Art. 23. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 31 din Legea protecției civile nr. 106/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Pentru organizarea și conducerea acțiunilor de evacuare se constituie Comisia centrală de evacuare, condusă de ministrul administrației și internelor, din care fac parte secretari de stat și conducători ai autorităților din administrația publică implicate. Comisia își constituie un secretariat tehnic permanent, condus de conducătorul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Administrației și Internelor."

2. Ordonanța Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările și completările ulterioare:

a) Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor își constituie un secretariat tehnic permanent care funcționează în cadrul Ministerului Administrației și Internelor și care este format din specialiști pe domenii de activitate, desemnați de ministere și de celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate care au reprezentanți în comisie."

b) Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Modul de organizare, componența, atribuțiile și dotarea Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor și comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare întocmite de Ministerul Administrației și Internelor, respectiv de către ministerele pe lângă care funcționează, avizate de Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor și aprobate de Guvern."

3. Litera j) a alineatului (3) al articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) autorizează, împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, activitățile de transport rutier internațional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte; activitățile de autorizare a transportului rutier internațional, direct sau în tranzit, se realizează de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, prin Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației;"

4. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

a) La articolul 21 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes național cuprinse în Programul de guvernare;"

b) Articolul 47 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În cadrul ministerelor, instituțiilor publice și altor organe de specialitate ale administrației publice centrale poate fi utilizată și funcția de subsecretar de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea acestora."

5. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, cu sediul în municipiul București, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru."

6. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 791/2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 30, sectorul 1, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru."

7. Alineatul (3) al articolului 10 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru coordonarea aplicării Programului național «Sportul pentru toți» se constituie Comitetul activităților fizice sportive pentru sănătate, educație și recreare, organism consultativ în cadrul Agenției Naționale pentru Sport, a cărui organizare, funcționare și componență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

8. Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Agenția este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru."

9. Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Autoritatea pentru Privatizare este condusă de un președinte, ajutat de unul sau mai mulți vicepreședinți, numiți prin decizie a primului-ministru. Președintele, respectiv vicepreședinții sunt asimilați, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu funcția de ministru și, respectiv, secretar de stat."

10. Alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Structura organizatorică a Autorității se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

11. Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, se completează după cum urmează:

a) După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Medicii care ocupă funcții publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății și, respectiv, în cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București pot desfășura, în afara programului normal de lucru, activități profesionale în unitățile sanitare publice, potrivit calificării pe care o dețin, în condițiile legii."

b) După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Personalului prevăzut la art. 8 alin. (2) i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35 alin. (1) și (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și reglementările privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar și a funcționarilor publici."

12. Articolul 7 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

a) Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Agenția Română pentru Conservarea Energiei este instituție publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate la nivel național în domeniul eficienței energetice, în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat."

b) După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) De la înființare și până la data de 31 iulie 2003, cheltuielile curente și de capital ale Agenției Române pentru Conservarea Energiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Comerțului.

(12) Începând cu data de 1 august 2003, sumele cuprinse în bugetul Ministerului Economiei și Comerțului pentru cheltuielile curente și de capital aferente Agenției Române pentru Conservarea Energiei vor fi transferate de la titlurile de cheltuieli respective la titlul «Subvenții», introducându-se modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Economiei și Comerțului."

13. Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, se modifică după cum urmează:

a) Alineatele (2) și (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Prerogativele de agent guvernamental în procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei se exercită, în numele Guvernului României, de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului."

b) Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

(2) Intervenția voluntară într-o cauză aflată pe rolul Curții, în care reclamantul este un cetățean român, iar pârâtul un alt stat decât România, parte la Convenție, se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe."

c) Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(2) Desemnarea judecătorului ad-hoc, în cazurile prevăzute de Convenție, se face de către ministrul afacerilor externe, la propunerea Agentului guvernamental."

d) Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

(4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza dispoziției Agentului guvernamental."

e) Alineatul (6) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"

(6) Semnarea convenției de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei de către Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului afacerilor externe."

f) Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor Curții se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe."

g) Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

(3) Plata se efectuează în urma hotărârii Curții sau a convenției de rezolvare pe cale amiabilă, pe baza dispoziției scrise a ministrului afacerilor externe."

h) Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Agentul guvernamental îl informează pe ministrul afacerilor externe cu privire la modificările legislative care se impun în urma evoluției jurisprudenței Curții."

i) Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Organizarea și funcționarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se reglementează prin hotărâre a Guvernului."

j) Articolul 16 se abrogă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2003:
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 31 "
Art 6 "
Art 9 "
Art 1 "
Art 1 "
Art 3 "
Art 3 "
Art 9^1 "
Art 7 "
Art 9 "
;
se încarcă...