Guvernul României

Regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 18.11.2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 2003 până la 25 februarie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 13/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Acte normative de referință

Art. 1. -

Prezentul regulament-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, denumit în continuare regulament-cadru, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

CAPITOLUL II Dispoziții generale

Art. 2. -

Prezentul regulament-cadru stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică în toate cazurile în care autoritățile administrației publice locale hotărăsc administrarea și gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în sistemul gestiunii delegate.

(2) Obiectul delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare îl constituie gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora.

(3) În termen de 30 de zile de la data luării hotărârii de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin modalitatea gestiunii delegate, autoritatea administrației publice locale competentă va elabora și va aproba, pe baza regulamentului-cadru, propriul regulament de delegare a gestiunii serviciului, care face parte din documentația de pregătire a licitației.

(4) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, consiliul local competent are obligația de a elabora și a aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii, un studiu de specialitate pentru stabilirea soluției de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și documentația de pregătire a licitației, aferentă delegării. Procedurile de licitație vor fi demarate în termen de două luni de la aprobarea documentelor de licitație.

(5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare poate fi făcută numai către operatori atestați de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.

(6) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se face de către A.N.R.S.C.

Art. 4. -

Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se face în conformitate cu legislația în vigoare, în condiții de transparență, imparțialitate și competitivitate prin următoarele modalități:

a) contract de concesiune;

b) contract de parteneriat public-privat.

CAPITOLUL III Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare prin contract de concesiune

SECȚIUNEA 1 Proceduri prealabile delegării de gestiune a serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare prin contract de concesiune

Art. 5. -

(1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se face prin licitație publică deschisă, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 3 alin. (3).

Art. 6. -

(1) În scopul ținerii evidenței documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea procedurilor de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și la derularea contractelor de concesiune, autoritatea administrației publice locale competentă, în calitate de concedent, va întocmi și va păstra două registre:

a) registrul "Candidaturi și oferte", care va cuprinde date și informații referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel puțin datele și informațiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor și la oferte;

b) registrul "Contracte", care va cuprinde date și informații referitoare la încheierea și derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel puțin datele și informațiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investițiilor, termenele de plată a redevenței, obligațiile de mediu.

(2) Registrele se întocmesc și se păstrează la sediul autorității administrației publice locale competente.

Art. 7. -

(1) Toate documentele licitației publice întocmite pe parcursul desfășurării procedurilor de licitație publică se vor păstra de către autoritatea administrației publice locale competentă, într-un dosar al delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune.

(2) Autoritatea administrației publice locale competentă are obligația de a păstra confidențialitatea documentelor din dosarul delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

SECȚIUNEA a 2-a Inițierea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare prin concesionare

Art. 8. -

Autoritatea administrației publice locale competentă, în calitate de concedent, poate iniția procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și prin publicarea anunțului privind organizarea licitației în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 și a Hotărârii Guvernului nr. 216/1999.

SECȚIUNEA a 3-a Studiul de oportunitate

Art. 9. -

Inițierea delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare are la bază un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autorității administrației publice locale competente, care va cuprinde, în principal, elementele precizate la art. 7 lit. a)-g) din Legea nr. 219/1998.

Art. 10. -

Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 4-a Caietul de sarcini

Art. 11. -

(1) Caietul de sarcini va cuprinde condițiile minime pentru desfășurarea licitației pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune.

(2) Conținutul caietului de sarcini, împreună cu studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Art. 12. -

(1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către autoritatea administrației publice locale la sediul său și/sau în alte locuri stabilite de aceasta și prevăzute în anunțul publicitar.

(2) Prețul caietului de sarcini se stabilește de către autoritatea administrației publice locale.

(3) Conținutul caietului de sarcini-cadru are caracter minimal și este prezentat în anexa nr. 2a).

Art. 13. -

Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu:

a) condițiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare ce face obiectul concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar și de mediu urmărite de autoritatea administrației publice locale privind exploatarea eficientă a serviciilor ce fac obiectul concesiunii;

b) sarcinile autorităților administrației publice locale și ale operatorului în ceea ce privește realizarea investițiilor și modalitatea de finanțare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investițiilor;

c) clauzele financiare și de asigurări;

d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii;

e) obligațiile privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare, stabilite conform legislației în vigoare;

f) obiectul concesiunii: datele necesare identificării exacte a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ce face obiectul delegării de gestiune, care rezultă din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, inventarul complet al bunurilor și instalațiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare din punct de vedere cantitativ, tehnic și valoric, precum și aria în care se desfășoară activitatea concesionată;

g) destinația serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare;

h) obligativitatea funcționării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare delegate în regim de continuitate și de permanență, în condițiile îndeplinirii cel puțin a indicatorilor minimi de performanță prevăzuți de legislația în vigoare;

i) interdicția subdelegării de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

j) durata pentru care se face delegarea de gestiune;

k) redevența minimă și modul de calcul al acesteia;

l) condiții specifice legate de natura bunurilor și serviciilor publice ce fac obiectul delegării de gestiune, cu privire la aspecte precum: exploatarea în condiții de siguranță, folosirea și conservarea patrimoniului public încredințat prin delegare de gestiune, protecția mediului, protecția muncii, sănătatea publică și altele;

m) cuantumul garanțiilor ce urmează a fi depuse de către operator în conformitate cu legislația în vigoare;

n) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune;

o) în cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat și la protecția socială;

p) modalități de transfer al activității de la operatorul existent;

q) controlul exercitat de concedent și cerințele de raportare;

r) condițiile de eligibilitate a operatorilor care participă la licitația publică de concesionare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

s) criteriile de selecție a ofertelor și ponderea acestora pe o scală ce măsoară importanța criteriilor.

Art. 14. -

(1) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local, conform obligațiilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

b) credite bancare, inclusiv credite garantate de către autoritățile administrației publice locale sau de către stat;

c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d) alte surse constituite în condițiile legii;

e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul "construiește-operează-transferă" și variante ale acestuia;

f) sume alocate de la bugetul de stat ca participare la cofinanțarea unor proiecte realizate din asistență financiară externă nerambursabilă și/sau împrumuturi externe la a căror realizare contribuie și Guvernul, precum și pentru finanțarea unor programe aprobate prin legi speciale;

g) din economii rezultate din dotări cu echipamente de performanță;

h) alte surse.

(2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de către operatorul de alimentare cu apă și de canalizare, pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Investițiile străine în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare beneficiază de toate facilitățile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacției. Facilitățile obținute vor fi menționate în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situația obținerii de către investitor a unor facilități ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare va fi modificat în mod corespunzător, cu avizul A.N.R.S.C.

(4) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se va menționa modul de repartiție a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia.

SECȚIUNEA a 5-a Anunțul publicitar

Art. 15. -

(1) După aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administrației publice locale competentă va proceda la publicarea anunțului privind organizarea licitației.

(2) În cazul procedurii licitației publice deschise, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de difuzare națională și într-unul de difuzare locală, anunțul licitației publice deschise, care va conține în mod obligatoriu:

a) denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația;

b) serviciul public la care se referă delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și durata delegării;

c) locul de unde poate fi achiziționat, contra cost, caietul de sarcini și de unde pot fi obținute instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

d) obiectivele pe care și le propune autoritatea administrației publice;

e) actele cerute ofertanților pentru dovedirea experienței tehnice și manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonității și capacității financiare de a răspunde la cerințele specifice prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;

f) data și locul de primire a ofertelor;

g) durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor;

h) data, ora și locul de deschidere a ofertelor.

(3) Anunțul privind organizarea licitației se va afișa și la sediul autorității administrației publice locale competente, precum și la locul unde se desfășoară activitatea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare propus spre concesionare.

SECȚIUNEA a 6-a Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare prin contract de concesiune

Art. 16. -

Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare, precum și criteriile de selecție vor fi elaborate și aprobate de autoritatea administrației publice locale competentă și vor fi puse la dispoziție celor interesați, o dată cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia și/sau la locul prevăzut în anunțul publicitar.

I. Comisia de evaluare

Art. 17. -

(1) Membrii comisiei de evaluare se numesc prin hotărâre a autorității administrației publice locale competente.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...