept carburant pentru navigația maritimă internațională și pentru navigația pe căile navigabile interioare, altele decât navigațiile de agrement în scop privat. Prin navigație de agrement în scop privat se înțelege utilizarea oricărei ambarcațiuni, de către proprietarul său sau de către persoana fizică sau juridică care o deține cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale și în special altele decât transportul de persoane sau de mărfuri ori prestări de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autorităților publice; Jurisprudență

d) uleiurile minerale utilizate în cadrul producției de electricitate și în centralele electrocalogene; Modificări (1), Jurisprudență

e) uleiurile minerale utilizate în scopul testării aeronavelor și vapoarelor;

f) uleiurile minerale injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimică, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal; Jurisprudență

g) uleiurile minerale care intră în România în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinat utilizării drept combustibil pentru acel autovehicul; Jurisprudență

h) orice ulei mineral care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar; Jurisprudență

i) orice ulei mineral achiziționat direct de la agenți economici producători sau importatori, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de bătrâni și orfelinatelor; Modificări (1), Jurisprudență

j) orice ulei mineral utilizat de către persoane fizice drept combustibil pentru încălzirea locuințelor; Jurisprudență

k) orice ulei mineral achiziționat direct de la agenți economici producători sau importatori, utilizat drept combustibil în scop tehnologic sau pentru producerea de agent termic și apă caldă; Jurisprudență

l) orice ulei mineral achiziționat direct de la agenți economici producători sau importatori, utilizat în scop industrial; Modificări (1)

m) uleiurile minerale utilizate drept combustibil neconvențional (bio-diesel). Jurisprudență

(2) Modalitatea și condițiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 8-a Marcarea produselor alcoolice și a produselor din tutun Modificări (1)

Reguli generale

Art. 202. - Jurisprudență

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică următoarelor produse accizabile: Jurisprudență

a) produse intermediare și alcool etilic, cu excepțiile prevăzute prin norme;

b) produse din tutun. Modificări (1)

(2) Nu este supus obligației de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.

(3) Produsele accizabile prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei secțiuni. Jurisprudență

Responsabilitatea marcării Modificări (1)

Art. 203. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizați sau importatorilor.

(2) Importatorul transmite producătorului extern marcajele, sub forma și în maniera prevăzute în norme, în vederea aplicării efective a acestora pe produsele accizabile contractate.

Proceduri de marcare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 204. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre, banderole sau etichete. Modificări (1)

(2) Dimensiunea și elementele ce vor fi inscripționate pe marcaje vor fi stabilite prin norme.

(3) Antrepozitarul autorizat sau importatorul este obligat să aplice marcajele la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole sau etichete deteriorate sau marcate altfel decât s-a prevăzut la alin. (3) vor fi considerate ca nemarcate. Modificări (2)

Eliberarea marcajelor Modificări (1)

Art. 205. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea fiscală competentă are obligația de a elibera marcajele, potrivit prevederilor prezentului articol și normelor. Jurisprudență

(2) Eliberarea marcajelor se face către: Jurisprudență

a) persoanele care importă produsele accizabile prevăzute la art. 202, în baza autorizației de importator. Autorizația de importator se acordă de către autoritatea fiscală competentă, în condițiile prevăzute în norme; Referințe (1), Jurisprudență

b) antrepozitarii autorizați care produc sau îmbuteliază produsele accizabile prevăzute la art. 202.

(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea fiscală competentă, sub forma și în maniera prevăzute în norme. Jurisprudență

(4) Eliberarea marcajelor se face de către unitatea specializată, autorizată de autoritatea fiscală competentă pentru tipărirea acestora, în condițiile prevăzute în norme.

(5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea țigaretelor și a altor produse din tutun se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente acestor produse, conform prevederilor din norme. Modificări (1)

Confiscarea produselor din tutun Modificări (1)

Art. 206. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementează modul și condițiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizați pentru producția de produse din tutun sau importatorilor de astfel de produse, după cum urmează: Jurisprudență

a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al antrepozitarilor autorizați sau în nomenclatorul de import al importatorilor se predau în totalitate acestora;

b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al antrepozitarilor autorizați sau în nomenclatorul de import al importatorilor se predau în custodie de către organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizați pentru producția de produse din tutun, a căror cotă de piață reprezintă peste 5%. Jurisprudență

(2) Repartizarea fiecărui lot de produse din tutun confiscate, preluarea acestora de către antrepozitarii autorizați și importatori, precum și procedura de distrugere se efectuează conform normelor.

(3) Fiecare antrepozitar autorizat și importator are obligația să asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul și depozitarea cantităților de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

CAPITOLUL II Alte produse accizabile Modificări (1)

Sfera de aplicare Modificări (2)

Art. 207. - Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Următoarele produse sunt supuse accizelor:

a) cafea verde cu codurile NC 0901 11 00 și 0901 12 00; Reviste (1)

b) cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 și 0901 90 90;

c) cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101 11 și 2101 12; Jurisprudență, Reviste (1)

d) confecții din blănuri naturale cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 și 6506 92 00, cu excepția celor de iepure, oaie, capră;

e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 și 9405 91;

f) bijuterii din aur și/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepția verighetelor; Jurisprudență

g) autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv din import rulate, cu codurile: NC 8703 21; 8703 22; 8703 23 19; 8703 23 90; 8703 24; 8703 31; 8703 32 19; 8703 32 90; 8703 33 19 și 8703 33 90;

h) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 și 3303 00 90; Jurisprudență

i) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar incorporând un receptor de semnale videofonice cu codul NC 8521; combine audio cu codurile: NC 8519; 8520 și 8527; Jurisprudență

j) dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc cu codul NC 8527; Jurisprudență

k) aparate de luat imagini fixe și alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40; aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40; Modificări (2)

l) cuptoare cu microunde cu codul NC 8516 50 00;

m) aparate pentru condiționat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp, cu codul NC 8415 10 10; Modificări (2)

n) arme de vânătoare și arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport, cu codurile: NC 9302 00; 9303; 9304 00 00 și 9307 00 00; Modificări (1)

o) iahturi și bărci cu motor pentru agrement cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 și 8903 99. Modificări (1)

Nivelul și calculul accizei Modificări (2)

Art. 208. - Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

(1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 850 euro pe tonă. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.250 euro pe tonă. Modificări (4), Jurisprudență

(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 5 euro pe kilogram. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse: Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza
(%)
1. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, oaie, capră) 40
2. Articole din cristal1) 50
3. Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor 20
4. Produse de parfumerie
4.1. Parfumuri, 30
din care:
- ape de parfum 20
4.2. Ape de toaletă, 10
din care:
- ape de colonie 5
5. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2) 15
6. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc 15
7. Aparate de luat imagini fixe și alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice 25
8. Cuptoare cu microunde 15
9. Aparate pentru condiționat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp 15
10. Arme de vânătoare și arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport 50
11. Iahturi și bărci cu motor pentru agrement 25

Modificări (1)

1) Prin cristal se înțelege sticla având un conținut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeași carcasă sau în module) cel puțin patru aparate sau funcțiuni diferite, dintre care cel puțin trei sunt funcțiuni audio (recepție, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate: Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Tipul autoturismului Acciza pentru autoturisme noi
(%)
Acciza pentru autoturisme rulate
(%)
1. Autoturisme echipate cu motor cu benzină:
a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3 0 1,5
b) cu capacitate cilindrică între 1.601 și 1.800 cm3 1,5 4,5
c) cu capacitate cilindrică între 1.801 și 2.000 cm3 3 9
d) cu capacitate cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3 6 18
e) cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cm3 9 27
2. Autoturisme echipate cu motor Diesel:
a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3 0 1,5
b) cu capacitate cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3 1,5 4,5
c) cu capacitate cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3 3 9
d) cu capacitate cilindrică între 2.501 și 3.100 cm3 6 18
e) cu capacitate cilindrică de peste 3.100 cm3 9 27

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată și se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra cantităților importate. Modificări (1), Jurisprudență

(7) În cazul produselor prevăzute la alin. (4) și (5), accizele preced taxa pe valoarea adăugată și se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintă: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) pentru produsele din producția internă - prețurile de livrare, mai puțin accizele, respectiv prețul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obținerea produsului respectiv; Modificări (1), Jurisprudență

b) pentru produsele din import - valoarea în vamă stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale și alte taxe speciale, după caz. Derogări (1), Jurisprudență

Plătitori de accize Modificări (3)

Art. 209. - Modificări (3), Jurisprudență

(1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 207, cu excepția celor prevăzute la lit. a)-c), sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate - care produc sau importă astfel de produse. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), plătitori de accize sunt agenții economici importatori. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Plătitori de accize sunt și persoanele fizice care introduc în țară autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv rulate. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Scutiri Modificări (2)

Art. 210. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Sunt scutite de la plata accizelor: Modificări (1)

a) produsele exportate direct de agenții economici producători sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision. Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenți economici comisionari, de către producătorii care dețin în proprietate utilajele și instalațiile de producție necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri, scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii în termen a regimului vamal acordat. Nu intră sub incidența acestor prevederi bunurile prevăzute la art. 208 alin. (5), atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se derulează în condițiile prevăzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporară sau de import, pe durata contractului de leasing;

c) orice produs importat, provenit din donații sau finanțat direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică, acordat instituțiilor de învățământ, sănătate și cultură, ministerelor, altor organe ale administrației publice, structurilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate;

d) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

(2) Agenții economici exportatori de cafea prăjită, obținută din operațiuni proprii de prăjire a cafelei verzi importate direct de aceștia, pot solicita autorităților fiscale competente, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vamă, aferente numai cantităților de cafea verde utilizată ca materie primă pentru cafeaua exportată. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) și (2) este stabilită în norme. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Exigibilitatea Modificări (5)

Art. 211. - Modificări (5), Jurisprudență

Momentul exigibilității accizei intervine: Jurisprudență

a) pentru produsele din producția internă, la data efectuării livrării, la data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, la data la care au fost consumate pentru reclamă și publicitate și, respectiv, la data înstrăinării ori utilizării în oricare alt scop decât comercializarea; Jurisprudență

b) pentru produsele importate, la data înregistrării declarației vamale de import. Jurisprudență

Plata accizelor la bugetul de stat Modificări (2)

Art. 212. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Accizele se plătesc la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Pentru alte produse accizabile, provenite din import, plata se face la momentul înregistrării declarației vamale de import. Derogări (1), Jurisprudență

Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 213. - Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Agenții economici plătitori de accize, care au efectuat tranzacții cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligația ca, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrării pierderii, distrugerii sau deteriorării, să reconstituie, pe baza evidențelor contabile, accizele aferente acestor tranzacții. Jurisprudență

(2) În situația nereconstituirii obligațiilor fiscale de către agentul economic, autoritatea fiscală competentă va stabili suma acestora prin estimare, înmulțind numărul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate, înainte de data constatării pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor fiscale. Modificări (1)

Declarațiile de accize Modificări (2)

Art. 214. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Orice agent economic plătitor de accize are obligația de a depune la autoritatea fiscală competentă o declarație de accize pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. Jurisprudență

(2) Declarațiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă, de către agenții economici plătitori, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declarația. Jurisprudență

CAPITOLUL III Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă Modificări (1)

Dispoziții generale Modificări (1)

Art. 215. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru țițeiul și gazele naturale din producția internă, agenții economici autorizați, potrivit legii, datorează bugetului de stat impozit în momentul livrării. Jurisprudență

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu se datorează impozit pentru cantitățile de țiței și gaze naturale livrate cu titlu de redevență. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Impozitul datorat este:

a) pentru țiței - 4 euro/tonă;

b) pentru gazele naturale - 7,40 euro/1.000 m3.

(4) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor fixe prevăzute la alin. (3), asupra cantităților livrate. Puneri în aplicare (1)

(5) Momentul exigibilității impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă intervine la data efectuării livrării. Puneri în aplicare (1)

Scutiri

Art. 216. - Jurisprudență

Sunt scutite de plata acestor impozite cantitățile de țiței și gaze naturale din producția internă, exportate direct de agenții economici producători. Jurisprudență

Declarațiile de impozit Modificări (1)

Art. 217. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Orice agent economic, plătitor de impozit la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, are obligația de a depune la autoritatea fiscală competentă o declarație de impozit pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata impozitului pentru luna respectivă.

(2) Declarațiile de impozit se depun la autoritatea fiscală competentă de către agenții economici plătitori, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declarația.

CAPITOLUL IV Dispoziții comune

Conversia în lei a sumelor exprimate în euro Modificări (3)

Art. 218. - Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Valoarea în lei a accizelor și impozitelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii care precede începutul trimestrului calendaristic. Acest curs se utilizează pe toată durata trimestrului următor. Derogări (1), Jurisprudență

Obligațiile plătitorilor Modificări (1)

Art. 219. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) Agenții economici plătitori de accize și de impozit la țițeiul și la gazele naturale din producția internă sunt obligați să se înregistreze la autoritatea fiscală competentă, conform dispozițiilor legale în materie.

(2) Agenții economici au obligația să calculeze accizele și impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, după caz, să le evidențieze distinct în factură și să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului și vărsarea integrală a sumelor datorate. Jurisprudență

(3) Plătitorii au obligația să țină evidența accizelor și a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, după caz, conform prevederilor din norme. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Decontările între agenții economici Modificări (2)

Art. 220. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Decontările între agenții economici, furnizori de produse accizabile, și agenții economici, cumpărători ai acestor produse, se vor face integral prin unități bancare. Jurisprudență

(2) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1): Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) livrările de produse supuse accizelor către agenții economici care comercializează astfel de produse în sistem en detail; Jurisprudență

b) livrările de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligațiilor față de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor, dacă actele normative speciale nu prevăd altfel.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii Modificări (1)

Derogări Modificări (1)

Art. 221. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 178 alin. (2), până la data de 1 ianuarie 2007 depozitarea uleiurilor minerale în regim suspensiv de accize este permisă numai într-un antrepozit fiscal de producție.

(2) Prin derogare de la art. 192 și 193, până la data de 1 ianuarie 2007, livrarea uleiurilor minerale din antrepozitele fiscale de producție se efectuează numai în momentul în care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declarației lunare de accize se vor regulariza eventualele diferențe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor și valoarea accizelor aferente cantităților de uleiuri minerale efectiv livrate de agenții economici producători, în decursul lunii precedente. Puneri în aplicare (1)

(3) În cazul importurilor de produse supuse marcării, potrivit prezentului titlu, până la data de 1 ianuarie 2007, fiecare comandă de marcaje va fi aprobată de către autoritatea fiscală competentă numai dacă importatorul va prezenta dovada plății în contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzătoare cantităților de produse pentru care s-au solicitat marcaje.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții generale
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România
Taxa pe valoarea adăugată
Accize
Măsuri speciale privind supravegherea producției, importului și circulației unor produse accizabile
Impozite și taxe locale
Dispoziții finale
Reviste:
Tranzacție cu alcool etilic. Titularul obligației de plată a accizelor
Noi modificări privind exigibilitatea accizelor
Cum vă autorizați ca operatori de produse accizabile?
Accizarea: Ce modificări la Codul fiscal sunt în pregătire?
Când pot operatorii economici să nu utilizeze aparatele de marcat electronice?
Noul Cod fiscal: definiții modificate, completate și definiții noi
ATENȚIE! Mâine este ultima zi pentru depunerea acestor obligații fiscale!
H.G. nr. 537/2014 privind restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină
Restituirea accizei pe motorină: Ce modificări a făcut Guvernul?
Practică judecătorească (extrase)
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...