Art. 24. -

Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Centrul Național al Cinematografiei este instituție publică de interes național în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

(2) Centrul Național al Cinematografiei se organizează și funcționează prin comasarea prin absorbție a instituției publice Arhiva Națională de Filme, care se desființează.

(3) Centrul Național al Cinematografiei preia, în condițiile legii, toate drepturile și obligațiile instituției publice Arhiva Națională de Filme.

(4) Patrimoniul instituției publice Arhiva Națională de Filme se transmite Centrului Național al Cinematografiei pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Patrimoniul Centrului Național al Cinematografiei se majorează, în mod corespunzător, cu valoarea rezultată potrivit alin. (3).

(6) Personalul instituției publice Arhiva Națională de Filme, existent la data comasării, se preia, în condițiile legii, de către Centrul Național al Cinematografiei și beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(7) Cheltuielile curente și cheltuielile de capital ale Centrului Național al Cinematografiei se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

(8) Veniturile proprii se realizează din Fondul cinematografic și din activități aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(9) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii și cultelor.

(10) Directorul general și personalul Centrului Național al Cinematografiei sunt încadrați și salarizați conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(11) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este ordonator terțiar de credite."

2. Literele a) și b) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

"

a) elaborează strategia de dezvoltare a cinematografiei naționale și o supune spre aprobare Ministerului Culturii și Cultelor;

b) elaborează proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate și propune Ministerului Culturii și Cultelor promovarea acestora;"

3. Litera d) a articolului 6 se abrogă.

4. După litera u) a articolului 6 se introduce litera v) cu următorul cuprins:

"

v) conservă, restaurează, modernizează și pune în valoare fondul de filme și materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale."

5. Articolul 7 se abrogă.

6. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru operațiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc și se actualizează prin ordin al ministrului culturii și cultelor."

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor se află Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor «Româniafilm», precum și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A., Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A. și Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A."

8. Articolul 10 se abrogă.

9. Partea introductivă a articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Patrimoniul cinematografiei naționale este format din:"

10. Literele c) și e) ale articolului 11 se abrogă.

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naționale, enumerate la art. 11 lit. a) și f), sunt bunuri de interes național și se află în proprietatea publică a statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naționale, enumerate la art. 11 lit. b), se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naționale, enumerate la art. 11 lit. d) și g), se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «Româniafilm», cu excepția celor prevăzute în anexa la prezenta lege, care se află în proprietatea publică a statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei."

12. Literele a) și k) ale alineatului (1) al articolului 14 vor avea următorul cuprins:

"

a) administrarea și exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naționale, care se află în proprietatea publică a statului, conform prezentei legi;

............................................................................................

k) închirierea sau concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii;"

13. Alineatele (3) și (6) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:

"

(3) Componența comisiei de selecție se stabilește, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

............................................................................................

(6) În cazuri bine justificate directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni."

14. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobândă se stabilește conform prezentei legi de către o comisie stabilită prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei."

15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Hotărârile comisiei de selecție și ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la Ministerul Culturii și Cultelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii."

16. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Selectarea proiectelor pentru distribuția, difuzarea și exploatarea filmelor românești se face de către o comisie stabilită prin ordin al ministrului culturii și cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Național al Cinematografiei."

17. Partea introductivă a alineatului (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"

(3) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în următoarele situații:"

18. Litera a) a articolului 36 va avea următorul cuprins:

"

a) proiectele autorilor care ocupă funcțiile de director general al Centrului Național al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selecție, precum și deținătorii altor funcții de conducere în cadrul Centrului Național al Cinematografiei și în societățile ori instituțiile de sub autoritatea, respectiv din subordinea, Ministerului Culturii și Cultelor;"

19. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Pentru încurajarea distribuției filmului românesc, titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra sălilor și grădinilor de cinematograf au obligația de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice românești."

20. Alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"

(2) Cuantumul amenzilor contravenționale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, prin hotărâre a Guvernului."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2003:
Art 9 "
Art 1 "
Art 1 "
Art 3 "
Art 3 "
Art 9^1 "
Art 7 "
Art 9 "
Art 14 "
Art 15 "
Art 24
Art 4 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 39 "
Art 25
Art 26
;
se încarcă...