Guvernul României

Regulamentul de exercitare a pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești din 01.08.2003

Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PARTEA I Perioade, durate și zone de prohibiție a pescuitului

ARTICOLUL 1

Pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice este prohibit după cum urmează:

a) în râul Prut, în zonele inundate permanent sau temporar și în lacul de acumulare Stânca-Costești, 60 de zile consecutive, în perioada 1 aprilie - 30 iunie;

b) la gura de vărsare a râului Prut în Dunăre, pe o distanță de 500 m de ambele părți și pe cursul râului pe o distanță de 10 km de la confluență, în perioada 1 martie - 1 iunie;

c) în râul Prut, în fața gârlelor, canalelor și privalelor de alimentare a bălților și lacurilor, pe o distanță de 500 m de ambele părți ale gurilor de vărsare, precum și în interiorul acestora, în perioada 15 martie - 15 iunie;

d) în râul Prut, în zona de 500 m în aval de baraj, în tot cursul anului.

PARTEA a II-a Protecția resurselor piscicole

ARTICOLUL 2

(1) Părțile, la recomandarea Grupului mixt de lucru, pot institui zone de protecție piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.

(2) Zonele de protecție piscicolă pot fi:

a) de protecție a reproducerii, ce reprezintă locuri predilecte pentru depunerea icrelor (pontelor) și dezvoltarea puietului;

b) de protecție a diversității speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;

c) de protecție pentru iernarea peștelui.

(3) În zonele de protecție piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:

a) pescuitul anumitor specii de pești și al altor viețuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența populațiilor piscicole, cum ar fi: îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea vegetației, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;

c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor pe mal.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), activitățile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situații:

a) când activitățile se desfășoară în scopuri științifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundațiilor.

ARTICOLUL 3

(1) Părțile, la recomandările Grupului mixt de lucru, vor promova programe de redresare a populațiilor unor specii de pești valoroase sau periclitate, prin:

a) identificarea, amenajarea și protecția zonelor de reproducere;

b) înființarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică și științifică;

c) organizarea activității de monitorizare a populațiilor piscicole și stabilirea măsurilor de refacere a populațiilor periclitate.

(2) În caz de necesitate, părțile pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulări.

ARTICOLUL 4

(1) Părțile, la recomandările Grupului mixt de lucru, pot declara regiuni de cruțare anumite zone ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea și hrănirea puietului și adulților speciilor de viețuitoare acvatice.

(2) În apele declarate regiuni de cruțare se interzic, pe toată perioada anului, pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv, precum și alte activități cum sunt: recoltarea vegetației, extragerea balastului, vânatul, creșterea animalelor, turismul.

(3) Părțile, prin administratorii legali, au obligația să marcheze perimetrele regiunilor de cruțare și să asigure paza și controlul respectării prevederilor stabilite în alin. (2).

ARTICOLUL 5

În scopul protecției resurselor piscicole, sunt supuse interdicției următoarele acțiuni și activități:

a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului;

b) recoltarea stufului, papurii, rogozului și a altor plante acvatice, fără autorizarea proprietarului sau beneficiarului de folosință piscicolă;

c) închiderea cu orice fel de materiale și unelte de pescuit a gârlelor, canalelor, privalelor de legătură cu lacurile, bălțile și terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedică accesul sau se capturează peștii care migrează în timpul viiturilor ori în perioada de reproducere, precum și scurgerea liberă a apelor o dată cu resursele piscicole din ele;

d) modificarea regimului de scurgere a apei, în scopul practicării pescuitului, fără acordul administratorului;

e) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor și canalelor pescărești, taluzurilor și malurilor înierbate, precum și distrugerea, degradarea sau micșorarea zonelor de protecție a apelor;

f) așezarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lățimea râului, gârlelor sau canalelor;

g) reducerea din culpă a debitelor de apă, dacă prin aceasta se periclitează existența resurselor piscicole;

h) folosirea, cu orice titlu, de năvoade, voloace, setci, ave, prostovoale, vintire, taliene, precum și alte tipuri de unelte de pescuit comercial, de către persoane fizice sau juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegușului, deșeurilor menajere și zootehnice și a oricăror materii și materiale, produse și substanțe poluante pe malul și în apele care fac obiectul acordului;

i) pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive, cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, pescuitul cu plase din fire monofilament și cu orice alte unelte înțepătoare și agățătoare;

j) pescuitul în scop comercial cu unelte din plasă cu mărimea laturii ochiurilor sub dimensiunile minime prevăzute în prezentul regulament.

ARTICOLUL 6

Părțile, de comun acord, pe baza studiilor și a cercetărilor fundamentate științific, pot să modifice perioadele, duratele și zonele de prohibiție din apele care fac obiectul acordului, la recomandarea Grupului mixt de lucru.

PARTEA a III-a Condițiile pentru exercitarea pescuitului în scop recreativ/sportiv

ARTICOLUL 7

Pescuitul recreativ/sportiv este permis numai în cursul zilei, de la răsăritul până la apusul soarelui, cu respectarea următoarelor reguli:

a) pescuitul în râul Prut, în lacul de acumulare Stânca-Costești și în bazinele limitrofe se practică cu cel mult două undițe sau două lansete cu câte două cârlige fiecare;

b) pescuitul recreativ/sportiv se practică numai de pe mal;

c) în timpul iernii pescuitul în scop recreativ se poate efectua și pe gheață, cu excepția zonelor de protecție specială a iernării peștelui;

d) în timpul unei zile de pescuit se pot reține cel mult 5 kg de pește sau numai un singur exemplar dacă masa lui corporală depășește 5 kg.

PARTEA a IV-a Dimensiunile minime ale exemplarelor de pești și ale
mărimii laturii ochiurilor de plasă

ARTICOLUL 8

(1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de pești și ale altor viețuitoare acvatice care pot fi reținute la pescuit sunt următoarele:

▪ Avat (Aspius aspius) 40
▪ Babușcă (Rutilus rutilus carpathorossicus) 15
▪ Batcă (Blicca bjoerkna) 15
▪ Biban (Perca fluviatilis) 12
▪ Caras (Carassius auratus) 15
▪ Clean (Leuciscus cephalus) 28
▪ Cosac (Abramis sp.) 25
▪ Cosaș (Ctenopharyngodon idella) 40
▪ Crap (Cyprinus carpio) 35
▪ Morunaș (Vimba vimba carinata) 25
▪ Mreană (Barbus barbus) 27
▪ Novac (Aristichtys nobilis) 40
▪ Oblete (Alburnus alburnus) 12
▪ Plătică (Abramis brama) 25
▪ Rizeafcă (Alosa caspia nordmann) 15
▪ Roșioară (Scardinius erythrophthalmus) 15
▪ Sânger (Hypophthalmichtys molitrix) 40
▪ Scobar (Chondrostoma nasus) 25
▪ Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22
▪ Somn (Silurus glanis) 60
▪ Șalău (Stizostedion sp.) 40
▪ Știucă (Esox lucius) 40
▪ Văduviță (Leuciscus idus) 30
▪ Raci 10
▪ Scoici 8
▪ Broaște 30 g/ex.

(2) Lungimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

(3) Speciile de pești care nu sunt prevăzute la alin. (1) sunt libere la pescuit, la orice dimensiune.

(4) Puietul și exemplarele de pești capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

(5) Se interzic achiziționarea, procesarea și depozitarea exemplarelor de pești ale căror dimensiuni comerciale sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (1).

(6) La pescuitul în scop comercial se admite existența peștelui cu lungimea sub dimensiunile stabilite la alin. (1), în proporție de până la 10% din numărul total de pește pescuit.

(7) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele prinse ale acestor specii vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

ARTICOLUL 9

La pescuitul în scop comercial nu se admit unelte de pescuit staționar cu mărimea laturii ochiului de plasă mai mică de 55 mm, iar la năvod, aripile de minimum 50 mm și matița de minimum 30 mm.

PARTEA a V-a Diverse

ARTICOLUL 10

(1) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna acvatică este permisă numai cu acordul părților, la recomandarea Grupului mixt de lucru.

(2) Acțiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezența reprezentanților părților.

ARTICOLUL 11

(1) În funcție de rezultatele cercetărilor și de evoluția mărimii stocurilor populațiilor piscicole, părțile pot să modifice și să completeze prevederile referitoare la dimensiunile minime ale peștilor și ale mărimii laturii ochiului de plasă ale uneltelor de pescuit și să stabilească tipul și numărul de unelte de pescuit pe care poate să le utilizeze o persoană autorizată pentru exercitarea pescuitului în scop comercial.

(2) Pescuitul în scopuri științifice și de control se efectuează în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiție, în orice loc, cu orice metode și unelte de pescuit, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, în baza unei autorizații emise de autoritatea publică centrală a fiecăreia dintre părți, care se ocupă de pescuit și acvacultură.

ARTICOLUL 12

(1) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, se va aplica legislația în domeniu, în vigoare în statele părților.

(2) Prezentul regulament constituie anexă la Acordul încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești și face parte integrantă din acesta.

(3) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat, la inițiativa uneia dintre părți, în baza consimțământului reciproc al acestora.

Semnat la Stânca la 1 august 2003, în două exemplare originale.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Ilie Sârbu, Gheorghe Duca,
ministrul agriculturii, pădurilor, ministrul ecologiei, construcțiilor
apelor și mediului și dezvoltării

;
se încarcă...