Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

Modificări (3), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că actele normative prin care s-au stabilit nivelurile de salarizare ale personalului din sectorul bugetar își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2003,

luând în considerare necesitatea unificării prevederilor actelor normative care au ca obiect de reglementare salarizarea personalului contractual, precum și a eliminării neconcordanțelor existente între anumite prevederi din legislația privind salarizarea funcționarilor publici și dispozițiile Codului muncii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

În anul 2004 se asigură o creștere salarială, corelată cu evoluția estimată a indicelui prețurilor de consum, ce va fi acordată în două etape, astfel:

a) 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, față de nivelul din 31 decembrie 2003;

b) 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, față de nivelul din 30 septembrie 2004.

CAPITOLUL I Reglementări privind salarizarea personalului
contractual din sectorul bugetar

SECȚIUNEA 1 Majorarea indemnizațiilor lunare și a salariilor de bază

Art. 2. -

(1) Salariile de bază prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, la limita minimă și la limita maximă, se majorează cu 6% față de nivelul din 31 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, și cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, față de nivelul din 30 septembrie 2004.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul funcțiilor pentru care în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzut un singur nivel de salarizare.

Art. 3. - Jurisprudență

Majorarea salariilor de bază prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 față de nivelul din 31 decembrie 2003 și cu 6% în luna octombrie 2004 față de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător și celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmează:

a) indemnizațiilor lunare ale persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese și numite, precum și ale celor care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, prevăzute în anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003; Jurisprudență

b) salariilor de bază ale personalului salarizat conform anexelor la Ordonanța Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 207/2002, aprobată prin Legea nr. 166/2003;

c) indemnizațiilor controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 186/2002, aprobată prin Legea nr. 195/2003;

d) indemnizațiilor și sprijinului salarial lunar pentru personalul clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003;

e) valorilor de referință sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 și 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorilor de referință sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizațiilor magistraților potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, pentru stabilirea soldelor de funcție și de grad ale personalului militar potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2002, aprobată prin Legea nr. 89/2003, precum și a salariilor polițiștilor pentru funcția îndeplinită și pentru gradul profesional deținut, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003; Jurisprudență

f) valorilor coeficienților de multiplicare 1,000, pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului bugetar din învățământ, prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 315/2003. Salariile de bază corespunzătoare funcției de profesor universitar se vor determina în anul 2004 numai pe baza valorii coeficientului de multiplicare 1,000 și a coeficienților de multiplicare, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 315/2003.

Art. 4. -

Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la actele normative în vigoare, vor fi majorate cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, față de nivelul din 31 decembrie 2003, și cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, față de nivelul din 30 septembrie 2004.

Art. 5. -

La instituțiile și unitățile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură și din venituri proprii, constituite potrivit legii, creșterile salariale stabilite în condițiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite și la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creșterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 6. -

(1) În anul 2004, personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcției poate beneficia, pe lângă creșterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2003, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2004.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual și acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2004.

SECȚIUNEA a 2-a Alte reglementări

Art. 7. -

(1) Promovarea personalului contractual în anul 2004, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepția cazurilor menționate în legi speciale și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 8. - Jurisprudență

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. -

În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator:

a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs;

b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcției avute anterior.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcții, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcții de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total stabilit în condițiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. Jurisprudență

(2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, acordarea acestuia se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care dețin funcții de același nivel, respectiv funcții de conducere sau de execuție, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică corespunzător și personalului militar salarizat în baza Legii nr. 138/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizație lunară ca unică formă de remunerare a activității nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 11. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu și din unitățile subordonate, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 12. -

Personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar și din cadrul unităților conexe, respectiv centre și cabinete de asistență psihopedagogică, centre logopedice, cabinete școlare, casa corpului didactic, cluburile sportive școlare, cluburile și palatele copiilor și elevilor, precum și personalul din învățământ, altul decât cel prevăzut în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 315/2003, beneficiază în continuare de o creștere a salariilor de bază cu 5%, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002, aprobată prin Legea nr. 417/2002, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2002, aprobată prin Legea nr. 547/2002.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Sporul de confidențialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum și personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor. Jurisprudență

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 14. -

Personalul contractual beneficiază și de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 15. -

Pentru militarii angajați pe bază de contract soldele de funcție se stabilesc în continuare potrivit legii, pe baza coeficienților de ierarhizare, de minimum 1,30 și de maximum 1,45.

Art. 16. -

Se completează capitolul III "Funcții specifice unor ministere" din anexa nr. I b "Administrația publică centrală de specialitate" la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu un nou punct, punctul 5, după cum urmează:

"5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile descentralizate
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1.01.2004 1.10.2004 1.01.2004 1.10.2004
1. Asistent-șef SSD 3.286.000 3.484.000 7.102.000 7.529.000
2. Asistent-șef M 3.000.000 3.180.000 5.708.000 6.051.000"

Art. 17. -

(1) Se completează capitolul I poziția 1 din anexa nr IV/3b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bază la limita minimă de 4.517.000 lei și la limita maximă de 9.202.000 lei, la care se aplică prevederile art. 2.

(2) Se completează capitolul II poziția 1 din anexa nr. IV/3b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bază la limita minimă de 3.107.000 lei și la limita maximă de 7.219.000 lei, la care se aplică prevederile art. 2.

(3) Se completează capitolul B lit. d) poziția 1.2 "Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază", din anexa nr. VI/2b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu un nou nr. crt. 3 cu următorul cuprins:

"

3. Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic, care vor avea o indemnizație de conducere în procente din salariul de bază, la limita maximă de până la 15%."

Art. 18. -

(1) Se completează capitolul II din anexa nr. IV/5 b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu poziția I expert sportiv gradul I A cu salariul de bază la limita minimă de 3.572.000 lei și la limita maximă de 6.916.000 lei. Pentru funcțiile de antrenor categoria I-V, expert sportiv gradul I-II și referent sportiv gradul III-IV, salariile de bază la limita minimă și maximă vor fi cele stabilite pentru funcțiile de antrenor categoria I-V poz. 222-226 din anexa nr. III b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 315/2003.

(2) Se completează anexa nr. III b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 315/2003, cu funcția de restaurator cu studii superioare, pozițiile 209 până la 212, cu funcția de restaurator cu studii superioare de scurtă durată, pozițiile 213 până la 216, și cu funcțiile de restaurator și custode sală cu studii medii, pozițiile 217 până la 220. Funcția de mânuitor carte cu studii M/G se va introduce în anexa nr. III b la poziția cu numărul 228 și va avea coeficientul de multiplicare pentru limita minimă de 1,681 și pentru limita maximă de 1,877.

Art. 19. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere este considerată muncă suplimentară și se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare și pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

CAPITOLUL II Reglementări privind salarizarea funcționarilor publici

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 20. -

Dispozițiile prezentului capitol se aplică funcționarilor publici din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 21. -

(1) Salariile de bază pentru funcțiile publice prevăzute pentru luna octombrie 2003 în anexele I-IV la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003, se majorează după cum urmează:

a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004 față de nivelul din 31 decembrie 2003;

b) cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004 față de nivelul din 30 septembrie 2004.

(2) Salariile de bază individuale ale funcționarilor publici care în luna decembrie 2003 aveau niveluri mai mari decât cele stabilite în anexele nr. I-IV la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003, se majorează la fel ca salariile de bază prevăzute la alin. (1).

Art. 22. -

(1) Pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, salariul de bază este cel corespunzător funcției publice de execuție deținute înainte de reîncadrare, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției publice de conducere.

(2) Indemnizația de conducere se stabilește la numirea în funcția publică de conducere de către ordonatorul de credite și este stabilită în procent fix din salariul de bază corespunzător funcției publice de execuție deținute înainte de reîncadrare, cu excepția funcțiilor publice de conducere prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003, ale căror salarii de bază cuprind și indemnizația de conducere. Modificări (1)

(3) Indemnizația de conducere se acordă și funcționarilor publici de execuție din cadrul compartimentelor cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de până la 20% din salariul de bază al funcționarului public, pe perioada în care conduce sau coordonează programe/proiecte prevăzute în programul de activitate al instituției, stabilită de ordonatorul de credite în raport de complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 23. -

(1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, în vederea realizării atribuțiilor autorității sau instituției publice.

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a funcționarilor publici se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul maxim de posturi, precum și în structura acestora, aprobate potrivit legii.

Art. 24. -

Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcționarilor publici se realizează de către Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor Publice, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții și de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice.

SECȚIUNEA a 2-a Elementele sistemului de salarizare

Art. 25. -

(1) Sistemul de salarizare a funcționarilor publici are în vedere următoarele:

a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcționarilor publici;

b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase și grade;

c) salarizarea funcționarilor publici în raport cu activitatea depusă și cu importanța acesteia.

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi.

Salarii de bază

Art. 26. -

(1) Salariile de bază se stabilesc în mod diferențiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste și motivate în sistem de carieră, în raport cu natura competențelor, cu activitatea desfășurată și cu importanța ei, corespunzător cerințelor categoriei, clasei și gradului funcției publice, prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 192/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003.

(2) Pentru funcțiile publice cu același nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetară, salariile de bază se diferențiază în raport cu răspunderea și importanța socială a domeniului de activitate, cu prioritățile de dezvoltare sau de creștere a calității serviciilor în anumite domenii, precum și cu necesitățile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activități.

(3) Salariile de bază se diferențiază și în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local.

(4) Funcționarii publici numiți în funcții publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizați prin asimilare cu funcțiile publice prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003. Stabilirea asimilării funcțiilor publice și a salariului pentru funcționarii publici care sunt numiți în funcții publice specifice se face prin actul administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 27. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcțiilor publice, prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda funcționarilor publici încadrați pe funcții publice de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total al funcțiilor publice stabilit în condițiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de funcții publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile publice de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Funcționarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc în fiecare an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în perioada anterioară. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup sau se modifică raporturile de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui începând cu data de întâi a lunii următoare altor funcționari publici care dețin funcții publice de aceeași categorie, pe perioada rămasă.

(3) Pot beneficia de salarii de merit funcționarii publici care nu au fost sancționați disciplinar și cei a căror sancțiune a fost radiată de drept, potrivit legii.

(4) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile funcționarului public, inclusiv modificarea funcției prin promovare, salariul de merit acordat se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(5) Pentru funcționarii publici nou-angajați salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(6) Funcționarii publici debutanți nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 28. -

(1) Încadrarea pe o funcție publică de execuție sau de conducere se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În anul 2004, pentru candidații declarați admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadrați funcționari publici de execuție și care devin temporar vacante, în condițiile prevăzute de art. 87 și 88 din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egală cu durata suspendării, alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de fișa postului, dar numai în situația în care în corpul de rezervă nu există funcționari publici care să îndeplinească condițiile prevăzute de fișa postului.

(4) Promovarea, în condițiile legii, a persoanelor încadrate în funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii la nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(5) Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, se încadrează pe funcția și clasa corespunzătoare studiilor absolvite, asigurându-se o creștere de până la 20% a salariului de bază avut. Stabilirea gradului profesional corespunzător noii clase se face prin aplicarea criteriilor privind reîncadrarea stabilite de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, dar nu mai mult de gradul profesional principal, după obținerea avizului prevăzut de art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2003, pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel, iar gradul profesional va fi de asistent.

SECȚIUNEA a 3-a Sporuri

Art. 29. -

(1) Funcționarii publici beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

Art. 30. -

Funcționarii publici care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 31. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcționarii publici încadrați în funcții publice de execuție, de conducere sau din categoria înalților funcționari publici se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de rapaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcționarului public, în condițiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

Art. 32. -

Funcționarii publici care posedă titlul științific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv.

Art. 33. -

(1) Sporul de confidențialitate se acordă funcționarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum și funcționarilor publici din cadrul Administrației Prezidențiale, Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Externe, direcțiilor subordonate ministrului delegat pentru comerț din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Consiliului Legislativ, Instituției Avocatul Poporului și Curții Constituționale, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare.

(2) Categoriile de funcționari publici, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

SECȚIUNEA a 4-a Premii

Art. 34. -

(1) Ordonatorii de credite vor acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice avizate, în condițiile legii, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul principal de credite, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 35. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, funcționarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru funcționarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Plata premiului anual se va face pentru toți funcționarii publici începând cu luna ianuarie a anului următor.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcționarilor publici care în cursul anului au fost sancționați disciplinar.

Art. 36. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea și valorificarea de bunuri sau să aplice și să încaseze penalități pot constitui un fond de stimulare a funcționarilor publici, în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă, condițiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul consultativ al organizațiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea și condițiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

SECȚIUNEA a 5-a Alte drepturi

Art. 37. -

Pe perioada în care funcționarii publici sunt trimiși în delegare în alte localități decât cea în care își desfășoară activitatea, autoritățile sau instituțiile publice le acordă indemnizații de delegare și le decontează cheltuielile de transport și de cazare, în condițiile stabilite pentru personalul din instituțiile publice.

Art. 38. -

(1) Funcționarii publici numiți temporar într-o funcție publică de conducere pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice primesc, pe lângă salariul de bază al funcției de execuție în care sunt încadrați, și indemnizația corespunzătoare funcției publice de conducere pe care o preiau.

(2) Funcționarii publici pot fi numiți temporar într-o funcție publică de conducere, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic. Modificări (1)

Art. 39. -

(1) Pe durata delegării, detașării sau mutării temporare într-o altă activitate funcționarii publici în cauză își păstrează categoria, funcția, clasa și gradul profesional avute anterior.

(2) Când detașarea sau mutarea temporară în altă activitate se face pe o funcție publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcționarii publici detașați sau trecuți temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detașării sau mutării temporare în altă activitate funcționarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) și (2), și celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituția publică respectivă.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau mutării temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea, instituția publică sau unitatea unde funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.

Art. 40. -

(1) Funcționarul public mutat, în cadrul aceleiași autorități, instituții publice sau unități, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuințe de serviciu, în condițiile legii.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și funcționarii publici care solicită să fie transferați în altă unitate situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mențiune.

(4) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau instituția publică la care se face transferul.

Art. 41. -

(1) La încadrarea într-o autoritate, instituție publică sau unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcționarii publici beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcției de debutant în care urmează să fie încadrați.

(2) Indemnizația de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate. Lista localităților respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, după consultarea organizațiilor sindicale din administrația publică.

(3) Funcționarii publici care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 42. -

(1) Funcționarii publici care își continuă studiile beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorității sau instituției publice apreciază că studiile sunt utile autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcționarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite și, după caz, sporul de vechime.

(2) Funcționarii publici care urmează o formă de specializare sau perfecționare pe o durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de un an, și primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau instituția publică respectivă. În cazul nerespectării angajamentului, aceștia vor restitui autorității sau instituției publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau perfecționare, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum și celelalte drepturi acordate, pe aceeași perioadă, de autoritatea sau instituția publică trimițătoare, cu excepția cazului în care funcționarii publici respectivi nu mai dețin funcțiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică și în situația prevăzută la alin. (1).

(3) În afara concediului de odihnă, funcționarii publici au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria funcționarului public - 5 zile lucrătoare;

b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul soțului sau al unei rude ori afin până la gradul III inclusiv al funcționarului public - 3 zile lucrătoare.

CAPITOLUL III Dispoziții finale și comune

Art. 43. -

(1) Personalul instituțiilor și autorităților care se reorganizează sau își schimbă raporturile de subordonare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, cu modificările ulterioare, își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare, la care se aplică creșterile salariale prevăzute la art. 1.

(2) În cazul în care salariul de bază majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2004 și cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004 se situează sub salariul de bază minim brut pe țară, se acordă salariul de bază minim brut pe țară.

Art. 44. -

Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonanță de urgență, salarizat potrivit legilor speciale, altele decât cele prevăzute la art. 3, va beneficia de creșteri salariale în anul 2004 prin modificarea în mod corespunzător a prevederilor din actele normative respective.

Art. 45. -

(1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 46. -

(1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă și la alte concedii, în condițiile legii.

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârșitul anului următor.

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă sau de serviciu în cazul funcționarilor publici.

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. Jurisprudență

(7) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Modificări (1)

Art. 47. -

Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice și numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în același cuantum și în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare și numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 48. -

(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de același nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Fac excepție de la aviz Administrația Prezidențială, Camera Deputaților, Senatul, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului și Consiliul Concurenței.

(2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce privește calitatea posturilor se aplică corespunzător și ordonatorilor principali de credite din administrația publică locală, numai cu avizul Ministerului Administrației și Internelor, iar pentru funcțiile publice numai cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică pentru funcțiile publice numai în limita posturilor prevăzute în Planul de ocupare a funcțiilor publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 49. - Jurisprudență

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință de actul de stabilire a salariului.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Jurisprudență

Art. 50. -

(1) Salariile de bază, soldele și indemnizațiile lunare sunt brute și impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază, soldele și indemnizațiile lunare calculate pentru prima etapă și a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea salariaților.

Art. 51. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se întregesc cu dispozițiile din cuprinsul actelor normative speciale care reglementează salarizarea și alte drepturi pentru personalul din sectorul bugetar.

Art. 52. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.

Art. 53. -

Începând cu anul 2005 creșterile salariale ale personalului din sectorul bugetar, ca urmare a evoluției prognozate a indicelui prețurilor de consum, pot fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 11 decembrie 2003.

Nr. 123.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...