Articolul 4 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 4.
-

(1) Centrul Național al Cinematografiei este instituție publică de interes național în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

(2) Centrul Național al Cinematografiei se organizează și funcționează prin comasarea prin absorbție a instituției publice Arhiva Națională de Filme, care se desființează.

(3) Centrul Național al Cinematografiei preia, în condițiile legii, toate drepturile și obligațiile instituției publice Arhiva Națională de Filme.

(4) Patrimoniul instituției publice Arhiva Națională de Filme se transmite Centrului Național al Cinematografiei pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Patrimoniul Centrului Național al Cinematografiei se majorează, în mod corespunzător, cu valoarea rezultată potrivit alin. (3).

(6) Personalul instituției publice Arhiva Națională de Filme, existent la data comasării, se preia, în condițiile legii, de către Centrul Național al Cinematografiei și beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(7) Cheltuielile curente și cheltuielile de capital ale Centrului Național al Cinematografiei se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

(8) Veniturile proprii se realizează din Fondul cinematografic și din activități aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(9) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii și cultelor.

(10) Directorul general și personalul Centrului Național al Cinematografiei sunt încadrați și salarizați conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(11) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este ordonator terțiar de credite."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2003:
Art 1 "
Art 1 "
Art 3 "
Art 3 "
Art 9^1 "
Art 7 "
Art 9 "
Art 14 "
Art 15 "
Art 24
Art 4 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 39 "
Art 25
Art 26
;
se încarcă...